Gå til innhold
Spørsmål om koronaviruset? Still spørsmål her ×

Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat


Per H

Anbefalte innlegg

Et Ja eller Nei til EU f.eks., er ikke verdt noe?

Nå skal flere land ned i Europa avskaffe vaksinepass snart, ifølge document.no. Det dreier seg om Tyskland, Østerrike og Sveits. For østerrikerne må det være merkelig psykologisk å gå fra en full fordømmelse som uvaksinert, med risiko for høye bøter, og direkte over i en normal tilværelse. Men slik som mutasjonsverden fungerer, kan det faktisk komme enda en ny mutasjon FØR østerrikerne rekker å få snudd seg om. Da det skal gå enda flere uker før opphevelsen trer i kraft. 

Men slik som det ser ut nå, vil Norge følge etter landene i Europa (som vi alltid gjør) og ikke innføre vaksinepass. 

Slike lover vil derimot føre med seg at befolkningen kan komme under ekstrem tvang i løpet av kort tid, hvis Big Pharma "tilfeldigvis" har klar vaksiner for det som lanseres som neste krise. Det betyr at alle innbyggerne blir som hjelpeløse ofre for Big Pharma. 

Noen skriver: "Det knyter seg i magen". Fikk selv et lite sammenbrudd da jeg hørte  hva som faktisk står i notatet. Regjeringen har nå en nullvisjon for psykiske plager og selvmord, noe som framstår som nærmest en vits når de konstant kaster dritt i fanget på befolkningen.  Og tar fra dem jobbene og sparepengene (sparepengene går til strømregningene). 

Kjerkol uttalte nylig at politikerne ikke lengre skal komme med begrensninger. Men kan vi tro på dette? De arrangerte feiring i september, eller var det oktober... Og så var det snart tilbake i runddansen med farlig mutasjon og strenge tiltak, som produserte disse diktatoriske lovforslagene. En kan si at Spanskesyken eller korona bare kommer hvert 100. år, men det kan komme noe tidligere også. De har vært frampå med skremsler om fugleinfluensa. Og det kan komme en ny svineinfluensa. Vil dette gi grunnlag for å utvise skoleelever som ikke vil ta de aktuelle sprøytene med en ennå uprøvd medisin?

Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 12105534 from global

5 hours ago, Budeia said:

Nå skal flere land ned i Europa avskaffe vaksinepass snart, ifølge document.no.

 

Hvis dette stemmer, (jeg er ikke oppdatert ennå) så vil jeg si at grunnen til at de vender om nå er til en grad pågrunn av alle opprørene i Europa.

Men jeg har også en teori om at bøllingen på Russisk side har en del av æren. Hvordan? Fordi hvis Russland nå invaderer, så blir alle land i Europa uansett nødt til å sette til side alt av interne konflikter for å rette fokus dit. Det er nok lite holdbart å prøve å snikinnføre diktatoriske tilstander av ett ikke problem mens det pågår full krig i ett naboland.

Så det er bedre at de vender om nå før Russland invaderer for å tildels redde ansikt. Det ser ett hakk verre ut hvis de må gjøre det uansett når invasjonen er i gang.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
On 2/17/2022 at 9:51 PM, Selfuniverse said:

grunnen til at de vender om nå er til en grad pågrunn av alle opprørene i Europa.

Ja det er vel deres våte fantasi kan jeg tenke meg. Det er jo helt utenkelig at det kan være at smittespredning ikke lenger fører til store konsekvenser.

Endret av Skrekkugle
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
 • 2 uker senere...

Høringssvar fra Senter for vitenskapsteori, forskere i medisinsk vitenskapsteori, offentlig styring og etikk, UiB

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?uid=cce34b95-86da-4dc5-9e37-1f9103f15306

1. Høringsnotatet vier stor plass til departementets distinksjon mellom «smitteverntiltak» og «dokumentasjon», der det er et hovedpoeng å argumentere for at et koronasertifikat, forstått som dokumentasjon over vaksinasjonsstatus mot SARS-CoV-2, gjennomgått covid-19-sykdom og eventuelt status for nylig gjennomgått SARS-CoV-2-test, kun er «dokumentasjon» og således ikke et smitteverntiltak i seg selv. Denne distinksjonen kan man selvfølgelig gjøre for å understreke at det ikke finnes en automatisk sammenheng mellom eksistensen av et koronasertifikat og anvendelsen av sertifikatet i praktiske og konkrete sammenhenger. Men man må forstå at distinksjonen ikke er et nøytralt grep, for den foregir et skille mellom nøytral kunnskap på den ene siden (koronasertifikatet) og en verdibasert handling på den andre siden (beslutning om differensiert smitteverntiltak). Dette er en tendensiøs beskrivelse av saksforholdet. En riktigere beskrivelse er at koronasertifikatet med den spesifikke informasjonen som det er valgt å inkludere, virker sterkt førende for beslutningssituasjonen når differensierte smitteverntiltak skal utformes. Vi kan enkelt illustrere dette med et eksempel: Man kunne ha innført et koronasertifikat som viste følgende tre variabler: alder, status for gjennomgått covid-19-sykdom og plassering etter FHIs risikogrupper (lav/middels/høy risiko). Ut fra det som er kjent om betydning av alder og annen underliggende sykdom for forløpet av covid-19, er det rimelig å hevde at en slik stratifisering av befolkningen er bedre egnet til å redusere individuell risiko gjennom differensierte smittevernstiltak enn det eksisterende koronasertifikatet. Det påtakelige er at høringsnotatet ikke viser noen kjennskap til denne problemstillingen, nemlig det som man i vitenskapsteorien ville si slik: Valg av variabler for stratifisering er verdiladd og virker strukturerende på handlingsvalgene som har sin støtte i stratifiseringen.

