Jump to content
Twine

Tungbilfelt - kan personbil entre dette kjørefeltet?

Recommended Posts

Nå er det slik at vi har fått 2km med tungbilfelt (over 3,5 tonn) på min daglige kjøretur til jobb.

Vi har vært flere som har diskutert feltet, om hvem som har lov til å kjøre her og hvordan reglene gjelder. Jeg har prøvd å google, men finner ikke noe nevneverdig nyttig på hverken vegvesen sine sider eller andre sider.

 

Tungbilfeltet er på venstre side, ikke høyre som kollektivfelt normalt sett er. Det har litt å si for spørsmålene.

 

Så det vi er sikre på er at kjøretøy over 3,5 tonn er forbeholdt dette feltet, men:

 

Kan vi foreta forbikjøringer?

 - Det er 80 sone, og tidsvis er det biler som kjører 60-70, kan vi midlertidlig bruker feltet til å foreta en forbikjøring (på venstre side)? Hva med mopeder? De kjører også der, da det er eneste mulige vei som går her. Kan vi kjøre forbi dem?

 

Hva med biler med tilhenger der tillatt totalvekt er opp til 7 tonn? Fører har BE sertifikat.

 - Her vil jo vekten være mer enn 3,5 tonn, men det er vel vogntoget som veier mer enn 3,5 tonn og ikke kjøretøyet (som kun er bilen?)

 

Kan traktorer kjøre her? De veier vel også over 3,5 tonn?

 

Hva med drosjer, el-biler og mopeder/motorsykler? De kjører jo også i kollektivfeltet selv om det ikke står på skiltet (drosje/taxi står jo på kollektivfeltskiltet da).

 

Hadde satt pris på noen gode svar eller linker til steder som kan svare oss.

Edited by Twine

Share this post


Link to post

Det er like forbode som å køyra i kollektivfeltet. 5500 kr i bot for køyring i strid med skilt etter forskrift om forenkla forelegg §1 punkt 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-06-29-492

 

Ser forresten ut som taxisjåførane frå flyplassen gir blanke i skiltinga.

 

Edit: tilgang til kollektivfeltet for elbil, tohjuling etc. er gitt i trafikkreglane §5 punkt 2. Såvidt eg kan sjå er det berre uniformerte utrykningskøyretøy som har tilgang til tungbilfeltet, utanom tunge køyretøy (gitt i skiltforskrifta).

Edited by MKap

Share this post


Link to post

Ja det er ikke bare taxier som gir blanke i skiltingen, biler kjører forbi og noen kjører hele strekningen i tungbilfeltet. Jeg venter fortsatt på onkel politi skal ha en kontroll her, for det er mange som kjører i feltet som er mindre enn 3,5 tonn.

 

Men det betyr altså at forbikjøringer er heller ikke lov? I "normale" kollektivfelt blir en forbikjøring på høyresiden, jeg lurte på om det stilte seg annerledes her siden forbikjøringen foregikk på venstre side. Siden man beveger seg raskest mulig inn/ut av feltet og ikke bli liggende der.

 

Hvordan blir det med de sjåførene som kjører tung tilhenger som krever BE sertifikat, får de lov eller blir det ulovlig?

Share this post


Link to post

Var ikke problemet her at evt. forbikjøringer vil bli på høyre side siden venstre feltet er for tungtrafikk? Og forbikjøring på høyre side er i utgangspunktet ikke lov.

Share this post


Link to post

Spørsmålet er om biler kan kjøre forbi andre biler/mopeder ved å bruke tungbilfeltet til forbikjøringen. Eller om onkel-politi står med blokka og skriver FF til de som gjør det.

Gitt at det ikke er til hinder for de som har lov til å kjøre der.

 

Kjører lastebiler sakte (<80km/t) så blir de forbikjørt, det er jo også lovlig selv om det kan sees på som en forbikjøring på høyre side (slik jeg har fortstått det). Biler i venstre felt skal ikke hindre bilene i høyre felt å overholde fartsgrensen. Sett at en traktor kjører i tungbilfeltet (venstre), med max fart på 40km/t. Normale biler (i høyre felt) er da ikke pålagt å redusere farten sin til 40 for å ikke foreta en forbikjøring, de har lov til å fortsette i normal fart. Legger man seg inn foran traktoren derimot, da har man foretatt en forbikjøring på høyre side som er ulovlig.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Opp til fartsgrensen heter det passering og er lov i høyre felt.  Dvs hvis trafikken i venstre går saktere enn fartsgrensen, mens høyre går raskere enn venstre, så er det lov med passering i høyre felt.   Litt løselig praktiseres dette også selv om køene i hvert felt går over fartsgrensen og det høyre går raskest. Dog om man skifter fra venstre til høyre og tilbake til venstre så blir det forbikjøring som ikke er lov via høyre felt (UP kan ligge bak noen km for å se om en bil gjør forbikjøringer via høyre felt - og de er fremst ute etter de som kjører mye slalåm mellom feltene/de som kan skape farlige situasjoner.).

