Jump to content

The Avatar

Medlemmer
 • Content Count

  13923
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6874 :)

About The Avatar

 • Birthday 01/12/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Som andre seier så vil du få brev om din bil er berørt med informasjon om kva som er feil og at du kan ta kontakt med nærmaste merkeverksted for å få utbetra feilen kostnadsfritt. Dersom det er meir alvorlege feil som ikkje kan reparerast så vil du i tilbakekallinga få informasjon om kva du skal forholde deg til. Det kan f.eks. være at bilen ikkje må køyrast og at produsenten kjem og henter bilen med tauingsbil og at du får pengane tilbake eller ny bil. Det skal svært mykje til før det er tilfelle, dei aller fleste tilbakekallingar kjem på grunn av at det er oppdaga svakheit i ein komponent. I dette tilfellet er det altså snakk om ein wire som må byttast ut. Hos dei fleste bilprodusentar så kan du på heimesida skrive inn chassisnummeret på din bil for å få informasjon om akkurat din bil er berørt.
 2. Det stemmer at du ikkje har rett på tarifflønn om du ikkje er fagorganisert. Tariffavtalen er ein avtale mellom arbeidstakarorganisasjonen og fagforeininga. Ein uorganisert arbeidstakar (eller uorganisert arbeidsgiver) er natuleg nok ikkje ein del av denne avtalen, og er derfor ikkje bunden av dei rettar og forpliktelsar som følger av avtalen. Litt på samme måte som når din kollega går til arbeidsgiver for å forhandle lønn, så har ikkje du rett på den lønna som din kollega klarer å forhandle fram. Du må forhandle din eiga lønn der du bruker dine argument. I praksis kan det være at arbeidsgiver ikkje orker å bruke tid på å forhandle med kvar enkelt tilsett og der gir alle lik lønn, men då er det fordi arbeidsgiver bestemmer seg for å lønne alle likt. Du har ikkje rett på meir lønn berre fordi din kollega får høg lønn for å være ein eksemplarisk arbeidar med lang erfaring. Du må være ein av avtalepartane for å kunne ha ein gyldig avtale.
 3. Hovudskiltet betyr at dette er ein parkeringsplass. Det fyrste underskiltet seier at det berre er lov å parkere der med særskilt løyve. Det andre underskiltet avgrenser ytterlegare at kravet om særskilt løyve berre gjeld på tysdagar mellom kl 13 og 18. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219#KAPITTEL_10 Utan at eg klarer å finne direkte referanse til det så er systemet slik at ein skal lese skilta ovanifrå og ned. Altså at ein fyrst skal sjå hovedskiltet, deretter det fyrste underskiltet, og til slutt det andre underskiltet. Altså at ein skal lese skiltet slik: -Her er det lov å parkere. Men -Berre om du har gyldig løyve til å parkere her. Men Berre det er berre når du skal parkere her på tysdagar mellom kl 13-18 at du treng å ha løyve. Eg er ikkje heilt sikker på om det er slik den som har skilta har tenkt, men eg kan ikkje sjå at skiltet kan tolkast på anna måte.
 4. Det er fleire måtar å gå fram på, men det er ikkje alt som er praktisk mulig. Når du blir tilbakekalt til arbeidet så plikter du å møte, dersom du ikkje møter så er det brudd på arbeidsavtalen og medfører både gyldig grunn for å gi deg avskjed og erstatningskrav for kostnadar som arbeidgiver får i samband med avtalebruddet. Dersom det føreligg medisinske grunnar til at du ikkje bør gå tilbake til arbeidet så kan du få fastlegen din til å skrive ut sjukemelding. Det kanskje mest realistiske alternativet er å gå i dialog med arbeidsgiver. Det kan være at du får avtale om at du fortsatt kan være permittert, at du får tilrettelagt arbeidsplassen for å ivareta dine behov eller liknande løysing som dykk blir enige om. Du kan søke om permisjon frå jobben om du har råd til å klare deg utan lønn eller dagpengar i ei periode. Eit anna alternativ er å søke ny jobb på ein plass der du kan jobbe utan å utsette deg frå smitterisiko. Du vil nok ha oppsigelsestid som du må ta høgde, men også det er det mulig å avtale seg vekk frå med arbeidsgiver, eller til og med kjøpe deg ut av om nødvendig. Elles så vil eg råde deg til å uansett ta kontakt med arbeidsgiver for å be om meir informasjon. Kva er årsaken til at permitteringa no blir avslutta? Kva har endra seg? Kva rutiner blir innført for å hindre smitte? Blir det delt ut smittevernutstyr? Dei som eg kjenner som jobber på båt har fått tilpassa det slik at alle blir testa før dei får gå ombord i skipet. Dei dagane som går mellom testinga og prøveresultatet så blir dei satt i karantene på eit hotellrom. Dersom prøva er negativ så blir dei henta og frakta til skipet der dei på nytt blir testa med hurtigtest og får gå ombord fyrst når også den prøva er negativ. Ettersom det er vanskelig å unngå nærkontakt om bord i skipet så sikrar ein seg heller ved å forsikre seg om at alle er friske før dei går om bord, i tillegg til at dei følger vanlege smittevernsreglar med 1 meters avstand og hyppig handvask så langt det let seg gjere.