2. Høringsnotatet lykkes i å få fram et poeng godt: Smitteverntiltak som griper inn i individuelle rettigheter, er ulovlige med mindre de har klar medisinskfaglig begrunnelse etter smittevernloven. De må være forholdsmessige, og grunnlovens diskrimineringsvern tilsier videre at de ikke må utgjøre en usaklig forskjellsbehandling. Men et koronasertifikat basert på de tre variablene vaksinasjonsstatus, gjennomgått sykdom og teststatus, og ikke noe mer, kan nettopp ikke unngå usaklig forskjellsbehandling all den tid beste medisinskfaglige kunnskap er at det fins flere andre determinanter som gir høy prediksjonskraft for det som i høringsnotatet kalles «individuell risiko». Handlingskonteksten som høringsnotatet sentrerer seg om, er en framtidig situasjon der formålet med differensierte smittevernstiltak er å innskrenke individuelle rettigheter for grupper av individer for å redusere deres «individuelle risiko». Dette er dels (implisitt) begrunnet paternalistisk, dels (implisitt) begrunnet med belastningen disse individene vil utgjøre pga. sykehusinnleggelser (s. 27). Notatet går overhodet ikke inn i de medisinsk-etiske problemene som disse implisitte begrunnelsene reiser; vi skal så vidt kommentere dem nedenfor. Vårt hovedpoeng her er at et koronasertifikat med kun de tre valgte variablene, vil føre til dårlig underbygd forskjellsbehandling. Igjen vil enkle eksempler kunne vise dette. Ser vi på FHIs risikoinformasjon for omikron-varianten, ville differensierte smitteverntiltak rettet mot eldre over 65 år og personer med kroppsmasseindeks over 35, kunne hatt større effekt for total sykdomsbyrde enn tiltak rettet mot uvaksinerte i lav risikogruppe under 40 år. På samme måte som høringsnotatet tenker seg at det kan bli nødvendig å frita vaksinerte fra smitteverntiltak, kan det også bli nødvendig å frita grupper definert av alder, kjønn og sykdomsstatus. Den kunnskapsteoretiske feilen man her har gjort, er at man har sett seg blind på at uvaksinerte har høyere relativ risiko enn vaksinerte i alle aldersgrupper. Den absolutte risikoen er imidlertid så lav i de yngste aldersgruppene at friske uvaksinerte unge har hatt klart lavere risiko enn vaksinerte eldre og/eller personer med relevant underliggende sykdom. Det at vi har denne kunnskapen, gjør at designet av det eksisterende koronasertifikatet ikke har en klar medisinskfaglig begrunnelse og at det diskriminerer på bakgrunn av mangelfullt / usaklig kunnskapsgrunnlag.

3. For at et hypotetisk koronasertifikat derfor skulle kunne stå seg mot grunnlovens krav om saklig forskjellsbehandling og smittevernlovens krav om basis i medisinskfaglig begrunnelse, måtte det basere seg på beste medisinskfaglige kunnskap om hva som predikerer sykdomsforløp. Alder og sykdomsstatus måtte definitivt tas med. Kjønn synes også være en signifikant prediktor. Vi må også påregne at forskningsresultater raskt kommer til om forhold som ernæringsstatus, risikoatferd, røykestatus m.m. Gitt at den paternalistiske begrunnelsen skulle være sterk nok – det vil si, at det legitimt skal være Statens ansvar å beskytte individene mot sin egen atferd under covid-19-pandemien ved å innskrenke friheter som funksjon av individuell risiko – er den eneste muligheten for å unngå usaklighet, at koronasertifikatet korrekt representerer gjeldende kunnskapsstatus på feltet. Men vi advarer på det sterkeste mot en slikt «totalsertifikat» fordi det vil utgjøre en radikalt mer detaljstyrende og paternalistisk praksis på individnivå enn vi noensinne har sett i Norge. Den norske staten gjør et aktivt folkehelsearbeid der bærebjelkene er folkeopplysning og visse allmenne begrensninger, bl.a. restriksjoner på salg av alkohol og tobakk. Vi har imidlertid aldri hatt tradisjon for å kreve dokumentasjon på at man ikke har et alkoholproblem ved alkoholsalg, annet enn at man ikke kan være beruset ved i kjøpsøyeblikket. Vi har også hatt en stolt tradisjon der personer som får livsstilsrelaterte sykdommer, ikke klandres for at de beslaglegger kapasitet i helsevesenet. Å begynne å frata individer lovfestede rettigheter på grunn av en nitid kalkulering av deres individuelle helserisiko, er å åpne opp handlingsrom i norsk helselovgivning som vi aldri før har sett. Det åpner også opp for paradoksale bivirkninger hvor faren for stigmatisering kun er én av flere. Et viktig prinsipp i norsk folkehelsearbeid er salutogenese, det vil si det å arbeide for at individene selv skal kunne ta gode valg og ta godt vare på egen helse. Innskrenking av rettigheter basert i en multivariat stratifisering av befolkningen vil rimeligvis undergrave dette prinsippet, og kunnskapsgrunnlaget man bygger opp vil typisk også være blind for denne dimensjonen. Dette har vært framført gjentatte ganger som forklaring når modellprediksjoner for koronasmitte har bommet og grovt overestimert smittespredningen. Eksponentiell spredning er en mekanisk prosess, mens i et samfunn er det slik at mennesker observerer, kommuniserer, lærer og tar seg sine forholdsregler også uten påbud fra myndighetene. Det er et svært farlig eksperiment å undergrave denne beredskapen i befolkningen selv.

Vi har her valgt å fokusere på noen få, men store svakheter og mangler i forslaget om forlengelse av ordningen med koronasertifikat. La oss til slutt påpeke et forhold som vi finner bekymringsverdig. Høringsnotatet er ikke et kortfattet dokument. Det går over 40 sider før selve forslaget, og det bruker mye tid på å liste opp relevante dimensjoner (lover, relevante forhold, hensyn m.m.). Samtidig skjer det minimalt med substansiell drøfting i dokumentet. Argumentasjonen tar stort sett formen: «Her fins det ulike hensyn å ta, men hensyn X veier tyngst» uten at leseren får vite stort om grunnene for de konkrete avveiningene. De relativt opplagte problemene vi har beskrevet ovenfor i vårt høringssvar, glimrer fullstendig med sitt fravær. Det er som om man ikke er klar over de medisinsk-etiske og kunnskapsteoretiske spørsmålene. Dette forundrer oss, for spørsmålene har vært tydelig til stede i offentligheten i snart to år nå, og de har vært målbrakt gjentatte ganger av FHI. Et vesentlig poeng her må være at en ‘klar medisinskfaglig begrunnelse’ står seg i møte med et mangfold av relevante og informerte perspektiver og en oppdatert kunnskapsbase. Slik vi ser det, er den mest rimelige tolkningen av ‘en klar medisinskfaglig begrunnelse’, hvis vi bruker argumentasjonsformen i høringsnotatet som standard, at kravet nærmest er å oppfatte som en retorisk formalitet, dvs., at kravet er innfridd hvis Helsedirektoratet produserer en begrunnelse. Koronakommisjonen hadde tydelige anbefalinger om behovet for forbedret saksbehandling i håndteringen av covid-19-pandemien. Dessverre representerer det foreliggende høringsnotatet et tilbakeskritt i så måte. Vi frykter at kombinasjonen av uuttalte normative premisser og manglende drøfting om særs alvorlige og dyptgripende spørsmål som angår grunnleggende rettigheter underminerer tilliten til helsemyndighetene og legger til rette for økt polarisering av samfunnsdebatten.

