Jump to content

krikkert

Moderatorer
 • Content Count

  17675
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  24

krikkert last won the day on July 2 2018

krikkert had the most liked content!

Community Reputation

17267 :)

About krikkert

 • Rank
  Moderator
 • Birthday December 23

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

47910 profile views
 1. krikkert

  Skjevdeling

  Verdistigning som følge av innsats under ekteskapet kan ikke skjevdeles. Så hvis man øker verdien på utleieboligen med 100k ved å pusse opp med lønn og arbeidsinnsats kan ikke det skjevdeles.
 2. [url=https://www.husleie.no/leietaker/depositumsgaranti]Depositumsgaranti[/url] er en tjeneste Husleie.no tilbyr, hvor man i stedet for å binde opp midler på en depositumskonto betaler Husleie.no ca. 16 % av depositumsbeløpet for at de skal stille som garantist. Utgangspunktet er at utleier har rett til å kreve enten depositum eller garanti eller begge deler, men samlet sikkerhet kan ikke overstige seks måneders leie. Leietaker kan ikke kreve å få stille depositum i stedet for garanti eller vice versa. Men leietaker kan i noen grad omgå store omkostninger knyttet til garanti ved å stille depositum overfor garantisten. Utleieren har etter husleieloven § 3-5 rett til å bestemme hvilken bank som skal brukes for depositumskonto "så sant dette ikke er til vesentlig ulempe for leieren". Noen tilsvarende bestemmelse er ikke gitt for husleieloven § 3-6, så loven løser ikke spørsmålet om hva som er en akseptabel garanti. I utgangspunktet kan utleier, når vedkommende krever garanti, også godta eller forkaste foreslåtte garantier fra leietaker. En garanti fra f.eks. et selskap på konkursens rand er ikke verdt papiret den er skrevet på, og kan naturligvis forkastes. I hvilken grad utleier kan kreve at en spesifikk leverandør benyttes er mer uklart. Det kan utleier ikke ved depositum hvis det er en "vesentlig ulempe for leietaker", og å kreve at Husleie.nos løsning benyttes innebærer i praksis at leietaker pålegges å betale ca. en ekstra månedsleie som vilkår for leieavtale. Det ville vært en vesentlig ulempe for leietaker om utleier anviser en bank som krever gebyr for å ha et kundeforhold til banken. Så spørsmålet er uklart.
 3. Dersom dette er en statlig stilling aksepterer ikke staten "tariffshopping" midt i en tariffperiode. Dersom du var medlem av en organisasjon i LO, YS, eller Unio skal du følge denne tariffavtalen frem til 30. april 2020. Prinsippet følger for så vidt også av tjenestetvistloven § 13. Hvilken lønn du er berettiget til og fra hvilket tidspunkt vil avhenge av hva slags stilling det er snakk om, hvordan denne er klassifisert i de forskjellige tariffavtalene, og hva som er konkret tatt inn i din arbeidsavtale.
 4. Kommunen har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall, og kan gi forskrifter om sortering av avfall, jf. forurensningsloven § 30 første og annet ledd. Kontroll av at slike forskrifter følges er lovlig, jf. for så vidt forurensningsloven §§ 48 jf. 81 som etablerer at kommunen som forurensningsmyndighet har plikt til å føre tilsyn med håndteringen av avfall og se til at reglene i loven blir fulgt.
 5. Ufaglærtes adgang til å bygge og vedlikeholde elektriske anlegg følger av forskrift om elektroforetak mv. (forskrift 19. juni 2013 nr. 739) § 6 fjerde og femte ledd: Ufaglærtes adgang til å bygge og vedlikeholde elektriske anlegg følger av forskrift om elektroforetak mv. (forskrift 19. juni 2013 nr. 739) § 6 fjerde og femte ledd:
 6. krikkert

