Jump to content
mjsg

Blålys på privatbil ved leteaksjoner? (Røde Kors)

Recommended Posts

Jeg er frivillig i Røde Kors Hjelpekorps og har vært det en stund nå, jeg snakket for litt siden med en annen hjelpekorpser som da også jobber i brannvesenet, og han har da fått tillatelse til å ha blålys på sin private bil til bruk som hjelpekorpser og i brannvesenet. Er dette lov? Da jeg tenker på turen fra hjemmet til røde kors huset under aksjoner og katastrofeberedskap, hvordan er reglene egentlig på dette? Eventuelt gule/oransje varsellys på privatbil, da man også noen ganger står litt dumt til under aksjoner og lignende.

 

Er det lov med blålys på egen bil? Hvis det er relevant så er jeg på vei til å bli ambulansearbeider og tar 160 kurs så fort som mulig, dette er egentlig bare noe jeg er nysjerrig på reglemenet rundt da jeg har sett blålys på privatbiler i røde kors sammengenger to ganger, men da ihvertfall en av disse individene jobbet også i brannetaten på siden. Han nevnte noe om å ha fått klarsignal fra AMK, og at Helseforetaket i hans fylke "eide" bilen hans?

 

Mvh. Nysjerrig Hjelpekorpser!

post-468087-0-32461000-1512912967_thumb.jpg

Share this post


Link to post

Høres ut som samme opplegg som bl.a hundeførere har i min etat, hvor hundebilen er sivil og blir eid av etaten og har utrykningsstatus, men kjøretøyet er alltid med hundefører hjem og på oppdrag.

Share this post


Link to post

For å kjøre utrykning må du ha 160, så blir du stoppet er det tilsvarende å kjøre uten førerkort. Monterer du etter egen lyst blålys og benytter det tror jeg påtalemyndigheten benytter straffeloven paragraf 328 som reaksjonsform.

 

Regelverket finner du her : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-01-18-55

 

Mulig det er noen åpninger i regelverket for helseforetakene, men SVV tror jeg er første punkt for kontakt på dette punktet.

Edited by LabWeiler
  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet+3124

Veitrafikkloven gjelder like mye for helsevesenet som andre steder i landet! For å sette utryknings lys på en bil, uavhengig om dette er en uniformert enhet av noe slag, eller en sivil bil. Så må denne registreres hos SVV som et utrykningskjøretøy. Det er ikke bare bare å få lov til. For å kjøre utrykning, altså med bruk av utryknings signaler, må du inneha «kompetansebevis for utrykningskjøring» bedre kjent som kode 160 i førerkortet. Og selvfølgelig må du inneha førekort for den kjøretøyklassen som du benytter. 

 

For å få kode 160 så er det 18 timers teorikurs, samt ca 1 ukes kjøring inkl oppkjøring. Beregn ca 25 - 30 000 kr for kurset.

Edited by Slettet+3124
Typo

Share this post


Link to post

Her kommer det en del svar som svarer på ting som ikke er spurt om. Han spør ikke om han kan kjøre med blålys i dag, men hva som må til for at han skulle kunne gjort det. Han lurer på hvorfor denne brannmannen får lov.

 

Brannmannens bil er tilsynelatende eid av jobben hans, er registrert som et utrykningskjøretøy, og han er godkjent som sjåfør under utrykning. I tillegg har han fått tillatelse fra arbeidsgiver. Da har han vel alt på plass.

Share this post


Link to post

Står en del om det her, ut fra det jeg ser kan du ikke få din bil som utrykningskjøretøy, men du må disponere en bil f.eks helseforetaket eier og har registrert som utrykningskjøretøy eller få ett vedtak av helseforetaket.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-01-18-55

 

Ganske håpløst for noen som ikke trenger bilen ifm. med jobb altså..

Share this post


Link to post

Røde Kors skulle hatt røde lys (og andre som trenger å komme fort fram)

Begrensninger på hvor fort de kan kjøre etc., kontra blålys som kan kjøre uten begrensninger (med måte)

Share this post


Link to post
Guest Slettet-376f9

Røde Kors skulle hatt røde lys (og andre som trenger å komme fort fram)

Begrensninger på hvor fort de kan kjøre etc., kontra blålys som kan kjøre uten begrensninger (med måte)

Hvorfor to nivåer av utrykningskjøring? Øvrig trafikk, som uansett plikter å hjelpe til med å slippe deg frem, blir bare forvirret av to farger.