Vi gjentar vår hovedkonklusjon: Vi ber om at dette forslaget trekkes i sin helhet.

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (6 timer siden):

Høringssvar fra Senter for vitenskapsteori, forskere i medisinsk vitenskapsteori, offentlig styring og etikk, UiB

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?uid=cce34b95-86da-4dc5-9e37-1f9103f15306

1. Høringsnotatet vier stor plass til departementets distinksjon mellom «smitteverntiltak» og «dokumentasjon», der det er et hovedpoeng å argumentere for at et koronasertifikat, forstått som dokumentasjon over vaksinasjonsstatus mot SARS-CoV-2, gjennomgått covid-19-sykdom og eventuelt status for nylig gjennomgått SARS-CoV-2-test, kun er «dokumentasjon» og således ikke et smitteverntiltak i seg selv. Denne distinksjonen kan man selvfølgelig gjøre for å understreke at det ikke finnes en automatisk sammenheng mellom eksistensen av et koronasertifikat og anvendelsen av sertifikatet i praktiske og konkrete sammenhenger. Men man må forstå at distinksjonen ikke er et nøytralt grep, for den foregir et skille mellom nøytral kunnskap på den ene siden (koronasertifikatet) og en verdibasert handling på den andre siden (beslutning om differensiert smitteverntiltak). Dette er en tendensiøs beskrivelse av saksforholdet. En riktigere beskrivelse er at koronasertifikatet med den spesifikke informasjonen som det er valgt å inkludere, virker sterkt førende for beslutningssituasjonen når differensierte smitteverntiltak skal utformes. Vi kan enkelt illustrere dette med et eksempel: Man kunne ha innført et koronasertifikat som viste følgende tre variabler: alder, status for gjennomgått covid-19-sykdom og plassering etter FHIs risikogrupper (lav/middels/høy risiko). Ut fra det som er kjent om betydning av alder og annen underliggende sykdom for forløpet av covid-19, er det rimelig å hevde at en slik stratifisering av befolkningen er bedre egnet til å redusere individuell risiko gjennom differensierte smittevernstiltak enn det eksisterende koronasertifikatet. Det påtakelige er at høringsnotatet ikke viser noen kjennskap til denne problemstillingen, nemlig det som man i vitenskapsteorien ville si slik: Valg av variabler for stratifisering er verdiladd og virker strukturerende på handlingsvalgene som har sin støtte i stratifiseringen.

2. Høringsnotatet lykkes i å få fram et poeng godt: Smitteverntiltak som griper inn i individuelle rettigheter, er ulovlige med mindre de har klar medisinskfaglig begrunnelse etter smittevernloven. De må være forholdsmessige, og grunnlovens diskrimineringsvern tilsier videre at de ikke må utgjøre en usaklig forskjellsbehandling. Men et koronasertifikat basert på de tre variablene vaksinasjonsstatus, gjennomgått sykdom og teststatus, og ikke noe mer, kan nettopp ikke unngå usaklig forskjellsbehandling all den tid beste medisinskfaglige kunnskap er at det fins flere andre determinanter som gir høy prediksjonskraft for det som i høringsnotatet kalles «individuell risiko». Handlingskonteksten som høringsnotatet sentrerer seg om, er en framtidig situasjon der formålet med differensierte smittevernstiltak er å innskrenke individuelle rettigheter for grupper av individer for å redusere deres «individuelle risiko». Dette er dels (implisitt) begrunnet paternalistisk, dels (implisitt) begrunnet med belastningen disse individene vil utgjøre pga. sykehusinnleggelser (s. 27). Notatet går overhodet ikke inn i de medisinsk-etiske problemene som disse implisitte begrunnelsene reiser; vi skal så vidt kommentere dem nedenfor. Vårt hovedpoeng her er at et koronasertifikat med kun de tre valgte variablene, vil føre til dårlig underbygd forskjellsbehandling. Igjen vil enkle eksempler kunne vise dette. Ser vi på FHIs risikoinformasjon for omikron-varianten, ville differensierte smitteverntiltak rettet mot eldre over 65 år og personer med kroppsmasseindeks over 35, kunne hatt større effekt for total sykdomsbyrde enn tiltak rettet mot uvaksinerte i lav risikogruppe under 40 år. På samme måte som høringsnotatet tenker seg at det kan bli nødvendig å frita vaksinerte fra smitteverntiltak, kan det også bli nødvendig å frita grupper definert av alder, kjønn og sykdomsstatus. Den kunnskapsteoretiske feilen man her har gjort, er at man har sett seg blind på at uvaksinerte har høyere relativ risiko enn vaksinerte i alle aldersgrupper. Den absolutte risikoen er imidlertid så lav i de yngste aldersgruppene at friske uvaksinerte unge har hatt klart lavere risiko enn vaksinerte eldre og/eller personer med relevant underliggende sykdom. Det at vi har denne kunnskapen, gjør at designet av det eksisterende koronasertifikatet ikke har en klar medisinskfaglig begrunnelse og at det diskriminerer på bakgrunn av mangelfullt / usaklig kunnskapsgrunnlag.

