Jump to content

The Avatar

Medlemmer
 • Content Count

  16566
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9190 :)

About The Avatar

 • Birthday 01/12/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er det ikkje nettopp K'en for kommunikasjon som er det viktigaste for ein framtidsretta organisasjon? Det blir sjølvsagt berre semantikk, men for ein organisasjon som seier at dei skal øke den digitale emna i politiet så synes eg det er litt pussig å stå igjen med informasjonstekonologi-enheten. Politiets IT-enhet er sjølvsagt eit kortare namn, men eg hadde tenkt at eit namn som gjekk meir i retning av digital kompetanse, teknisk utvikling, digital kommunikasjon, IT sikkerheit, eller berre teknisk eining, hadde passa betre med målsettingane om organisasjonsutvikling. Er ikkje mesteparten av det politiets IKT-tjeneste skal jobbe med å muliggjere effektiv kommunikasjon både ut til publikum og internt i eigen etat?
 2. OBS. Når ein brukar høg varme på salt så vil det bli spalta klorgass som er ein giftig gass. Eg skal ikkje overdrive faren, men tenker at det er heilt på sin plass å minne om at ein som minimum må bruke kjøkkenventilatoren på høg effekt og unngå å bøye seg over panna slik at ein kan få klorgass i augene eller lungene. Aller helst bør nok denne prosessen foregå utvendig på til dømes gassbluss slik at det er god ventilasjon og rikeleg med tilgang på friskluft.
 3. Nei det er ikkje direkte relatert til artikkelen, det er relatert til diskusjonen om kva bilen kan detektere. Eg tenker på alle sjølvkøyringsnivå frå enkelt køyreassistanse og opp til dei meir avanserte nivåa. Det er ein ting at bilen skal kunne detektere ein hindring, men hindringa skal også identifiserast slik at bilføraren kan få varsel berre når det er relevant eller på meir avanserte bilar at bilen kan starte ei nedbremsing i påvente av at føraren skal reagere. Det har sjølvsagt ingen hensikt med førarassistanse der ordet "brems" lyser konstant på dashbordet fordi bilen parkeringssensor detekterer vegstøv og trur det er i solid hindring, og enda verre blir det sjølvsagt om bilen i tillegg bremsar for alle slike feilidentifiseringar slik at det kan oppstå farlege situasjonar med påkøyring bakfrå og liknande.
 4. Det handlar ikkje om kva som er realistisk, det er eit spørsmål om kva som er truverdig innafor settinga. Berre fordi dette er ein fantasiverden med dragar og alvar så betyr ikkje det at også laserpistolar, tidsreiasande delfinar og superdetektiven Sherlock Holmes passar naturleg inn. Ein kan gjerne lage ei slik historie (om ein har rettigheitene eller lagar eit nytt originalt verk), men det vil ikkje passe inn som ein prequel til den verda og dei historiene som er etablert frå før. Eg ønsker ikkje å førehandsdøme denne serien, denne "anti-woke" bevegelsen som sprer om seg med negativitet før produktet er lansert har tatt feil før. Sjølv om at enkelte blir i harnisk av å sjå mørkhuda skodespelarar så treng ikkje det å betyr at serien elles ikkje er ein god framstilling av Tokiens univers, det veit vi rett og slett ingenting om før premiera. Misforstå meg rett, eg synes heller ikkje at det er spesielt problematisk å også sleppe til skodespelarar som ikkje er "blendahvite". Det som kan være problematisk er dersom det tek fokuset vekk frå historia eller direkte motstrider det etablerte utan forklaring. Ein god regissør kunne sikkert laga ein god film der alle herrerollene var portrettert av kvinnelege skodespelarar og alle kvinnerollene var portrettert av mannlege skodespelarar, men det hadde vært forvirrande sjølv om det hadde vært interessant.
