Jump to content

The Avatar

Medlemmer
 • Content Count

  13543
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6502 :)

1 Follower

About The Avatar

 • Birthday 01/12/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Gjer eit søk på frosting og film, du får kjøpt slik frostingsfilm i forskjellige mål alt etter kor store vindauga er og om du skal froste heile flata eller berre delar av den. Du får til og med kjøpt digital frostfilm der du via fjernkontroll kan endre krystallstrukturen og dermed veksle mellom gjennomsiktig og ugjennomsiktig alt etter behov.
 2. Det openbare er at du sjølvsagt må ha ein kontorjobb for å kunne ha heimekontor (utanom heilt sporadisk). Dei fleste arbeidsgivarar vil ha kontroll og oversikt over sine tilsette, av den grunn er det ikkje alltid særleg med vilje til å tillate arbeid heimaifrå. Størst sjangs for å få heimekontor er dersom du jobbar med prosjekt og derfor blir hovudsakleg målt på det resultatet du leverer, ikkje nødvendigvis kor mange arbeidstimar du har brukt på jobben.
 3. Det fyrste som slår meg er at du bør skrive opp det du har av passord og innloggingsinformasjon. Særleg kontoar til sosiale media kan det være greit at nokon andre kan få bestemme kva som skal skje med etterpå. Ved å gjere dine passord tilgjengeleg så blir det også lettare å fjerne, slette og avslutte tenester som du har gløymt eller som du har holdt aktive. Andre praktiske ting som du kan gjere er å rydde og kaste, eller i det minste sortere og merke det som berre kan kastast, det som er verdifult, og det sim du trur nokon andre kanskje vil ha. Ellers så vil det være ein god idé å ta kontakt med profesjonelle. Dei fleste bankar har rådgivarar som er erfarne med dødsbo, tilsvarande vil du kunne få rettleiinga frå kommunen, frå forsikringsselskapet ditt, og andre fagpersonar.
 4. Dersom du er 50% permittert, så er aøt arbeid du utfører over 50% per definisjon overtid. Her er det rom for å gjennomsnittsberekne arbeidstida. Den 50% delen som du er permittert er på statens rekning, så dette er arbeidstid som arbeidsgjevar ikkje fritt kan benytte utan å enten unntaksvis betale deg overtid for arbeid utover 50% eller ved å redusere permitteringsgraden. Det du jobbar ekstra utover 50% skal du føre opp på meldekortet til NAV og vil gi reduksjon av dagpengar.
 5. Eg kjenner ikkje til korleis systemet er lagt opp men det hadde overraska meg om det ikkje blei lagt inn ein utløpsdato når førarkortbeslaget blir registrert i systemet. Eg meiner også på at sertifikatet vanlegvis blir returnert per post slik at du får sertifikatet nokre dagar etter at tapsperioda er over. Typisk fordi det er UP som har gjennomført kontrollen og at det fysiske førarkortet er oppbevart der den aktuelle UP-patrulja har sin base og ikkje nødvendigvis i ditt politidistrikt. Ta kontakt med politiet eller vegvesenet og spør. Det er sannsynleg at når datoen er der så kan du bruke førarkortappen, få vegvesenet til å skrive ut midlertidig førarkort, eller rett og slett bestille nytt fysisk kort om politiet er treige med å sende ut. Det er sikkert også mogleg å avtale at du personleg hentar førarkortet på den politistasjonen som oppbevarer førarkortet.
 6. Det avgjerande spørsmålet er om nødrespiratorane er gode nok til at det er verdt å bruke ressursar på å produsere dei målt opp mot den potensielle nytten av å ha tilgang til nødrespiratorar. Mitt inntrykk er at det desperate behovet akkurat no er smittevernutstyr, utstyr som er heilt nødvendig for å hindre at helsepersonell sprer smitten rundt. Så då er spørsmålet, hadde tida og ressursane som går med på å produsere nødrespiratorar vært betre å bruke på å få norsk industri til å produsere smittevernutstyr? Ser i media at det er mange universitet som har starta å 3D-printe visir som smittevernutstyr. Er det kanskje andre ting norsk industri kunne ha bidratt med? Kan industrien produsere sprit til desinfisering? Kan det