3. For at et hypotetisk koronasertifikat derfor skulle kunne stå seg mot grunnlovens krav om saklig forskjellsbehandling og smittevernlovens krav om basis i medisinskfaglig begrunnelse, måtte det basere seg på beste medisinskfaglige kunnskap om hva som predikerer sykdomsforløp. Alder og sykdomsstatus måtte definitivt tas med. Kjønn synes også være en signifikant prediktor. Vi må også påregne at forskningsresultater raskt kommer til om forhold som ernæringsstatus, risikoatferd, røykestatus m.m. Gitt at den paternalistiske begrunnelsen skulle være sterk nok – det vil si, at det legitimt skal være Statens ansvar å beskytte individene mot sin egen atferd under covid-19-pandemien ved å innskrenke friheter som funksjon av individuell risiko – er den eneste muligheten for å unngå usaklighet, at koronasertifikatet korrekt representerer gjeldende kunnskapsstatus på feltet. Men vi advarer på det sterkeste mot en slikt «totalsertifikat» fordi det vil utgjøre en radikalt mer detaljstyrende og paternalistisk praksis på individnivå enn vi noensinne har sett i Norge. Den norske staten gjør et aktivt folkehelsearbeid der bærebjelkene er folkeopplysning og visse allmenne begrensninger, bl.a. restriksjoner på salg av alkohol og tobakk. Vi har imidlertid aldri hatt tradisjon for å kreve dokumentasjon på at man ikke har et alkoholproblem ved alkoholsalg, annet enn at man ikke kan være beruset ved i kjøpsøyeblikket. Vi har også hatt en stolt tradisjon der personer som får livsstilsrelaterte sykdommer, ikke klandres for at de beslaglegger kapasitet i helsevesenet. Å begynne å frata individer lovfestede rettigheter på grunn av en nitid kalkulering av deres individuelle helserisiko, er å åpne opp handlingsrom i norsk helselovgivning som vi aldri før har sett. Det åpner også opp for paradoksale bivirkninger hvor faren for stigmatisering kun er én av flere. Et viktig prinsipp i norsk folkehelsearbeid er salutogenese, det vil si det å arbeide for at individene selv skal kunne ta gode valg og ta godt vare på egen helse. Innskrenking av rettigheter basert i en multivariat stratifisering av befolkningen vil rimeligvis undergrave dette prinsippet, og kunnskapsgrunnlaget man bygger opp vil typisk også være blind for denne dimensjonen. Dette har vært framført gjentatte ganger som forklaring når modellprediksjoner for koronasmitte har bommet og grovt overestimert smittespredningen. Eksponentiell spredning er en mekanisk prosess, mens i et samfunn er det slik at mennesker observerer, kommuniserer, lærer og tar seg sine forholdsregler også uten påbud fra myndighetene. Det er et svært farlig eksperiment å undergrave denne beredskapen i befolkningen selv.

Vi har her valgt å fokusere på noen få, men store svakheter og mangler i forslaget om forlengelse av ordningen med koronasertifikat. La oss til slutt påpeke et forhold som vi finner bekymringsverdig. Høringsnotatet er ikke et kortfattet dokument. Det går over 40 sider før selve forslaget, og det bruker mye tid på å liste opp relevante dimensjoner (lover, relevante forhold, hensyn m.m.). Samtidig skjer det minimalt med substansiell drøfting i dokumentet. Argumentasjonen tar stort sett formen: «Her fins det ulike hensyn å ta, men hensyn X veier tyngst» uten at leseren får vite stort om grunnene for de konkrete avveiningene. De relativt opplagte problemene vi har beskrevet ovenfor i vårt høringssvar, glimrer fullstendig med sitt fravær. Det er som om man ikke er klar over de medisinsk-etiske og kunnskapsteoretiske spørsmålene. Dette forundrer oss, for spørsmålene har vært tydelig til stede i offentligheten i snart to år nå, og de har vært målbrakt gjentatte ganger av FHI. Et vesentlig poeng her må være at en ‘klar medisinskfaglig begrunnelse’ står seg i møte med et mangfold av relevante og informerte perspektiver og en oppdatert kunnskapsbase. Slik vi ser det, er den mest rimelige tolkningen av ‘en klar medisinskfaglig begrunnelse’, hvis vi bruker argumentasjonsformen i høringsnotatet som standard, at kravet nærmest er å oppfatte som en retorisk formalitet, dvs., at kravet er innfridd hvis Helsedirektoratet produserer en begrunnelse. Koronakommisjonen hadde tydelige anbefalinger om behovet for forbedret saksbehandling i håndteringen av covid-19-pandemien. Dessverre representerer det foreliggende høringsnotatet et tilbakeskritt i så måte. Vi frykter at kombinasjonen av uuttalte normative premisser og manglende drøfting om særs alvorlige og dyptgripende spørsmål som angår grunnleggende rettigheter underminerer tilliten til helsemyndighetene og legger til rette for økt polarisering av samfunnsdebatten.

Vi gjentar vår hovedkonklusjon: Vi ber om at dette forslaget trekkes i sin helhet.

Dette egner seg ikke på trykk. Det passer overhode ikke narrativet! 

Men du verden så de treffer spikeren på hodet! Jeg er virkelig spent på utfallet av dette, men jeg er redd at i alles gledesrus så blir dette trykket igjennom i all stillhet og til høsten er man klar for drakoniske å meningsløse tiltak i form av passerseddel i Norge også. 

Endret av minim
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Morromann skrev (10 timer siden):

Det er rett og slett ikke legitimt å få noe slikt igjennom.

Du påpeker noe sentralt. Men vi må vel dessverre regne med at det går igjennom, basert på alt som har skjedd nede i Europa de siste årene. Sikkert både ulovlige og halv-ulovlige vedtak der. 

Høringsfristen går ut i morgen, og så blir det noen dagers venting på selve vedtaket?

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Flere gir beskjed:

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet,
Mette Kalager, lege og professor, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus (OUS), 
Gunnveig Grødeland, seniorforsker, UiO og OUS, 
Ørjan Olsvik, professor, Universitetet i Tromsø (UiT), 
Anna Nylund, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
Magnus Løberg, lege og førsteamanuensis, UiO, 
Lise Mørkved Helsingen, lege og forsker, OUS, 
Michael Bretthauer, lege og professor, UiT

https://www.dn.no/innlegg/innlegg-om-nye-koronaregler-nar-smittevern-blir-uforstaelig/2-1-1177727

Sitat

 

Når smittevern blir uforståelig

Myndighetene ønsker å legge til rette for utvidet og forlenget bruk av koronapass, som vil splitte befolkningen. De burde heller legge til rette for forsoning og fellesskap.

Regjeringen la 11. februar ut et høringsnotat der det foreslås forlengelse av de midlertidige koronabestemmelsene i smittevernloven med ett år, frem til 30. juni neste år. Høringsfristen er som vanlig kort, til 4. mars.

Dette forslaget handler imidlertid ikke bare om en forlengelse.

Det nye med forslaget er at koronasertifikat ikke kun kan brukes i forbindelse med lettelser etter nedstenging, men til å differensiere mellom vaksinerte og uvaksinerte for alle tiltak. Smittevernreglene gir allerede rom for denne differensieringen, og sertifikatet er virkemiddelet for å påvise vaksinestatus.

Det juridiske grunnlaget for at inngripende tiltak kan igangsettes er imidlertid at koronaviruset er definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom. Gitt dagens kunnskap om sykdomsbyrden er det vanskelig å se at grunnlaget for at dette er til stede.

Regjeringens forslag fortsetter dermed den glidningen vi har opplevd av hva befolkningen skal beskyttes mot. Det handlet opprinnelig om død, deretter om alvorlig sykdom. Så ble det sykehusene og til slutt kommunehelsetjenesten det handlet om – og nå til sist sykefravær.

