Gå til innhold

Python hjelp !


Anbefalte innlegg

Hei, jeg tar et emne som heter Grunnleggende programmering med Python og synes øvingene er vanskelige, kan noen hjelpe meg med det?

 

Oppgave 1

For og while

Insektssamleren

En entomolog skal skrive et program som lagrer informasjonen om lengden på larver fra en insektsart han skal forske på. Han trenger 100 målinger. Han vil legge inn denne informasjonen daglig, som en rekke med tall separert med komma, og hver dag få beskjed om hvor mange målinger som mangler før han har nok. Når han har nok målinger skal han få beskjed om det, listen med målinger skal skrives ut til konsoll og programmet avsluttes.

Hjelp entomologen å skrive programmet.

Tips: Her kan man generere en liste med tilfeldige tall (random-biblioteket) av ulike lengder for å teste at programmet fungerer.

 

 

Oppgave 2.2

Du blir bedt om å lage et program som lagrer informasjon om været som har vært i løpet av én uke. Programmet skal lagre informasjon om regnmengde(mm), vind(styrke, m/s) og temperatur(grader celcius) for hver av dagene. Programmet skal spørre brukeren om å legge inn informasjonen ved hjelp av en for-løkke som går gjennom alle dagene i en uke.

a)

Skriv programmet som beskrevet over.

b)

Hent ut informasjonen om regn, vind og temperatur i hver sin liste, regn ut og print gjennomsnittet for alle tre listene med en beskrivende tekst.

c)

Bruk innebygde funksjoner til å finne dagene i uka som hadde enten i) vind over 10 m/s, ii) temperatur lavere enn 5c eller iii) mer enn 1mm regn. Legg disse dagene i en liste og print dem ut til konsoll med en beskrivende teks

 

Oppgave 2.4

Analyse av trontalen 2018

 

Skriv et program som tar inn teksten under som én lang string-variabel. Utfør følgende analyse:

Svar på minst 2 av disse oppgavene:

 • Tell antall ord i teksten og print antallet ut til konsoll
 • Tell antall setninger i teksten og print antallet ut til konsoll
 • Beregn gjennomsnittlig antall ord i hver setning og print til konsoll
 • Tell hvor mange ganger hver bokstav i alfabetet forekommer i teksten, og skriv en sortert liste som går fra høyest til lavest til konsoll. **

Tips: mellomrom kan definere slutten av et ord, og punktum kan definere slutten av en setning.