Share this post


Link to post

Røde Kors Hjelpekorps(og andre) som har ett dokumentert behov for blålys kan også få dette.

 

Men eg stiller spørsmål til behovet for en enkeltperson å ha dette, med mindre vedkommende er del av en spisset innsatsgruppe(eks skred, redningsdykkere osv).

  • Like 1

Share this post


Link to post

Sånn for å legge til, man må ikke inneha kode 160 for å kunne kjøre normalt (ikke-utrykining) med et utrykningskjøretøy.

 

Kjenner du til om det finnes kildehenvisning på dette? Eg har sett påstanden før blant anna i lærebøker for 160-kode, men eg er usikker på om det foreligg ein rettspraksis eller konkret lovhjemmel som gir grunnlag for ein slik tolkning.

 

Logisk sett så gir det meir meining at statusen i vognkortet som utrykningskjøretøy også medfører krav om tilhøyrande 160-kode på førarkortet for at dette skal være ein lovleg kombinasjon. Slik er det jo på andre områder som f.eks. tilhengervekt, der er det jo slik at du med kun klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt på høgst 750 kg. Som om du har ein tilhengar med tillatt totalvekt på 800 kg så kan ein ikkje trekke denne med førarkort klasse B sjølv om hengaren er nesten tom og ikkje veg meir enn 700 kg. 

Eg har derfor vanskeligheiter for å sjå kvifor det ikkje skulle være krav om at føraren må ha korrekt kompetansebevis etter kva som står i vognkortet på utrykningskjøretøy, når ein med tilhengar kun ser på kva som står i tilhengarvognkortet og ikkje på den faktiske bruken.

 

Tilsvarande så slår det meg som lite logisk at ein utan 160-kompetanse skal kunne slå på blålys og sirene så lenge bilen ikkje er i bevegelse (ikkje blir kjørt) når det er denne kompetansen som dannar grunnlaget for å forstå korleis slike signal blir oppfatta og kan være forstyrrande for andre trafikkantar.

 

Som ekstra kuriositet så er det også slik at det er ikkje blålysa som avgjer om ein kjøyrer utrykning eller ikkje. I forskrifta går det klart fram at det er oppdragets art som avgjer om ein kjøyrer utrykning eller ikkje, med det resultat at ein må ha kompetansebevis for utrykningskjøring når ein kjøyrer ut på oppdrag som medfører utrykning, også dersom ein kjøyrer vanlig utan bruk av blålys.

 

Røde Kors skulle hatt røde lys (og andre som trenger å komme fort fram)

Begrensninger på hvor fort de kan kjøre etc., kontra blålys som kan kjøre uten begrensninger (med måte)

 

For at dette skal ha ei hensikt så må forskjellen på kva lysa betyr være større. Det hjelp uansett ikkje særleg mykje å kun ha lov til å bryte fartsgrensene dersom ein ikkje også kan kreve fri veg og plassere kjøyretøyet der det er mest hensiktsmessig. Ein vil ikkje kome fortare fram når ein kun kan bryte fartsgrensa fram til ein møter ein bil og deretter må vente på eit langt nok strekke til å kjøyre forbi vanlig.

Så skulle raude lys idéen hatt noke for seg så måtte det heller være retten til å kreve fri veg, men ikkje retten til å bryte andre trafikkreglar. På den måten vil ein slik bil kunne kjøyrast utan særskilt kompetansebevis, og den store tidstyven på veg til Røde kors lokalet er jo at ein bruker mykje tid på å stå å vente på at køa skal løsne opp eller vente på at det er klart å kjøyre inn på vegen utan å bryte vikeplikta. Dei fleste har nok ikkje meir enn eit par kilometer reiseveg, så litt høgare fart har liten reell betydning.

 

 

 

Til TS:

Han som hadde privatbilen registrert som utrykningskjøretøy hadde nok det i regi av jobben i brannvesenet. Om det er tillatt å bruke denne bilen til å kjøre utrykning til andre oppdrag der føraren ikkje representerer brannvesenet er nok tvilsomt.

Hjemmelen til å registrere privatbilen er nok henta frå forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy §2, 2. punkt:

"politimesteren når kjøretøyet disponeres av kommunal brannsjef eller hans nærmeste stedfortreder og vedkommende regelmessig må være i beredskap uten fast vaktsted."

