Jump to content
Lemongrass

Hvordan få et godt helsevesen?

Recommended Posts

Vi har et godt helsevesen i Norge sammenliknet med mange land, men det er likevel problemer. Det er stort, det er byråkratisk og det er preget av leger og helsepersonell som er overarbeidet og pasienter som ikke får den tid og oppfølgingen de trenger. 

Det har fått meg til å fundere over hvordan vi kan få et best mulig helsevesen. Har man private aktører så får man ofte mye konkurranse, innovasjon og leger og helseinstitusjoner som har finansielle incentiver for å tilby tjenester med god kvalitet hvis man kan betale for det. Dette er selvfølgelig gitt at det er nok konkurranse og at det å tiltredstille pasienters behov og ønsker er en forutsetning for deres drift og vekst. Kvaliteten er god, men tilgjengeligheten er lav. 

Så har vi offentlige systemer, som vi har i Norge. Alle har en fastlege og tilgang på helsetjenester som man maksimalt må betale 2400 kroner for i året. Problemet med dette systemet er at det er lite innovasjon, lange helsekøer og man har lite incentiver for å sørge for tilfredshet blant pasienter. Har man klare symptomer så får man gjerne god behandling og hjelp. Har man symptomer som er vage og utydelige opplever pasienter ofte at ting stopper opp. De blir ikke møtt med den grundige undersøkelsen og testingen som er nødvendig for å "komme til bunns" i den enkelte pasients unike problemstilling. Man føler seg mer som en byrde for helsevesenet istedet for velkommen og at man er i gode hender. Og det er ikke rart fordi helsepersonellet har dårlig tid og få incentiver til nettopp å gjøre dette.

Så hvordan kan vi kombinere dette? Et helsesystem hvor vi har både innovasjonen, konkurransen og incentivene for pasienttilfredshet, samtidig som den er tilgjengelig for alle uavhengig av økonomisk situasjon? Ett alternativ er at det offentlige kjøper tjenester fra private. Problemet her er at da kan pris ofte bli viktigere enn kvalitet og det blir lite konkurranse siden man må velge aktørene som det offentlige velger. Alternativet er at pasientene selv velger behandlings institusjon og sender regningen til det offentlige. Problemet her er hvor skal kontrollmekanismen være? Legene har jo incentiver for at du skal behandles og undersøkes og hvis staten tar regningen kan det være at man får utrolig mye mer behandling og helseutgifter i det offentlige enn det som er nødvendig. 

Det er en vanskelig problemstilling. Og det er vel få land som har klart å lande på en god balanse i helsevesenet hvor alle incentiver er til det beste for at pasienten kan være sikker på at hen er sikret helsetjenester av god kvalitet når hen har behov for det uten at det skal koste en formue. Nøkkelen er at helseinstitusjonene må være i en reell posisjon hvor pasienttilfredshet er helt avgjørende for deres drift og overlevelse, de har tid til hver pasient, samtidig som alle har råd til dem. Er det en urealistisk ambisjon? 

Edited by Lemongrass
  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er en del feil i det du skriver. Ofte er det de samme legene i det offentlige og det private, dvs de har en slags ekstrajobb. Det er ingenting som sier at det offentlige ikke kan innovere. Og det private tar ut et overskudd, som ikke nødvendigvis kanaliseres tilbake til verken bedre behandling eller innovasjon. Det er vel heller en fin sportsbil som blir resultatet av den nye brystoperasjonen. Fritt behandlingsvalg er jeg for. Da er man ikke bundet til bestemte leger, men kan få en second opinion. Folk som er syke bruker mye tid på å banke på dører. Jo sykere du er, jo vanskeligere blir dette. Systemer som aggregerer behandlinger rundt om i Norge og andre steder, og presenterer dette på norsk i et enkelt og forståelig grensesnitt hadde vært nyttig. Om portalen i tillegg kunne vise de mulige betalings eller finaniseringsmulighetene hadde det vært perfekt. Et annet problem er overføring av journaler mellom institusjoner som ikke har formel kontakt. 

