Jump to content
Sign in to follow this  
Redaksjonen.

Datalagringsdirektivet:

Recommended Posts

Er tanken til Stortinget å prøve å få tatt de som driver med ulovlig nedlastning, eller har de kommet noe konkret om hvorfor dette blir innført?

 

Litt tynt å si at det skal være for å bekjempe terrorisme ol..

Share this post


Link to post

Det som irretere meg mest på det er at det ikke vil hjelpe mot noen slaks nettkriminalitet. Tror neppe at Terrorister kommunisere i åpen nett, men heler bak flere VPN og Proxy servere. Det samme gjelde for ulovlig nedlastninger og opplastninger. Det her er bare tull, de burde heler investere tid og penger i å forbedre vanlig politiarbeid, slik at uheldige og unødvendige hendelser som før ikke så lenge i Tromsø ikke skjer en gang til.

Edited by NoiSe_NOR

Share this post


Link to post
Annonse

Politikernes unnskyldning er at det er et EU direktiv som vi visstnok er forpliktet til å etterfølge. Den egentlige grunnen er at politiet vil ha dette for å bruke i etterforskning. Med andre ord alle skal overvåkes i tilfellet vi begår straffbare handlinger.

Share this post


Link to post

Det som kommer til å skje er at de store kriminelle beskytter seg imot dette, slik at "småkjeltringene" er de som kommer til å måtte eventuelt lide for dette. Jeg har selv ingenting spesielt å skjule, men det hjelper ikke når dette er overvåkning og en krenkelse av min frihet så en VPN-løsning er noe jeg går i anskaffelse av i nær fremtid.

Share this post


Link to post

Er tanken til Stortinget å prøve å få tatt de som driver med ulovlig nedlastning, eller har de kommet noe konkret om hvorfor dette blir innført?

 

De skal ikke kunne ta ulovlig nedlasting av dette da de ikke lagrer eller sjekker dataene du sender/mottar. De kan kun se at du har vært inne på piratebay, ikke hva du gjør der inne.

 

Litt tynt å si at det skal være for å bekjempe terrorisme ol..

 

Et argument som er brukt er at Norge ikke skal bli en frihavn for nettskurker og -terrorister, da det (teoretisk sett) er lettere å slippe unna ting her enn i andre land (som har innført DLD eller lignende opplegg). Noe jeg i prinsippet er enig i. Dog kunne det blitt gjennomført på mange andre og bedre måter enn DLD slik den er nå.

Edited by Jg.a

Share this post


Link to post

Det som irretere meg mest på det er at det ikke vil hjelpe mot noen slaks nettkriminalitet. Tror neppe at Terrorister kommunisere i åpen net men heler bak flere VPN og Proxy servere. Det samme gjelde for ulovlig nedlastninger og opplastninger.

 

Ta det med ro, det som skjer er at de får tatt noen små fisker til å begynne med, omtrent nok til å slå fast at DLD er en suksess. Etter et års tid så har alle kjeltringer lært hvordan de skal omgå DLD og man ser på måter å stramme inn DLD på for å få ønsket effekt.

 

DLD utvides etter hvert med

* mer video-overvåkning

- kombinert med ansiktsgjenkjenning

* automatisk avlytting av telefonsamtaler

- (og automatisk sniffing på enkelte "keywords" som bombe, sprengstoff, cocktail mm)

* ISP'er tillater kun internet-tilgang via sine egne proxy'er, som terminerer alle ssl-koblinger og har egne sertifikat som brukes for kommunikasjon mellom proxy og deg. Noe som betyr at de får sniffet all trafikk over ssl.

* kryptert trafikk utenom ISP-proxy'ene blir bannlyst

* All vanlig post blir tvunget å gå om digipost for overvåkning

* kryptert e-post avvises med mindre man bruker sertifikater utstedt av myndighetene

 

Samtidig som det viser seg at politiets udugelighet (evt. mangel på ressurser / feil bruk av ressurser) resulterer i at 6 måneders lagringstid ikke er lenge nok, og det blir først utvidet til 1 år, deretter til 2, og til slutt til 20 (som er det samme som foreldelsesfristen for en del saker).