 5. Kvifor det vil være ok å avlive ulike dyr kjem sjølvsagt veldig mykje ann på omstendigheitene. Ulike situasjonar gir ulik argumentasjon alt etter kva som er behovet. Det er fleire forhold som blir vekta, det viktigaste punktet er vanlegvis om dyret utgjer ein fare for menneskeliv. Om dyret er farleg (og vanskeleg å unngå) så vil stort sett være innafor å avlive alle dyr. Typisk døme her avliving av ein hund som har bitt folk eller ein aggressiv bjørn. Andre forhold som blir vurdert er dyrevelferden, eit dyr som er skada eller på anna måte har dårlege levevilkår vil ofte bli avliva som alternativ til at dyret må lide. Deretter vurderer ein kor nyttig det er å avlive dyret. Nytten kan målast på ulik måte, mus vil bli avliva fordi det er nyttig å fjerne skadedyr, grisen blir avliva fordi det er nyttig å bruke grisen til mat. I denne nyttevurderinga så ligg det også eit element av økonomisk vurdering til grunn, det er greitt å slakte grisen fordi kjøttet er ei verdifull handelsvare. Det er ikkje greitt å slakte måker ettersom dei ikkje er farlege, dei er utrydningstrua, og dei er særdeles dårleg egna som mat. At måker er litt plagsame er er ein ulempe som vi vanlegvis må leve med. Den store X-faktoren i vurdering er om dyret treng unikt vern, dersom det er eit utrydningstrua dyra så legg ein meir ressursar i å finne alternative løysningar enn avliving. I tilfellet med Freya så vart det prøvd å gjere tiltak som å oppfordre folk til å holde seg unna og fjerne Freya frå båtar om ho laga for store skadar. Men på eit eller anna tidspunkt så når ein ei grense for kor mykje ressursar ein kan bruke på å beskytte eit dyr frå folk, og ikkje minst kor stor risiko ein skal akseptere at dyret utgjer for publikum. At avliving var ei mogleg løysing har vært klart lenge. Det som eventuelt er å diskutere er om grunngjevinga for avlivinga var til stades, eller om det var rom for å vente litt lengre. Det som kanskje stinker mest i denne saka er måten avlivinga vart gjennomført på. Ein ting er at det skjedde tidleg på ein søndag, det er forståeleg ettersom ein vil finne eit tidspunkt der ein kan skyte med færrast mogleg publikummarar rundt, det vil heller ikkje være ønskeleg at publikum skal strøyme til for å sjå på avlivinga. Men det er nok ganske klart at avgjerda om avliving må ha blitt tatt tidlegare i veka, eg har vanskeleg for å sjå at fiskeridepartementet tok eit grytidleg søndagsmøte der saka vart hasteavgjort. Det er mogleg den siste stadfestinga på at avlivinga skulle iverksettast vart gitt tidleg på søndagen, men saka må ha vært diskutert tidlegare. Fiskeridepartementet har uttalt at dei informerte politiet og mattilsynet i forkant av aksjonen, det betyr at enten så har beslutninga blitt tatt mange dagar før og politiet og mattilsynet har valgt å halde korta tett til brystet, eller så har Fiskeridepartementet sendt ein epost i løpet av helga når ein viste at dei andre etatane ikkje ville rekke å vurdere saka.
 6. Har du spesielle behov? Om du brukar telefonen som telefon, knipser eit og anna bilde, og surfer litt på nett og ellers alldri er spesielt langt frå nærmaste laddar, så er det i praksis liten forskjell utover at det er litt anna brukargrensesnitt. Det som eg vil trekke fram som den store fordelen med Android eller rettare sagt ulempen med iOS er at du med Android har eit veldig breidt spekter av ulike telefonar av ulik størrelse, spesifikasjonar og prisnivå. Med iPhone er det mindre å velge mellom, men for mange av dei som berre skal ha ein mobiltelefon så kan det være veldig greitt at det er færre valg. Den store fordelen med iPhone er nok kanskje at fordi dei har ein stor markedsandel med ein bestemt type telefon så opplever du sjeldan problem med at appar ikkje fungerer eller er ustabile. Nesten uansett kva teneste og app du treng så finner du ein stabil app til iOS. Med Android kan du oftare oppleve at akkurat din modell ikkje er støtta av appen slik at du enten ikkje finner den eller du ender opp med ein app som er ustabil eller lite optimalisert.
 7. Disse pasientane vil openbart være av den 75% som fortsatt må være på sjukehuset. Det det er snakk om her er overføring av sensordata, så det blir ikkje nødvendig med kameraovervåking i dusjen som om det var i Big Brother huset. Og sjølv om det hadde vært aktuelt å sette opp kamera så vil det ikkje være mange i helsevesenet som blir særleg rysta av å sjå gamle mennesker utan klær på video. Det er i dag ganske mange pasientar som ligg på sjukehusa berre fordi dei treng tilsyn eit par gongar i døgna, fordi dei ikkje kan reise heim og kommunen ikkje har ledig sjukeheimsplass til å ta imot den utskrevne pasienten, osv. Ei slik løysing vil nok også kunne gi vesentleg betre helsetenestar for oss som ikkje brukar helsetenestene spesielt ofte. Det vil sjølvsagt være mykje tid å spare om testar og målingar som ein i dag må bestille legetime for å få utført kan takast heime. I kombinasjon med kunstig intelligens så kan det kanskje også være mogleg å få til eit automatisert grovsortering mellom dei pasientane som er friske og dei som bør ha nærmare oppfølging.