I dette høringsnotatet innføres noe nytt igjen: «Parallelle utbrudd». Det er summen av sykdomsbyrde hvis flere ting inntreffer samtidig.

Med andre ord: Så snart helsetjenesten er belastet, vil den totale sykdomsbyrden kunne utløse restriksjoner.

Helt uavhengig av hvor alvorlig korona er eller om det i det hele tatt er korona som forårsaker belastningen, vil de som ikke kan fremvise koronapass kunne bli utsatt for inngripende forskjellsbehandling.

Det er til dels radikale former for forskjellsbehandling av befolkningen det er snakk om. For eksempel:

 • «Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»
 • Videre at «personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder».
 • Og barn «kan nektes deltagelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole».

Det vi har kunnskap om etter hvert som koronavaksinasjonen har skutt fart, er at de ikke forhindrer smitte. Vaksinerte kan like fullt bli smittet og smitte videre. Det er med andre ord ingen forskjell mellom de som er vaksinerte og de som ikke er vaksinerte med hensyn til videre smitte.

Når innføringen av koronasertifikatet har vært diskutert tidligere, har det skjedd i lys av smittevernlovens § 1-5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering».

Det viser seg at regjeringen nå ikke mener det er avgjørende om det er et godt kunnskapsgrunnlag for tiltaket, slik smittevernloven krever. I notatet står det: «Kravet skal imidlertid ikke tolkes for strengt, og det er ikke krav om bevist vitenskapelig effekt av tiltaket». Dette er et brudd med kunnskapsbasert praksis, grunnpilaren i medisin.

Det kan altså se ut som om regjeringen med dette ønsker regler som gjør det mulig å differensiere befolkningen på grunnlag av vaksinestatus uten at det kan dokumenteres at det gir et bedre smittevern.

Det er svært vanskelig å se noen nytte for smittevern ved å introdusere koronapass i dagens situasjon, men det er lett å se de samfunnsmessige ulempene. I tillegg til å splitte samfunnet i «oss» og «dem» er det åpenbart egnet til å undergrave den frivilligheten som det norske vaksinasjonsprogrammet er tuftet på.

Folk vil kunne føle seg presset til å velge vaksine for å oppnå fordeler eller unngå ulemper. Det vil også føre til et vaksinepress som rammer barn og unge, selv om deres risiko for alvorlig covid-19 er minimal, og at de dermed utsettes for unødig risiko ved vaksinering.

Hele forslaget preges av en «føre-var»-tankegang som var forsvarlig i begynnelsen av pandemien, men som i dag er helt uforståelig og potensielt farlig for samfunnet. Vi er også helt avhengig av at befolkningen har tillit til myndighetenes anbefalinger dersom det skulle komme nye virus som forårsaker betydelig død og alvorlig sykdom.

Spørsmålene er mange:

 • De fleste eksperter, inkludert FHI, tror at vi ser slutten på pandemien. Data indikerer at de nåværende vaksinene ikke virker like godt mot omikron. Hvorfor skal vi da forlenge reglene med ytterligere ett år?
 • Hva er det som gjør at covid er så annerledes enn andre allmennfarlige smittsomme sykdommer at det er behov for å skille vaksinerte og uvaksinerte for akkurat covid?
 • Så hva skal vi med et koronapass som ikke har annen funksjon enn å dele samfunnet inn i oss og dem og straffe dem som velger å ikke si ja til vaksine? Er dette forslaget utelukkende en del av Norges forpliktelser som følger av EØS-avtalen?

Det er uroligheter i flere land, og mange av disse har utstrakt bruk av koronapass. Istedenfor å legge til rette for utvidet og forlenget bruk av koronapass, som vil splitte befolkningen, burde myndighetene nå legge til rette for forsoning og fellesskap.

 

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (1 time siden):

Flere gir beskjed:

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet,
Mette Kalager, lege og professor, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus (OUS), 
Gunnveig Grødeland, seniorforsker, UiO og OUS, 
Ørjan Olsvik, professor, Universitetet i Tromsø (UiT), 
Anna Nylund, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
Magnus Løberg, lege og førsteamanuensis, UiO, 
Lise Mørkved Helsingen, lege og forsker, OUS, 
Michael Bretthauer, lege og professor, UiT

https://www.dn.no/innlegg/innlegg-om-nye-koronaregler-nar-smittevern-blir-uforstaelig/2-1-1177727

 

Det er hyggelig lesing at slikt kan komme på trykk etterhvert. Det er mange i deres stillinger som har tiet bare for å unngå karriere selvmord da det for kun måneder siden satte deg rett i båsen med charter svein og Kari med slike meninger, men nå ser man at flere tørr og stikke hodet frem med en fornuftig tilnærming. Det var endelig godt det skjedde i tide før slike høringer, men jeg er redd dette bare er en formalitet og at det blir tråkket igjennom. Det er nok som Øverenget påpekte i en podcast for litt siden en gjeng politikere som fikk smaken på en Autoritær lederstil og man ser sporet av det i form av at en slik høring i det hele tatt gjennomføres nå.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Selfuniverse skrev (På 17.2.2022 den 21.51):

Hvis dette stemmer, (jeg er ikke oppdatert ennå) så vil jeg si at grunnen til at de vender om nå er til en grad pågrunn av alle opprørene i Europa.

Men jeg har også en teori om at bøllingen på Russisk side har en del av æren. Hvordan? Fordi hvis Russland nå invaderer, så blir alle land i Europa uansett nødt til å sette til side alt av interne konflikter for å rette fokus dit. Det er nok lite holdbart å prøve å snikinnføre diktatoriske tilstander av ett ikke problem mens det pågår full krig i ett naboland.

Så det er bedre at de vender om nå før Russland invaderer for å tildels redde ansikt. Det ser ett hakk verre ut hvis de må gjøre det uansett når invasjonen er i gang.

Jeg tror ikke det vil ha noe for seg å "snikinnføre" det heller. Det vil bli møtt med massive protester det også.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (På 3.3.2022 den 22.50):

Flere gir beskjed:

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet,
Mette Kalager, lege og professor, Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus (OUS), 
Gunnveig Grødeland, seniorforsker, UiO og OUS, 
Ørjan Olsvik, professor, Universitetet i Tromsø (UiT), 
Anna Nylund, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
Magnus Løberg, lege og førsteamanuensis, UiO, 
Lise Mørkved Helsingen, lege og forsker, OUS, 
Michael Bretthauer, lege og professor, UiT

https://www.dn.no/innlegg/innlegg-om-nye-koronaregler-nar-smittevern-blir-uforstaelig/2-1-1177727

 

Når du ser Gunveig Grødelands navn her skjønner vi at dette er en saklig og legitim kritikk av innføring av noe vi som samfunn ikke er tjent med og at det IKKE bare er konspirasjonsgjengen til Kari J som har grunner til å gå imot dette.

