Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (2 timer siden):https://www.dagbladet.no/nyheter/viggo-kristiansen-domt-for-drapstrusler/65309602

Det er ikke fengselsbetjenter som personlig anmelder innsatte, heldigvis, slikt står arbeidsgiveren for.
Vedkommende var aspirant, og sluttet i jobben kort tid senere, så hvilken gode tone de to fikk, vet ikke jeg? Kom aspiranten å besøkte Kristiansen i fengsel etter at han sluttet i jobben?

Vedkommende vitnet også i retten mot Kristiansen  :

"I Bærum tingrett tidligere mandag fortalte Kristiansen at truende ord var vanlig på Ila fengsel, og at ordene ikke var ment som trusler.

Det var ikke den fornærmede fengselsaspiranten enig i.

- Som sagt synes jeg det var ubehagelig. Den jeg bet meg merke til var «hadde dette vært utenfor så hadde de ikke funnet deg igjen». Det er ganske ubehagelig å få en slik frase servert. Om han mente det reelt tror jeg ikke, men det var ment for å skape en reaksjon, sa betjenten i retten."

https://www.nettavisen.no/artikkel/viggo-kristiansen-domt-for-drapstrusler/s/12-95-2522922


Det er merkelig hvordan alt Kristiansen gjør, skal hvitvaskes. Han dømmes for drapstrusler, aspiranten slutter i jobben, men i følge enkelte så var de egentlig bare gode venner.

Slapp han billig unna? Han sonet 16 år i fengsel.
Det lengste man kan dømmes til i Norge, er 21 års fengsel. Av dette soner man normalt to tredjedeler, som er 14 år.

Andersen har altså sonet lengre enn de fleste drapsmenn i Norge.

At Kristiansen har sonet lengre, er jo i stor grad hans egen feil.
Han ble dømt til forvaring på grunn av stor gjentakelsesfare, mye basert på at han startet med overgrep på små  barn i 14-års alder, og fordi sakkyndige psykologers uttalelser hevdet det var en reel og kvalifisert gjentakelsesfare basert på hans psykiatri og forhistorie.

Minstetiden for forvaringen var 10 år. Det er altså mulig å slippe ut etter 10 år, dersom det finnes grunnlag for å legge frem dokumentasjon på at gjentakelsesfaren ikke lengre er reell. Trusler og dårlig oppførsel i fengsel, gjorde at det ikke var et alternativ.

Hele hendelsen er betydelig overdrevet. Problemet var i stor grad at det gjaldt en uerfaren ansatt, men aspiranten trodde ikke det lå noe alvor bak, og som nevnt står det i dommen at et premis for den var at ordene ble uttalt av en som angivelig hadde drept før. Så det hele blir sirkelargumentasjon, siden han neppe har drept noen. Litt mer fra Jahrs bok under vedlagt.

Ut fra det som står der tyder det ikke akkurat på at vedkommende sluttet som følge av en frykt for VK. Jeg utelukker intet, men den påstanden du kommer med om dette bør du nesten hoste opp en bedre kilde på. Men her har du kanskje latt deg lure av journalister som tydeligvis har prøvd å fremstille det som om det var en direkte sammenheng mellom episoden og det at aspiranten hadde sluttet da dommen falt.

Ser man ellers på hvordan kriminalomsorgen har holdt på, så var vel dette bare en del av «prosessen» og et ledd i planen om å holde VK i forvaring så lenge som mulig, noe rapportene i 2021 så tydelig viser, hvor man i den siste rapporten  ganske direkte skriver at VK også bør holdes videre i forvaring selv om han var uskyldig i drapene, grunnet skader påført ham av den i så fall uriktige lange soningen (!).

At man er i opposisjon til noen av de som herser med en etter mange år urettmessig på en forvaringsanstalt er kanskje ikke så rart. Men merkelig hvordan den «grusomme fangen» VK kunne ende opp med å bli den fangen som fikk mest tillit av alle på Ila, da blant arbeidslederne. Men ja, det var nok grusomt at ham å bake til alle på avdelingen, men vet et tilfelle ikke ville dele ut til en fange som tidligere hadde «stjålet» fra baksten, eller noe sånt (husker ikke eksakt), men senere delte han alltid ut til alle, uavhengig av ev. uoverensstemmelser. En av de rapportene som ble skrevet på ham, altså. Men det låter nok bedre for enkelte å nevne antall rapporter, uten å omtale innholdet, som Jahr omtaler i sin bok.