lagast smittevernsbekledning? Dersom det er vanskeleg å lage eingongs frakkar så kanskje ein kan bruke vanlege kjeledressar med eit system for innhenting og industriell vask mellom kvar bruk slik at dei blir brukt som eingongsutstyr som kan brukast på nytt etter vask? Kan vi bygge om sjukeheimane slik at dei friske bebuerane kan være heilt skjerma frå koronasjuke bebuarar? Osv. Det er kjempefint at alle vil bidra, men vi må påsjå at det vi bidreg med faktisk er nyttig. Vi treng ikkje å oppfordre alle homøopatar og healere til å jobbe døgnet rundt med å produsere sukkervatn og pusse på krystallar for å hjelpe dei koronasjuke, då er det betre å spørre om dei er villige til å bistå som reinhaldarar eller hjelpepleiarar ettersom det faktisk er nyttig.
 7. Dersom du vil ha ny jobb der du ikkje får bruke vernepleiarutdanninga di så er valget mellom enten å tilegne deg ny kunnskap eller å ta på seg ufaglærte stillingar. I tillegg er det eit tredje alternativ som er å søke deg til leiarstillingar eller administrative stillingar der du brukar utdanninga og erfaringa di til å leie andre vernepleiarar medan du hovudsakleg jobbar på kontor. Det vil være mykje lettare å gi deg rettleiing om du kan fortelle litt om: -Kvifor du ikkje kan bli verande i dette yrket? -Kva andre ting har du interesse for? Vernepleiaryrket er svært variert så dersom det er bestemte arbeidsoppgåver, brukarar eller arbeidsmiljø som er problemet så kan det fort løyse seg med å bytte stilling/jobb. Som vernepleiar har du også eit ganske stort spenn mellom praktiske og administrative arbeidsoppgåver. Dersom du er så heldig at du kunne tenke deg å jobbe meir på kontor så har du svært mange muligheiter dersom du tek deg nokre ekstra studiepoeng for å utfylle bachelorgraden du alt har. Særleg studiepoeng innanfor økonomi, leiing eller HMS vil gjere at du totalt sett har ein kompetanse som kan være attraktiv hos mange forskjellige arbeidsgjevarar.
 8. Eg har ikkje sett at andre land har anna friskmeldingsststistikk enn estimerte tal. Dersom det er så enkelt at alle er sjuke i 14 dagar så er det lett å telle friske, då er det berre å sjå på talet på dei som blei sjuke for to veker sidan minus dei som døde. Men ettersom slike tal har liten til ingen verdi utan kvalitetssikring så er det ikkje ei prioritert oppgåve å lage feilaktig statistikk.
 9. Testkapasiteten handlar ikkje om pengar, den handlar om fysisk tilgong til reagenser (som riktignok blir solgt til blodpris ettersom etterspørselen er større enn tilbodet), samt kapasitet på maskineri og kompetent arbeidskraft. Eit av problema med ein pandemi er at det hjelp lite å ha pengar når det ikkje er utstyr å få kjøpt.
 10. Grunnen til at vi ikkje har slik statistikk blir forklart med at vi verken har oversikt eller kapasitet til å lage slik oversikt. Kvart enkelt sjukehus har oversikt over talet på pasientar som er utskrevne, men det treng ikkje nødvendigvis å bety at dei er friske. Ein frisk pasient vil vanlegvis være ein pasient som no testar negativt, slik testing er nedprioritert ettersom det er for liten testkapasitet slik at ein må prioritere testing for å diagnosere nye pasientar. I tillegg så er ikkje dette opplysningar som blir publisert, så det er ein stor jobb å skulle samle inn opplysningane frå alle sjukehusa. I tillegg til dette så veit vi at det er store mørketal. Vi kan berre gjette på kor mange som er sjuke i sin eigen heim, og vi har heller ikkje opplysningar om dei er koronasjuke eller forkjøla, og derfor har vi heller ikkje opplysningar om dei har blitt friske frå korona eller ei forkjøling.