 

minim skrev (På 4.3.2022 den 0.52):

Det er hyggelig lesing at slikt kan komme på trykk etterhvert. Det er mange i deres stillinger som har tiet bare for å unngå karriere selvmord da det for kun måneder siden satte deg rett i båsen med charter svein og Kari med slike meninger, men nå ser man at flere tørr og stikke hodet frem med en fornuftig tilnærming. Det var endelig godt det skjedde i tide før slike høringer, men jeg er redd dette bare er en formalitet og at det blir tråkket igjennom. Det er nok som Øverenget påpekte i en podcast for litt siden en gjeng politikere som fikk smaken på en Autoritær lederstil og man ser sporet av det i form av at en slik høring i det hele tatt gjennomføres nå.

Ja, det er noe som heter "never let a good crisis go to waste". Men i Norge er ikke folk vant til for autoritære inngrep i våre liv og derfor tror jeg regjeringen, om de så ønsker det, ikke vil gå til det drastiske skritt å tvinge det gjennom. Men de prøver å "teste vannet" for å se om "folk er moden for slike inngripende tiltak".

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Hvem konkret er interessert i å gjøre unødendig inngripende tiltak og hva er formålet..?

Ideen om at mennesker hvis idealer handler om at mennesker er født frie og likeverdige, med alle menneskerettigheter og flere rettigheter enda til, skal ha et ønske om bruke skattepenger på å kue befolkningen uten noen grunn som passer med deres idealer er ekstremt sært, og tvilen totalt malplasser:
Jeg tviler mer på dem som sitter i den troen og dem som sprer ideen om at samfunnet vårt sine ledere er slik enn jeg tviler på dagens politiske partier.

Partiene mest trolige å faktisk begå overgrep mot befolkningen sine rettigheter er de samme partiene som er mest aktive deltagere i konspirasjonsteorier.
Ingen av dem er i regjering i dag.

...

Altså.
Helt konkret, hva skal formålet være med å hindre mennesker sin rekreasjon og produktivitet, når menneskene som leder i våre i sosialdemokratier nettopp er lederene i verden med størst forståelse for viktigheten av at befolkningen er fri?

Det slår meg at noen i konspirasjonsmiljøene må ha vokst opp med psykopater og/eller narsissister i nære kretser som har ødelagt deres forståelse for samfunnet vi lever i, og forveksler det med autokratier som nettopp har psykopater og navlebeskuende mindre begavede egoister til ledere.

Endret av Red Frostraven
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Jeg synes man skal holde seg for god til å stemple kritikk av vaksinepass som konspirasjonsteoretikere men heller komme med argumenter hvorfor det er en god ide og fortelle hvorfor respekterte forskere som Grødeland f.eks tar feil. Også at man holder seg for god til å insinuere at de man kaller "konspirasjonsteoretikere"; ingen i denne tråden har fremmet konspirasjonsteroier; er oppdratt av psykopater og narsissister. 

Endret av Morromann
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Red Frostraven skrev (23 timer siden):

Hvem konkret er interessert i å gjøre unødendig inngripende tiltak og hva er formålet..?

Ideen om at mennesker hvis idealer handler om at mennesker er født frie og likeverdige, med alle menneskerettigheter og flere rettigheter enda til, skal ha et ønske om bruke skattepenger på å kue befolkningen uten noen grunn som passer med deres idealer er ekstremt sært, og tvilen totalt malplasser:
Jeg tviler mer på dem som sitter i den troen og dem som sprer ideen om at samfunnet vårt sine ledere er slik enn jeg tviler på dagens politiske partier.

Partiene mest trolige å faktisk begå overgrep mot befolkningen sine rettigheter er de samme partiene som er mest aktive deltagere i konspirasjonsteorier.
Ingen av dem er i regjering i dag.

...

Altså.
Helt konkret, hva skal formålet være med å hindre mennesker sin rekreasjon og produktivitet, når menneskene som leder i våre i sosialdemokratier nettopp er lederene i verden med størst forståelse for viktigheten av at befolkningen er fri?

Det slår meg at noen i konspirasjonsmiljøene må ha vokst opp med psykopater og/eller narsissister i nære kretser som har ødelagt deres forståelse for samfunnet vi lever i, og forveksler det med autokratier som nettopp har psykopater og navlebeskuende mindre begavede egoister til ledere.

Jeg tror ikke det ligger noe ondsinnet bak politikernes tidvis overdrevne tiltak mot viruset. Heller det motsatte. De er så redde for at ting skal gå galt, at de innfører strenge føre var-tiltak for sikkerhets skyld. Og så vil opninionen (Folk Flest) være trygge og ha tiltak. Dermed er det veldig lav terskel for å gi folket det de vil ha (masse tiltak).

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Fibonacci skrev (4 minutter siden):

Jeg tror ikke det ligger noe ondsinnet bak politikernes tidvis overdrevne tiltak mot viruset. Heller det motsatte. De er så redde for at ting skal gå galt, at de innfører strenge føre var-tiltak for sikkerhets skyld. Og så vil opninionen (Folk Flest) være trygge og ha tiltak. Dermed er det veldig lav terskel for å gi folket det de vil ha (masse tiltak).

Han her er litt innom problemstillingen og kanskje litt av årsaken til at de skal ha igjennom passerseddelen for å tilfredsstille trademarket ditt over her. Det faglige grunnlaget er jo ikke tilstede lenger (har igrunnen aldri vært der) så det kan vi se helt bort i fra som årsak. 
 

Nå er lenken her en salig blanding av Ukraina/Covid, men les delen som har med covid og emokratiet å gjøre siden det er relevant for høringsnotatet og passerseddel så vi holder oss på topic og ikke en millimeter utenfor. 


https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/en-ting-er-munnbind-og-vaksinepress-en-annen-er-atomkrig/o/5-95-405465?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2MJyzvKAJxOADqTvixl-oYwDvnkkvkT2GbZ39pSUmflZamgZoCf2xx5P0#Echobox=1646295660

 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Hvis høringsforslaget ikke forkastes blir jeg svært overrasket. Vanskelig å forstå noe annet enn at det da dreier seg om noe som ikke har med særlig til faglig begrunnelse å gjøre. Mest sannsynlige årsak anser jeg da å være at "alle EØS-land har etablert koronasertifikat i tråd med EU-regelverket. Dette er de forpliktet til.", som det står i høringsnotatet. Altså at det er politisk bestemt mer enn faglig, og at faglig begrunnelse benyttes mer som et påskudd.

