Gå til innhold

krikkert

Moderatorer
 • Innlegg

  19 388
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  24

krikkert vant dagen sist 2. juli 2018

krikkert hadde mest likt innhold!

6 følgere

Om krikkert

 • Bursdag 23. desember

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Nylige profilbesøk

56 086 profilvisninger

krikkert sine prestasjoner

19,9k

Nettsamfunnsomdømme

167

Hjelpsomme svar

 1. Det er også helt normalt for tingretten å ikke "avvise saker" bare fordi saksøkte har bevis som ikke stemmer med saksøkers påstander og bevis. At begge partene har hvert sitt bevisbilde er normalen - det er jo gjerne derfor man går til sak.
 2. Nei, barnevernstjenesten blir ikke involvert når en person over 18 år blir foreldreløs med mindre de allerede var involvert.
 3. Straffeloven § 5 har en liste: "når handlingene: 1. er straffbare også etter loven i landet der de er foretatt, 2. anses som krigsforbrytelse, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten, 3. anses som brudd på krigens folkerett, 4. anses som barneekteskap eller tvangsekteskap, 5. anses som kjønnslemlestelse, 6. er rettet mot den norske stat eller norsk statsmyndighet, eller rammes av §§ 120 a eller 127 jf. 120 a, [bære våpen mot norske/allierte styrker] 7. er foretatt utenfor området for noen stats høyhetsrett og kan straffes med fengsel, 8. anses som omsorgsunndragelse, 9. rammes av §§ 257 [menneskehandel], 270 [konverteringsterapi], 291–296 [voldtekt, misbruk av makt for å skaffe sex, sex med innsatte/pasienter i institusjon], 299–306 [sex med barn] eller §§ 309–316 [sexkjøp fra mindreårige, produksjon og observasjon av barneporno, incest og incestlignende handlinger, hallikvirksomhet, sexkjøp], 10. anses som terror- eller terrorrelatert handling etter straffeloven kapittel 18, eller rammes av §§ 145 [deltar i rettsstridig militær virksomhet i utlandet] eller 146 [rekruttering til rettsstridig militær virksomhet], 11. anses som oppfordring til en straffbar handling etter straffeloven § 183 eller innebærer fremsettelse av en hatefull ytring etter straffeloven § 185, 12. anses som korrupsjon eller påvirkningshandel etter §§ 387 til 389, eller 13. rammes av sanksjonsloven § 4"
 4. Denne begrensningen forutsetter at det er en lovbestemt straff for en tilsvarende handling. Er handlingen ikke straffbar i hjemlandet så gjelder ikke begrensningen - da er det bare de norske strafferammene som er relevante.
 5. EU-direktivet om tiltak mot betalingsmislighold har ført til at forsinkelsesrenteloven § 3a bestemmer at samtidig som kreditor kan kreve forsinkelsesrente kan han også kreve inndrivelsesgebyr. Det er imidlertid en forutsetning at man kan kreve forsinkelsesrente. Normalt er dette ikke noe man kan kreve "dagen etter forfall" - dette kan man normalt først kreve 30 dager etter fakturadato, se forsinkelsesrenteloven § 2. Det er kun hvis forfallsdato er fastsatt på forhånd at man kan kreve rente fra dagen etter forfall. Se ellers Borgarting lagmannsrett i LB-2013-191231:
 6. Det holder med én tråd per emne. Det er ikke greit at absolutt alle trådene i Juss-forumet skal handle om AI. Fem innlegg er slettet.
 7. Det er det å "inngå ekteskap" som er straffbart, det vil si selve vigselen etter ekteskapsloven § 11. Bestemmelsen gjelder normalt bare for ekteskap som inngås i Norge, men handlingen kan straffeforfølges i Norge hvis bigami også er forbudt i vigselslandet. Det samme gjelder ekteskap med mindreårige. Sivilrettslig sett anerkjenner ikke Norge bigamiske ekteskap eller ekteskap med mindreårige, se ekteskapsloven § 18a. Selv om begge ekteskapene er lovlig inngått i vigselslandet, mellom personer som ikke hadde noen tilknytning til Norge på vigselstidspunktet, vil kun det første ekteskapet bli anerkjent som ekteskap. Da spørsmålet sist var på høring i 2005 var det ingen instanser som argumenterte for å oppheve forbudet. I tillegg reiser legalisering av flerkoneri en del problemstillinger opp mot Kvinnediskrimineringskonvensjonen som ikke er helt enkle å løse, for ikke å snakke om ekteskapsrettslige og arverettslige problemstillinger.
 8. En del innlegg med svar er slettet på grunn av misbruk av gjestebrukerfunksjonen.
 9. Tvangsfullbyrdelsesloven er en av prosesslovene, og betegnelsene for partene i loven er "saksøker" og "saksøkte". Se bl.a. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-2 første ledd bokstav b: "Begjæring om tvangsfullbyrdelse skal inneholde: [...] b. saksøkerens og saksøktes navn og adresse,"
 10. Det er ikke noe hinder for å få gjenopptatt en dom at man har sonet dommen, se f.eks. Baneheia-saken. Det er derimot et hinder for å få gjenopptatt en dom at det man krever gjenopptak for er "flere ting som ikke stemmer" og "advokaten jeg hadde var en lokal idiot".
 11. Det er ikke helt det loven sier. Finansavtaleloven § 5-5 annet ledd sier at hvis det er gitt kreditt i strid med § 5-4 kan kundens forpliktelser "lempes så langt det er rimelig". Det er ikke nok for å være i strid med § 5-4 at det i ettertid viser seg at kunden ikke kan betjene lånet. Bankens kredittvurdering skal vurderes etter situasjonen på tidspunktet for innvilget lån. Se Prop. 92 LS (2019-2020) s. 318.
 12. krikkert