Edited by mwy
  • Like 2

Share this post


Link to post

I tillegg til diskusjonen rundt offentlege eller private tenestetilbod som har blitt mykje diskutert så er det eit anna viktig moment som vi må finne ei løysing på: Korleis sikrar vi at helsevesenet har nok tid til å gi gode pasienttenester samtidig som vi hindrar friske personar frå å ta beslag i uforholdsmessig mykje tid og ressursar?

Det er klart at helsevesenet må ha nok tid til å diagnosere og behandle pasientane, samtidig så er det ingen som vil være med å betale for at hypokondrarane skal få vekentleg helsesjekk på sjukehuset, eller for å få utført unødvendige skjønnheitsoperasjonar for den slags skuld.
Det vil sjølvsagt være eit kjempetilbod for befolkninga om ein berre kan stikke innom sjukehuset for å ta ein MRI skann og gjennomføre fullspekter analyse, eller lagt inn litt silikon, men det blir sjølvsagt ekstremt dyr.
Med dagens system så gjennomfører fastlegen eller legevaktslegen ei vurdering på kva type undersøkingar og som er hensiktsmessig å henvise pasienten til. Dei som vil ha gjennomført det som ofte er dyre og unødvendige undersøkingar og behandlingar kan nytte private tenester og sjølv betale for tenesta.

 

Det er av omsyn til slik unødvendig bruk (kanskje også misbruk) at tenesta er underlagt byråkrati. Byråkratiet er også dyrt å drifte, men det er billegare med eit byråkrati som vurderer behovet enn at pasientane fritt får rekvidere dei legeressursane som dei vil ha.
Det same gjeld andre offentlege tilbod, som til dømes sosialstønad. Det beste for brukarane hadde våre om pengesekken var ubegrensa og ein berre kunne oppgi kor mange tusen ein burde får utbetalt kvar månad, men då hadde nok dei fleste tatt godt i.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Jeg har vitnet en slik samtale mellom to ungdommer i 14-årene der den ene har fortalt:

- Jeg skal ta legeutdanning, fordi min mor jobber som fastlege og eier det legesenteret så får jeg garantert en arbeidsplass. Jeg får også 20% aksjer med en gang jeg begynner der. 

 

Jeg tør ikke å bli syk nå, har begynt med isbading, mye fysisk aktivitet, spiser bare sunt. 

Share this post


Link to post

Påstanden om at det private markedet leder til innovasjon er nokså overdrevet. Nå er det slik at det meste av 'innovasjon' på det private markedet kommer fra offentlige instutisjoner. Sant at det kan gi innovasjon på frynsegoder som noe offentlig insitusjon ikke vil finansiere, men det offentlige finasierer all slags god innovasjon på kritiske behovsområder. Innen norske sykehus så innoveres det for både forbedring av folks helse, og reduksjon av kostnader.

De aller fleste medisinpatenter ble utviklet på offentlige universiteter. Det er gjerne kun produksjon og de dyre kostnadene for full uttesting før salg de private aktørene påtar seg. Deretter tar de blodpriser for å gjøre seg selv til millionærer og milliardærer. Patentavtalen og testkostnader er da stort sett det eneste de har bidratt med. Oppfinnelsen ble gjerne gjort på et universitet. Selv de som kommer fra et privat marked er ofte finansiert av det offentlige.

 

Det er også slik at leger på det private markedet i Norge kritiseres for grov utnyttelse av systemene som er på plass. Eksempelvis så driver de mye unødvendige undersøkelser. Dette er for det meste finansiert av Staten. Det private markedet har enorme incentiver for stor egenvinning, og det byr på tilsvarende eller selv dårligere resultater. Det er nemlig enorme variasjoner innad det private markedet. Tenk å ha tillitt til leger som driver med osteopati, eller tilsvarende kvakksalveri, fremfor helsevesen med strengere krav til data og behandling?