 8. Eg ville nok også ha klaga, særleg den "tyggisklysa" ser heilt forferdeleg ut. Hadde det berre våre den oppstripa kanalen som var problemet så hadde eg nok vært villig til å sjå mellom fingrane på akkurat den. Stripene er ikkje veldig synlege, og det er også ein enkel fiks å legge på eit strøk maling. (Å legge på eit strøk med maling burde du kanskje gjere uansett, ser at listene er litt meir off-white enn den kvite kanalen, og du kunne nok med stor fordel sparkla og malt, eller i det minste punktmala spikerhola for å få den siste finishen. Ferdigmala lister er praktisk, men det er ikkje veldig pent når ein ser alle spikerane). Om du klagar på "tyggisklysa" så synes eg det er heilt fair å også krevje å få bytta kanalen samtidig, det er tross alt ein del av heilheita som gjer at du klagar. Korleis ser det forresten ut på yttersida?
 9. Det fleste køyreassistansesystem er i stand til å detektere ting som er framfor bilen. Det som er den tekniske utfordringa er å ha sikker nok identifikasjon og tidleg nok identifikasjon til at bilen skal gjere grep. Ein (delvis) sjølvkøyrande bil bør sjølvsagt kunne bråbremse om det er ein person i vegbana, og aller helst sjølvsagt oppdage personen så tidleg at bilen kan foreta fartsavpassing og eventuelt feltbytte slik at ein slepp bråbremsing. Utfordringa er at bråbremsing eller fantombremsing når det ikkje er ein fare også er farleg. Så med mindre det er snakk om veldig lav hastigheit så kan ikkje bilen bruke føre var prinsippet. Bilen må ha ein sikker identifikasjon, ikkje nødvendigvis at det er 100% sikkert at det er eit barn, men som minimum at det med høg sannsynlegheit er ein fysisk gjenstand i bana, og ikkje eit insekt som passerer heilt inntil sensoren slik at bilen bråbremsar.
 10. Høyrte nokre korte utsnitt frå den sida det er linka til. Kombinasjonen med automatisk generert "robotstemme" og mykje teknisk informasjon gjorde at dette ikkje var nokon suksess som lydbok. Sikkert OK som rein pugging om du ikkje har tid til å lese, men det er såpass tørt både i innhald og framføring at du må nok konsentrere deg veldig hard for å få med deg innholdet.
 11. Angåande ergonomien, det burde vel være mogleg å fikse eller i det minste forbetre ergonomien med software? Mykje av problemet med å holde ein kameratelefon er at du i liten grad kan ta på sjølve skjermen ettersom du då lett aktiverer funksjonar som du ikkje hadde til hensikt å aktivere, enten det er å opne bildegalleriet, manuelt endre fokus, veksle mellom foto og video, osv. Hadde kamerappen deaktivert mesteparten av berøringsskjermen, og bere hatt eit lite hjørne der du kan trykke på utløysaren, eventuelt eit miniatyrbilde der du kan manuelt justere fokuset med tommelen utan å skifte grep, ja då hadde mobilen fort vært mykje meir ergonomisk å bruke. Plassering av linse(ne) kan ein nok ikkje gjere så mykje med, det er nok vanskeleg å få dei midt på telefonen. Men om ein kunne tatt eit skikkeleg grep med handa på motsett side så hadde det vært mykje hjelp i. Det er sjølvsagt ikkje så lett å ta gode bilder når du berre kan holde i "ramma" på telefonen med to fingrar.
 12. Denne saka belyser eit behov for å utarbeide saklege kriterier for avliving av ville dyr. Eg synes ikkje at avlivinga av Freya er spesielt problematisk. Her er det snakk om eit einsleg individ som kvart år dei siste fire åra har vært å finne i skjærgården, det er lite som tyder på at i år hadde blitt siste året om ho fekk fortsette å leve. Etter mitt syn så hadde det vært ein anna situasjon dersom det var snakk om fleire individ som slo seg ned og laga ein ny liten bestand i Oslofjorden. Eg synes derfor at det er noko litt merkeleg at det er så stort opprør mot at Freya vart avliva etter fleire år der ho har skada båtar og flytebrygger til store summar og i tillegg har det vært fleire episodar med nærkontakt mellom Freya og publikum. Samtidig så skyt vi ulv over ein lav sko berre det er fare for at sauebøndene kan påførast økonomisk tap ved at ulven drep sau. Eg synes derfor at vi burde gå gjennom kriteria for avling, slik at neste gong eit vilt dyr lager problem, så veit vi kva som skal gjerast. Det burde ikkje være slik at vi forventar at rike båtfolk skal måtte tole at eit vilt dyr øydelegg deira eigedelar, medan andre ikkje treng å måtte finne seg i slike øydeleggingar og får fellingsløyve med ein gong. For enten så må det være slik at dyra har fyrsteprioriteten og så må vi menneske tilpasse oss, eller så er det dyra som skal tilpasse seg oss slik at vi fjernar alle dyr som lagar problem.