Ærede President, Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Den 22 januar ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti. Til grunn for utvidelsen ligger den politiske plattformen partiene ble enige om på Granavolden. Plattformen beskriver regjeringens mål om å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Skal vi lykkes, må flere komme i arbeid. Det skal bo og arbeide folk i hele landet. Da trenger vi flere arbeidsplasser og mer næringsvennlig politikk. Regjeringen vil følge opp strategien for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er 10 milliarder kroner i perioden 2017–2021. Regjeringen vil fortsette satsingen på forskning, infrastruktur og et skattesystem som fremmer vekst. Norge er en ledende havnasjon. Den oppdaterte havstrategien, «Blå muligheter», ble lagt frem før sommeren. Regjeringen vil gjøre Norge til et laboratorium for blå næringer og grønn ferdsel til havs. Regjeringen vil legge frem en melding om den maritime politikken. Flere må kvalifiseres til de nye jobbene. Flere innvandrere må inkluderes i arbeidsmarkedet gjennom bedre integrering. Vi må også inkludere flere som står utenfor arbeidslivet av andre årsaker. Regjeringen vil styrke arbeidet med kompetansereformen «Lære hele livet» og følge opp integreringsløftet og inkluderingsdugnaden. Regjeringen vil iverksette en likeverdsreform. Målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Blant tiltakene er å forenkle krav til dokumentasjon for ulike hjelpemidler for å unngå unødig dokumentasjon ved kroniske eller medfødte tilstander. Et viktig mål i Granavolden-plattformen er å sikre at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss. Nye varmerekorder verden over, svekket naturmangfold og et klima i endring også her hjemme understreker alvoret. Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse klimautfordringene. Utfordringene må løses gjennom globalt samarbeid. Vi skal nå våre klimamål i samarbeid med EU. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt utskifting av bilparken og følge opp handlingsplanen for grønn skipsfart. Forslag om å åpne områder til havs for vindkraft er sendt på høring. Regjeringen arbeider videre med fullskala CO2-håndtering. Det tas sikte på å fremme en sak for Stortinget i 2020 eller 2021. Internasjonalt vil regjeringen trappe opp arbeidet med klimatilpasning og forebygging av naturkatastrofer. Sosial bærekraft er et viktig mål i Granavolden-plattformen. Regjeringen vil beholde et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk. Fattigdom og utenforskap skal bekjempes. Regjeringens viktigste strategi er å få flere i arbeid. Arbeid forebygger fattigdom og utjevner sosiale forskjeller. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle. Skolens innhold fornyes. Høsten 2020 tas nye læreplaner i bruk. Politikken som føres må støtte opp om familiene og deres mulighet til å organisere sine egne liv. Regjeringen vil øke barnetrygden for de minste barna. For barn mellom seks og 18 år, vil regjeringen prøve ut en ordning med fritidskort. Regjeringen vil innføre redusert betaling for SFO for elever på 1. og 2. trinn fra familier med lav inntekt. Det vil fremme deltakelse og muligheter for barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Innvandring er en viktig årsak til økt fattigdom og økte forskjeller i det norske samfunnet. Regjeringen vil videreføre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk. Regjeringen vil bidra til å finne løsninger for flyktninger i deres nærområder og gi beskyttelse til mennesker med et reelt behov for dette. Regjeringen vil legge frem flere handlingsplaner for å styrke arbeidet mot diskriminering og hatytringer. Trygghet er et viktig mål i regjeringens politiske plattform. Trygghet skaper frihet og rom for utfoldelse. Regjeringen vil styrke beredskapen. Arbeidet med å etablere en ny redningsbase i Troms skal starte opp. Politiet i Nord-Norge skal få sivil helikopterberedskap. Og det skal etableres HF-dekning i nordområdene for nødkommunikasjon. Regjeringen vil prioritere å gjennomføre politireformen. Målet om to politifolk per 1 000 innbyggere skal nås i 2020. Målet er en tryggere hverdag og et mer effektivt politi ved å ta i bruk ny teknologi og tilpasse innsatsen til et nytt kriminalitetsbilde. Regjeringen vil forsterke innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet. Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Regjeringen vil følge opp reformen «Leve hele livet». «Leve hele livet» handler om det grunnleggende som oftest svikter: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Regjeringen vil legge til rette for bygging av flere nye plasser i eldreomsorgen. Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Verden står overfor utfordringer som er så store at ingen kan løse dem alene. De globale bærekraftsmålene er verdens og Norges veikart. Regjeringen vil støtte opp om det internasjonale samarbeidet i en tid der det er under press. Regjeringen vil arbeide for at EØS-avtalen forblir en velfungerende ramme for Norges deltakelse i det felles europeiske markedet. Storbritannia vil etter alt å dømme forlate EU og EØS, med eller uten avtale. Regjeringen har inngått avtaler som sikrer norske borgere og næringsliv så gode og forutsigbare løsninger som mulig dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. Det arbeides også med langsiktige, permanente avtaler. Tilgang til store markeder er avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd. Regjeringen vil bevilge 1 prosent av BNI til bistand. Innsatsen for å nå bærekraftsmålene om bekjempelse av fattigdom og sult skal styrkes. Et sterkt forsvar i en sterk allianse er avgjørende for Norges sikkerhet i en usikker tid. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne. Regjeringen tar sikte på å legge frem neste langtidsplan for forsvarssektoren til våren. NATO-solidariteten er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Regjeringen vil fortsette å samarbeide nært med USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og våre naboland i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet blir stadig viktigere for å ivareta Norges sikkerhet. Regjeringen vil invitere Stortinget til et konstruktivt samarbeid for å nå disse viktige målene for det norske samfunnet. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 164. storting for åpnet.

 

Setter veldig stor pris om noen kan hjelpe meg, jente på 23 år :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei, 

JEG gjorde dette i oppgave 2,4 og får ikke til de andre punktene.

 

import re
  
# oppretter en lang string av teksten
tekst_string = "her skal trontalen stå"
  
print ("trontalen var : " +  tekst_string)
  
res = len(re.findall(r'\w+', tekst_string))
# printer resultatet
print ("Antall ord i teksten er : " +  str(res))
 

Lenke til kommentar

i oppgave 1 har jeg gjort dette men er ikke sikker.