 

Og det bør nevnes at de fleste leger i USA opplever mer byråkrati enn hva man gjør i Norge, i all hovedsak som følge av privatisering og involvering av forsikringsselskap. En amerikansk lege taper mye mer tid på slikt papirarbeid enn hva en lege gjør i et velferdsland. De kan ikke fordra dette, og de kan ikke fordra at så mange ikke får helsehjelp. Det er bare å lese bøker skrevet av leger i det landet. Lappverket til USA koster langt mer enn hva det gjør i samtlige land som har offentliggjort tjenesten. Og befolkningen har det i snitt verre.

Jeg vil heller ha leger som utøver korrekt og rettferdig praksis, som har en genuin interesse for pasientene fremfor sin egen lommebok. Privatisering gir mening om enkelte ting, som utviklingen av smarttelefoner, men helsevesen? Absolutt ikke. Og tror man det ikke foregår innovasjon av nye medikamenter, behandlingstilbud, eller for simpelthen kostnadsreduksjon innen offentlige helsevesen, så har man ikke akkurat lest noe om saken.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Her er et eksempel på et svar en pasient fikk fra en lege. Denne legen vet godt at pasienten har sterke smerter og problemet ikke er løst. Det jeg savner i svaret fra legen er et "men vi skal undersøke videre og forsøke å komme til bunns i plagene", jeg savner også et litt mer empatisk svar fra legen. Jeg kritiserer ikke nødvendigvis legen som for alt vi vet kan være overarbeidet og være plassert i et system som bygger opp under en slik holdning. Hvordan kan vi organiserer et helsevesen hvor pasienter blir møtt med den respekten de fortjener?

Personen dette var skrevet til samtykker til at jeg deler teksten.

_20210815_200912.JPG

Edited by Lemongrass
  • Like 1

Share this post


Link to post

Skal man ha et velfungerende helsevesen, er det ingen vei utenom *full privatisering*. Dvs. kraftig skattelette og at man selv betaler 100% av utgiftene direkte. Da slipper pengene å ta omveien om de virkelige velferdsprofitørene, politikere, som profiterer på at du og jeg innimellom trenger medisinsk hjelp ved å legge seg inn som fordyrende mellomlegg. Når jeg er syk, trenger jeg en *lege* - jeg trenger definitivt ikke en politiker i tillegg.

Påstanden om at dette vil medføre at de med dårlig råd ikke vil ha råd til helsetjenester er feil. Her er noen momenter rundt dette jeg skrev i et avisinnlegg for noen år siden:

Et av de vanligste argumentene for hvorfor det er så viktig å opprettholde en sterk velferdsstat, er at vi ikke må få et samfunn der bare de med tykk lommebok får tilgang til basale velferdsgoder. Men stemmer virkelig dette? La oss ta en titt på varer og tjenester produsert av det frie markedet.

Ta mobiltelefon. Du kan kjøpe en mobiltelefon for vekslepengene du har i lommen om du klarer deg med ringe- og SMS-funksjoner. De med ”tykk lommebok” kan kjøpe seg de mest avanserte smarttelefoner med alle tenkelige ekstrafunksjoner, men til basisfunksjonen – altså å ringe, duger de billige like bra. Samme kan sies om en rekke nødvendighetsgoder som sko, vaskemaskiner, PC’er, biler (uten avgiftene) etc., etc. Ser vi på avanserte tjenester som å frakte folk store avstander med fly, finner vi samme mønster. Du kan få deg en tur til Syden for noen tusenlapper. De med ekstra god råd, kan jo reise til Syden på businessklasse, men basistjenesten å flyttes fra A til B er den samme uansett hvor du sitter i flyet.

Empirien viser altså at markedet fremskaffer god basisvelferd for alle, mens de med tykk lommebok kan krydre varen eller tjenesten med litt luksusgarnityr etter ønske. Vi ser altså at ovennevnte argument om viktigheten av velferdsstaten ikke stemmer.

En av de viktigste grunnpilarene i dagens velferdsstat er helsevesenet. Ifølge SSB har de totale, inflasjonsjusterte helseutgiftene i Norge økt med 50 % fra 1998 til 2012. Har helsevesenet blitt særlig bedre av det? Leger går nå ut og advarer om hvilken byråkratisk mastodont helsevesenet har utviklet seg til – noe som er helt naturlig for virksomheter som organiseres etter sovjetmodellen.