 5. I tillegg så er tariffavtalen avgrensa til å sette garantilønn (minstelønn) for arbeidstakarar i bestemt stilling, med bestemt kompetanse og bestemt ansiennitet. Det er ikkje alltid det sentrale oppgjeret medfører at alle skal ha lønnsaukning, det kan også føre til at garantilønna for enkelte grupper blir heva, eller at det blir satt av ein pott som skal fordelast lokalt. Dersom trådstarter har meir lønn enn garantilønna f.eks. på grunn av lokale tilpassingar så vil ein arbeidsgiver som er bunden av tariffavtale i mange tilfeller kunne bestemme seg for å ikkje heve lønna til trådstater utan at det er i konflikt med tariffavtalen.
 6. Det å akseptere private bud utan å gå vi mekler vil eigedomsmeklaren vanlegvis ha sikra seg mot gjennom avtalen mellom selger og meklar, dette av den enkle grunn at meklaren sjølvsagt vil sikre sitt honorar for jobben som er utført.
 7. Som andre har sagt så er det lov å velge kven ein skal selge til (unntaket er diskriminering). Det vanlegaste er å inngå avtale med den som byr høgast, men ein må ikkje. Eit typisk eksempel på situasjonar der det er vanlig å inngå avtale med nest høgaste budgiver er der denne budgivaren er meir fleksibel på overtakinga, som f.eks at ein kan ta over umiddelbart eller det er greit å vente til neste år med å ta over. Av den grunn så kan det lønne seg å legge inn forbehold eller kommentar til budet. Kan du f.eks vise til at du har finansieringa i orden og kan betale med ein gong så stiller du sterkare enn dersom du må ta forbehold om at du får lån. Kjøper du dødsbo eller liknande så kan du få tilslaget med eit lavare bud dersom du er villig til å ta over huset urydda eller uvaska, eller kan kome med andre fordelar som sparer selger for tid eller kostnadar. Pengar er ikkje alt, det er andre ting som er av verdi også. Som selger så vil det f.eks være lite lurt å selge til ein kjøpar som krangler om detaljar alt på visninga, men ein slik kjøpar så må du rekne med at det går med mykje tid på ubegrunna reklamasjonar, så då kan det være fristande å gå for eit lavare bud frå ein kjøper som er meir samarbeidsvillig.
 8. Eg hadde i alle fall ønska å få beskjed om dette som potensiell kjøpar. Det er ikkje slik at det må være definert som skadedyr for at det skal være ei opplysning som selgaren skal gi. Heilt bagatellmessige forhold som ikkje virker inn på avtalen om å kjøpe treng du likevel ikkje å oppgi. Eg tenker at det å oppgi at du har observert sølvkre ikkje får negativ innvirkning på salget og vil virke tillitvekkande ettersom du opplyser om opplyser om det sjølv om det i verste fall berre er plagsomt. Ved å opplyse om det så har du også langt på veg sikra deg dersom det seinare skulle vise seg å være eit større problem enn fyrst antatt.
 9. Treng du eiga isbitmaskin? I fyrste omgang kan du prøve med å fryse isbitar av kokt vatn (koking bidrar til å redusere luftinnhaldet i vatnet). Deretter bør du fryse isbitane sakte over lang tid. Ein enkel måte å få til det på kan være å pakke inn isbitformane i isolerande materiale, aller helst ein kjølebag slik at det tek lengst mulig tid før kulda når isbitane. På denne mpten vil isen fryse sakte slik at lufta får tid til å sleppe ut.
 10. Som ikkjeorganisert i bedrift med tariffavtale så har du ikkje forhandlingsrett. Arbeidsgiver treng derfor ikkje å gi deg den same lønna som dei organiserte har forhandla fram. Det sagt så har arbeidsgiver ei plikt etter arbeidsmiljøloven å ivareta deg, så arbeidsgiver kan ikkje forskjellsbehandle deg i for stor grad under elles like forhold. Det er ikkje vanleg å redusere lønna i lønnsforhandlingar, men det er ikkje utenkjeleg. Dette blir blant anna gjort i nedgangstider der det er eit spørsmål om å enten kutte lønnskostnadar og håpe at bedrifta overlever, eller å la bedrifta gå konkurs. I ditt tilfelle vil du stå langt sterkare om også du organiserer deg, då har du i det minste ein representant som forhandler for deg og som har oversikt over kva dei andre får slik at eventuell diskriminering av deg kan påpeikast.