Hvitvasking, du liksom. Merkelig hvordan alt VK har sagt og gjort svartmales. Ikke i utganspunktet, for man måtte jo forklare «inkarnasjonen av ondskap» på en eller annen måte, men etter at man burde skjønne han neppe var skyldig, er det merkelig at mange ikke ser alle overdrivelsene og anekdotiske «bevisene» man fortsetter å klamre seg fast til. Det er åpenbart viktig for deg å fremstille det som om justismordet nærmest var helt på sin plass. Men det blir vel det neste du vil fokusere på, når alle halmstrå for øvrig er borte.

JHA slapp ellers unna veldig mye. Han sonet under helt andre forhold, den siste tiden en ganske åpen soning ved Berg fengsel. Han fikk også lengre og friere permisjoner på et ganske tidlig tidspunkt. Og han slapp å bli hele Norges monster, den rollen fikk VK. Og mange så bok på ham som en som enten ble truet/tvunget eller «revet med», noe ganske annet enn om folk hadde sett på ham som en som planla og gjennomførte sadistiske voldtekter/drap på to små barn. I teorien kunne han blitt sittende på livstid, selv om du fra tidligere virker å tro at JHA aldri ville fått forvaring om VK aldri hadde blitt snakket inn i saken av politiet, uten at den merkverdige debatten trenger noen renessanse.

Nei, det er ikke VKs feil at han etter alt å dømme urettmessig ble dømt til 21 års forvaring, ei heller at myndighetene valgte å gi blaffen da man i 2010 ble klar over et bevisbilde som tilsa at JHA høyst sannsynlig var alene om drapene. At VK ikke ville erkjenne det han _ikke_ hadde gjort for å få en lettere vei til prøveløslatelse er vel ikke så rart.

Anbefaler som sagt å sette deg inn i VKs liv i fengselet, fortalte gjennom diverse rapporter fra psykologer og psykiatere i Jahrs nye bok. For her ser der nok ut til at du er påvirket av den tendensiøse mediefremstillingen omkring dette, presentert av Thomas Sommerset m.fl.

41871ABB-98C3-44BA-B65A-FD5143B1E6A3.jpeg

Edited by Leiferen
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (28 minutter siden):


Javisst, det skal selvfølgelig være 54,6%.
  


Den danske eksperten er vel den eneste som har hevdet det. Farmen og Pope vet heldigvis bedre.
DRK har derfor kommet til følgende resultat ved sin vurdering av Torp Petersens rapport :


"Den rettsmedisinske kommisjon har behandlet den sakkyndige erklæringen og har funnet følgende vesentlige mangler, jf. straffeprosessloven § 147 tredje ledd:

Kommisjonen er av den oppfatning at uttalelsen har vesentlige mangler ved at den bryter med en del viktige retningslinjer i rettsgenetikk, og vi har følgende å bemerke:

Den sakkyndige har svart utfyllende på mandatpunkt 2 a-f der det stilles konkrete spørsmål om resultatene fra 2000 og 2010. Vi er mer kritiske til gjennomgangen av de enkelte prøvene i mandatpunkt 1, og da særlig omtalen av prøven C25.

Vi har innvendinger til at sakkyndige gjør en vurdering av anvendelsen av resultatet i denne delen av uttalelsen, ved å ta stilling til om resultatet kan brukes som bevismateriale eller ikke.
Dette ligger utenfor sakkyndiges mandat, og burde vært unngått.

I tillegg inneholder vurderingen en rekke verbale vurderinger som vi oppfatter som unøyaktige som «mindre upålitelig enn foregående prøver», «mindre end» og «høj» uten at dette er knyttet opp mot verdier eller tall eller andre mer faste mål.

Sakkyndige tilfører her kun ny og unødvendig usikkerhet til saken, og en ny erklæring som var mer objektiv i beskrivelsen av prøvene burde vært laget dersom den skulle ha verdi for å beskrive prøven.

Dette gjelder i vesentlig grad også de andre prøvene som beskrives under mandat pkt. 1.