Velferdsstaten innebærer at en rekke velferdsgoder finansieres ved hjelp av tvang (skatt) og gis basert på hva politikere og byråkrater antar innbyggerne har behov for. Linken mellom betaler og mottager av tjenestene er brutt, noe som innebærer feilallokering av ressursene og stor sløsing. Finansdepartementet har selv regnet ut at effektivitetstapet ved å drive inn skatt er hele 20 %!

Hadde myndigheten forholdt seg overfor helsevirksomhetene som de i forholdsvis stor grad har gjort overfor flyindustrien, holdt seg unna, er det min påstand at kvaliteten på og kostnadene for basistjenestene her innen få år hadde kommet på tilsvarende nivå som for internasjonale flyreiser. Er det mulig for markedet å transportere folk en fjerdedel rundt kloden i maskiner som koster flere hundre millioner kroner inkludert 14 dagers hotellrom for noen få tusenlapper, kan markedet klare det tilsvarende for noe som er langt viktigere enn sydenferien.

I et samfunn med fullprivatiserte velferdstjenester vil de aller fleste altså ha råd å betale for alle velferdsgoder selv. De ytterst få som selv da ikke har råd, kan vi andre hjelpe frivillig. Vi må komme bort fra velferdsstatens uhyrlige logikk om at hjelp bare kan ytes under tvang.

  • Like 1

Share this post


Link to post

At man har et godt helsesystem kreves at alle betaler sin Skatt, og at mye av dette går til behandling og lønn for helsevesenet....

USA hadde ikke hatt noe problem med fattigdom, bums og folk uten behandling om de hadde helsevesenet.

Problemet er at de bruker meste av Skatten på Militæret og våpen, av og til bra fordi de beskytter Europa og Norge, men andre ganger fryktelig unødvendig og bortkastet som i Vietnam og Afghanistan og Irak....

Privat helsevesen funker bare for de aller sykt rikeste, og i vårt system så er det bukken til havresekken og tvertimot fordyrende og fører til dårligere helsetilbud for folk flest.

Share this post


Link to post
Gouldfan skrev (2 timer siden):

Privat helsevesen funker bare for de aller sykt rikeste, og i vårt system så er det bukken til havresekken og tvertimot fordyrende og fører til dårligere helsetilbud for folk flest.

OK. La oss si at flyindustrien hadde vært 100% offentlig eid og drevet. Da ville du skrevet følgende: "Privat flyindustri funker bare for de aller sykt rikeste, og i vårt system så er det bukken til havresekken og tvertimot fordyrende og fører til dårligere flytilbud for folk flest."

Share this post


Link to post
Lemongrass skrev (På 2021-8-11 den 16.48):

Så har vi offentlige systemer, som vi har i Norge. Alle har en fastlege og tilgang på helsetjenester som man maksimalt må betale 2400 kroner for i året. Problemet med dette systemet er at det er lite innovasjon, lange helsekøer og man har lite incentiver for å sørge for tilfredshet blant pasienter. Har man klare symptomer så får man gjerne god behandling og hjelp. Har man symptomer som er vage og utydelige opplever pasienter ofte at ting stopper opp. De blir ikke møtt med den grundige undersøkelsen og testingen som er nødvendig for å "komme til bunns" i den enkelte pasients unike problemstilling. Man føler seg mer som en byrde for helsevesenet istedet for velkommen og at man er i gode hender. Og det er ikke rart fordi helsepersonellet har dårlig tid og få incentiver til nettopp å gjøre dette.

Dette kommer vel litt an på hvilken fastlege man har? Hvis man har en dyktig fastlege så vil vel vedkommende sørge for at pasienten får den nødvendige hjelpen.

