Jump to content

The Avatar

Medlemmer
 • Content Count

  15570
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

8290 :)

About The Avatar

 • Birthday 01/12/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jo, det er ein del av vurderinga for gjentakingsfare. Det er stor forskjell på å drepe eit familiemedlem, nabo eller venn i affekt over ein bestemt grunn, og det å drepe tilfeldige berre motivert av eigne lyster.
 2. Av dei eksempla du nemner Olaf så er det den fellesnemnaren at dei som har drept personar som dei har relasjon til, medan dei som drap Sveli fekk forvaring fordi det var eit tilfeldig offer.
 3. Vil spørsmålet om nominell rente gi eit godt billete av økonomikunnskapen? I daglegtale omtalar vi nominell rente berre som rente. Her trur eg det er kan være ein del som blir usikre sjølv om dei har god kontroll på det som er viktig. Det å kunne faguttrykk betyr ikkje nødvendigvis at ein kan økonomi. Og tilsvarande kan ein ha god kontroll på privatøkonomien sjølv om ein berre forheld seg til kva lånet kostar i kroner og ører og kor lenge ein må betale utan å ha kontroll på korleis det månedlege beløpet er rekna ut. Poenget med å ha kontroll på privatøkonomien er å ikkje la seg forvirre/lure av summar og prosentar som ikkje fortel det fulle biletet, å ha kontroll på alle kostnadar som inngår i effektiv rente er mindre viktig. For folk flest er det ubetydeleg om den effektive renta er høg på grunn av høg lånerente eller høge gebyr, det er kontroll på sluttsummen som er viktig.
 4. 1. Det spørs kva ein definerer som penger, men i følge google er mengda kontantar berekna til eit beløp på 37 billionar dollar. I Norge er ca 2,5% av verdiane i fysiske pengar, på verdensbasis er nok forholdet omtrent likt. 2. Igjen spørs det på definisjonen, men det er statane sjølv som bestemmer kor mykje pengar som skal produserast. Kva som er verdien av pengane er avhengig av kva verdiar pengane representerer eller kva du kan bytte dei med. 3. Ein treng ikkje pengar for å krige, motivet for krig kan ofte være økonomisk, men å drepe er gratis. Derimot kan det koste om du skal betale ein soldat for å krige på dine vegne, det kostar å skaffe seg våpen som er effektive nok til å vinne, og det er ein del andre forhold rundt krig som indirekte kostar ved at produksjonen stoppar opp. Men Norge kan fint erklære krig mot Sverige og berre dei som melder seg frivillig til å gå over grensa bevæpna med steinar og kjeppar, men vi vil nok ikkje vinne utan at vi investerer pengar i utstyr, våpen og trening til soldatane. 4. To grunnar. For det fyrste så kostar det eigentleg ingenting å krige så sjølv med svært få ressursar så kan ein fortsette å krige så lengr ein er i live. Særleg forsvarskrig og guerillakrigføring kan gjennomførast utan eit forsvarsbudsjett. For det andre så er det nettopp når ein tek eller prøver å ta pengane frå andre at ein får konflikt. Å ta pengane til andre vil stort sett kreve bruk av makt. I teorien kan ein nok klare å stjele pengar frå ein person eller ein stat utan å gi seg til kjenne, men då får ein stort sett krig fordi den utan penger prøver å gjenopprette uretten ved å ta pengane tilbake. Helst frå tjuven, men i enkelte tilfeller også frå uskuldige som då enten må forsvare pengane sine med makt eller må stjele tilbake pengane.
 5. Dersom det er dette som er problemet så må vedkommande umyndiggjerast og kanskje også innplasserast på ein institusjon. Sjølv om det er lang ventetid på kommunal bustad så gjeld det berre der behovet ikkje er akutt, for akutte behov så kan også kommunen ordne med midlertidig butilbod på kort varsel. Det som er viktig då er å stille seg i rett kø, det er ikkje fleire års ventetid om ein bur på gata så då må ein få presisert dette slik at ein blir prioritert. Om personen ikkje kan møte til passtime så må ein ordne med transport eller følge personen. Om det er viljen som er problemet og personen må ha nytt pass så må personen umydiggjerast og tvingast. Å finne fram til rett behandlingstilbod kan ta litt tid, men fyrste steg er alltid å gå til fastlegen og der få formidla behovet for å prøve anna behandling eller bli henstilt til spesialist. Kan ikkje personen ivareta si eiga helse, heller ikkje med assistanse frå verge, så er igjen neste steg umyndiggjering og tvang.
