Jump to content

emeritus

Medlemmer
 • Content Count

  1401
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

248 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

14687 profile views
 1. Det er bare anken over straffutmåling som er henvist til ankeforhandling, så da er det vel bare spørsmålet om straffen som blir behandlet av lagmannsretten. Skyld er da allerede bevist. Med ankeforhandling menes "hovedforhandling", bare i ankedomstolen.
 2. For å starte etterforskning må det foreligge en anmeldelse eller andre omstendigheter som gir rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd. Terskelen er lav. Spaning inngår, så vidt jeg har forstått, som del av politiets alminnelige handlefrihet og krever for eksempel ikke skjellig grunn til mistanke. For å drive med tvangsmidler, for eksempel kommunikasjonsavlytting kreves det imidlertid skjellig grunn til mistanke, se kapittel 16 a og kapittel 16 b.
 3. Det ser ikke ut til at det er noen lovbestemt begrensning hva gjelder fakturagebyrets størrelse, se Ot.prp.nr. 44 (2001-2002) s. 192 om forbrukerkjøpsloven § 37 tredje ledd: "Bestemmelsen innebærer ingen materielle begrensninger i adgangen til å ta gebyr for utstedelse og sending av regning". Hovedpoenget virker å være at fakturagebyret klart må følge av avtalen. Så spørs det om forbrukerkjøpsloven i det hele tatt gjelder, jf. § 2 annet ledd bokstav c. En kan jo spørre seg hvor rimelig det er med så høye gebyr for å sende eFaktura, når det koster noen få kroner per utsendelse. Ikke kan det være mye tid som går med til å kjøre kravene/fakturaene heller. Det er etter min erfaring en enkel prosess hvor du sender en fil til banken. Konklusjonen må vel være at man holder seg unna slike selskaper, og håpe at deres praksis ikke gir motivasjon for andre selskaper.
 4. Forsinkelse, herunder at selger ikke leverer, gjør at kjøper kan kreve erstatning, jf. kjøpsloven § 22. Vilkårene for erstatning etter § 27 må oppfylles. Kjøper må lide et tap, og tapet må være lidt som en følge av forsinkelsen. Det er unntak for hindringer utenfor selgers kontroll, men det er ikke relevant her. Erstatningsutmålingen reguleres av §§ 67-70, herunder § 68 om dekningstransaksjoner.
 5. Spørs om ikke bustadoppføringslova er riktig lov her, dersom det er tale om oppføring av ny bolig. Retting skal skje innen rimelig tid, se bustadoppføringslova § 32 tredje ledd.
 6. Ja, ser ut som G-2021-13 er siste versjon. Den inneholder det samme som G-2021-12 hva gjelder punkt 4 bokstav i om opphold. Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne 2-timers regelen er et resultat av kommunens tolkning av covid19-forskriften § 5. Skulle du blitt anmeldt og nektet å vedta en eventuell bot, ville det vel for domstolene blitt spørsmål om å tolke hva som menes med "skal oppholde seg på karantenehotell" etter forskriften. Må man oppholde seg på hotellet 24 timer i døgnet slik at en røykepause vil være ulovlig? Oppholder man seg på karantenehotellet så lenge man er innenfor tomtegrensene? Er jeg innenfor om jeg setter opp et telt på parkeringsplassen? Er det nok å bare sove på hotellet, eller må man være der mer enn halve døgnet? Det er ingen lett tolkningsøvelse. Så må jo dette tolkes opp mot smittevernloven § 1-5 om at tiltak skal ha medisinskfaglig begrunnelse, være smittevernmessig nødvendig og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Det er vel neppe mer smittefare om man går en tur på 6 timer enn 2 timer. På den annen side er formålet med karanteneregelen å hindre importsmitte, og særlig muterte varianter. Faren ved importsmitte kan tilsi at tiltakene i karanteneperioden må være strenge. Grunnloven § 113 kan også trekkes frem, om at inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. Å sette noen tilnærmet i fengsel er temmelig inngripende når man ikke har gjort noe galt. Det sies gjerne at tyngre inngrep krever klarere hjemmel. Og helt klar er neppe forskriften § 5 første ledd. I alle fall ikke når Justisdepartementet sier at man kan oppholde seg utenfor hotellet, men ikke angir hvor lenge. Skjønner at du er frustrert, men spørs om du vinner noe på å ta kampen.
 7. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell er hjemlet i covid19-forskriften § 5. Den sier imidlertid ikke noe om regler for gjennomføringen av karantenen, bare at "Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden." "Skal oppholde seg" kan jo bety at det ikke er anledning til å forlate hotellet over hodet. Justisdepartementet har i rundskriv G-2021-12 punkt 4 bokstav i skrevet følgende: "Man kan oppholde seg utenfor oppholdsstedet, så lenge man unngår nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med under karantenen" Du finner rundskrivet her: https://lovdata.no/pro/#document/RDEP/rundskriv/g-2021-12/ Jeg har ikke funnet noen nyere versjon, men jeg er ikke skråsikker på at dette er siste. Uansett snodig om Ullensaker kommune skal finne på sine egne regler som er strengere enn uttalelsene fra departementet skulle tilsi. Edit: G-2021-12 er erstattet av G-2021-13. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-132021-revidert-rundskriv-om-karantenehotell/id2848515/
 8. emeritus

  Økonomisk sosialhjelp.