I motsetting til overliggande punkt så er det her ikkje stilt krav til at kjøretøyet skal være kommunalt. Så mest sannsynleg så har lokal brannsjef brukt denne hjemmelen til å søke om at ein håndfull privatkjøretøy har blitt registrert som utrykningskjøretøy (§ 3 i samme forskrift seier at det normalt ikkje skal være meir enn 4 slike kjøyretøy per brannvesen).

Denne regelen er tiltenkt at fungerende brannsjef (rotasjonsordning) der man ikkje har eigen vaktbil, skal kunne registrere sine private kjøyretøy som utrykningskjøyretøy dersom fungerande brannsjef må være i beredskap. Dette er ikkje noke som brannsjefen sjølv kan avgjere, søknaden må godkjennast av politimesteren.

 

Dette er med andre ord lovleg, men sjølvsagt under forutsetting av at brannmannen er brannsjef eller brannsjefens nærmaste stedfortreder, og at vedkommande regelmessig inngår i brannberedskapen.

 

For øvrig mannskap i brannvesenet så er det ikkje åpna opp for at pørivatbilar kan registrerast som utrykningskjøyretøy. Dette betyr at deltidsmannskap i brannvesenet (som er direkte overførbart til Røde kors sitt hjelpemannskap) ikkje har anledning til å få sine privatbilar godkjent som utrykningskjøyretøy for å kunne kjøyre ut til oppmøteplass ved alarm.

 

 

For røde kors sitt vedkommande så er nok muligheitene begrensa til å søke etter § 2, punkt 8. "politimesteren i andre tilfelle".

Her vil nok politimesteren være restriktiv, men det er forholdsvis vanlig praksis at uniformerte bilar frå f.eks. røde kors blir registrert som utrykningskjøyretøy etter denne bestemmelsen. Alternativt at røde kors bilen blir registrert via helseforetakets adgang til å få registrert køyretøy som enten stiller spesialutstyr til rådigheit for sjukehus eller kommunal legevakt, eller at kjøretøyet innehar sambandsutstyr for koordinering av større ulykker som kommandobil.

Det kan også tenkast at politimesteren vil godta å registrere nokre få sivilekjøyretøy for hjelpemannskap i nøkkelroller, som f.eks. personar som bokstavelegtalt har nøkkelen til røde kors huset eller som må være tidleg på plass for å organisere dei øvrige hjelpemannskapa.

Share this post


Link to post

Kjenner du til om det finnes kildehenvisning på dette? Eg har sett påstanden før blant anna i lærebøker for 160-kode, men eg er usikker på om det foreligg ein rettspraksis eller konkret lovhjemmel som gir grunnlag for ein slik tolkning.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637

 

"§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder krav til fører av utrykningskjøretøy under utrykning, opplæring og prøve. Den regulerer også krav til kompetansebevis for utrykningskompetanse og vedlikehold av denne."

 

Altså kravet gjelder når en kjører utrykning, ikke ellers i det daglige. Eg har selv kjørt flere utrykningskjøretøy selv om eg ikke har kode 160, men eg har da ikke kjørt utrykning med de. :)

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Sånn for å legge til, man må ikke inneha kode 160 for å kunne kjøre normalt (ikke-utrykining) med et utrykningskjøretøy.

 

Kjenner du til om det finnes kildehenvisning på dette? Eg har sett påstanden før blant anna i lærebøker for 160-kode, men eg er usikker på om det foreligg ein rettspraksis eller konkret lovhjemmel som gir grunnlag for ein slik tolkning.

 

Null stress, se henvisning til ""Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)", §1, slik nomore refererer til. 

 

Kan ikke sammenliknes som å kjøre med henger.

 

 

Kjenner du til om det finnes kildehenvisning på dette? Eg har sett påstanden før blant anna i lærebøker for 160-kode, men eg er usikker på om det foreligg ein rettspraksis eller konkret lovhjemmel som gir grunnlag for ein slik tolkning.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637

 

"§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder krav til fører av utrykningskjøretøy under utrykning, opplæring og prøve. Den regulerer også krav til kompetansebevis for utrykningskompetanse og vedlikehold av denne."