 

og så videre.

Edited by daffyd

Share this post


Link to post

Er tanken til Stortinget å prøve å få tatt de som driver med ulovlig nedlastning, eller har de kommet noe konkret om hvorfor dette blir innført?

 

De skal ikke kunne ta ulovlig nedlasting av dette da de ikke lagrer eller sjekker dataene du sender/mottar. De kan kun se at du har vært inne på piratebay, ikke hva du gjør der inne.

Joda, det er akkurat det de får. Datalgringsdirektivet er mistenkelig godt tilpasset piratjakt. Politiet trenger ikke løfte en finger selv, det er åpnet for at private aktører kan hente ut informasjon om IP-adresser. Så da kan f.eks. advokatfirmaet Simonsen (som har konsesjon til å overvåke fildere og samle IP-adresser) følge med på hvilke IP-adresser som deler en gitt fil, for deretter å få navn utlevert fra dataene som er lagret i henhold til DLD. DLD åpner opp for et mer effektivt privatpoliti, og kan utmerket godt brukes for å saksøke 15-åringer over det ganske land (som i USA).

 

Dessuten er det flere unntak fra kravet om 4 års strafferamme, ett av disse er "datarelatert kriminalitet". Det ser med andre ord ut til at DLD-data vil brukes til å etterforske temmelig mye som ikke kan kalles "alvorlig kriminalitet".

Share this post


Link to post

Er tanken til Stortinget å prøve å få tatt de som driver med ulovlig nedlastning, eller har de kommet noe konkret om hvorfor dette blir innført?

 

De skal ikke kunne ta ulovlig nedlasting av dette da de ikke lagrer eller sjekker dataene du sender/mottar. De kan kun se at du har vært inne på piratebay, ikke hva du gjør der inne.

 

Litt tynt å si at det skal være for å bekjempe terrorisme ol..

 

Et argument som er brukt er at Norge ikke skal bli en frihavn for nettskurker og -terrorister, da det (teoretisk sett) er lettere å slippe unna ting her enn i andre land (som har innført DLD eller lignende opplegg). Noe jeg i prinsippet er enig i. Dog kunne det blitt gjennomført på mange andre og bedre måter enn DLD slik den er nå.

 

Det argumentet er det tynneste på hele lista over argumenter for.

 

Hvorfor er ikke Tsjekkia eller Tyskland frihavner da? eller bekymret for at de skal bli det? Og svenskene har utsatt innføringen i ett år minimum også. De er vel også frihavner da?

 

Det er ikke mangelen på DLD som gjør norge til en frihavn. Det er alle de andre latterlige rammene rundt som gjør det evt.

Share this post


Link to post

Såvidt jeg kan se er det koblingen mellom IP-adresse og navn for avsender og mottaker av e-post/internettjenester, samt telefonnummer og navn, samtale, varighet, tid og sted for oppstart og avslutning som skal lagres.

 

Myndighetene kan mao. sjekke når du har besøkt ulumskheterogsnusk.no og hvor lenge du var der, eller når du sist ringte Terror Sprengesen og om du var i nærheten av en kunstgjødselbutikk under samtalen.

 

Regjeringens proposisjon av DLD art 5 punkt 2: "Ingen opplysninger om innholdet i kommunikasjonen kan lagres i henhold til dette direktiv."

 

Det trengs altså intern lovgivning for hva som må til for å få utlevert opplysninger (berettiget mistanke etter lange telefonsamtaler med Terror Sprengesen?), og deretter videre lovgivning for å kunne overvåke innholdet i slik kommunikasjon nærmere.

 

Direktivets artikkel 4 slår dette fast ved å si at nasjonal lovgivning skal sikre at opplysninger skal "gis til vedkommende nasjonale myndigheter bare i særlige tilfeller og i samsvar med nasjonal lovgivning".