Uttalelsen i sin helhet er svak i forhold til å vurdere prøvene uavhengige, slik som retningslinjer i rettsgenetikk anbefaler, og kommisjonen anser dette som en vesentlig mangel.

Kommisjonen har også vesentlige bemerkninger til sakkyndig sine uttalelser om temaet kontaminering.
I motsetning til tidligere sakkyndige rapporter i saken, er ikke muligheten for tilstedeværelse av kontaminering, eller alternativt det som taler imot kontaminering, beskrevet med grunngivning på en presis og konkret måte.

Vi har også innvendinger til at sakkyndige ikke har hensyntatt nok at det er 10 år mellom de to rettsgenetiske analysene, og at sensitivitetsnivået for analysene er noe annet i 2000 enn i 2010. Dette gjelder også i 2020 når denne erklæringen som nå foreligger er skrevet, henholdsvis 20 og 10 år etter.

Sensitivitet er svært viktig for usikkerhet og drop-in, og dette vil ha innvirkning på ulike laboratoriers rutiner i ulike tidsperioder, og hva som bestemmes som sikre funn over bakgrunn. Kommisjonen mener derfor at uttalelsen som gjentar flere ganger hva som ville blitt rapportert av retsgenetisk afdeling i Danmark i dag, gir en misvisende forståelse av sensitivitet og grad av usikkerhet for både år 2000 og 2010.

Vi anser dette som en så vesentlig mangel ved uttalelsen at det gjør erklæringen uegnet til å bruke i saken."

Om du ikke skjønner at DRK har gjort seg til part i saken, når de har uttalt at retten forstod Mevågs vitnemål på rett måte, og at intet nytt tilsier gjenopptakelse, så kan jeg nok ikke hjelpe deg.

Kritikken fra DRK bunner ut i at dansken indirekte kritiserer DRK svært kraftig.

Det er ganske oppsiktsvekkende at gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner Baneheia-saken i hovedsak grunnet endringen av DNA-bevisets stilling, uten at noen av de som sitter der er sakkyndige. Mens de sakkyndige i DRK hevder intet er nytt ved DNA-beviset. Ganske kraftig kritikk fra flertallet i gjenopptakelseskommisjonen mot DRK, altså, om enn indirekte.

Hadde DRK gjort jobben sin ville de i nyere tid sagt klart og tydelig fra om at forståelsen Mevåg gav til retten om at analysene fra Spania beviste at det var to gjerningsmenn i saken ikke var riktig, og så la det være opp til gjenopptakelseskommisjonen å beslutte om det ut fra dette er grunnlag for gjenopptakelse. I stedet har de gått aktivt inn i saken og skrevet direkte at de mener utviklingen ikke er gjenopptakelsesgrunn.

DRKs nedskyting av den danske rapporten er det ingen grunn til å ta seriøst, og er i seg selv en skandale. Hans Eiken i DRK er en av mange aktører som har gjort hva han kan for å forsvare egen rolle i saken.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (19 minutter siden):

Hvitvasking, du liksom. Merkelig hvordan alt VK har sagt og gjort svartmales.

Kva som er blitt svartmalt? Kan du gje eksempler på det? Når eg for eksempel skriver at VK passer profilen på ugjerningene som blei utført i Baneheia, og skriver at VK har historie å forgripe seg på småjenter, være ein kikker, aggressiv med manglende impulskontroll, veldig interessert i hardporno og grove voldsfilmer etc, så får eg i svar tilbake at dette ikkje stemmer med profilen, "fordi det er grovere å voldta OG DREPE". (Kvitvasking/bortforklaring)

Når eg påpeiker kor gode venner dei var, der dei hang ilag i forkant av drapene, og minutter etter drapene. Der dei visste om kvarandres mest intime hemmeligheiter (JHA visste om overgrepene til VK bla.a) der dei såg porno og voldsfilmer ilag, og JHA visste om VK sine sex leketøy etc. Får eg i svar at "dei var ikkje så gode venner som det er blitt fremstilt, pga VK sier det og han vet best" (Kvitvasking/bortforklaring)

Edited by Pallehysa
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (21 minutter siden):

Om du ikke skjønner at DRK har gjort seg til part i saken, når de har uttalt at retten forstod Mevågs vitnemål på rett måte, og at intet nytt tilsier gjenopptakelse, så kan jeg nok ikke hjelpe deg.