 13. Vil det være rom for å redusere kravet til reservekapasitet? I alle fall til å begynne med så vil ein vel kunne oppnå like stort sikkerheitsnivå om elektriske fly får prioritet slik at det ikkje er nødvendig å ta høgde for at flyet skal kunne sirkle i ein halvtime før landing? Etterkvar som det blir mange elektriske fly så må ein sjølvsagt gjere endringar. Dagens regelverk er sjølvsagt tilpassa fossile fly som til relativt liten kostnad kan skaffe seg slik reservekapasitet ved å fylle litt ekstra med flybensin, og eg tenkjer at det ikkje er gitt at vi skal måtte vente med elektriske fly til dei elektriske flya er heilt på høgde med dei gamle fossile flya. Når det gjeld lønnsomheita med å ha ruter med elektriske fly heilt nede i 9 passasjerar så trur eg nok det kjem veldig ann på korleis tilbodet blir markedsført. Ein viktig bonus med elektrisk fly er at det blir mindre støy, så det er sikkert fornuftig å satse på komfort og selge billettane til dei kundane som er villige til å betale litt ekstra for å flyge komfortabelt. Det er nok litt lavare betalingsvilje blant passasjerane som er villige til å betale ekstra av miljøomsyn om komforten er lik eller dårlegare enn på andre fly.
 14. Dersom det er spesifisert at du er tilsett på prøvetid så følgjer det at arbeidsmiljøloven § 15-3, 7. ledd at oppseiingstida i prøvetid er 14 dagar med mindre anna er skriftleg avtalt. Merk at det ikkje er eit krav med prøvetid, så om det ikkje står spesifikt at du har prøvetid så er det den avtalte 3 månadars oppseiingstida som gjeld frå dag 1. Det vil være mogleg å avtale anna oppseiingstid enn 14 dagar i prøvetida, men om ein skal ha lang oppseiingstid så vil ein miste mykje av hensikta med prøvetid. Formålet med prøvetid vil vanlegvis være at begge partar skal kunne prøve ut arbeidsforholdet utan å forplikte seg i lang tid, samtidig som at oppseiingstida skal være lang nok til at det fortsatt er ein grad av forutsigbarheit for begge partar. Ein avtale der arbeidstakaren mister jobben på dagen, eller at arbeidstakaren seier opp og ikkje møter dagen etterpå vil vanlegvis være lite gunstig for begge partar. I tilfeller der det er fullstendig skjærings slik at det er openbart for begge partar at det ikkje er nokon vits i å kome på jobb dei neste 13 dagane så vil dette vanlegvis løyse seg ved at ein avtalar å annullere heile avtalen. Eit anna moment som du godt kan bite merke i er at det er ein føresetnad at du i prøvetida faktisk får prøve ut jobben, det betyr at du skal ha anledning til å prøve ut alle dei ulike arbeidsoppgåvene, og du skal sjølvsagt også ha opplæring for å kunne utføre dei ulike arbeidsoppgåvene som ligg til stillinga. Det er nok mange arbeidsgivarar som har prøvetid som "standard" utan å ha ein skikkeleg plan for kva ein vil oppnå med prøvetida. Normalt sett bør det også være ei form for evaluering undervegs i prøvetida, dette er særleg nyttig for deg som arbeidstakar slik at du får ein siste sjans til å seie opp innafor prøvetida om jobben ikkje lever opp til forventningane.
 15. Om det er greitt eller ikkje vil være heilt avhengig av om begge partar er einige om det. Sjølv om eksen vil ha pengane no med ein gong så er det sjølvsagt lov å prøve seg med ein avtale om at han kan låne trådstarter pengane i 1 år når leigeforholdet blir avslutta og depositumet utbetalt. For at eit eksen skal kunne gå med på å låne deg pengane så må du tilby renter, og då vesentleg meir enn dei 0,1% som du har på depositumskontoen, ser også at fleire bankar har 0% på depositumskontoane. Og sjølv om trådstartar tilbyr ei god rente mot å få låne pengane i 1 år til så må du også tenke på den mellommenneskelege delen. Har dykk fortsatt eit så godt forhold til tross for brotet at dykk både har tillit til kvarandre og klarer å måtte forholde dykk til kvarandre i eit år til? Dei fleste som slår opp ønsker vanlegvis å gjere det heilt slutt slik at ein slepp å måtte ha kommunikasjon som heilt sikkert vil ende opp i nye kranglar om pengar.
×
×
 • Create New...