 

Jeg tviler sterkt på at advokatfirmaet Simonsen faller inn under "nasjonale myndigheter", slik at frykten for privatpoliti foreløpig er ubegrunnet.

 

Det er imidlertid stort rom for myndighetsmisbruk her. Det står i art. 4 at det er opp til medlemsstatene å fastsette retningslinjer for å få utlevert opplysningene (uten innhold, husker vi), men noen må likevel kontrollere om "særlige tilfeller" foreligger slik at utlevering kan finne sted.

 

Det reiser seg betydelige rettssikkerhetsmessige problemer dersom en sint kundebehandler hos Telenor misliker deg, og kan rapportere deg til "nasjonale myndigheter" for å få politiet til å overvåke deg i detalj.

 

Det er følgelig all grunn til kritikk og paranoia ved dette vedtaket, men la oss avstå fra å spekulere og dikte opp usannheter rundt det. Det er lettere å bli tatt seriøst når man er saklig, noe som gjerne innebærer realistisk konsekvensargumentasjon.

Share this post


Link to post

Verken Post- og teletilsynet eller bransjen vet hva Stortinget egentlig vedtok

mandag kveld.

 

<a href="http://www.teknofil.no/artikler/datalagringsdirektivet/93641" title="Datalagringsdirektivet:">Les mer</a>

 

Det er dette som irriterer meg mest med DLD. Det er ingen som har filla peiling på hvem som skal være utførende og ikke minst hva dette kommer til å koste!

 

Samfunnsøkonomisk ville det nok være ørten ganger mer effektivt å bare gi de samme pengene direkte til økt etterforskningskapasitet til politiet...

 

Derfor jeg er spesielt forbannet på Høyre som jeg trodde var et parti som i hvert fall til en viss grad bryr seg om økonomiske realiteter!

Spørsmålet nå blir hva jeg skal stemme på.

Share this post


Link to post

Jeg frykter at DLD kommer til å bli et fint sted for organiserte kriminelle å hente ut opplysninger for å planlegge sine aktiviteter som innbrudd og lignende. De verste hacker miljøene er tilknyttet globale kriminelle nettverk så dette er nok en gavepakke til dem. Vi snakker da om en stor gruppe folk som ligger mange år foran politiet i teknologi og kunnskap for ikke å snakke om at de er mye bedre finansiert.

Share this post


Link to post

Aasgaard, Hannemyr tar Prop.49 L (2010-2011) s. 119 til inntekt for at "ikke bare politiet, men også private aktører kan få tilgang til «abonnementsopplysninger, herunder også elektronisk kommunikasjonsadresse» (dvs. IP-adresse)."

 

Hvis du derimot leser selve proposisjonen s. 119, så ser du at: "Departementet legger til grunn at de begrensninger i adgangen til trafikkdata og lokaliseringsdata som skal gjelde for andre myndigheter enn Finanstilsynet, jf. ovenfor for så vidt gjelder trafikkdata, også bør gjelde i sivile saker." - mao. vilkårene for utleveringen av data i sivile saker, herunder erstatningssaker, skal være like strenge som for utlevering til politiet ved straffesaker.

 

Videre: "Det innebærer at [...] den taushetsplikt som gjelder for tilbyderne i medhold av ekomloven § 2-9 for så vidt gjelder trafikkdata og lokaliseringsdata, skal gjelde uten mulighet for at Post- og teletilsynet eller eventuelt retten kan oppheve denne. Dette er i tråd med prinsippet om at dataene lagres for kriminalitetsbekjempende formål."

 

Advokatfirmaer på vegne av private parter kan altså ikke få rettslig kjennelse eller dom for å oppheve taushetsplikten etter proposisjonen.

 

Til sist: "Samtidig bør dagens adgang til å få utlevert abonnementsopplysninger, herunder også elektronisk kommunikasjonsadresse, beholdes jf. kapittel 14.2.2. Dette er mer alminnelige opplysninger som likevel kan ha stor betydning i private saker, typisk for å avsløre hvem som står bak immaterialrettskrenkelser, jf. ovennevnte kjennelse fra Høyesterett i den såkalte Altibox-saken."