Det er en uavhengig kommisjon, hvor alle som har relevant erfaring i Kongeriket Noreg kan delta, med et styre som velges for 2 år av gangen.

Kommisjonen kan per definisjon, basert på sin sammensetning, ikke være part i en sak.
Den eneste oppgaven denne kommisjonen har, er å vurdere og kvalitetssikre alle rettsmedisinske rapporter som benyttes i Norge.

I Baneheia-saken har kommisjonen vurdert en rekke rapporter, den eneste de mener er ubrukelig, er Torp Petersen sin rapport.

Du mener altså at en uavhengig kommisjon, bestående av nærmest tilfeldig utvalgte rettsmedisinere, slakter den rapporten fordi dansken indirekte kritiserer en uavhengig kommisjon? Hva består denne "indirekte" kritikken av?

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (8 minutter siden):

Kva som er blitt svartmalt? Kan du gje eksempler på det? Når eg for eksempel skriver at VK passer profilen på ugjerningene som blei utført i Baneheia, og skriver at VK har historie å forgripe seg på småjenter, være ein kikker, aggressiv med manglende impulskontroll, veldig interessert i hardporno og grove voldsfilmer etc, så får eg i svar tilbake at dette ikkje stemmer med profilen, "fordi det er grovere å voldta OG DREPE". (Kvitvasking/bortforklaring)

Når eg påpeiker kor gode venner dei var, der dei hang ilag i forkant av drapene, og minutter etter drapene. Der dei visste om kvarandres mest intime hemmeligheiter (JHA visste om overgrepene til VK bla.a) der dei såg porno og voldsfilmer ilag, og JHA visste om VK sine sex leketøy etc. Får eg i svar at "dei var ikkje så gode venner som det er blitt fremstilt, pga VK sier det og han vet best" (Kvitvasking/bortforklaring)

Man fremstilte det som om VK var en tikkende bombe som angivelig var klar til å sprekke for å drepe tilfeldige, og som om drapene ville/burde vært unngått, bare man hadde tatt affære mot han før.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1kk2RJ/kan-faa-svar-paa-gaaten-viggo-kristiansen

Ellers ble mye trukket frem og overdrevet etter at han ble arrestert og man «visste» at han stod bak drapene, noe som har fått bl.a. de pårørende til å mene VK var en av Kristiansands mest brutale menn i forkant av drapene. Som med trusseldommen, den er tolket i lys av at det var «monsteret» som sa de aktuelle ordene.

Nei, VK passet ikke profilen spesielt godt. I motsetning til i f.eks Birgitte-saken. Der hadde siktede tidligere begått det som i realiteten var drapsforsøk mot kvinner i seksuelt opphisset etter å ha blitt avvist, noe som er samme modus som i Birgitte-saken.

VK har ikke tidligere gjort noe som er i nærheten av samme modus som det å ha med seg kniv for å med fullt overlegg drepe barn, samt å gjennomføre brutale penetrasjonsvoldtekter før eller etter drapene. Nå er slike handlinger så sjeldne at moduskandidat-begrepet naturlig nok ble utvidet i denne saken, fordi noen jo måtte ha gjort det, og da trolig en lokal, slik at jeg på ingen måte sier det var feil å ha VK på listen blant mulige kandidater på et tidlig tidspunkt.

De hang ellers ikke sammen før drapene fordi de var venner, da JHAs plan åpenbart var å være alene i Baneheia, som kvelden før. Men VK trengte reservenøklene og oppsøkte ham. Ja, de var venner, men VK hadde flere venner på det tidspunktet, mens JHA ikke hadde noen andre, utover folk i HVU, synes det som. Men relevansen er som sagt begrenset. At to personer er venner betyr ikke at ikke den ene kan begå alvorlige kriminelle handlinger alene.

At JHA viste om og varslet politiet om VKs overgep var fordi han fersket VK i dette noen år før, ikke fordi VK betrodde seg om det. Hvor mye porno de så sammen like i forkant av drapene har jeg ikke lest noe om, men kom gjerne med kilder på dette.