 

import random
 
måålinger = []

 
while len(måålinger) < 100:
    maalinger = [random.randint(1, 100) for i in range(random.randint(1, 7))]
    måålinger.extend(maalinger)
 
print(måålinger)
print("Det mangler", {len(måålinger) - (100)}, "målinger")

Endret av Ungkar
Lenke til kommentar
Ungkar skrev (18 minutter siden):

i oppgave 1 har jeg gjort dette men er ikke sikker.

 

import random
 
måålinger = []

 
while len(måålinger) < 100:
    maalinger = [random.randint(1, 100) for i in range(random.randint(1, 7))]
    måålinger.extend(maalinger)
 
print(måålinger)
print("Det mangler", {len(måålinger) - (100)}, "målinger")

Du er vel mer eller mindre i mål her? Du må legge til målingene i lista di over målinger, og spørre brukeren om input (fremfor å bruke random). 
lenge siden jeg har skrevet noe i python, men man bruker vel ‘append’ for å legge til i lista(vet ikke om extend gjør det samme). 
i tillegg må du vel gi noe form for beskjed når målinger > 100. 
 

anbefaler videre litt bedre variabelnavn for lesbarhetens skyld. 

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Ungkar skrev (31 minutter siden):

Hei, 

JEG gjorde dette i oppgave 2,4 og får ikke til de andre punktene.

 

import re
  
# oppretter en lang string av teksten
tekst_string = "her skal trontalen stå"
  
print ("trontalen var : " +  tekst_string)
  
res = len(re.findall(r'\w+', tekst_string))
# printer resultatet
print ("Antall ord i teksten er : " +  str(res))
 

Jeg kan gi deg et hint. Ved bruk av split() så kommer man langt på de fleste oppgavene her. 


https://www.w3schools.com/python/ref_string_split.asp

 

Endret av iblazeqt
 • Liker 1
Lenke til kommentar
iblazeqt skrev (38 minutter siden):

Du er vel mer eller mindre i mål her? Du må legge til målingene i lista di over målinger, og spørre brukeren om input (fremfor å bruke random). 
lenge siden jeg har skrevet noe i python, men man bruker vel ‘append’ for å legge til i lista(vet ikke om extend gjør det samme). 
i tillegg må du vel gi noe form for beskjed når målinger > 100. 
 

anbefaler videre litt bedre variabelnavn for lesbarhetens skyld. 

 

Tusen takk, skal gjøre det :)

Lenke til kommentar
2 hours ago, Ungkar said:

i oppgave 1 har jeg gjort dette men er ikke sikker.

 

import random
 
måålinger = []

 
while len(måålinger) < 100:
    maalinger = [random.randint(1, 100) for i in range(random.randint(1, 7))]
    måålinger.extend(maalinger)
 
print(måålinger)
print("Det mangler", {len(måålinger) - (100)}, "målinger")

Jeg tolker oppgaven slik at hver dag er det flere verdier. I praksis bør dataene da lagres som nøstet liste (liste av liste). Indeks for listen kan representere dagene. Altså en liste som har alle dagene, mens det er en liste av verdier for hver dag. 

Her skal man ta input fra brukeren som skal lagres. I tillegg ville jeg vel riktignok ha laget en funksjon for å generere testdata.

Lenke til kommentar
NULL skrev (12 minutter siden):

Også for oppgave 2 blir nøstede lister mest hensiktsmessig. Mulig det litt strukturmessig kan være fordel å bruke dictionary. 

Hvorfor det? Er tanken å legge til hvert ord i en liste vha ei løkke? 
jeg tolker oppgaven 

 • Tell antall ord i teksten og print antallet ut til konsoll

som om at @Ungkar bare kan splitte strengen på mellomrom og returnere lengden på lista. Mulig jeg har misforstått. 
 

Evt

 • Tell antall ord i teksten og print antallet ut til konsoll

splitte på punktum og returnere lengden på lista. 

Endret av iblazeqt
Lenke til kommentar
30 minutes ago, iblazeqt said:

Hvorfor det? Er tanken å legge til hvert ord i en liste vha ei løkke? 
jeg tolker oppgaven 

 • Tell antall ord i teksten og print antallet ut til konsoll

som om at @Ungkar bare kan splitte strengen på mellomrom og returnere lengden på lista. Mulig jeg har misforstått. 
 

Evt

 • Tell antall ord i teksten og print antallet ut til konsoll

splitte på punktum og returnere lengden på lista. 

Det jeg refererte til var mer spesifikt oppgave 2.2 (værobservasjoner) og ikke oppgave 2.4 (tekstanalyse). 

Endret av NULL
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...