 

DLD vil altså bevare gjeldende rett til utlevering av data til sivile søksmål, og ikke utvide den. Det følger av altibox-saken fra Høyesterett (inntatt i Rt-2010-774) at IP-adresse og innhold som overføres kan utleveres etter reglene i tvisteloven. Det er allerede gjeldende intern norsk rett - uavhengig av DLD - at man kan overvåkes uten forhåndsvarsling for å sikre bevis ved krenking av åndsverkloven.

 

I altibox-saken var det rettighetshaverne til bl.a. Max Manus som ønsket utlevering av IP og trafikk, og fikk det, en stund før vedtak av DLD var på dagsorden.

 

Den ansvarlige var ikke en liten "fritidspirat", men han som opprettet lysehubben. Deling av opphavsrettet materiale på en slik skala er helt åpenbart brudd på åndsverkloven, som var straffbart lenge før DLD. Det blir interessant å se hvilken straff han får (hvis noen vet setter jeg pris på link/info).

 

Med det sagt vil jo utlevering av data til bruk i straffesaker være saklig bruk av DLD - poenget er jo å straffeforfølge kriminelle. Hvis noen har illusjoner om at deling av opphavsbeskyttet materiale var lovlig frem til DLD bør de sjekke det nåværende lovverket nøyere.

 

Problemet i mine øyne er DLDs forhold til uskyldspresumsjonen, personvernet, misbruk/innbrudd og personopplysninger på avveie, kostnader ved gjennomføring opp mot reell gevinst/økt oppklaring av saker (noe empiriske data viser ikke er tilfelle) - som er av langt mer prinsipiell karakter enn folks innbilte rett til å laste ned film og musikk gratis.

Share this post


Link to post

Kriminelle eller ikke, det er uansett et problem når både Høyre og Arbeiderpartiet har gjort alt de kan for å selge dette inn som noe som bare vil være relevant for å stoppe (meget) grov kriminalitet. Det er å føre folk bak lyset. Jeg er klar over "Altibox-saken", men nå vil da altså dataene være lagret betydelig lenger, altså vil man (med samme praksis som tidligere), gjøre det betydelig enklere for Simonsen etc.

 

Selvfølgelig er det prinsipielle rundt å overvåke hele befolkningen mer problematisk, men det har da også blitt bedre belyst. Jeg synes det er greit å få frem litt flere av "detaljene" også.

Share this post


Link to post

 

 

Ta det med ro, det som skjer er at de får tatt noen små fisker til å begynne med, omtrent nok til å slå fast at DLD er en suksess. Etter et års tid så har alle kjeltringer lært hvordan de skal omgå DLD og man ser på måter å stramme inn DLD på for å få ønsket effekt.

 

DLD utvides etter hvert med

* mer video-overvåkning

- kombinert med ansiktsgjenkjenning

* automatisk avlytting av telefonsamtaler

- (og automatisk sniffing på enkelte "keywords" som bombe, sprengstoff, cocktail mm)

* ISP'er tillater kun internet-tilgang via sine egne proxy'er, som terminerer alle ssl-koblinger og har egne sertifikat som brukes for kommunikasjon mellom proxy og deg. Noe som betyr at de får sniffet all trafikk over ssl.

* kryptert trafikk utenom ISP-proxy'ene blir bannlyst

* All vanlig post blir tvunget å gå om digipost for overvåkning

* kryptert e-post avvises med mindre man bruker sertifikater utstedt av myndighetene

 

Samtidig som det viser seg at politiets udugelighet (evt. mangel på ressurser / feil bruk av ressurser) resulterer i at 6 måneders lagringstid ikke er lenge nok, og det blir først utvidet til 1 år, deretter til 2, og til slutt til 20 (som er det samme som foreldelsesfristen for en del saker).

 

og så videre.