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (27 minutter siden):


Det er en uavhengig kommisjon, hvor alle som har relevant erfaring i Kongeriket Noreg kan delta, med et styre som velges for 2 år av gangen.

Kommisjonen kan per definisjon, basert på sin sammensetning, ikke være part i en sak.
Den eneste oppgaven denne kommisjonen har, er å vurdere og kvalitetssikre alle rettsmedisinske rapporter som benyttes i Norge.

I Baneheia-saken har kommisjonen vurdert en rekke rapporter, den eneste de mener er ubrukelig, er Torp Petersen sin rapport.

Du mener altså at en uavhengig kommisjon, bestående av nærmest tilfeldig utvalgte rettsmedisinere, slakter den rapporten fordi dansken indirekte kritiserer en uavhengig kommisjon? Hva består denne "indirekte" kritikken av?

Må jeg formulere dette enda en gang?

Hans Eiken i DRK har siden 2009 (tror jeg) og til 2020 avvist at det har skjedd noe nytt med DNA-beviset som gir grunnlag for gjenopptakelse. Da er det jo besynderlig at gjenopptakelseskommisjonen beslutter å gjenåpne saken nettopp grunnet endringen av DNA-bevisets stilling. Resten bør du klare å resonnere deg fram til selv.

Men et hint er at når Eiken på vegne av DRK i 2009-2010 skriver at retten i 2002 forstod Mevågs vitnemål på riktig måte, så må alt som har kommet fra den kanten i ettertid tolkes i lys av en som skal forsvare egen rolle i saken. Og når Torp Petersen i 2020 skriver det diametralt motsatte, at man umulig kan si hvor mange gjerningsmenn det var ut fra analysene fra Spania, samt at han ikke ville fremlagt det som bevis for noe i dansk rett, så ble det åpenbart vanskelig for Eiken.

Farmen og Pope har ikke sagt noe om at det hele ikke kunne vært fremlagt, men har sagt at det ikke er beviser for flere gjerningsmenn der. Og de rapportene har jo DRK godkjent. DRK har kanskje ikke skjønt hva Mevåg faktisk sa i retten, og ellers altså direkte skrevet at «mangel på DNA av VK eller en gjerningsmann nr. 2 ikke er frifinnende», eller noe sånt, som om de har myndighet til å vurdere betydningen i det samlede bevisbildet.

Men denne debatten har vi vel hatt her før.

Edited by Leiferen
 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (5 timer siden):

At Kristiansen har sonet enda lengre, er jo i stor grad hans egen feil.

😳

Virkelig?

Er det ikke hovedsakelig på grunn av feilaktig tolkning av DNA, samt foring av JHA med forklaringer og beviser, slik at han kunne endre sin forklaring (siden den hele tiden var litt feil ihht bevis).

Dersom rettssak hadde blitt ført med adekvat forsvar, og uten regelrett løgn rundt DNA-et, hadde han nok aldri blitt dømt i første omgang. 

Så jeg ville vært litt forsiktig med å skylde på VK selv, for at han endte opp 21 år i fengsel ... 

Riktignok stemmer det at prøveløslatelse kun var et tema dersom han innrømmet skyld, og samtidig fordømmet sine synder. Problemet er jo at prøveløslatelse i så måte kun tilbys de som er korrekt dømt. Havner man feilaktig i fengsel, står da valget mellom og være tro mot egen overbevisning, eller å lyve på seg skyld for å kunne slippes ut på et tidligere tidspunkt. 

For et bedritent valg! Aner ikke hva jeg selv ville ha gjort i en slik situasjon. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
0laf skrev (6 timer siden):

Ja, dersom han har alibi, uansett hva det måtte være, så er det selvfølgelig et særdeles godt bevis på at han er uskyldig.

Jeg ser at det er mye som skal til for å overbevise deg om at Kristiansen er uskyldig. Det eneste som du lar deg overbevise av er et alibi. «Ja, dersom han har alibi, uansett hva det måtte være, så er det selvfølgelig et særdeles godt bevis på at han er uskyldig.»

Du sier at du ikke vil la deg overbevise av en tilståelse fra Andersen «Selv ikke en tilståelse fra Andersen ville overbevist meg om at Kristiansen var uskyldig.»