  Barns eiendomsrett

  Barnas egne eiendeler påvirkes ikke av en skilsmisse. Disse eies av barna. Men man må skille mellom eiendeler barna eier, og eiendeler foreldrene eier som er bestemt for bruk til barna. Sistnevnte eiendeler kan kreves holdt utenfor skilsmisseoppgjøret og går da forlodds til den ektefellen som får omsorgen for barna, jf. ekteskapsloven § 61 bokstav e. Barn har i liten grad råderett over sine egne eiendeler, jf. vergemålsloven § 8. Det er vergene som etter vergemålsloven § 17 rår over barnas eiendeler, og vergene skal opptre i fellesskap (dvs. at den enkelte forelder kun unntaksvis kan bestemme noe mot den andres vilje), vergemålsloven § 18. Blir vergene ikke enige bestemmer Fylkesmannen. En mindreårig kan kreve at Fylkesmannen overprøver vergene hvis han er uenig i avgjørelsen deres.
 7. Det er en utrolig fordel for en biltyv å kunne spore opp hvilken bil han har nøkkel til via lyd.
 8. Grunnvilkårene for å kreve en feilutbetalt ytelse tilbakebetalt følger av folketrygdloven § 22-15 første ledd og er 1) at det er en feilutbetaling, og 2) at det er forhold som kan bebreides mottakeren. I vurderingen av nr. 2 er det som regel slik at mottakeren har gitt feil opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger. Det oppfyller alltid kriteriene. Men også der mottakeren "forsto eller burde ha forstått" at det var noe feil med utbetalingen er dette vilkåret oppfylt. "Burde ha forstått" er et objektivt krav, men Arbeids- og velferdsdirektoratet har i rundskrivet til § 22-15 gjort visse unntak:
 9. Forretningsførere har generelt sett lav juridisk forståelse for problemstillinger som ikke er A4-hverdagsproblemer. Styreleder har ikke noen plikt til å sitte frem til ny styreleder er valgt. Styreleder har plikt til å sitte ut perioden "rimelig forhåndsvarsel", og dette vil vanligvis være nok tid til å innkalle til ekstraordinært årsmøte, men styreleder har uansett rett til å fratre når det er gått rimelig tid. Hvis det ikke velges ny styreleder når sameiet har plikt til å gjøre det vil tingretten innkalle til årsmøte, jf. eierseksjonsloven § 43 annet ledd. Som regel gjøres dette ved at tingretten engasjerer advokat på sameiets regning for å forestå innkalling og lede årsmøtet. Hvis advokaten ikke klarer å finne noen som kan påta seg vervet vil han foreslå en ekstern. Hvis dette forslaget ikke får flertall må sameiet drives uten styreleder. Det finnes regler for dette, men det gjør det utrolig mye vanskeligere å være sameie.
 10. Du bør be arbeidsgiver om å peke på hvor i arbeidsmiljøloven kapittel 15 det står at § 15-4 ikke gjelder for visse typer arbeidsavtaler (det finnes ikke noe slikt sted). Hva du bør gjøre nå kommer an på hva du ønsker å oppnå. Hvis du har anlagt et gyldighetssøksmål etter § 15-5 vil utgangspunktet være at du krever å få stillingen tilbake slik den var, jf. første ledd. Du kan også kreve erstatning, jf. annet ledd, og i så fall har du krav på erstatning ut fra det retten finner rimelig (noe som vil si at du kan få mer erstatning enn ditt økonomiske lønnstap mv).
 11. Det er ingen særregler i arbeidsmiljøloven om oppsigelse av arbeidsavtaler for ekstrahjelper uten fast arbeidstid. Oppsigelse skal gis skriftlig, være begrunnet og saklig, og arbeidstaker har samme rett til forhandlinger mv. Det kan bli litt akademisk å ha disse rettighetene, med tanke på at man ikke nødvendigvis får noe arbeid tildelt selv om man beholder arbeidsavtalen som sådan. Men det får større betydning ettersom arbeidsmiljøloven § 14-9 nå bestemmer at faste ansatte skal ha et reelt stillingsomfang.
 12. Dagpengeordningen kan i visse tilfeller forskuttere lønnsgarantimidler, men du kan ikke få "etterbetalt" et slikt forskudd. Som for andre dagpengekrav får du slikt forskudd fra tidspunktet du har krevd dagpenger og fyller alle vilkårene for det. Alternativet er sosialstønad, men det vil antagelig også bli ytt som lån.
 13. Det er ikke helt uvanlig. Det er faktisk så lite uvanlig at lønnsgarantiloven har egne regler for når en slik transport er lovlig. Litt av poenget her er at Gresvig har et stort behov for å slippe unna forsinkelsesrenter på ubetalt lønn, og lånerenta fra DnB er lavere enn forsinkelsesrenta. Men det er du som blir sittende med svarteper hvis det ikke er noe å hente i konkursboet eller lønnsgarantiordningen. Og du kan banne på at det lånet ikke er rentefritt etter oppsigelse.
×
×
 • Create New...