Jump to content

krikkert

Moderatorer
  • Content Count

    17740
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    24

krikkert last won the day on July 2 2018

krikkert had the most liked content!

Community Reputation

17327 :)

About krikkert

  • Rank
    Moderator
  • Birthday December 23

Profile Information

  • Kjønn
    Mann

Recent Profile Visitors

48097 profile views
  1. Ja. Foreldrenes valgfrihet ivaretas ved retten til å velge friskole eller hjemmeundervisning.
  2. Det følger av folketrygdloven § 13-14 første ledd at arbeidsgiver skal melde yrkesskade til NAV, og av annet ledd at medlemmet kan gjøre det selv hvis arbeidsgiver ikke gjør det. Fristen er ett år etter at ulykken skjedde, jf. fjerde ledd. Arbeidsgiver skal alltid levere skademelding hvis arbeidstaker ber arbeidsgiver om å gjøre det. Årsaken er at det er NAV, og ikke arbeidsgiver, som skal vurdere om noe er en yrkesskade.
  3. Hvis medhjelperen mener det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller dekningsprinsippet (dvs. at budet må dekke minst alle heftelser som har bedre prioritet enn saksøkers krav) skal medhjelper orientere tingretten. Hvis tingretten er enig i dette skal saken heves, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20 annet ledd. Hvis saken heves så beholder saksøkte boligen.
  4. Dagpenger beregnes ut fra hvor mye tapt arbeidstid du har sammenholdt med din vanlige arbeidstid. Vanlig arbeidstid kan iht. dagpengeforskriften ikke overstige 40 timer per uke. Som hovedregel vil dette si at du ikke kan arbeide mer enn 20 timer per uke, men det er foreslått et "coronaunntak" fra 50%-regelen, så kravet blir at du har tapt 40 % av vanlig arbeidstid. Hvis du arbeider mer enn 24 timer per uke kvalifiserer du ikke for dagpenger.
  5. For å gi rett til leieavslag må mangelen utgjøre et brudd på utleiers plikter etter husleieloven kapittel 5. Mangelfulle smitteverntiltak vil etter omstendighetene kunne være et brudd på plikten til å sikre ro og orden på eiendommen etter § 5-2. Et annet spørsmål er om utleier kan bli erstatningsansvarlig på annet grunnlag, i praksis vanlig skyldansvar. Det kommer an på om utleier uaktsomt har påført deg økonomisk tap. Var det uaktsomt av dem å reise ut?
  6. Forbrukere har ikke undersøkelsesplikt når de mottar gjenstander. Men hvis porten allerede er montert vil du nok ha tapt kravet på heving/omlevering, jf. forbrukerkjøpsloven § 51.
  7. Ville påmeldingsavgiften ellers vært refunderbar hvis arrangementet ble avlyst på annet grunnlag?
  8. Når en arbeidsavtale er inngått - selv om arbeidstaker ikke har tiltrådt stillingen - må den avsluttes etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15 (med visse forbehold som ikke er spesielt relevante her). Dette inkluderer drøftingsplikten. Utgangspunktet er at oppsigelsestiden er på én måned. Fra dette finnes det to relevante unntak - prøvetidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-3 syvende ledd, og driftsnedleggelsesbestemmelsen i § 15-3 tiende ledd, begge deler åpner for at oppsigelsestiden kan være så kort som 14 dager. Prøvetidsregelen er ikke relevant her - den kommer bare til anvendelse hvis arbeidstaker sies opp med en prøvetidsrelevant begrunnelse. Men driftsnedleggelsesbestemmelsen er relevant, og oppsigelsestiden hos ny arbeidsgiver kan nok være 14 dager - hvis driften hos ny arbeidsgiver innstilles helt eller delvis. Hvis ikke er oppsigelsestiden én måned fra 1. april, og oppsigelsen må være saklig begrunnet. Du bør kontakte fagforening eller arbeidsrettsadvokat.
  9. Hvis pengene er puttet i boliglån er det enkelt å spore dem, da boligverdier følger boligen og videre til ny bolig. Er de brukt er de brukt. Men undervurder aldri en arvings evne og interesse til/i å være grådig. Det er i skilsmisser og arveoppgjør folk viser seg fra sin verste side.
  10. Det er bare saksøker som er relevant, dvs. den eller de som har tatt ut tvangssalget. Ta kontakt med inkassator, ikke kreditor.
  11. 1) Utgangspunktet er at saksøker plikter å begjære det høyeste budet stadfestet hvis saksøker ikke har saklig grunn for å tilsidesette høyeste bud, og det er dermed i utgangspunktet en saksbehandlingsfeil av tingretten hvis et bud som er lavere enn høyeste bud blir stadfestet. Dette gjelder så lenge det faktisk kommer et høyere bud før stadfestelseskjennelse er avsagt. Dersom det høyere budet bare er noen tusenlapper høyere vil imidlertid meromkostningene knyttet til å gjennomføre foreleggelse mv. på nytt kunne være saklig grunn for å opprettholde stadfestelsen av det budet man har. Dette er en vurdering saksøker og tingretten må gjøre. Saksøker kan overlate valget til tingretten. 2) Du har to handlingsalternativer. Å gjøre ingenting, å oppfordre saksøker til å opprettholde stadfestelsen av ditt bud, eller å by over. 3) Hvis du gjør ingenting vil megleren/advokaten be saksøker om å ta stilling til om det nye budet skal stadfestes i stedet for det gamle. Jeg antar han også vil orientere tingretten. Saksøker vil få beskjed om at han må ha saklig grunn for å ville beholde ditt bud, alternativt overlate valget til tingretten. 4) Nei. Det er tingretten som aksepterer et bud, slik at budrunden er ikke over før dette er skjedd. 5) Nei, han kan ikke egentlig sette noen frist i det hele tatt, ref. 4. 6) De fleste tvangssalgsvilkår bestemmer at seksukersfristen først begynner å løpe fra meglers anbefaling til saksøker. Det kommer an på. 7) Nei, det er ikke bare tullprat. Advokatens honorar er en prosentsats av oppnådd vederlag for eiendommen. En økning på 10k vil si 100kr i økt vederlag. Det tilsvarer 2-5 minutters ordinært timesalær. Generelt sett kan du si at du er prisgitt saksøker her. Det er selvsagt mulig å ta en telefon til saksøker og forhøre seg om hva de vil gjøre.
  12. Det vil avhenge av avdelingens totale ansvarsområde og hva du kan settes til, ikke nødvendigvis hva du faktisk gjør akkurat nå.
  13. Nei, leger har ingen autoritet til å fastsette slike restriksjoner overfor noen som ikke er syke. Den myndigheten ligger til, vel, myndighetene.
  14. Etter smittevernloven § 5-1 har en person med en allmennfarlig smittsom sykdom plikt til å følge råd gitt av lege etter individuell konsultasjon. Det er ikke adgang til å tilbakevise legens råd under henvisning til andre instanser.
  15. Spørsmålet er om din funksjon er viktig for å opprettholde en samfunnskritisk funksjon. Du må være "nøkkelpersonell". Det er kommunen som skal vurdere dette, og det holder ikke nødvendigvis å fortelle at du "har samfunnskritisk jobb". Du vil antagelig bli bedt om å fortelle hva du jobber med, antagelig også å få en bekreftelse fra arbeidsgiver. Men 2. linje hjelpepersonell kan anses å være nødvendig for å opprettholde funksjon i telekom hvis det er slik at du avlaster 3. linje. Kontakt kommunen og spør.
×
×
  • Create New...