Koronasertifikat er unødvendig og betenkelig, skriver fagnettverket Inngrep.no (bestående av medisinere og jurister) i sitt høringssvar. Det er smittevernfaglig unødvendig, etisk betenkelig, og juridisk sett preget av overfladiske begrunnelser og selektiv utvelgelse av rettskilder for å rettferdiggjøre lovstridige inngrep i borgernes friheter.

Sitat

Tittelen «Forslag til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)» er misvisende. Innholdet i forslaget er ikke bare en forlengelse av eksisterende hjemmel, men et forsøk på en betydelig utvidelse av sertifikatets anvendelsesområde uten at dette skjer som et ledd i en ordinær lovgivningsprosess. Måten dette forsøkes gjort på er i strid med legalitetsprinsippet, og må anses som et grovt overtramp fra regjeringens side. Det er fortsatt Stortinget som vedtar lovene i Norge, ikke Helse- og Omsorgsdepartementet. Forsøket på en uhjemlet utvidelse av koronasertifikatets bruksområde skjer via to mekanismer.

(i) For det første bruker departementet mye plass på å fremme sin egen særskilte og utvidende tolkning av hvilke tiltak smittevernloven hjemler. Her forsøker departementet å gi inntrykk av at vi står overfor gjeldende rett de lege lata, mens mesteparten av det som anføres mer presist kan betegnes som de lege ferenda spekulasjoner. Gjennom et etisk tvilsomt prokuratorknep søker altså departementet å legge føringer på fremtidige tolkninger av smittevernlovens skranker for lovlige tiltak. Departementet forsøker dermed å «lovfeste» en utvidelse av tiltaksmulighetene gjennom uttalelser i «etterarbeidene» til hjemmelen i smittevernloven kap. 4A. Men legalitetsprinsippet setter skranker for hvor lite som kan stå i loven og hvor mye «lovgivning» man kan gjøre i forarbeider eller senere forskrifter. Mener departementet at uttalelsene i høringsnotatet er realitetene i smittevernlovens skranker, må de lovfeste utvidelsene gjennom en ordinær lovgivningsprosess.  

Det anførte blir særlig alvorlig når man ser at departementet hevder at hva som er «nødvendige» tiltak, og etter deres syn derfor lovlige, knyttes opp til de politiske målene med pandemihåndteringen. Dette er en åpenbart ulovlig motivasjon for et smitteverntiltak hvis målet ligger utenfor smittevernlovens virkeområde og materielle krav. Pandemihåndteringen har dessverre vært preget av stadig skiftende mål basert på politisk opportunisme. Sett i lys av at departementet i notatet uttrykkelig fastslår at de kan bruke koronasertifikat som verktøy for å nå klart politiske – ikke smittevernfaglige – mål, er det åpenbart at faren for en ekstraordinær formålsutglidning allerede er tilstede. Departementet insinuerer altså at koronasertifikatet kan brukes for å oppnå politiske mål utenfor smittevernloven. Det er en skremmende tanke. Det er derfor Inngreps mening at de ytterliggående oppfatningene til departementet må ses bort fra, og ikke tillegges noen tolkningsverdi. Ingenting av det anførte står i lovens ordlyd eller i forarbeider som er et resultat av en grundig og ordinær lovgivningsprosess. Hvis regjeringen innestår for hva departementet her uttaler, må utvidelsene lovfestes – i smittevernloven eller annet lovverk.

(ii) I samband med det ovenfor beskrevne, foretar departementet nok et prokuratorknep av stor betydning. Det hevdes at koronasertifikatet ikke er et smitteverntiltak, men bare dokumentasjon på vaksinasjonsstatus. Den «beleilige» konsekvensen er at bruk av koronasertifikatet dermed ikke er underlagt begrensningene i smittevernloven. Differensierte smitteverntiltak har allerede hjemmel i smittevernloven, og kan gjennomføres uten koronasertifikat, anføres det fra regjeringens side. Men anførslene er uriktige og bygger på feil premisser.

Argumentasjonen er klart nok vikarierende, og utformet for å kunne utvide bruksområdet til koronasertifikatet ved unnslippe begrensningene i smittevernloven. Den «nyskapende» sondringen som her presenteres er politisk – ikke smittevernfaglig – motivert. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at de jobber med en utvidet bruk av koronasertifikat også utenfor smittevernlovgivningen. Departementets standpunkt åpner for å bruke sertifikatets tekniske løsninger som en allmenn «passerseddel» på vidtrekkende samfunnsområder. Inngreps påstand er at departementets mentale krumspring ikke er holdbart. Koronasertifikat er et smitteverntiltak. I norsk rett er det realitetene som er avgjørende. 

For det første bør dette anses som et forsøk på omgåelse av smittevernloven. Det bør derfor slås hardt ned på. Omgåelse av rettslige skranker i ond tro er rettsmisbruk. Det er lang tradisjon i norske domstoler for «gjennomskjæring» i slike tilfeller på ulike rettsområder. Inngrep tar således for gitt at ved en fremtidig rettslig prøving vil norske domstoler definere koronasertifikatet som et smitteverntiltak og underkaste det smittevernlovens krav.

For det andre, hvorfor har myndighetene sikret seg hjemmel for koronasertifikat i smittevernloven kap. 4A hvis sertifikatet ikke har noe med smittevern å gjøre? Hvorfor knytter departementet selv sertifikatet opp til de differensierte smitteverntiltakene i høringsnotatet hvis det ikke har noe med smittevern å gjøre? Hvorfor brukes det flere sider på å snakke om «beredskapshensyn» og «gjeninnføre strenge smitteverntiltak» i samme åndedrag som koronasertifikatet, hvis sertifikatløsningen ikke har noe med smittevern å gjøre?  

