Jump to content

Star Fox

Medlemmer
 • Content Count

  1900
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

820 :)

About Star Fox

 • Birthday 02/28/1990

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

19195 profile views
 1. Min erfaring er at disse varer i 30 til 60 minutter i kurante saker. Om det er noen uerfarne meddommere kan man som regel plusse på litt.
 2. Star Fox

  Rate/Vurdere leieboere

  Sånne referanser er for utleiers del ganske verdiløs siden man strengt tatt kan dikte opp bosted og få noen til å spille referanse.
 3. Det er ikke noen automatikk i at erstatningsdom mv. hindrer tvungen gjeldsordning med mindre dommen er av nyere dato. Foreslår derfor at du møter namsmannen og fremsetter en søknad om gjeldsforhandling. Hvis du får avslag, kan du klage inn avgjørelsen for tingretten.
 4. Det er alltid i strid med LNF-formålet å oppføre bygninger det ikke er driftsmessig behov for. Dette følger av plan- og bygningsloven § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a: "areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag" Om det skal være tillatt med fritidsboliger i LNF-området, må eiendommen være avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse, jf. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav b. Med tanke på TS sitt innlegg, fremstår det som at eiendommen ikke er avsatt til LNF spredt.
 5. Lett å bli ilagt overtredelsesgebyr og få pålegg om riving om man med vilje ignorerer melding fra kommunen.
 6. Når kommunen gjennomfører hovedtaksering eller når matrikkelen oppdateres som følge av ortofoto. Alternativt som følge av melding til kommunen.
 7. Han må søke om dispensasjon fra plan uansett. Riving og oppføring av bygning, uavhengig av størrelse, anses som et tiltak. Unntak fra søknadsplikt gjelder bare tiltak som er i tråd med plan, jf. pbl. § 20-5.
 8. Det er helt rett. Oppføring av fritidsbebyggelse er i strid med LNF-formålet (med mindre det er LNF spredt). Om tiltaket strider med plan, er det nødvendig med dispensasjon. En dispensasjon må medføre klart større fordeler enn ulemper, og hensynet bak bestemmelsen som tilsidesettes må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Personlige fordeler tilleggs i utgangspunktet ikke vekt. Om tiltaket medfører økt BYA og ellers ikke medfører noen fordeler, vil det vanskelig kunne sies å foreligge grunnlag for å kunne innvilge en dispensasjonssøknad. Dispensasjonssaker skal på høring til relevante myndigheter, og med mindre dispensasjonen er kurant, jf. kommunens delegasjonsreglement, må saken behandles politisk av planutvalget i kommunen. Saksbehandlingsgebyret for dispensasjonssaker er som regel høyt.
 9. Det skal i utgangspunktet være 8 meter mellom lave byggverk (unntak for byggverk som sammen utgjør en bruksenhet og mindre tiltak). Kravet ivaretas som regel av avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 om 4 meters avstand til eiendomsgrensen. Avstandsregelen kan fravikes i reguleringsplan. I tettbygd strøk følger byggegrensen som regel eiendomsgrensen. Antar at det ikke er tilfellet i denne saken. Kommunen kan gi tillatelse til at det bygges nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter – forutsatt at naboen har avgitt avstandserklæring. I avstandserklæringen kan naboen enten godta at han selv ikke skal bygge nærmere grensen enn 8 meter eller han kan godta at tiltakshaveren bygger nærmere nabogrensen enn 4 meter, forutsatt at tiltaket oppføres i tråd med branntekniske krav. Hvis det sistnevnte alternativet velges, må tiltaket som oppføres bli oppført med branncellebegrensende bygningsdeler med en brannmotstand tilsvarende EI 30. Da vil det ikke være noen begrensninger på din tomt mtp. oppføring av tilbygg (inntil 4 meter fra grense) eller garasje (inntil 1 meter fra grense). Vær imidlertid klar over at naboen din kan søke kommunen om dispensasjon fra avstandskravet. Denne kan kommunen innvilge om vilkårene for dispensasjon foreligger — uavhengig av om du samtykker eller ei.
 10. Hadde vel i underkant av 5 i snitt og 35 % fravær. Videregående må være de tre mest unyttige årene etter ungdomsskolen for min del...
 11. GDPR har ikke relevans for forholdet som er nevnt over. Det fremgår av personopplysningsloven § 2.
 12. Det er ikke noe som hindrer deg i å bruke innholdet i opptaket som grunnlag for å begjære gjenåpning av saken. Hemmelig opptak av samtaler man er del av er lovlig.
 13. Man glir vel over i en politiadvokatstilling når man får utvidet påtalekompetanse.
 14. in Står i dativ. Ubestemt tidspunkt i et bestemt tidsrom. Im September. In den kommende Wochen. In der letzten Zeit. nach Står i dativ. Brukes for å markere noe som skjer eller har skjedd etter en annen hendelse. Nach der Party. Nach dem Unterricht. vor Står i dativ. Brukes for å markere noe som skjer heller har skjedd før en annen hendelse. Vor der Prüfung. an Står i dativ. Bruks for dag og dato. Am Freitag. Am Vormittag. Am 28.01.1990. gegen Står i akkusativ. Brukes som regel for å markere et mer unøyaktig tidspunkt. Gegen 12:00 Uhr. seit Står i dativ. Brukes for å markere noe som har skjedd i fortiden og som fortsatt pågår eller nylig har opphørt. Seit August. ab Står i dativ. Marker et fremtidig tidspunkt for en begynnelse av en hendelse. Ab dem 10.10.2020. bis Står i akkusativ, men skriver du bis zu står det i dativ. Brukes for å markere et sluttidspunkt for en hendelse. Bis Morgen. Bis zur Abenddämmerung. innerhalb Står i genitiv. Brukes for å markere at en hendelse skal skje innen et gitt tidsrom. Innerhalb eines Monats.
 15. Se her. Jeg regner med at dataingeniører flest tjener mellom 500 000 og 1 000 000 - med et snitt på rundt 700 000. Tror du kan finne statistikk på det hos NITO.
×
×
 • Create New...