Jump to content

The Avatar

Medlemmer
 • Content Count

  14267
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7082 :)

About The Avatar

 • Birthday 01/12/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. At han kan søke om å sleppe ut er ein del av forvaringsstraffa. Valget stod mellom å idømme 21 års fengsel eller forvaring. Ved forvaring har den tiltalte rett til å sleppe fri når vedkommande ikkje lenger utgjer ein fare for samfunnet, på den andre sida betyr forvaring at straffa kan utvidast med 5 år om gongen så lenge samfunnsfaren fortsatt er til stades, dette medfører at forvaring kan være ein reell livstidsdom. At Breivik ønsker å bli sluppet fri er inga overrasking.
 2. Det fyrste du må ta stilling til er om du faktisk vil ha 8 individuelle leigeavtalar, eller om du vil ha ein leigetakar som kan framleige dei øvrige 7 soveromma. Som huseigar vil det være enklare for deg å berre ha ein kontaktperson som står ansvarleg for å betale dei 40k i måneden som du vil ha totalt. Om nokon av bebuerane ikkje betaler sin del så vil du likevel få husleiga ettersp dei andre i bebuerane då må må betale meir for å ikkje misligholde leigeavtalen. Ein anna fordel med ein leigeavtale er at du kan ha eit depositum (opp til 240 000 kr etter huseleigelova) som då kan brukast som sikkerheit ved eventuelle skader. Ulempen med å ha berre ei leigeavtale er fyrst og fremst at du då mister litt kontrollen over kven det blir framleigd til, og at det kan være vanskelegare å få leigd ut. Har du 8 individuelle leigeavtalar så har du direkte kontroll over kven som får flytte inn. Du vil få fleire personar å forholde deg til, og du må i større grad rekne med å måtte gå inn og detaljstyre leigeforholda. Det kan være stor fare for at du ender opp med ledige rom ettersom kvar enkelt bebuar kan flytte ut på kort varsel og at det kan være vanskeleg å finne nye leigetakarar til eit kollektiv. For dei som blir igjen i kollektivet så vil det nok heller ikkje være spesielt viktig for dei å sjølv finne nye leigetakarar ettersom talet bebuerar ikkje påvirker leigeprisen, det påvirker berre talet på personar ein må dele fellesareal med. Med 8 leigeforhold og 8 små depositum så har du mindre pengar som sikkerheit mot skader, og det vil fort oppstå konflikter rundt kven som har ansvaret for skader som oppstår på fellesareal ettersom det ikkje er ein leigetakar åleine som står ansvarleg. Heilt konkret så bør du tenker over korleis du vil gjere det med krav til utvask når ikkje alle flyttar ut samtidig. Uansett korleis du velger å organisere leigeforholdet så må du påsjå at du lager gode og tydelege husordensreglar. Du bør nok absolutt vurdere utleigeforsikring, men sjekk opp kva prisar du får tilbod om og vurder sjølv om det er verdt det. Husforsikring må du uansett sørge for å ha.
 3. Det er også eit stort skille mellom frivillig og ufrivillig arbeidsledigheit sjølv om det statistiske grunnlaget ofte ikkje klarer å sette dette skillet. Blant anna så ser NAV berre på talet arbeidsledige som har rett til dagpengar, dei som ikkje har meldt inn krav om dagpengar eller som har vært arbeidsledige i meir enn 2 år tell då ikkje lenger med. SSB tell alle som er arbeidsledige uansett om dei er frivillig eller ufrivillig arbeidsledige. Det finnes etterkvart mange som har såpass med oppsparte midlar eller som blir forsørga og derfor velger å ikkje jobbe i tillegg.
 4. Er du sikker på artsfastsettinga? Skjeggkre er skadedyr og bekjemping av dei vil ofte være inkludert både i din innboforsikring og huseigarens husforsikring. Sølvkre er meir eit irritasjonsmoment slik at du nok må betale for tiltak sjølv.
 5. Sjølv om Svalbard er ein del av kongeriket Norge så blei Svalbard ikkje tatt med ved inngåing av Schengenavtalen. Bakgrunnen var at Svalbardtraktaten artikkel 3 gir alle traktatens partar rett til innreise og opphold utan hensyn til formålet. Ettersom mange av partane i Svalbardtraktaten ligg utanfor Schengen-område så måtte ein skille ut Svalbard når Norge blei ein del av Schengenavtalen slik at visum og oppholdsløyvekrav etter Schengenavtalen ikkje skulle innskrenke retten til å reise til Svalbard etter Svalbardtraktaten. Svalbard er ein del av kongeriket Norge formelt sett, men på grunn av internasjonale avtalar så må det enten gjennomførast passkontroll ved reiser til Svalbard, eller så må Norge trekke seg ut av Schengenavtalen slik at det blir passkontroll ved reiser til alle andre land.
