Jump to content

The Avatar

Medlemmer
 • Content Count

  13340
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6345 :)

1 Follower

About The Avatar

 • Birthday 01/12/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det er alltid ein fare for å møte på vanskelege kjøparar, det er det ingen måte å sikre mot anna enn å gjere ei vurdering av kven du ønsker å selge til. Det viktigaste er å opptre ryddig. Dei store tabbane du kan gjere er å selge bilen utan å være ærleg om feil og manglar, samt å selge bilen til overpris. Ved spørsmål om bilen har ein mangel eller ikkje så vil det ofte koke ned til spørsmålet om bilen er i vesentleg dårlegare stand enn det kjøparen hadde grunn til å rekne med. Her er det stort sett salgssummen som avgjer kva kjøparen hadde grunn til å forvente. Betalar kjøparen 100 000 kr for bilen så har han også grunn til å forvente å få ein bil som er verdt 100 000 kr. Er bilen verdt 100 000 kr og kjøparen berre har betalt 80 000 kr for den så har du ein del å gå på. Få med i kjøpsavtalen at bilen er solgt som den er, og vær nøye med å også skriftleg opplyse om dei feil og manglar som du kjenner til. Dersom du selger bilen gjennom finn.no eller liknande så må du gjerne legge ved utskrift av annonsen med bilder som vedlegg til kjøpsavtalen. Pass også på at du ikkje overleverer bilen før kjøparen har fått den forsikra på seg. I dag kan både forsikring, eigarskifte og betaling gjennomførast der og då via mobiltelefonen.
 2. Vanligvis er det ikkje så mykje å hente lønnsmessig som direkte følge av at du er fagorganisert. Som fagorganisert (hos fagorganisert arbeidsgiver) kan du kreve minst tarifflønn. Lønnsnivået for uorganiserte vil normalt være forholdsvis likt tariffnivået ettersom arbeidsgiver ikkje ønsker ulik lønn for likt arbeid og ettersom ei forskjellsbehandling vil gjere arbeidsgiver utsatt for diskrimineringsanklager. Arbeidsgiver har også plikt til å ivareta dei uorganiserte sine interesser. I virksomheiter med generelt høgare lønnsnivå enn tarifflønna så får ein høgare lønn, tarifflønna bestemmer den nedre grensa for kva ein arbeidstakar skal ha i lønn, men arbeidsgiver kan fint betale meir enn tarifflønna om det er nødvendig. Ofte vil det være nødvendig å betale meir enn tarifflønn for å rekruttere dei rette arbeidstakarane, for å tilpasse seg lokale forhold eller for å belønne god kompetanse og/eller arbeidsvilje. Der fagforeningstilhøyrligheit kan ha betydning er ved framtidige lønnsforhandlingar der dei uorganiserte ikkje nødvendigvis får sleppe til ved forhandlingsbordet. Husk også at forskjellige avtaleområder kan ha forskjellige tariffavtalar, det vil altså være forskjell på om du skal jobbe i staten, ved eit sjukehus (som er det som heiter spekterområdet) eller om du skal jobbe i det private. Den store fordelen med å være fagorganisert når du skal takke ja til eit jobb- og lønnstilbod er at du då har ein representant som du kan snakke med om lønnstilbodet som du har fått. Arbeidsgiver har interesse av å få tilsett deg så billig som mogleg, så det kan være mykje å tene på å sjekke opp om du har fått eit lønnstilbod som er på høgde med resten av arbeidstakarane. I tillegg er sjølvsagt fagorganisering ei forsikring som sikrar deg både rådgjevning, advokattilgang og opplæring om det skulle oppstå eit eller anna i arbeidsforholdet ditt.
 3. Grunnen til at det skal være sju og ikkje syv er at det i fonetisk samanheng skal vere lik uttale slik at beskjeden er forståeleg også dersom delar av ordet blir borte i radiostøy. I utgangspunktet speler det ingen rolle kva versjon som ein velger, men her er det valgt å følge språkrådet sin anbefaling til bokmålsnorm.