  Finn.no trøbbel

  Det vil ikke være spesielt fornuftig.
 13. Banken kan naturligvis gå til sivilt søksmål eller tvangsfullbyrdelse for å tvinge deg til å betale tilbake. Det er det som vanligvis skjer når man ikke betaler regningene sine. Banken trenger ikke å argumentere med svindel eller bedrageri, banken saksøker for å få domstolene til å holde deg til den avtalen du har inngått. I et sivilt søksmål kan du naturligvis argumentere med at banken ikke burde gitt deg lånet (og at konsekvensen er at du helt eller delvis burde slippe tilbakebetaling), og banken kan kontre med at du har gitt feil/mangelfulle opplysninger og at banken ikke burde ta risikoen for at du lyver. I noen tilfeller kan banken anmelde forholdet til påtalemyndigheten, og be om at staten straffeforfølger deg for bedrageri. Men det skal en del til, blant annet fordi beviskravene i straffesaker er strengere, og fordi i en bedragerisak (i motsetning til en sivil pengekravssak) stilles det strengere krav til hva du har visst (skyldkrav). Den som tror at økonomien vil bli bedre og at man vil kunne betjene lånet - eller den som søker om et kredittkort med en høy kredittgrense, men som ikke planlegger å trekke opp grensen - vil normalt ikke fylle skyldkravet for bedrageri.
 14. At førerkort alltid skal medbringes følger av vegtrafikkloven § 24, og dette må da fremvises under kontroll etter § 10. Tilsvarende for vognkort etter § 17. Poenget med disse reglene er at man ikke skal ta for gitt at politiet har registertilgang "på stedet" (og utenlandske førerkort-/vognkortregistre er ikke tilgjengelige for politiet i det hele tatt). Siden vi ikke kan ha gunstigere regler for oss selv enn for andre EØS-borgere må alle pålegges denne plikten. Det er det enkelte kjøretøy som pliktes forsikret. Kjøretøy skal identifiseres med serienummer.
 15. Bruk av andre personers eiendom krever denne personens tillatelse. Det er like lovlig å ta seg til rette på verkstedets eiendom for å gå til kjøpesenteret som å bare ta med seg en av bilene som står der for å kjøre dit.
×
×
 • Opprett ny...