Du lar deg heller ikke overbevise av mangel på DNA. «Mangel på DNA fra Kristiansen beviser ikke at han ikke var der. Funn av DNA fra Andersen beviser kun at han var der, ikke at Kristiansen ikke var der.»

Slik jeg forstår deg, så lar du deg heller ikke overbevise av tekniske eksperter som sier at det svært liten sannsynlighet for at personen som snakket i mobilen befant seg i Baneheia, fordi det er ørliten sjanse for at det kunne skjedd akkurat den dagen, selv om ingen har klart å gjenskape det.   

Gjelder denne måten å tenke rundt beviser på kun Kristiansen, gitt at du mener at han er et monster, eller andre også? Er du i så fall ikke redd for å begå justismord? En helt uskyldig person vil jo kunne bli dømt til fengsel i mange år hvis noen anklager personen urettmessig for en forbrytelse, og de ikke har vitner som kan bevise at de var et annet sted.  

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
23 hours ago, 0laf said:


Pussig, han ble dømt for trusler mot en av de ansatte på Ila, og i saken om løslatelse ble det skrevet følgende :

"Det er totalt skrevet 30 hendelsesrapporter om Kristiansen under hans opphold i anstalten, hvorav mesteparten av rapportene gjelder hendelser som fant sted i perioden 2002-2012.

Mange av rapportene gjelder ufin, aggressiv eller på annen måte uakseptabel atferd, som førte til flere reaksjoner.
I 2008 ble Kristiansen også  anmeldt av Ila for å ha fremsatt trusler mot en tjenestemann, noe han senere ble  domfelt for ved Asker og Bærum tingretts dom av 30. januar 2009.

Etter 2012 sank imidlertid antallet hendelsesrapporter og det er ikke skrevet noen rapporter for slik  atferd siden oktober 2016.
Det fortsatte imidlertid å være betydelige utfordringer knyttet til samhandling og samarbeid med Kristiansen, med periodevise svingninger i positiv og negativ retning.

Ila beskriver at de har opplevd en positiv utvikling hos Kristiansen de siste årene når det gjelder å unngå konflikter og de opplever at  Kristiansen har et godt forhold til de fleste ansatte, men at han har fortsatt med utestenging eller ignorering av enkeltansatte.
"

Sååå, de første 16 årene gikk ikke så veldig bra, de siste 4-5 har gått bedre, men de ansatte ser ikke ut til å beskrive han som en "trivelig og omgjengelig person". Kanskje de andre sexforbryterne synes han var trivelig, hvem vet?
  


Det er trolig fordi du har totalt misforstått. At enkelte tror Kristiansen er skyldig, har ingenting med at de støtter Andersen å gjøre.

Det er en ting å hevde at folk tilhører "camp Viggo", disse mener jo at Kristiansen er uskyldig, er med i støttegrupper, bistår hans forsvar, sender blomster og julehilsener osv. til Kristiansen.

Det fremstår som om svært mange av de faktisk støtter Kristiansen personlig?
Dersom jeg tar feil, og at de egentlig mener han er en ufyselig overgriper, og at de kun har interesse for saken for å motarbeide justismord, så oppfører de seg jammen merkelig?

Tror du virkelig at de fleste som tror Kristiansen er skyldig, sender blomster og lykkeønskninger til Andersen?
Det hadde ikke overrasket meg om du var så tett i pappen, men i og med at han har tilstått drap på en åtteåring, og på ingen måte er uskyldig, så er de insinuasjonen laaaaaaaaangt over grensen til hva som er akseptabelt.

For å ta det med litt mindre teskje. Det er en vesens forskjell på å hevde at noen er "Fri Viggo", "Camp Viggo" eller whatever, det er jo faktisk mange som støtter personen Viggo Kristiansen, og som mener han er uskyldig, og helt åpent skriver støtteerklæringer til Kristiansen personlig, ikke bare hans sak. Du har nettopp gjort det ovenfor, og glimrer til med et godt eksempel.

Det er noe helt annet å hevde at de som tror Kristiansen er skyldig støtter Andersen.
Det er ingen støttegrupper for Andersen, og det er ingen tvil om at han er skyldig.
De som tror Kristiansen er skyldig, vet at Andersen også er skyldig, hvorfor skulle de støtte en mann som har voldtatt og drept barn, hans sak er ikke gjenopptatt, han er skyldig, det er ingenting å støtte.