 4. Er ikkje helsepersonell og kjenner ikkje til om det er eigen praksis i helsefaget. Slik eg har lært det gjennom sambandsopplæring at ein uttalar tal basert på det fonetiske alfabetet: 0 = null 1 = en / ett 2 = to 3 = tre 4 = fire 5 = fem 6 = seks 7 = sju (ikkje syv) 8 = åtte 9 = ni 10 = en null Som du ser så er det valfrit om du seier "en" eller "ett", sjølv om eg personleg foretrekker "en". Eg kan ikkje kome på om det var spesielle reglar for punkt/punktum men i dette tilfellet så ville eg valgt å bruke "komma" på norsk ettersom punktumet er meint som eit skilleteikn. Dersom noko seier "punktum" på norsk så er det lett å tolke det som at no startar ei heilt ny og uavhengig setning. I ditt eksempel så ville eg sagt: India åtte seks komma tre På den måten er det minst mogleg fare for å misoppfatte det som blir sagt (forutsatt at den som skal motta beskjeden også har grunnleggande forståing for det fonetiske alfabet).
 5. Typisk brannårsak på dieselbilar er at små lekkasjar av diesel eller olje kan dryppe ned på varme delar som til dømes katalysatoren eller liknande og på den måten antenne. Om det er det som har skjedd i dette tilfelle ved at varmevifta har komt i kontakt med olje eller diesel, om det er snakk om ei varmevifte som er plassert for nært anna brennbart materiale eller om det rett og slett er sjølve vifta som tek fyr kjenner eg ikkje til. Andre brannårsakar kan være elektrisk feil med gnist frå 12 voltsanlegget, som f.eks. ved ledningsbrudd i dørhengsler og liknande bevegelege delar.
 6. Står i artikkelen. Brannfaren er knytt til bilar med rattet på høgre side. Dette har ført til at varmevifta har blitt flytta og at dette har medført brannfare. Det er rett og slett ein slurvefeil når ein har ombygd ein biltype som er konstruert for å ha rattet på venstre side til å være tilpassa vesntrekøyring.
 7. Komprimert hydrogen vil ikkje brenne ettersom hydrogenen då nødvendigvis må være ei ein tett beholder. Utfordringa då er at komprimert hydrogen som blir oppvarma i ein tett beholder vil eksplodere. Dersom det er lekkasje på tanken så vil ikkje hydrogenen lenger være komprimert og den vil brenne fritt når gassen slepp ut i atmosfæren og blandar seg med oksygen.
 8. Enig i det. Å møtast på midten betyr eigentleg berre at den bebuaren som klaga slepp billigare unna og at alle andre i sameiget må betale litt meir. Poenget mitt er at du må være oppmerksom på at forliksrådet fyrst og fremst vil at dykk skal forhandle dykk fram til ei enigheit som kan avslutte saka, og ikkje nødvendigvis avgjere spørsmålet om kven som har rett og kven som tek feil. Forliksrådet består av lekfolk som har i oppgåve å prøve å halde saka utanfor rettssystemet gjennom forhandlingar og ikkje gjennom lovverket.
 9. Det er sjølvsagt ikkje alle anmeldelsar som er til å stole på, eller som kjem frå ein journalist som forstår det vedkommande anmelder. Dette er ikkje eit eige fenomen for spel. Utfordringa er at anmeldelsar er ofte den einaste informasjonen som er tilgjengeleg som ikkje kjem frå spelproudsenten sin PR-avdeling. Eg har gjort nok bomkjøp som berre er basert på hype og PR på alle medium. Eg legg derfor forholdsvis stor vekt på anmeldelsar med mindre det er grunnlag for å tru at eg har personleg smak som skill seg svært mykje frå den som er anmeldar. Ein merkar vanlegvis fort dersom film-anmeldaren som anmelder ein skrekkfilm til terningkast 1 gjer det fordi anmeldaren vil at filmen skal være romantisk komedie. Tilsvarande på film, du merker fort at anmeldaren har gitt lav score på bakgrunn av at spelet blir anmeldt som om det var ein heilt anna sjanger. Når anmeldaren gir spel som Red Dead Redemption 2 lav score på grunn av urealistiske dialogar og lange rideturar gjennom landskapet så veit du at det er anmeldaren som er problemet og ikkje spelet.