 6. Det virkelige store problemet i denne saka er at politikarane er ikkje enige om kva dei diskuterer. Her snakkar Nævra om nullutslepp, det som er utdydeleg er om det er meint berre utslepp av klimagassar eller om det er alle utlsepp frå bilen som skal vurderast. Elvestuen i Venstre er enig i at politikken skal stimulere til å oppnå nullutsleppsmålet. Før han i neste sitat sett ekstra fokus på reinheita av lufta i norske kommunar. Her er det nokre motstridningar som politikarane burde avklare når det gjeld kva som ligg i begrepa. Elbilar har lavare CO2 utslepp enn fossilbilar. Det er noko omdiskutert om ein kan kalle elbilar for nullutslepp ettersom produksjonen bidreg til mykje klimagassutslepp. Samtidig er det mange som ser på det som nødvendig å støtte elbilbransjen for at dei skal få muligheit til å utvikle batteri-teknologien til å bli enda meir miljøvenleg i framtida. Med mindre ein samanliknar ein ny elbil som har vært ressurskrevjande å bygge med ein gamal fossibil med liten motor som har vært enkel å sette saman, så er klimagassutsleppet gunstigare på elbilar. Men, dersom vi snakkar om luftkvalitet og folkehelse som ein del av nullutsleppspolitikken så blir saka litt annaleis. Elbilar sliter meir dekk og lagar meir svevestøv enn andre bilar med mindre dreiemoment. Enkelte hevdar også at nye dieselbilar gir netto gevinst i lokal luftkvalitet fordi dei har så gode rensesystem at lufta som bilen dreg inn er reinare når den kjem ut som eksos. Skal luftkvaliteten i norske byar bli god så må ein redusere alle typar bilaktivitet. Fotgjengarane må fortsatt puste inn vei og dekkstøv uavhengig av om gata er trafikkert med el- eller fossilbilar. Dette er akkurat det samme problemet som vi hadde for nokre år sidan då alle fokuserte på CO2-utsleppet. Då var det mange som av miljøvernhensyn kjøpte dieselbil som har lavare CO2-utslepp enn bensinbilar. Litt seinare så oppdaga ein at det lokalt var eit stort problem med NOx-utslepp frå dieselbilar, så sjølv om dieselbilane var eit godt alternativ med tanke på globale klimamål så var dei plutseleg den store syndebukken for det lokale klimaet og fekk skulda frå mange luftvegsrelaterte sjukdommar og dødsfall. Politikarane må klare å bestemme seg for kva kvalitetar i elbilen som skal gi rett til direkte subsidiering gjennom momsfritak og indirekte subsidiering gjennom bompengefritak. Er det CO2 som er målemiddelet så bør elbilar fortsatt være subsidiert. Dersom problemet er at det er for mange køyretøy på vegane så bør tiltaket være fulle avgifter og bompengar for alle privatkøyretøy slik at subsidieringa kan gå direkte til å subsidiere kollektivtransport, syklar og joggesko i staden for.
 7. Dette kan nok ha noe for seg, men det kjem mykje ann på pris og fleksibiliteten. Mange barnevogner er laga for å kunne brukast i lang tid ved at dei kan tilpassast etter kvart som barnet blir større, slik fleksibilitet blir aldri heilt perfekt men mange vogner har fått gode løysingar. Kor ofte og kor raskt tenker du at dere kan tilby innbytte? Reknar med at det ikkje er tenkt at ein kan bytte vogn fleire gongar for dag alt etter om ein skal på kjøpesenter eller joggetur?
 8. Svalbard er litt spesielt ettersom Svalbard er ein del av Norge, men ikkje ein del av Schengen. Dette utløyser krav om ID kontroll ved inn og utreiser. Så i forhold til det du spør om så er ikkje reiser mellom fastlandsnorge og Svalbard ei reise innad i Norge, det er ei reise frå/til eit schengen-område til eit område som ikkje er del av schengen-området. Ellers så er det det slik at lovlegheita av overvåkning av innbyggerane kjem ann på kva som er årsaken for overvåkninga. Alt av registrering er heller ikkje overvåkning. Til dømes er reiser ein av mange ting som er frivillig slik at man kan unngå registrering ved å ikkje reise.