Share this post


Link to post
Yessmann skrev (2 timer siden):

Skal man ha et velfungerende helsevesen, er det ingen vei utenom *full privatisering*. Dvs. kraftig skattelette og at man selv betaler 100% av utgiftene direkte. Da slipper pengene å ta omveien om de virkelige velferdsprofitørene, politikere, som profiterer på at du og jeg innimellom trenger medisinsk hjelp ved å legge seg inn som fordyrende mellomlegg. Når jeg er syk, trenger jeg en *lege* - jeg trenger definitivt ikke en politiker i tillegg.

Du ser for deg et samfunn også uten privat helseforsikring der hver enkelt må betale ut av egen lomme hver eneste gang?

Sitat

Påstanden om at dette vil medføre at de med dårlig råd ikke vil ha råd til helsetjenester er feil. Her er noen momenter rundt dette jeg skrev i et avisinnlegg for noen år siden:

Et av de vanligste argumentene for hvorfor det er så viktig å opprettholde en sterk velferdsstat, er at vi ikke må få et samfunn der bare de med tykk lommebok får tilgang til basale velferdsgoder. Men stemmer virkelig dette? La oss ta en titt på varer og tjenester produsert av det frie markedet.

Ta mobiltelefon. Du kan kjøpe en mobiltelefon for vekslepengene du har i lommen om du klarer deg med ringe- og SMS-funksjoner. De med ”tykk lommebok” kan kjøpe seg de mest avanserte smarttelefoner med alle tenkelige ekstrafunksjoner, men til basisfunksjonen – altså å ringe, duger de billige like bra. Samme kan sies om en rekke nødvendighetsgoder som sko, vaskemaskiner, PC’er, biler (uten avgiftene) etc., etc. Ser vi på avanserte tjenester som å frakte folk store avstander med fly, finner vi samme mønster. Du kan få deg en tur til Syden for noen tusenlapper. De med ekstra god råd, kan jo reise til Syden på businessklasse, men basistjenesten å flyttes fra A til B er den samme uansett hvor du sitter i flyet.

Empirien viser altså at markedet fremskaffer god basisvelferd for alle, mens de med tykk lommebok kan krydre varen eller tjenesten med litt luksusgarnityr etter ønske. Vi ser altså at ovennevnte argument om viktigheten av velferdsstaten ikke stemmer.

Eh, helsehjelp er ikke det samme som å kjøpe mobiltelefon. Du kan ikke drive og "shoppe rundt" og sammenligne priser på helestjenester på Prisjakt når du ligger der med hjerteinfarkt og trenger øyeblikkelig innleggelse på sykehus.

Ærlig talt, dette argumentet ditt er så tåpelig at jeg sliter med å ta deg seriøst.

Sitat

En av de viktigste grunnpilarene i dagens velferdsstat er helsevesenet. Ifølge SSB har de totale, inflasjonsjusterte helseutgiftene i Norge økt med 50 % fra 1998 til 2012. Har helsevesenet blitt særlig bedre av det? Leger går nå ut og advarer om hvilken byråkratisk mastodont helsevesenet har utviklet seg til – noe som er helt naturlig for virksomheter som organiseres etter sovjetmodellen.

Likevel er det altså både billigere og bedre enn mer markedsbaserte helsesystem der du har private profitører som skal ha en del av kaka, som i USA.

Sitat

Velferdsstaten innebærer at en rekke velferdsgoder finansieres ved hjelp av tvang (skatt) og gis basert på hva politikere og byråkrater antar innbyggerne har behov for. Linken mellom betaler og mottager av tjenestene er brutt, noe som innebærer feilallokering av ressursene og stor sløsing. Finansdepartementet har selv regnet ut at effektivitetstapet ved å drive inn skatt er hele 20 %!

Så din løsning er direkte betaling hver gang, og ikke engang helseforsikring?

Sitat

Hadde myndigheten forholdt seg overfor helsevirksomhetene som de i forholdsvis stor grad har gjort overfor flyindustrien, holdt seg unna, er det min påstand at kvaliteten på og kostnadene for basistjenestene her innen få år hadde kommet på tilsvarende nivå som for internasjonale flyreiser. Er det mulig for markedet å transportere folk en fjerdedel rundt kloden i maskiner som koster flere hundre millioner kroner inkludert 14 dagers hotellrom for noen få tusenlapper, kan markedet klare det tilsvarende for noe som er langt viktigere enn sydenferien.