 10. Er det ikkje meir korrekt i dette tilfellet å konkludere med: "Faktisk delvis feil - Fakta og/eller kontekst taler mot påstanden eller brukes feil og gir et klart misvisende bilde av helheten." og ikkje: "Faktisk helt feil - Påstanden er direkte feil, der fakta og/eller kontekst gir et helt annet bilde" som i denne artikkelen? Det er ikkje heilt feil at brannen starta i ein tilbakekalt dieselbil, men det er klart misvisande når ein ikkje spesifiserer at bilen ikkje er tilbakekalt i Norge. Det som er "Faktisk helt feil" i denne artikkelen er at brannen starta i ein elbil som det fyrst gjekk rykter om. Det er viktig å ettergå opplysningar som er gitt i media, og å rette opp i feilinformasjon så raskt som råd slik at folk ikkje blir feilinformerte. Men ikkje plukk ut akkurat den setninga i ein lang artikkel som det er lettast å misforstå med vilje for å deretter kome med ein tabloid og bombastisk konklusjon. Konteksten med at brannen starta i ein dieselbil som er tilbakekalt i Storbritania var jo eit motsvar til at alle hoppa rett på konklusjonen om at elbilar er så brannfarlege og sikkert var årsaken til brannen utan å undersøke fakta i saka nærmare. Sjå berre på diskusjonstrådane om el- og hydrogenbilar her på forumet i dette tidsrommet.
 11. Kva er eigentleg definisjonen på "etnisk norske" i denne samanhengen? Å sette klare etniske grenser er vanskeleg, i Norge reknar ein grovt sett at vi har fem stammødre der den eine er samisk som danner grunnlaget for den norske befolkninga. I tillegg til dette har vi fått stadig genetisk tilføyingar som kidnapping av trellar frå dei britiske øyane under vikingtida og generell folkevandring i Europa frå tidleg middelalder. På 1800 talet fekk vi ganske mange spanske genar inn i befolkninga gjennom spanske sjømenn som segla til Norge for kjøpe klippfisk og som på den måten kom i kontakt med norske jenter. At folkevandinga og innvandringa går raskare no i modernetid går raskare no når ein kan reise til andre sida av jorda på nokre timar med lavpris flybilett i staden for over nokre år på seglskute er ikkje særleg overraskande. Men denne mobiliteten gjer også noke med korleis vi definerar kvarandre. Statistikken til trådstarter kan ein få til stemme så lenge ein justerar definisjonane. Definerer ein etnisk norske som personar som kan spore sitt opphav minst 15 generasjonar bakover utan å finne ei svensk bestemor eller ein tysk oldefar så er det ikkje vanskeleg å få resultatet at det er under 50% etnisk norske her i landet. Sett ein kravet om at etnisk norske skal ha 100% genetisk opphav frå fyrste bølga av folkeinnvandring som kom til norge etter siste istid så er andelen etniske nordmenn 0%. Det som er så fint med statistikk er at ein kan flytte målstegrene akkurat dit ein vil ha dei.