At han var vrien å ha med å gjøre i fengsel etter å ha blitt uriktig dømt til lovens strengeste straff er bare menneskelig. Jeg tror selv du hadde gjort din misnøye kjent, selv så trivelig og omgjengelig du tydeligvis er.

Viggo er fremdeles etter alle kjennemerker en fin fyr, så å sende ham blomster og lykkeønskinger når han slippes ut etter å ha sonet uskyldig i 20 år er helt naturlig, om man har nok vett i pappen til å forstå at han selvfølgelig er utsatt for et justismord. Og det forutsetter jeg at alle har. Derfor finnes det ingen mulighet for at de som fremdeles argumenterer for at Viggo er skyldig, gjør det av en annen grunn enn omsorg for Jan Helge. Fordi ingen kan være så tett i nøtta uten å få betalt for det, ha PTSD eller være rammet av patologisk kognitiv dissonans. 

Share this post


Link to post
Lene Stohl PhD skrev (42 minutter siden):

Viggo er fremdeles etter alle kjennemerker en fin fyr, så å ...

Mulig. Muligens ikke. 

Men hvorvidt Viggo er en fin fyr eller ei, har da vitterlig ingenting i denne diskusjonen å gjøre! Vi har en rettsstat som skal behandle saker basert på fakta. Ikke på hvorvidt person X "er en fin fyr" eller ei!

La oss ikke dreie tråden inn på personligheten til de involverte. Det er rett og slett ikke relevant. 

Det sagt, så må da folk for $#&@#$* få lov til å sende en blomsterkvast til hvem pokker de vil, uten at ymse forumbrukere og -troll skal evaluere riktighet, bakgrunn, agenda, og what not, om hvorfor blomsten ble sendt? 🤬

Vi lever i et fritt land. La nå folk få gi hverandre blomster, dersom de vil det, uten noe mer oppstyr! 

Og ... så - tilbake til saken: Viggo sin gjenopptakelse skal baseres på bevis og fakta, ikke hvorvidt @0laf eller @Lene Stohl PhD synes han er en fin fyr (mistenker forøvrig litt uenighet her, uten at det er videre relevant).

 

PS: Denne tråden begynner å bli lang, men det er sikkert greit å nevne at hans tidligere voldtekter, ufyselige handlinger o.l. har vært tatt opp flere ganger. Mange naboer ble svært lettet da VK ble varetektsfengslet. Folk følte seg utrygge i hans nærvær (lenge før Baneheia-drapene), og han var godt kjent for ufin oppførsel. Allikevel; det er ikke automatikk i at en person med dårlig oppførsel må være skyldig i voldtekt og drap av barn. «Kanskje var han ikke med på det?» Den tanken tenkte dessverre aldri politiet, og i stedet for å lete etter bevis som kunne plassere ham utenfor åsted, ble hver stein snudd for å plassere ham på åsted. Da det ikke førte frem, måtte JHA lures til å avgi en heller tvilsom tilståelse. Det er langt utenforbi akseptabel praksis å servere tiltalt en ferdig historie, med hint om at disse ordene vil gi deg mildere dom (hvilket jo skjedde - dog ble straffen langt strengere enn JHA forespeilet seg etter politiets historiefortelling).

Edited by qualbeen

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (2 timer siden):

Gjelder denne måten å tenke rundt beviser på kun Kristiansen, gitt at du mener at han er et monster, eller andre også? Er du i så fall ikke redd for å begå justismord? 


Du spør hva som skal til for å overbevise meg om at han er uskyldig.

Beviskravet i en domstol, og hva som skal til for at jeg personlig er helt overbevist om at Kristiansen er uskyldig, er to forskjellige ting.

Enten det er skyld eller uskyld, så må det sikre bevis til for at en skeptiker som meg, skal overbevises 100%, den ene eller andre veien.

Jeg tror ikke på historiene til Kristiansens forsvarsteam helt uten videre.
Jeg tror heller ikke nødvendigvis på politiets historier, noe som gjør at jeg ikke er overbevist om noe som helst, i motsetning til mange andre i denne tråden, som er 110% sikre på Kristiansens uskyld.