 

Altså kravet gjelder når en kjører utrykning, ikke ellers i det daglige. Eg har selv kjørt flere utrykningskjøretøy selv om eg ikke har kode 160, men eg har da ikke kjørt utrykning med de. :)

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Røde Kors Hjelpekorps(og andre) som har ett dokumentert behov for blålys kan også få dette.

 

Men eg stiller spørsmål til behovet for en enkeltperson å ha dette, med mindre vedkommende er del av en spisset innsatsgruppe(eks skred, redningsdykkere osv).

Lista for dette ligger svært høyt.

I Oslo har Sporveien forsøkt å få blålys gjennom flere tiår.

Det som nå i praksis kan skje (og til tider skjer) ved ulykker på T-banen er faktisk at redningsmannskapene må stå der og vente til sporveiens egne folk kommer til stedet.. Sporveiens egne folk har da ikke utrykningskjøretøy, 160 eller andre måter å komme seg forbi køen..

Share this post


Link to post

Redningsbiler har villet ha det samme i mange år

Ikke så lenge siden en vei var stengt i 40+ minutter fordi de ventet på redningsbil som sikkert satt fast i trafikken

 

Har hørt at Røde Kors har fått politi eskorte, noe som kunne ha vært ungått om korpsbilene hadde hatt egne lys

 

 

Share this post


Link to post
Guest Slettet-376f9

I Berlin har energiverket blålys. De har et omfattende distribusjonsnett for gass, og når alarmen går er det bråttom.

Share this post


Link to post

 

Kjenner du til om det finnes kildehenvisning på dette? Eg har sett påstanden før blant anna i lærebøker for 160-kode, men eg er usikker på om det foreligg ein rettspraksis eller konkret lovhjemmel som gir grunnlag for ein slik tolkning.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637

 

"§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder krav til fører av utrykningskjøretøy under utrykning, opplæring og prøve. Den regulerer også krav til kompetansebevis for utrykningskompetanse og vedlikehold av denne."

 

Altså kravet gjelder når en kjører utrykning, ikke ellers i det daglige. Eg har selv kjørt flere utrykningskjøretøy selv om eg ikke har kode 160, men eg har da ikke kjørt utrykning med de. :)

 

 

 

En av mine tidligere biler var tidligere sivil politibil. Den hadde "uttrykningskjøretøy-status" i vognkortet uten at jeg trengte å ha noe spesielt for å kjøpe eller kjøre den :)

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Røde Kors Hjelpekorps(og andre) som har ett dokumentert behov for blålys kan også få dette.

 

Men eg stiller spørsmål til behovet for en enkeltperson å ha dette, med mindre vedkommende er del av en spisset innsatsgruppe(eks skred, redningsdykkere osv).

Lista for dette ligger svært høyt.

I Oslo har Sporveien forsøkt å få blålys gjennom flere tiår.

Det som nå i praksis kan skje (og til tider skjer) ved ulykker på T-banen er faktisk at redningsmannskapene må stå der og vente til sporveiens egne folk kommer til stedet.. Sporveiens egne folk har da ikke utrykningskjøretøy, 160 eller andre måter å komme seg forbi køen..

 

Lista ligger høyt, men så lenge man har ett dokumentert behov så får man dette.

 

Flere biler i Røde Kors Hjelpekorps har fått blålys nettopp fordi de har ett dokumentert behov for å ha blålys. For eks i forbindelse med skred, redningsdykkere og enkelte andre spesialgrupper. Fås da etter søknad til lokal politimester. :)

Share this post


Link to post

 

Lista for dette ligger svært høyt.

I Oslo har Sporveien forsøkt å få blålys gjennom flere tiår.

Det som nå i praksis kan skje (og til tider skjer) ved ulykker på T-banen er faktisk at redningsmannskapene må stå der og vente til sporveiens egne folk kommer til stedet.. Sporveiens egne folk har da ikke utrykningskjøretøy, 160 eller andre måter å komme seg forbi køen..

Lista ligger høyt, men så lenge man har ett dokumentert behov så får man dette.

 

Flere biler i Røde Kors Hjelpekorps har fått blålys nettopp fordi de har ett dokumentert behov for å ha blålys. For eks i forbindelse med skred, redningsdykkere og enkelte andre spesialgrupper. Fås da etter søknad til lokal politimester. :)

 

Jeg klarer egentlig ikke se så mange grunner som bør veie tyngre enn folk som blir liggende i sporet til t-banen for å dø mens folk ikke kan gjøre annet enn å se på.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...