 11. Ja, grunneigaren kan bestemme korleis eigedomen blir brukt. Det er styret ved styreformannen som representerer grunneigaren i eit burettslag. Du må derfor henvende deg til styret i burettslaget som kan lage parkeringsreglar som på ein eller annan måte regulerer kor ofte gjestar kan være på besøk. Korleis dette kan regulerast er avhengig av kva som er problemet, dersom gjesten står der i 3-4 døgn samanhengande så kan tidsbegrensning være ein framgangsmåte. Det vil sjølvsagt også være eit spørsmål om du får støtte frå styret eller resten av burettslaget om å forby naboane å ha helgebesøk over fleire dagar. Dersom styret ved styreformann ikkje er villig til å gjere dei endringane som du foreslår så må du ta opp dette i eit årsmøte eller på ei generalforsamling der du må få med deg resten av andelseigarane på å enten vedtektsfeste parkeringsreglar, instruere styret om å lage parkeringsreglar, eller rett og slett bytte ut styret med personar som deler ditt syn. Styret representerer
 12. Tanken her er vell at nødrespiratoren skal være eit nødgrep der ein koplar opp pasienten til nødrespiratoren utan tilsyn og krysser fingrane for at det er eit håp om at den kan gå bra i situasjonar der alternativet er å la pasienten heilt sikkert døy fordi det ikkje er nok av verken skikkelige respiratorar eller kvalifisert personell?
 13. Det kan være det dersom vi kjem så langt at valget står mellom å enten prøve å kople pasienten opp mot ein dårleg respirator til tross for høg sannsynlegheit for at det ikkje vil virke, og det å la pasienten døy utan å forsøke å hjelpe. Som sagt så er ikkje slike nødrespiratorar fullverdige respiratorar. Det er eit nødhjelpemiddel til situasjonar der ein f.eks. må gi palliativ behandling ved å legge pasienten i narkose og dermed stoppe pusten, då vil pasienten ha ein liten overlevelsesjangse med ein nødrespirator. Nødrespiratorar er ikkje rette medisinen for den situasjonen vi står i no, men i utgangspunktet så synes eg ikkje idéen er så dum dersom ein ikkje har andre behandlingsalternativ.
 14. Det er ikkje ein dum idé med slike nødrespiratorar, men det er ikkje ein fullverdig respirator. Slike nødrespiratorar er hensiktsmessig å ha tilgjengeleg dersom ein ikkje har fleire respiratorar tilgjengelege, i slike tilfeller er det betre å kople pasienten opp mot ei enkel pumpe enn å la pasienten døy med pustevanskar utan hjelp. Har du kopla pasienten til ein nødrespirator så har du i det minste prøvd å hjelpe pasienten. Slike nødrespiratoar kan kanskje ha ei nytte på til dømes sjukeheimar der pasienten uansett er for sjuk til å få sjukehusplass, i slike tilfeller kan det kanskje være fornuftig at personalet på sjukeheimen forsøker å hjelpe pasienten ved å sette på ein slik nødrespirator, men det blir uansett ikkje fullverdig pasientbehandling. NSF har heilt sikkert rett i at det ikkje er akkurat her skoen trykker mest akkurat no, og at denne bestillinga av nødrespiratorar gir den generelle befolkninga inntrykk av at Regjeringa gir eit viktigare bidrag enn det som reelt er tilfelle. Eg må sjølvsagt ta førbehald om at eg ikkje kjenner til kor mange av pasientane som ein ikkje har repirator til akkurat no, og kor mange ein forventar vil stå utan behandlingstilbod i framtida på grunn av at det ikkje er tilgjengelege respiratorar. Men eg sitt med inntrykket av at det nok hadde vært eit betre bidrag å støtte alle som kan produsere verneutstyr enten det er 3D-printing av visir eller brenning av sprit over 70%. Det er slike forholdsvis enkle ting som det er behov for meir av for å kunne førebygge vidare virusspredning.
 15. Dersom du har studert i meir enn 8 år så får du ikkje lenger støtte frå lånekassa. Dersom ein likevel studerer så er det studier på eiga rekning eller som deltidsstudent. Dei som studerar i tillegg til å jobbe nesten full stilling og som blir permiterte får dagpengar basert på stillingsprosent. Dei som faller i mellom to stolar akkurat no er dei studentane som per definisjon skal være fulltidsstudentar med fullt stupend/lån, men som i tillegg har "valgt" å jobbe. Eit av vilkåra for å få studiestøtte er at ein fyrst og fremst brukar "arbeidstida" på studier. Systemet er ikkje lagt opp til at ein får studiestøtte for hobby-studier.
×
×
 • Create New...