Share this post


Link to post

Opp til fartsgrensen heter det passering og er lov i høyre felt.

Hvor finner du noe slikt?

 

Dvs hvis trafikken i venstre går saktere enn fartsgrensen, mens høyre går raskere enn venstre, så er det lov med passering i høyre felt.

Dette er ikke i trafikkreglene slik jeg kjenner de. Unntakene fra hovedregelen om at forbikjøring skal skje til venstre er i trafikkreglene:

 

§ 12.Forbikjøring

1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:

a) Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.

b) Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.

c) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

d) Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

Edited by sverreb

Share this post


Link to post

Ligger man i venstre, legger seg over til høyre for å kjøre forbi i lovlig hastighet, for så å legge seg over til venstre igjen så er det en ulovlig forbikjøring

 

Ligger man i høyre og passerer en bil i lovlig hastighet så er det en passering, selv om man legger seg over til venstre etterpå

 

Ja lovene er ofte dumme

  • Like 2

Share this post


Link to post

Ligger man i venstre, legger seg over til høyre for å kjøre forbi i lovlig hastighet, for så å legge seg over til venstre igjen så er det en ulovlig forbikjøring

 

Ligger man i høyre og passerer en bil i lovlig hastighet så er det en passering, selv om man legger seg over til venstre etterpå

Begge deler er ulovlige forbikjøringer. Det spiller ingen rolle om du byttet felt først.

Share this post


Link to post

Nå er det slik at vi har fått 2km med tungbilfelt (over 3,5 tonn) på min daglige kjøretur til jobb.

Vi har vært flere som har diskutert feltet, om hvem som har lov til å kjøre her og hvordan reglene gjelder. Jeg har prøvd å google, men finner ikke noe nevneverdig nyttig på hverken vegvesen sine sider eller andre sider.

 

Tungbilfeltet er på venstre side, ikke høyre som kollektivfelt normalt sett er. Det har litt å si for spørsmålene.

 

 

Jeg regner med at dette tungbilfeltet er skiltet med skilt nummer 506 jfr. skiltforskriften pgf 12. https://lovdata.no/forskrift/2005-10-07-1219/§12

 

Eksempel med 7,5 tonn:

 

sf-20051007-1219-506-01.gif?timestamp=15

 

Det følger av forskriften at kjørefeltet kan brukes av motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt samt uniformert utrykningskjøretøy:

 

Kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Feltet kan også brukes av uniformert utrykningskjøretøy.

 

 

Det finnes ikke unntak for elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel slik at disse kan benytte tungbilfelt. Disse kan bruke kollektivfelt og sambruksfelt jfr. Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) pgf. 5.

https://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§5

 

 

 

Motorvogn er definert som kjøretøy som blir drevet fram med motor, jfr. kjøretøyforskriften pgf. 2-1:

 

Kjøretøy som blir drevet fram med motor.

https://lovdata.no/forskrift/1994-10-04-918/§2-1

 

Traktor og vogntog er definert som kjøretøy (og dermed som motorvogn) jfr. kjøretøyforskriften pgf. 2-5 og 2-1:

 

§ 2-5.Andre definisjoner av kjøretøy

 

(snip)

 

3. Traktor: (snip)

 

(snip)

 

11. Vogntog: Motorvogn med ett eller flere kjøretøy tilkoplet.

https://lovdata.no/forskrift/1994-10-04-918/§2-5

 

Det er derfor rimelig å anta at traktor med tillatt totalvekt over 3,5 tonn og bil med tilhenger der vogntoget har tillatt totalvekt som er høyere enn 3,5 tonn kan bruke tungbilfelt som er skiltet med skilt 506 med tekst "3,5 t".

 

 

Altså: Biler, drosjer, minibusser, el-biler, mopeder, motorsykler mm. som ikke har tillatt totalvekt høyere enn anvist på skiltet for tungbilfeltet kan ikke bruke feltet, heller ikke midlertidig til forbikjøring.

 

 

Dette er min tolkning.

  • Like 3
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Begge deler er ulovlige forbikjøringer. Det spiller ingen rolle om du byttet felt først.

Nei

Forbikjøring er når du skifter fra felt til annet felt og tilbake til samme felt du startet i

  • Like 1

Share this post


Link to post

Takk for godt svar mobile999, da tror jeg vi har fått en god oversikt over hva som er tillat og ikke.

Så er det bare å se hvordan politiet håndhever det i kontroll.

Share this post


Link to post

Nei

Forbikjøring er når du skifter fra felt til annet felt og tilbake til samme felt du startet i

Vis hvor du finner den definisjonen i trafikkreglene.