Nå driver du igjen og sammenligner ting som ikke er sammenlignbare. Man kan sjekke flypriser og undersøke hva det vil koste fra A til B. Helse er uendelig mye mer komplekst, og de aller færreste har forutsetninger for å sette seg inni det.

Sitat

I et samfunn med fullprivatiserte velferdstjenester vil de aller fleste altså ha råd å betale for alle velferdsgoder selv. De ytterst få som selv da ikke har råd, kan vi andre hjelpe frivillig. Vi må komme bort fra velferdsstatens uhyrlige logikk om at hjelp bare kan ytes under tvang.

Hvis man skal basere seg på frivillighet så vil ikke folk få hjelp.

Edited by hekomo

Share this post


Link to post
Yessmann skrev (15 minutter siden):

OK. La oss si at flyindustrien hadde vært 100% offentlig eid og drevet. Da ville du skrevet følgende: "Privat flyindustri funker bare for de aller sykt rikeste, og i vårt system så er det bukken til havresekken og tvertimot fordyrende og fører til dårligere flytilbud for folk flest."

Flyindustrien kan ikke sammenlignes med det å ivareta folks helse. De som sammenligner helsetjenester med hvilke som helst andre tjenester er ikke riktig gode.

Share this post


Link to post
hekomo skrev (14 minutter siden):

Du ser for deg et samfunn også uten privat helseforsikring der hver enkelt må betale ut av egen lomme hver eneste gang?

Eh, helsehjelp er ikke det samme som å kjøpe mobiltelefon. Du kan ikke drive og "shoppe rundt" og sammenligne priser på helestjenester på Prisjakt når du ligger der med hjerteinfarkt og trenger øyeblikkelig innleggelse på sykehus.

Ærlig talt, dette argumentet ditt er så tåpelig at jeg sliter med å ta deg seriøst.

Likevel er det altså både billigere og bedre enn mer markedsbaserte helsesystem der du har private profitører som skal ha en del av kaka, som i USA.

Så din løsning er direkte betaling hver gang, og ikke engang helseforsikring?

Nå driver du igjen og sammenligner ting som ikke er sammenlignbare. Man kan sjekke flypriser og undersøke hva det vil koste fra A til B. Helse er uendelig mye mer komplekst, og de aller færreste har forutsetninger for å sette seg inni det.

Hvis man skal basere seg på frivillighet så vil ikke folk få hjelp.

Folk må gjerne tegne forsikring mot sykdommer som koster mye å behandle og som er usannsynlige. Akkurat som at alle har brannforsikring på huset. Sorry to break it to you, men har du ikke brannforsikring og huset ditt brenner ned, får du ikke nytt av staten.

«Eh, helsehjelp er ikke det samme som å kjøpe mobiltelefon. Du kan ikke drive og "shoppe rundt" og sammenligne priser på helestjenester på Prisjakt når du ligger der med hjerteinfarkt og trenger øyeblikkelig innleggelse på sykehus.»

Det kan du ikke om et rør springer lekk heller og du trenger rørlegger. Da kommer den privatpraktiserende rørleggeren med en gang. Men du kan jo på forhånd shoppe rundt litt slik at du vet hva som er best verdi for pengene.

«Likevel er det altså både billigere og bedre enn mer markedsbaserte helsesystem der du har private profitører som skal ha en del av kaka, som i USA.»

Ja, jeg glemte å si at det er ikke nok å privatisere. Det må også dereguleres. I USA er helsevesenet regulert i hjel.

«Nå driver du igjen og sammenligner ting som ikke er sammenlignbare. Man kan sjekke flypriser og undersøke hva det vil koste fra A til B. Helse er uendelig mye mer komplekst, og de aller færreste har forutsetninger for å sette seg inni det.»

Ifølge den logikken bør alle bilverksteder overtas av staten. Biler er ganske kompliserte greier.