  Stønad til livsopphold er en ytelse man har krav på hvis man ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid eller andre økonomiske rettigheter (f.eks. uføretrygd). Det er en subsidiær ytelse, det vil si at man fortrinnsvis skal sørge for livsopphold ved arbeid eller andre rettigheter. Retten til støtte er også grunnlovsfestet, se Grl. § 110 første ledd. For personer under 30 år, skal det stilles vilkår om aktivitet (finnes unntak), se sosialtjenesteloven § 20 a. For personer over 30, så kan det stilles vilkår, jf. § 20. Vilkårene skal helst virke støttende eller motiverende til å få stønadsmottager selvhjulpen. Hvis det er fastsatt vilkår for stønad, og disse brytes, kan stønaden reduseres, se § 20 tredje ledd. Det er imidlertid et gjennomgående krav i loven at tjenester som ytes skal være forsvarlige, jf. § 4. Det betyr at stønad ved brudd på vilkår ikke kan settes uforsvarlig lavt. Så er det nok ikke uvanlig at man er uenige om hva som er et forsvarlig nivå på tjenestene. I rundskriv R35-00 punkt 4.20.2.8 skrives følgende: "Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, så er det en betingelse at stønaden ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå. Dette innebærer at tjenestemottaker må ha tilstrekkelig med midler til å kunne dekke de aller mest nødvendige behovene som mat, strøm og boligutgifter. Hva som er et uforsvarlig lavt nivå vil avhenge av den enkeltes behov og situasjon"
 9. emeritus

  Økonomisk sosialhjelp.

  Du har krav på økonomisk stønad dersom du ikke kan sørge for eget livsopphold, se sosialtjenesteloven § 18 første ledd. Som nevnt av en tidligere debattant, kan det settes vilkår for tildeling av stønad.
 10. Hvordan har det gått med de du kjenner? La meg tippe at ingen har blitt knivstukket, ranet eller voldtatt.
 11. Jeg synes også Køben og Berlin har vært flott, men det kan jo ha noe å gjøre med at jeg har vært småbrisen og i feriemodus de gangene jeg har vært der. At det liksom skal være så mye mer fantastisk enn Oslo kjøper jeg ikke.
 12. Etter husleieloven er det ikke direkte hjemmel for utleier til å kreve adgang til husrommet for å ta bilder, men som vedkommende over skriver, må du i rimelig utstrekning gi leiesøkende adgang for å "se på husrommet", jf. § 10-1, ved visninger. En kunne kanskje hevde at loven ble til på et tidspunkt hvor det ikke var (like) vanlig å ta bilder av boliger før utleie, og at medvirkning til å kunne ta bilder derfor ikke er eksplisitt regulert (lov av 1999, med utredning fra 1993). Nå er det imidlertid veldig vanlig med bilder i annonser, og av den grunn kan være noe leier må finne seg i basert på en "fra-det-mer-til-det-mindre"-betraktning. Ettersom utleier kan kreve at du gir adgang for leiesøkende til å se på husrommet, bør utleier også kunne kreve adgang for å ta bilder, da dette er mindre (eller i verste fall like) belastende for deg. Manglende eller dårlige bilder kan tenkes å føre til flere visninger. På den annen side er loven ufravikelig til leiers ugunst, og lovgiver har kunnet endret loven dersom den så et behov for å regulere leiers medvirkning i slike tilfeller. En utvidende tolkning av visningsbestemmelsen er problematisk.
 13. Utgangspunktet er at grunneier har eiendomsrett. Skal du gjøre inngrep i den (legge kabel/ledning), så må du ha et rettsgrunnlag. Det naturlige er avtale. Jeg kjenner ingen lovbestemmelser som gir en slik rett. Naboloven § 2 gir deg ikke rett til å benytte eller gripe inn i annens eiendom. Den setter visse begrensninger for bruk av egen eiendom som kan påføre naboen ulemper.
 14. Hva er Navs primære målsetning nå, mener du? I følge NAV-loven er en av hovedoppgavene å "stimulere den enkelte stønadsmottakeren til arbeidsaktivitet der dette er mulig, og gi råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet". Videre er det fremhevet at etaten bistå arbeidssøkere med å få jobb, se NAV-loven § 4 tredje ledd. Dagpenger har fortsatt en karensperiode på tre dager, se folketrygdloven § 4-9. Har man sluttet i sin tidligere jobb uten rimelig grunn, er ventetiden 12 uker. Mitt inntrykk er at trygdemottakere i Norge ikke akkurat lever noe luksusliv, og at det i tilfeller kan grense til det uverdige. Men slik må det kanskje være? Økte utbetalinger vil gjøre det relativt mer fristende å gå på Nav sammenlignet med å stå i jobb, og det har vi ikke råd til.
×
×
 • Create New...