 12. Når det er snakk om vedlikehald så har nok denne bebuaren ei svak sak ettersom at eierseksjonsloven er tydeleg på at styret skal syte for vedlikehald og drift av eigedomen. Dersom bebuaren skal vinne fram så må vedkommande kunne vise til at vedlikehaldet ikkje er nødvendig, at det aktuelle tiltaket ikkje er vedlikehald, eller at tiltaket går mot eventuelle vedtekter eller årsmøtevedtak (som er lite sannsynleg ettersom nesten alle dei andre andelseigarane har betalt). Når det gjeld sjølve forliksrådet så er det ein meir uformell instans som blir omtalt som "folkets eigen domstol". Gjennomføringa er som dei fleste andre sakar der ein sitt rundt eit bord og får uttale seg i tur og orden. Hensikta med forliksrådet er å prøve å oppnå einigheit mellom partane før ein belastar rettssystemet unødig med fillesaker. Tidsbruken vil variere alt etter kor komplisert saka er og kor mange som skal få uttale seg, men mykje er gjort på nokre timar. Du vil vanlegvis få ei innkalling med ei estimert tidsramme for saka. Ettersom det er tenkt at forliksrådet skal være folkeleg så er det lite juss å forhalde seg til, men sjølve dommen skal være basert på regelverk og rettspraksis frå liknande saker. Det som er verdt å merke seg er at dommerane i forliksrådet oftast ikkje er profesjonelle, dommerane er utpeikte av det lokale kommunestyret og vil ofte bestå av enten lokalpolitikarar eller tilsette i kommuneadministrasjonen. Som nemnt er forliksrådets hovedoppgåve å få partane til å bli einige, så ein vil i forliksrådet være raske med å foreslå å møtast på midten. Det viktigaste rådet er å faktisk møte opp, svært mange dommar frå forliksrådet blir avsagt som fråværsdommar der berre den eine parten har forklart seg. Etter at forliksrådet har avsagt dom så er dommen rettskraftig om den ikkje blir anka og dermed løfta opp til tingretten. Ettersom forliksrådet fort kan finne på å avseie dom på at både bebuaren og styret/sameiget kan betale litt så bør dere i styret ta ein prat med boligbyggarlagadvokaten for å vurdere om dere har eit mål om å oppnå enigheit i forliksrådet, eller om forliksrådet berre er ein formalitet før rettsaka om dykk ikkje får 100% støtte i forliksrådet. Det skal ikkje være nødvendig å leige inn møtefullmektig, men ettersom forliksrådet stort sett foregår på dagtid så vil det kunne bli litt utgifter om du må ta deg fri frå jobb for å være til stades i forliksrådet.
 13. Kjenner ikkje til korleis det er med karakterutskrift/vitnemål/kompetansebevis i forhold til personvern og slikt, men i alle fall vitnemålet får ein på litt tjukt papir med signatur og stempel som autentisitetsgaranti og slik at ein kan sette vitnemålet i glas og ramme. Sjølve den elektroniske postkassa er kryptert og burde være å ansjå som trygg forsending. For vanlege brev så er det slik hos mange offentlege og halvoffentlege instansar at ein sender ut brev digitalt der systemet fyrst sjekker om du er registrert med digital postkasse, dersom du har elektronisk postkasse går brevet ditt. Om du ikkje har logga på å lest det digitale brevet innan X dagar så blir det printa ut ein papirversjon som blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Det kan nok være enkelte institusjonar som har gamle system der fysisk utsending er det enklaste, deriblant ein del høgskular og universitet. Så lang er systemet lagt opp slik at du kan reservere deg mot elektronisk post for å få alt fysisk, men du kan i dag ikkje reservere deg med fysisk post for å få alt digitalt.
 14. Gratisidé: Fingervarmer app. Lag ein app som ved hjelp av prossedering av store mengder data produserer varme. Kanskje appen kan brukast til kreftforskning eller liknande om det ikkje skal vere heilt vekkasta datakraft. Hensikta er å gjere mobilen varm slik at du kan varme fingrane på kalde dagar når du feks venter på bussen. Varmeutviklinga vil sjølvsagt gå på bekostning av batterikapasitet, men enkelte gongar vil du heller ha det varmt og behageleg den siste halvtimen før du kjem deg heim enn å kome heim med 70% batterikapasitet.
 15. Dette er ei kjent problemstilling, typisk vil arbeidsgiver ha utdanna søkarar med 15 års erfaring til nybegynnerlønn. Har du fått brukbar referanse frå btggfagjobben? Det høyres ut som at du gjer mykje rett, så spørsmålet er å finne ut nøyaktig kva som gjer at du ikkje får ein fot innafor.
×
×
 • Create New...