«Hvis man skal basere seg på frivillighet så vil ikke folk få hjelp.»

Greit – du vil ikke hjelpe frivillig altså. Men det vil jeg og MANGE med meg.

Share this post


Link to post
hekomo skrev (14 minutter siden):

Flyindustrien kan ikke sammenlignes med det å ivareta folks helse. De som sammenligner helsetjenester med hvilke som helst andre tjenester er ikke riktig gode.

Hvorfor kan du ikke det? 

Share this post


Link to post
Yessmann skrev (39 minutter siden):

OK. La oss si at flyindustrien hadde vært 100% offentlig eid og drevet. Da ville du skrevet følgende: "Privat flyindustri funker bare for de aller sykt rikeste, og i vårt system så er det bukken til havresekken og tvertimot fordyrende og fører til dårligere flytilbud for folk flest."

Det er stor forskjell på fly og helse.

Jeg er 45år og har aldri fløyet med fly, men med årene har jeg årlige helsesjekk og litt medisiner.

Fly klarer jeg meg uten, trives best i Europa, men helse er nødvendig både for fattige og rike.

Share this post


Link to post
Gouldfan skrev (55 minutter siden):

Det er stor forskjell på fly og helse.

Jeg er 45år og har aldri fløyet med fly, men med årene har jeg årlige helsesjekk og litt medisiner.

Fly klarer jeg meg uten, trives best i Europa, men helse er nødvendig både for fattige og rike.

Klarer du deg uten mat? Bør staten overta all matproduksjon?

Share this post


Link to post
Yessmann skrev (37 minutter siden):

Klarer du deg uten mat? Bør staten overta all matproduksjon?

JA de/Staten bør i større grad Subidiere bøndene til å produsere mer mat slik at vi har et matlager i tilfelle Krig og Kriser... Russland er mer truende enn noen gang etter Stalin, og Kina er også i trusselbildet.

Om Russland Kina kriger mot Europa, og USA med en Trump eller noe gir blaffen, så blir det lite mat om vi ikke har et matvarelager.

Og dette må investeres i, om krigen kommer og høyretåka om åpne grenser og ingen produksjon og bare billliiiig import fra andre land, da vil ikke jeg leve i sultenorge når den tid kommer...

Høyretåka fungerer bra i Sentrale deler av Europa, men veldig dårlig hos oss som er et distriktsland med få innbyggere. I Eu hadde vi blitt helt overkjørt, de lager ikke instruksjoner på norsk engang fordi vi bare eksisterer på papiret.

Vi er avhengig i at folk klarer seg, har tilgang til sykehus, ambulanse, aldershjem, sikker tilgang på mat og resursser, og avtaler som gynner oss, feks EØS, NATO

 

Staten sørger jo allerede idag for matproduksjon, men Høyre regjeringen prøver å sentralisere landbruk og Politi og helsevesen.

OG det funker absolutt IKKE i Norge, kriminelle flytter på landet fordi det ikke finnes politi der, Syke kommer seg ikke til sykehus, Gravide føder på Ferja, og Bøndene har ikke råd til å drive fornuftig.

Luftambulanse som ikke fungerer. Sikkert bra om du bor i Oslo og Bergen, men få lever i byene i Norge. Vi trenger ikke noe Luksus altomfattende Sykehus på Alta, vi trenger noen spesialiserte avdelinger for føding, hjertesykdommer og akkutthjelp.

Høyre fungerer ikke i Norge, det er fallitt.... Svenskene har ført den linjen lenge, og de drar til Kalnes for å føde eller fikse hjertet... Men det funker ikke når det er Corona......

ER det noen som vil ha det sånn? Svenskene kommer til oss for å føde, men det er få andre land der vi kan sende syke? Sverige bruker allerede våre sykehus fordi de har sentralisert seg bort i Høyretåka med luftambulanse som bare finnes på papiret og Sykehus som ligger så langt unna at folk dør før de kommer fram til..... 

Edited by Gouldfan

Share this post


Link to post

Den private løsningen med luftambulansen fungerer meget godt, synes jeg.