Ikke forstår jeg hvorfor, men de er visst det. De er helt sikre på at han ikke var der, og at han forteller den ene og hele sannheten? Kanskje du kan spørre de hvorfor, du som er så interessert i slikt. For meg kan de tro hele veien til kirken, det endrer ikke min oppfatning.

En domstol har helt andre krav, det må være bevist utover rimelig tvil at Kristiansen er skyldig.
Det betyr ikke at det må være 110% sikkert, kun at det ikke finnes noen rimelig tvil når hele bevisbildet er gjennomgått. 

Edited by 0laf
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 minutter siden):


Du spør hva som skal til for å overbevise meg om at han er uskyldig.

Beviskravet i en domstol, og hva som skal til for at jeg personlig er helt overbevist om at Kristiansen er uskyldig, er to helt forskjellige ting.

Og svaret blir?

Share this post


Link to post
retro2021 skrev (39 minutter siden):

Og svaret blir?


At den som leser innleggene i tråden før de poster, ikke trenger å spørre om tull !

willem-dafoe.gif

 • Like 2

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (6 timer siden):

Man fremstilte det som om VK var en tikkende bombe som angivelig var klar til å sprekke for å drepe tilfeldige, og som om drapene ville/burde vært unngått, bare man hadde tatt affære mot han før.

Totalt feil. Dette er ein stråmann. 
 

Poenget er, når det er eit grusomt dobbelt voldtekt/mord i nabolaget på 2 småjenter, og leter etter mistenkt, kunne du ikkje truffet ein bedre profil i VK.

Edited by Pallehysa
 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (20 minutter siden):

At den som leser innleggene i tråden før de poster, ikke trenger å spørre om tull !

Så hva er det som skal til, av bevis, for å overbevise deg om uskyld?

Eller har de som mistenker at du har en i praksis ufalsifiserbar posisjon rett?

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (6 timer siden):

Ellers ble mye trukket frem og overdrevet etter at han ble arrestert og man «visste» at han stod bak drapene, noe som har fått bl.a. de pårørende til å mene VK var en av Kristiansands mest brutale menn i forkant av drapene. Som med trusseldommen, den er tolket i lys av at det var «monsteret» som sa de aktuelle ordene.

Det her er berre ord salat. Det er ingen her som har "visst han stod bak drapene". Dette er igjen. Stråmenn. Som forsterker kvitvaskingen dåke driver på med.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (10 minutter siden):

Totalt feil. Dette er ein stråmann. 
 

Poenget er, når det er eit grusomt dobbelt voldtekt/mord i nabolaget på 2 småjenter, og leter etter mistenkt, kunne du ikkje truffet ein bedre profil i VK.

Tja, hadde de letet litt nøyere hadde de muligens funnet en som dagdrømte om å drepe, som elsket krigsfilmer og ville verve seg til militæret for å få dra ut og drepe. Hvem vet.

Kanskje ikke helt normalt for en 18-19 åring å drømme om slikt. Vet ikke...

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (3 minutter siden):

Så hva er det som skal til, av bevis, for å overbevise deg om uskyld?


Det kan være nær sagt hva som helst, men det må åpenbart være forholdsvis sikkert.

Mobiltrafikk ingen kan si noe sikkert om, eller en mor som tror hun så sin sønn i telefonen utenfor vinduet, på et tidspunkt det ikke finnes telefontrafikk, er ikke forholdsvis sikkert.

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (Akkurat nå):

Tja, hadde de letet litt nøyere hadde de muligens funnet en som dagdrømte om å drepe, som elsket krigsfilmer og ville verve seg til militæret for å få dra ut og drepe. Hvem vet.

Kanskje ikke helt normalt for en 18-19 åring å drømme om slikt. Vet ikke...

"Whatabout JHA" formoder eg?

Nok ein kvitvasking av VK?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (11 minutter siden):

Det her er berre ord salat. Det er ingen her som har "visst han stod bak drapene". Dette er igjen. Stråmenn. Som forsterker kvitvaskingen dåke driver på med.

Når Arne Pedersen gikk ut og sa de hadde DNA som med 100% sannsynlighet knyttet han til drapene så "visste" man at han sto bak drapene. Det vil jo farge betraktningene folk gjorde om adferden hans før drapene.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...