For det tredje bygger distinksjonen mellom «smitteverntiltak» og «dokumentasjon» på en misforståelse. En rettslig norm (et differensiert smitteverntiltak etter smittevernloven) kan ikke adskilles fra en faktaopplysning (koronasertifikatet) dersom normen bygger på direkte på den utvalgte faktainformasjonen (vilkårene for sertifikatet). Utvalget av hvilke vilkår som skal være avgjørende er en normativ handling, og blir dermed en uadskillelig del av det differensierte smitteverntiltaket. Det differensierte smitteverntiltakets innhold er helt avhengig av koronasertifikatets faktagrunnlag, og en endring i sertifikatkriteriene vil også endre innholdet av det differensierte smitteverntiltaket. Man kan tenke seg at man droppet vaksinasjonsstatus fra sertifikatet, og introduserte alder eller BMI. Da ville differensierte smitteverntiltak bare gjelde gamle og overvektige. Eksemplet illustrerer at det differensierte smitteverntiltaket og sertifikatet som faktisk premissleverandør, er én tiltakspakke underlagt smittevernlovens skranker. Regjeringens synspunkt er dessuten i strid med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, hvor ikke bare vedtak, men også faktiske handlinger, underlegges de samme krav til legalitet og saklighet mv.

 

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Fibonacci skrev (19 timer siden):

Jeg tror ikke det ligger noe ondsinnet bak politikernes tidvis overdrevne tiltak mot viruset. Heller det motsatte. De er så redde for at ting skal gå galt, at de innfører strenge føre var-tiltak for sikkerhets skyld. Og så vil opninionen (Folk Flest) være trygge og ha tiltak. Dermed er det veldig lav terskel for å gi folket det de vil ha (masse tiltak).

Det er det jeg tror også, "safetyism" kalles det også, men det går på tvers av grunnleggende liberale verdier i en rettstat og det er et uttrykk som heter at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Desverre er ikke politikere alltid de som skjønner det der med rettsvern og menneskerettigheter; mer enn noen få ganger er det jurister som har måttet rydde opp og tvunget politikerene til å ta noen steg bakover.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
minim skrev (19 timer siden):

Han her er litt innom problemstillingen og kanskje litt av årsaken til at de skal ha igjennom passerseddelen for å tilfredsstille trademarket ditt over her. Det faglige grunnlaget er jo ikke tilstede lenger (har igrunnen aldri vært der) så det kan vi se helt bort i fra som årsak. 
 

Nå er lenken her en salig blanding av Ukraina/Covid, men les delen som har med covid og emokratiet å gjøre siden det er relevant for høringsnotatet og passerseddel så vi holder oss på topic og ikke en millimeter utenfor. 


https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/en-ting-er-munnbind-og-vaksinepress-en-annen-er-atomkrig/o/5-95-405465?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2MJyzvKAJxOADqTvixl-oYwDvnkkvkT2GbZ39pSUmflZamgZoCf2xx5P0#Echobox=1646295660

 

Veldig, veldig bra og tankevekkende og reflekterende artikkel, og selv om det mest handler om krigen peker den på noe vesentlig i debatten og diskusjonen rundt slikt som coronapass; at det emosjonelle kommer foran det rasjonelle og gjennomtenkte. Det var en stor stemning i enkelte krester på nyåret for å gjennomføre dette i Norge på nyåret, som serverings- og kulturbransjen som mente vi "måttte" ha det for å redde bransjen, jeg prøvde å forklare at det vi trengte var å droppe hysteriske og overdrevne tvangstiltak mot et virus som ikke lenger var så farlig som tidligere; ikke noe coronapass som uansett ga en falsk følelse av trygghet, men følte ikke at jeg nådde frem til stort mer enn noen få. Hos andre var det "mja, jo, du er kanskje inne på noe".

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (19 timer siden):

Hvis høringsforslaget ikke forkastes blir jeg svært overrasket. Vanskelig å forstå noe annet enn at det da dreier seg om noe som ikke har med særlig til faglig begrunnelse å gjøre. Mest sannsynlige årsak anser jeg da å være at "alle EØS-land har etablert koronasertifikat i tråd med EU-regelverket. Dette er de forpliktet til.", som det står i høringsnotatet. Altså at det er politisk bestemt mer enn faglig, og at faglig begrunnelse benyttes mer som et påskudd.

Koronasertifikat er unødvendig og betenkelig, skriver fagnettverket Inngrep.no (bestående av medisinere og jurister) i sitt høringssvar. Det er smittevernfaglig unødvendig, etisk betenkelig, og juridisk sett preget av overfladiske begrunnelser og selektiv utvelgelse av rettskilder for å rettferdiggjøre lovstridige inngrep i borgernes friheter.

 

Ja, hvis dette bankes gjennom tross enormt mange negative høringsutspill vil det isåfall bare bevise at høringssvar er et spill for galleriet og at politikerne har null resepekt for hva andre enn dem selv har å si om denne saken. Men avslørende dette med "EU-tilpasningen"; der har vi det igjen; regjeringer utgått av Høyre og AP har aldri fullt ut respektert at Norge har sagt nei til EU to ganger og gjenninnfører upoulære direktiver med liten debatt som ikke er noe til gagns for velgerne som har fått dem til makten. Som med den katastrofale ACER-avtalen som de meg bekjent aldri spurte folket om vi ville ha. Gjennom den glorifiserte EØS-avtalen får Norge mange av byrdene, men er ekskludert fra godene ved EU-medlemsskap, som friere tollkvoter. Man får lov å være med - å bære lasset, men ikke skumme fløten.

Men så er det det med direktiver fra EU da, det var tross alt EUs egen domstol som satte foten ned for det rettsvernsfiendtlige Datalagrinsdirektivet, som AP og Høyre ivret på å innføre også her. Det viser, igjen, at det tross alt er juristene, også i EU som setter føtter ned for uakseptable inngrep mot borgerne i samfunnet. Nå er dette riktignok en del år siden, og muligens var dommerne den gangen mindre servile mot politikerne, men det kan hindre jeg tar feil men jeg frykter det; men poenget mitt er likevel at om juristene i EU-domstolen den dag i dag er like rettskafne som da de slo ned DLD kan det fort bli at EU-byråkratene må oppgi sine planer om et all-europeisk coronasertfikat med mer eller mindre permanent gyldighet.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
On 2/16/2022 at 9:15 PM, G said:

Utvis nå litt fettrespekt. Man skal ikke glemme at du hadde vært dau uten glukose. Glukosen som skaper ATP slik at kroppen din kan fungere (sitronsyresyklusen). Det er tvilsomt at aspartam og andre kunstige søtningmidler kan omdannes til glukose. Tenkte bare å nevne dette som åpenbart kan være lett å glemme, eller ikke vite. Sukker er like nødvendig som oksygen. Man kunne spist stivelsesstoffer ala cellulose, men siden mennesket ikke har fire mager slik som drøvtyggere ala kuer med flere, så blir det lite næring av sånt.

Mulig jeg misforstår deg, men du mener man ikke kan overleve uten å innta glukose?

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...