 6. Litt av poenget med å spørre etter namn er også å verifisere kven telefonen kjem frå ved å etterspørre informasjon som ikkje er offentleg kjent. Det er ikkje gitt at alle innringingar er reelle, så å få bekrefta at det er terroristen og ikkje nokon som tulleringer er viktig. Særleg om ein skal spørre etter taktisk informasjon som operasjonen skal planleggast utifrå. Eit anna moment er også at det som terroristen opplyste om er vanskeleg å ta seriøst, så både truverdigheita og nytten av å fortsette samtalen var nok lav. I den grad samtalen burde blitt handtert annaleis så må det i så tilfelle ha våre å holde samtalen i gang og på den måten distrahere terroristen ved å snakke si sak. Men det medfører også ein operatør mindre til å besvare alle andre nødanrop.
 7. Med det scenarioet så tenker du også at ein klarte å nyttiggjere seg av elektrisiteten på liknande måte berre for 1000 år sidan? Eg trur nok at det som hadde stoppa teknologiutviklinga er mangelen på anna tilstøytande teknologi som kunne elektrifiserast. Mykje av metallurgien var blant anna for dårleg for 1000 år sida til at elektrisiteten kunne blitt brukt til så mykje nyttig isolert sett. Men om anna teknologi hadde komt i kjølvatnet av elektrisiteten så hadde nok mykje endra seg.
 8. Det spørs. Når alt kjem til alt så handlar det om kaloriar inn og kaloriar ut. Så tenker du å bytte ut maten med ein slik pose? Tenker du å ete dette i tillegg til vanleg mat? Eller tenker du berre å bytte ein type snacks mot ein annan? Skal du fyrst ete snacks så kan dette være marginalt betre ettersom fett og protein ofte gir meir mettheitskjensle og på den måten kan hjelpe deg til å ete mindre. Skal du uansett ete ein stor pose med snacks så går det omtrent for det same, klarer du å bytte ut ein stor potetgullpose med berre ein neve bacongull så vil du gå ned i vekt (eller begrense vektoppgangen).
 9. Kan legge til at med mindre anna er avtalt så skal du etter arbeidsmiljølove § 14-15 ha lønn minst to gongar i månaden.
 10. Spørs kva som er avtalt og korleis du melder inn timar. Ved vanlig fast arbeidstid så er det vanleg at du på lønningsdagen får den lønna du skal ha for den måneden. Altså at du med lønningsdag den 25 får betalt for det du har jobba fram til den 24,pluss det som det er forventa å du vil jobbe i veka etterpå. Om du skriver timeliste og får utbetalt på bakgrunn av innleverte timelister så får du betalt for det du har jobba og som har blitt behandla før lønnskøyringa. Typisk er det då slik at du må levere inn timelista ei veke før lønningsdag slik at økonomiavdelinga har tid til å registrere arbeidstimane dine.
 11. Det kjem veldig ann på kva matavfall det er snakk om og mengden. Ofte vil matavfallet berre tørke inn slik at det blir lite lukt, er det fuktig og bakterierikt så kan det bli mykje lukt.
 12. Dette kjem heilt ann på behovet. Har du ei lommelykt som du berre vil ha lys ut av den dagen straumen går så er det ein fordel å ha ei ladbar lommelykt som står på lading heile tida og som du ikkje må huske å bytte batteri på. Batterilevetida blir kortarr men om du berre treng lys nokre minutt til du finn sikringa så er det nok. Ellers er eg einig i at motorvegane nok ikkje er beste plassen å starte ettersom det krever store investeringar før ein i det heile tatt kan teste ut løysinga. Det som er tenkt er nok likevel at det er på motorvegane det er mest gunstig med lading under køyring ettersom det er der både forbruket er størst, og der ein taper mest reisetid om ein må slakke ned og finne ladestajon. Eg trur ikkje dette er praktisk gjennomførbart sjølv om det er litt fornuft i idéen. At elbilar kan koble seg køyrestraum slik som trikken vil blant anna kunne spare meir batteri til småkøyring, og kanskje også gjere det gjennomførbart med mindre og lettare batteri i bilane. At ein går for induksjonslading i staden for køyreledning er sjølvsagt litt meir framtidsretta. Utfordringa ligg i å få standarisert køyretøya slik at løysinga kan brukast, og ikkje minst om det er verdt kostnaden. Ved induksjonslading i høg fart så vil ein nok ikkje kunne rekne med å få fullada, så slik infrastruktur vil ikkje ta vekk behovet for ordinære ladestasjonar, det vil bli i tillegg til.
 13. Korleis alkoholen virker er nok veldig avhengig av stemninga. Alkohol vil typisk kunne forsterke den stemninga som ein har, så i lystig lag som tar av så vil ein ein nok oppleve rusen som oppkvikkande. Sitter ein deprimert og drikk åleine så vil ein typisk berre bli meir deprimert.
 14. Dette er ikkje eit stort praktisk proble m då vegretten gjeld frå naboen til skogen, og ikkje tilkomstvegen til naboen. So besøket vil bruke den andre vegen til naboe, den tinglyste vegretten er berre aktuell når naboen skal høgge ved.
 15. Ein mann på 75 kg skal normalt ha forbrent 0,5 liter øl på ca 2 timar, men det er avhengig av fleire faktorar så du bør regne betre margin.
×
×
 • Create New...