 11. Angåande FG-godkjent lås så finner du oversikt her: https://www.fgsikring.no/innbrudd/laser-og-lasutstyr/sykkel--moped--og-mc-laser/ Dei fleste FG-godkjente lås til motorsykkel er forholdsvis dyre. Reint økonomisk vil det derfor være eit spørsmål om faren for tjuveri er så stor at det lønner seg å investere i skikkelig lås? 4000 kr i eigenandel er ikkje eigentleg så dyrt om du tenker at motorsykkelen mest truleg får stå i fred. Sett slik på det så vil alle bremseskivelåser eller låselenker hindre at nokon uhindra kan sette seg på sykkelen og køyre. Utan at eg veit det så reknar eg også med at lett MC er mest utsatt for at dei blir sjålet med ein anna bil og frakta til ein plass der tjuven i ro og makt kan fjerne låsen, så kvaliteten på låsen vil nok spele liten rolle når sykkelen fyrst er stjålet. Når det gjeld GPS-sporing så finnes det mykje på markedet. Dei aller fleste er avhengig av å bli lada opp og gøymt på sykkelen. Eg kan sjå for meg at det å huske å lade GPS-sporinga nok ikkje blir prioritert av 16 åringen.
 12. Trur du ikkje Lindorff då vil berre takke ja til dei 30 000 kr som delbetaling og sette ned gjelda til 15 000 kr? Då har Lindorff både gått i pluss på det opprinnelege lånet på 20 000 kr og samtidig sikrer seg framtidig inntekt ved å berre redusere lånebeløpet. Eg trur at det er smartare å spørre om du kan få eit tilbod på kva du må betale for å få sletta heile lånet. Du kan f.eks seie at du har fått tilbod om ein sommarjobb som vil gi deg ca 30 000 kr, men at du ikkje ser poenget med å takke ja til jobben om pengane uansett forsvinn i renter og avdrag på lånet. Då vil det være i Lindorff sin interesse å inngå ein avtale for å få deg til å prioritere nedbetaling av akkurat dette lånet i staden for at lånet blir ståande og i verste fall aldri blir betalt. Det vil hjelpe TS ved at det nye lånet er billegare, så ved å ta opp eit nytt lån med lavare rente så kan TS betale ned heile kredittkortgjelda og etterpå sitte igjen med eit lån som er litt lettare å betjene ettersom renta er lavare. I praksis så er det krevjande å få tatt opp forbrukslån med betre rentebetingelsar når du fyrst har kredittkortgjeld og når du ikkje har verdiar som du kan stille som sikkerheit for lånet. Det er uansett verdt eit forsøk for TS å snakke med sin eigen bank for å spørre om det er mulig å få hjelp til å ta opp eit lån for å løyse inn kredittlånet. Din lokale bank som både kjenner deg og din økonomiske historikk vil kunne være ein enklare forhandlingspart enn Lindorff.
 13. Lettantennelig væske som flyter på sjøvatn er heller ikkje 100% trygt. Vil tru at det etterkvart også vil bli bli fleire elbåtar til fritidsbruk. Hinderet akkurat no er nok kostnaden med eldrift kontar bensinmotor ettersom det ikkje er etablert tilskuddsordningar slik som det er for elbilar. Eg trur at mange ville foretrukket elbåt ettersom det er mindre støy, men inntil vidare kostar det litt for mykje.
 14. For å kommentere eksempelet frå artikkelen: Eit slikt tenkt tilfelle bør vi ikkje tillate å oppstå i utgangspunktet. Ein sjølvkøyrande bil må programerast til å fatte besluttningar omtrent likt som ein menneskleg sjåfør, altså at bilen skal prøve å forhindre den mest umiddelbare og nærmaste faren, deretter får følgeskadene blir som dei blir. Ein kan ikkje programere ei datamaskin (eller lære opp sjåførane) til å aktive sikte på pensjonistar. Dessutan, skal ein fyrst gå objektivt til verks med utgangspunkt i kva som er best for samfunnet som heilheit, så vil nok ikkje bilen ha anna valg reint objektivt enn å påsjå at både 6 åringen, dama på 62 år, og bilføraren døyr då det er det mest økonomiske for å spare samfunnsutgifter. Så dit skal vi uansett ikkje. Ulykker skal vi unngå, men det må være slik at alle mennesker har lik verdi uavhengig av alder, årsinntekt og antall vennar på Facebook. Det er på ingen måte til samfunnets beste å skulle bruke logikk og innsamling av data som beslutninggrunnlag. Det einaste det vil føre til er nye politiske konstelasjonar som kjemper for at sine verdiar er dei som heile samfunnet skal leve etter.
 15. Kva er det eignetleg som skjer med turbinblada etter 25-30 år? Er dei så utslitte at dei smuldrer opp? Blir dei svekka slik at dei står i fare for å knekke, eller er det glassfiberen som då blir såpass ru at turbinblada ikkje lenger oppfyller krava til effekt/produksjon? Er det slik at blada må destruerast etterpå, eller kan det tenkast at dei kan brukast ei stud til i f.eks. private vindturbinar der det ikkje er eit behov med stabil straumproduksjon?
×
×
 • Create New...