Bor i øykommune 5 mil sør for Bergen, har måtte ringt 113 - 4 ganger - og 2 ganger komt luftambulanse-helikopter (hjerteinnfarkt (ett par timer utenfor trondheim) + person som hadde opphold seg i båt-tank uten oksygen og mistet bevisthet der), og begge de andre to gangene (temperatur/brann-skader) det var mindre tidskritisk kom det vanlig ambulanse.

Hvis staten skal ta over driften istednfor den nåværende løsningen hvor de mottar dritstøtte fra private givere, så er jeg rimelig sikker på at vi får en mye dårligere tjeneste.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
KongRudi skrev (1 time siden):

Den private løsningen med luftambulansen fungerer meget godt, synes jeg.

Bor i øykommune 5 mil sør for Bergen, har måtte ringt 113 - 4 ganger - og 2 ganger komt luftambulanse-helikopter (hjerteinnfarkt (ett par timer utenfor trondheim) + person som hadde opphold seg i båt-tank uten oksygen og mistet bevisthet der), og begge de andre to gangene (temperatur/brann-skader) det var mindre tidskritisk kom det vanlig ambulanse.

Hvis staten skal ta over driften istednfor den nåværende løsningen hvor de mottar dritstøtte fra private givere, så er jeg rimelig sikker på at vi får en mye dårligere tjeneste.

 

5 mil fra Bergen i luftlinje? Er det dyrt eller krevende?

Problemet er de stedene i Norge det ikke fungerer. Og i Västra Götaland der de sendes til Norge og Kalnes.

Det er skammelig...

Istedenfor luftambulanse på mange mere mil og ferjer med fødende kvinner, så burde vi ha lokale små sykehus som gjør akutte behandling som føding og hjerte.

De store sykehusene kan ta seg av ting som kan vente og ikke er akutt. 

Edited by Gouldfan

Share this post


Link to post
2 hours ago, Gouldfan said:

5 mil fra Bergen i luftlinje? Er det dyrt eller krevende?

Problemet er de stedene i Norge det ikke fungerer. Og i Västra Götaland der de sendes til Norge og Kalnes.

Det er skammelig...

Istedenfor luftambulanse på mange mere mil og ferjer med fødende kvinner, så burde vi ha lokale små sykehus som gjør akutte behandling som føding og hjerte.

De store sykehusene kan ta seg av ting som kan vente og ikke er akutt. 

5 mil luftlinje med helikopter, eller ca. 40-50 minutter med bil fra ferja til Haukeland på Bergens-siden, alt optill en time med bil på øya jeg bor på og ca 40 minutter med ferje-turen, dersom alternativet er vanlig ambulanse, og du slipper ferje-venting + retur.

Luftambulansen er stort sett beregnet på å sørge for å få kritisk hjelp raskes muligt til pasienten, og evt. frakte pasienten til sykehus - ikke nødvendigvis noe som skal brukes med fødsler o.l. - kroppen til gravide gir beskjed i god tid før behandlingen trengs, da gravide får ofte rier før barnet kommer. Men kan godt hende hvis folkene på 113 mener de gravide trenger øyeblikkelig hjelp så sender dem helikopter.

Luftambulansen er uansett en privat ambulanse-tjeneste - altså en stiftelse finansiert av vanlige giverglade folk (lignende Røde Kors - bare at her kan  du se hva penga går til med de gule helikopterene som flyr rundtomkring), og med å holde diverse første-hjelps kurs for bedrifter, o.l. Altså - veldig lite av skattepenga dine går med til å finansiere tjenesten. Og du hadde ikke fått mange lokal-sykehus for penga, men du hadde fått en dårligere ambulanse-tjeneste dersom den ble avviklet.

Istedenfor å sabotere en glimrende tjeneste som luftambulansen, så kunne vi kanskje heller prøvd å ha en lignende privat-stiftelse tjeneste med f.eks. jord-mødre, som hadde som målsettning å ha minst en jordmor i hver kommune, hvis dette er ett problem som ikke kan fixes av staten. 😕

 

 

Edited by KongRudi
  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...