 

 

Er så enig! Godt at folk ser dette

Share this post


Link to post

En positiv ting: TG må nok gjøre plass til flere deltakere i tiden fremover eller holde flere arrangement! :D Nå blir det kanskje tilbake til pre-ADSL lan fildeling, det var kosetider det! :D

 

DC++ og AoE II <3

Share this post


Link to post

I følge Wikipedia er hensikten med DLD å kunne gå tilbake i informasjonen som lagres når det fattes mistanke rundt et eller flere individ. DLD skal heller ikke etter loven lagre hele samtaler eller chatter, men kun lokasjon for begge parter, samtale/chattens dato, klokkeslett og varighet samt dato og klokkelsett for pålogging på internett, brukerens IP/Telefon nummer, IMEI nummer og annen identitets givende informasjon, samtalens/chattens "bestemmelsessted", altså den innledende biten i samtalen og deretter konklusjonen for samtalen. Annen informasjon som blir lagret enn det som ovenfor nevnt og henholdsvis det som finnes på Wikipedia blir fortsatt ansett som ulovlig med mindre du er under mistanke.

 

Selv er jeg imot DLD, siden jeg føler at dette er et brudd på personvern/menneskerettighetenes lover. Først og fremst er jeg imot DLD fordi dette ble valgt internt blant representantene på Stortinget. AP har ikke annonsert sin kampanje godt nok siden dette var en del av deres program da valget var. De legger skylden over på "normal mennesket" på å ikke ha satt seg godt nok inn i det vi velger. Jeg ser ikke forskjell på en statsminister og en tigger i Oslo, vi er mennesker av alle like verdier. Så hvorfor de kan sitte på Stortinget å leke konge å prakke telefon/internett selskap med regningen for å bygge ut overvåkingssystemet DLD. Jeg ser for meg da at det blir som om vi bygger undersjøiske veier. Da setter de opp bomstasjoner for å få dekket kostnadene for byggingen og enda mer. Ser jeg også for meg at hvis tele/internett selskapene blir pålagt kostnad for å sette opp et slikt system, kommer vi brukere til å kjøre gjennom deres bomstasjon vær mnd når fakturaen enten kommer vi post eller epost, der det blir ilagt en ekstra utgift for å få dekket kostnadene for utbyggingen av DLD.

 

Som et punktum her. Jeg stiller meg langt fra DLD, og kommer aldri til å støtte forslaget og nå som det er vedtatt kommer lysten min til å stemme inn folk som meg selv og deg inn i regjering ikke akkurat mye lettere. Myndighet eller ikke myndighet, jeg ser ingen myndighet i STORTINGET. De er vanlige folk som vi i dag ser på som høyt stående mennesker. Dette er feil, jeg vil har regjeringen ned på menneskelig nivå, hvor vi sammen som en nasjon kan bedømme og styre landet vårt i en retning som ALLE her i Norge kan være med på.

 

JEG VIL HA ET DEMOKRATISK STYRE! IKKE EN SOVJETSTAT!!!!

JEG VILLE HA MULIGHETEN TIL Å SETTE FOTEN NED Å SI NEI!

Men, det får vi altså ikke. Vi er låst fast bak et styre med folk akkurat som meg og deg som har så mye makt å kan uten å høre på folket sitt inføre slike ting som jeg er meget sikker på ikke hadde blitt innført om det hadde blitt stemt om det.

HVOR ER DEMOKRATIET!?

 

Takk for meg.

Mvh

Johsse

Share this post


Link to post

Det er følgelig all grunn til kritikk og paranoia ved dette vedtaket, men la oss avstå fra å spekulere og dikte opp usannheter rundt det. Det er lettere å bli tatt seriøst når man er saklig, noe som gjerne innebærer realistisk konsekvensargumentasjon.

Private aktører kan få utlevert data som skal brukes i sivile søksmål. Det er også vedtatt EU-direktiver før DLD som gir mange (faktisk 32 meget vage og tolkbare) unntak fra kravene om rettslig kjennelse for å få utlevert lagrede data.

 

Visste du f.eks. at alt av "IT-relaterte lovbrudd" er untatt fra krav om rettslig kjennelse?

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...