 9. Er ho eller har ho bilkyndige rundt seg som kan hjelpe henne? Om ho ikkje har det og i tillegg har litt lavt budsjett så er det nok sikrare å gå for bruktbilforhandlar for den utvida reklamasjonsretten og eventuell bruktbilgaranti. Ho får då sjølvsagt langt mindre bil for pengane men ho vil redusere faren for å plutselig sitte med store verkstedrekningar. Dei beste kjøpa får ein gjort på privatmarkedet, men det er ein litt større risiko og litt meir jobb å eventuelt skulle reklamere i ettertid. Som med alt mulig anna så bør ho starte med å kartlegge bilbehovet og ikkje berre budsjettet? Kor langt køyrer ho i året? Er det mykje småkøyring? Kor viktig er det med køyrekomfort? Treng ho mykje baggasjeplass? Kan varebil være eit alternativ? Osv.
 10. Det kjem ann på fleire ting som, deriblant kva du har av erfaring og kompetanse/førarkort, samt kva du har av arbeidsoppgåver. For godstransport på veg er det allmenngjort tariffavtale som betyr at det ikkje er lov å betale mindre enn 175,95 kr i timen (denne summen er under reforhandling akkurat no med brudd i forhandlingane, det er sannsynleg at lønna auker med 1-2 % når partane er enige). Særleg for langtransport så må du rekne med mykje ubekvem arbeidstid avhengig av kva ruter di får med dei tillegga som det medfører.
 11. Spørsmålet om sentry mode er så vidt eg veit ikkje prøvd rettsleg. Den gjengse oppfattinga per dags dato er er at dashboardkamera ikkje er å rekne som kameraovervåking, og at sentry mode mest truleg er å sjå på som dashboardkamera. Dagens regelverk er ikkje tilpassa den teknologiutviklinga som ein har i dag. Utanom kameraoveråkning så er hovudregelen at det er lov å filme/fotografere alt som ikkje eksplisitt er forbudt, og at det er eventuell bruk av bildematerialet som kan være ulovleg. I dette tilfelle vil naboens bruk av bildematerialet ha stor betydning, er det passiv filming som ikkje blir brukt til noko? Eller misbruker naboen dette til å overvåke dei andre bebuerane? Det sagt så er det gode argumenter for å hevde at sentry mode er ulovleg overvåkning, blant anna fordi den som overvåker må ta stilling til overvåkningens formål, bruk av overvåkning skal skiltast, og at det ikkje er lov å overvåke meir enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. Det vil nok absolutt være rom for å stille spørsmål om nødvendigheita av å overvåke ein parkert bil i fellesgarasje med avgrensa adgang for uvedkommande og faste parkeringsplassar slik at ein veit kven som nyttar naboparkeringsplassane. Denne saka med parkering i fellesgarasje i burettslag der det ikkje er mogleg for andre bebuerar å nytte sine parkeringsplassar utan å bli filma vil nok kunne egne seg som ei sak som ein kan dra til retten med for å få ei avklaring. Dersom det ikkje ordner seg for trådstarter så kan det være ein idé å ta kontakt med datatilsynet, OBOS, huseierforeningen og andre store aktører i bransjen for å spørre om dei vil hjelpe til med advokatbistand for å få prøvd saka rettsleg.
 12. Eg tar det for gitt at familiemedlemmet har vært i kontakt med kommunen som har avslått bustøtte i form av tilskudd?
 13. Har du funnet ut kvar på badet det mangler fugemasse? Som nemnt så er det våtromsmembranen i golv/vegg som det er viktig at er tett. Før du starter å reparere manglande fuging sjølv så bør du sjekke opp kvifor det mangler fuging, er det eit praktisk problem eller er dette berre at det estetisk ser litt halvferdig ut? Det er ganske vanleg at ein med vilje unngå å fuge enkelte stader der ein bygger flislagte "bokser" som inneholder veggmontert toalett, varmtvannbereder, og likande installasjonar. Dette fordi dersom ein skulle få ein liten lekkasje så kan vatnet trenge ut gjennom den manglande fuga og ut på baderomsgolvet der vatnet enten tørker opp og går ut gjennom ventilasjonen eller renner til sluken (eller at du oppdager at det er ein vannlekkasje som du må stoppe og få reparert).
 14. The Avatar

  Skrive bok- personvern

  Det er ikkje nødvendigvis straffbart at du forteller din versjon av kva du har opplevd. Det enklaste er nok at du skriv biografien din og at du deretter får hjelp av forlaget til å vurdere bokas innhold og lovlegheita og etikken rundt publisering. I enkelte tilfeller kan det å bytte navn være nok, andre hendingar og familierelasjonar treng du kanskje ikkje å være heilt spesifikk på. Eller du kan kanskje la alle detaljar stå så lenge du sjølv er anonym.
 15. Ein kan også seie at å være kristen er å gå på møter i eit kvitt hus. Det er tanken bak som avgjer kva som er eit livssyn, ikkje den fysiske handlinga.
×
×
 • Create New...