 

Fra vegvesenets HB060 har vi følgende:

 

"Begrepet forbikjøring er ikke blitt definert. Det må likevel omfatte alle de tilfeller der to kjøretøyer som er i bevegelse, bytter plass i lengderetning, uansett om de hele tiden kjøres i hvert sitt kjørefelt"

 

referanse: https://www.vegvesen.no/_attachment/61424/binary/14131

Edited by sverreb
  • Like 1

Share this post


Link to post

Hvor finner du noe slikt?

 

 

Dette er ikke i trafikkreglene slik jeg kjenner de. Unntakene fra hovedregelen om at forbikjøring skal skje til venstre er i trafikkreglene:

 

Kjørelæreren en gang i tiden. Det han kalte passering blir forsåvidt forbikjøring ihht §12 c) og evt d)

 

Tenk litt logisk.  Hvis man kjører litt på E18 vestover fra Oslo med f.eks. 3 felt og køene i hvert felt går med forskjellig hastighet så kan det ofte være at midterste eller høyre felt (av 3 felt) går en god del raskere enn feltet helt til venstre i rushtiden.   Det å følge køen i sitt eget felt er absolutt lov og regnes ikke som forbikjøring selv om man da passerer mange biler i venstre.  Ergo begrepet "passering" som blir den folkelige måten å beskrive 12 c/d på..  Dette skaper best flyt i trafikken og lovgiver har ingen interesse av å hindre dette.   Derimot har de en interesse av å stoppe de som kjører hensynsløs slalåm og da kommer forbikjøring og evt hensynsfullhet §3 og vikeplikt (ift feltskifter) inn i bildet.

 

Vikeplikten er f.eks. strengere definert enn det mange praktiserer - dvs den som kjører på forkjørsvei skal ikke forstyrres - dette ser jeg det syndes mot daglig når biler fra sideveier velter seg ut på en forkjørsvei slik at bilister på forkjørsveien må bremse opp. 

Edited by Rune_says

Share this post


Link to post

Vis hvor du finner den definisjonen i trafikkreglene.

 

Trafikkreglene §12: Forbikjøring

 

Fra pkt. 1: Forbikjøring skal skje til venstre. (bortsett fra visse unntak underpkt. a-d)

 

Pkt 3: Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet [...]

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747

Edited by gravypressure

Share this post


Link to post

Altså: Biler, drosjer, minibusser, el-biler, mopeder, motorsykler mm. som ikke har tillatt totalvekt høyere enn anvist på skiltet for tungbilfeltet kan ikke bruke feltet, heller ikke midlertidig til forbikjøring.

 

 

Dette er min tolkning.

Jeg er uenig i din tolkning.

Loven definerer Kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt.

En forbikjøring er ikke normal bruk av kjørefeltet.

På samme måte som man gjerne tar forbikjøringer i kjørefelt forbeholdt motgående trafikk. Det er normalt sett ulovlig å kjøre i venstre fil forbeholdt motgående trafikk. men det er lov å midlertidig legge seg over for å foreta en forbikjøring.

 

På samme måte er det vel lovlig å midlertidig legge seg i tungtrafikkfeltet for å gjøre en forbikjøring, selv om det "normalt" ikke er lov å bruke feltet for personbiler. Dette forusetter selvfølgelig at man umiddelbart legger seg tilbake i høyre felt etter forbikjøringen.

 

Share this post


Link to post

Tenk litt logisk.  Hvis man kjører litt på E18 vestover fra Oslo med f.eks. 3 felt og køene i hvert felt går med forskjellig hastighet så kan det ofte være at midterste eller høyre felt (av 3 felt) går en god del raskere enn feltet helt til venstre i rushtiden.   Det å følge køen i sitt eget felt er absolutt lov og regnes ikke som forbikjøring selv om man da passerer mange biler i venstre.

Dette er forbikjøring men er utrykkelig lov etter paragraf 12 første avsnit, tredje bokstav. Dette er imidlertid ikke situasjonen som diskuteres her. Her er det snakk om langsomtgående trafikk i venstre felt men ingen kø i høyre felt. Dette dekkes ikke av den bestemmelsen slik jeg kan lese det.

 

 

 

Trafikkreglene §12: Forbikjøring

 

Fra pkt. 1: Forbikjøring skal skje til venstre. [/size](bortsett fra visse unntak underpkt. a-d)[/size]

 

 

Pkt 3: Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet [...]

Dette bare sier hva den som har kjørt forbi til venstre skal gjøre. Diskusjonen her handler om forbikjøringer til høyre. Du kan ikke avlede av en paragraf som beskriver plikter for den som kjører forbi til venstre at forbikjøringer til høyre på ett eller annet vis likevel ikke teller som forbikjøringer.

Share this post


Link to post

Da kan politiet i følge deg, stille seg på veier med mer enn 2 felt i hver retning og håve inn penger i rushtiden, hvor de passerer i høyre felt og bytter til venstre 

Lurer på hvorfor de ikke gjør dette..

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...