Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Naboloven - Krav og felling og erstatning


Gjest 72824...af6

Anbefalte innlegg

Gjest 72824...af6

Hei!

Naboen har engasjert advokat og sendt krav og felling og erstatning. Krav er at aktuelle trær blir kappet ned jfr. naboloven §3, samt videre tiltak som gjør at røtter ikke gjør ytterligere skade. Det kreves også erstatning ifbm reparasjon av gårdsplass jfr. naboloven §9. I tilleg kreves erstatning for advokatutgifter. 

Erstatningnen kreves på bakgrunn av påstand om at belegningsstein må tas opp, røtter fjernes, underlag klargjøres og stein legges tilbake.

I tillegg må det nevnes at røttene aldri har vært nevn før. Naboen har i lengre tid ønsker trærne kappet ifbm "solforhold" (selv om de aktuelle trærne står i retning nord), og har tatt seg friheten til å kappe ned greiner både på sin side og vår side av eiendommen. Jeg har allerede arrangert for at trærne skal bli kappet til riktig høyde, ettersom de har vokst seg for lange (3m+).

Erstatningskravet er urimelig høyt, og langt fra hva jeg har mulighet til å betale, og jeg ble mildt sagt sjokkert over brevet som har gått via advokat uten å gå veien direkte først. Hvordan stiller jussen seg med tanke på erstatning? 

Anonymous poster hash: 72824...af6

Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5404790 from global

Sjekk fyrst om du har dekning for rettshjelp gjennom forsikringa, ofte kan du ha slik dekning gjennom innbo- eller husforsikring. 

Det vil være ei avgrensing på at naboen din ikkje kan kreve dekning for meir enn det som er nødvendige advokatutgifter, men kva som er nødvendig kjem ann på saka. Du meiner at kravet burde gått direkte til deg utan at det var nødvendig med advokat, men naboen meiner nok at det har vært forsøkt å få deg til å gjere noko med trea i lengre tid. Om det stemmer så tyder jo det på at du har ignorert kravet over lengre tid, og at du i tillegg ikkje har forstått kva saka gjekk på utanom "solforhold" før du no fekk brev frå advokaten. 

Lenke til kommentar

Er du medlem i huseiernes landsforening? De gir medlemmer en halv times gratis advokathjelp pr år og har advokater med fordypning i naboloven. Medlemmer får også rabatter på timesatser for videre innsats. Du har allerede skrevet en bra kladd som advokaten kan bruke til å formulere et offisielt motsvar.

Huseierne har mange juss-guider på naboloven åpent tilgjengelig for ikke-medlemmer:

https://www.huseierne.no/sok/?q=naboloven&p=2#1441

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Jeg er langt i fra sikker, men jeg tror naboen din stiller svakt: I og med dette virker til å være trær av en viss størrelse, så regner jeg med at de har stått der en stund. Da mener jeg å ha lest at naboen din ikke har noe h*n skal har ha sakt. I alle fall hvis naboen din kjøpte nabohuset etter at træne var plantet. Naboen har lov til å kutte greiner som går over på sin side, men IKKE på din side mener jeg også å ha lest.

Lenke til kommentar
Gjest 72824...af6 skrev (4 timer siden):

Krav er at aktuelle trær blir kappet ned jfr. naboloven §3, samt videre tiltak som gjør at røtter ikke gjør ytterligere skade. Det kreves også erstatning ifbm reparasjon av gårdsplass jfr. naboloven §9. I tilleg kreves erstatning for advokatutgifter. 

Utdrag fra naboloven §9: "Når skadelidaren etter god granneskikk burde sagt frå tidlegare, kan skadebotkravet falla bort eller skadebota setjast ned."

Vanskelig språk for meg, men hvis skadelider ikke har nevnt ulempen med røttene før så har han vel ikke sagt i fra tidligere slik han burde. Det må først sies i fra, deretter gis rimelig tid til å gjøre noe med problemet. Årstider (vinter) kan f.eks gjøre det urimelig å rette opp problemet nettopp om vinteren. Da må det vel regnes som rimelig tid å vente til sommeren med å forhindre videre skade. Jeg er usikker på om han kan kreve erstatning for skaden fra røttene med tilbakevirkende kraft, fra før første gang han klaget på det. Dette er en type skade som skadelider må eller burde ha visst om over lengre tid og dermed gjort deg oppmerksom på tidligere, dersom han ville at du skulle gjøre noe med det. Det er jo ikke ditt ansvar å ta deg inn på naboens tomt for å lete etter potensielle problemer som følge av treet. Det er noe skadelider eventuelt må si i fra om og gi deg rimelig tid til å gjøre noe med. Denne sakte utviklende skaden er jo i sterk kontrast til f.eks et tre som ramler over naboens tomt og gjør umiddelbar skade.

"Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i §§ 2-5 er den ansvarlege skyldig til å bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg skuldig i aktløyse eller ikkje."

Så vidt jeg klarer å forstå så kan kan altså gjøre krav på skadeerstatning, men neppe tilbake i tid for en sakte utviklende skade som det ikke har blitt sagt i fra om. Ei heller advokatutgifter. Advokatutgifter er ikke en skade. NB. Kan ikke garantere at jeg ikke leser dette feil.

Spørsmål til TS: Har du tidligere varslet naboen om at du har arrangert for å gjøre noe med høyden på trærne eller er dette helt nytt for vedkommende? Hvis du har varslet om det før advokatbrevet dukket opp så tror jeg du stiller sterkere i din sak. Særlig om du kan bevise det med datert brev, epost, sms etc eller kan skaffe en vitneuttalelse på det.

Lenke til kommentar
Sitat

Konsekvenser av brudd på reglene i § 2.
Har noen lidt økonomisk tap ved å være påført skade eller ulempe i strid med loven, har vedkommende krav på erstatning. Dette følger av naboloven § 9.

Er forholdene i strid med § 2, har naboen også som hovedregel krav på at tilstanden blir rettet. Dette vil si at forholdene skal bringes i samsvar med det som er lovlig. Fra denne regelen er det imidlertid mange unntak. Et av disse er at dersom retting kommer til å medføre så store kostnader eller utlegg at det klart står i misforhold til det som kan oppnås, kan det gjøres unntak. Vilkåret er at det ikke er noe vesentlig å legge den naboen som har iverksatt tiltaket til last, og at den skadelidende naboen får et økonomisk vederlag. Det vises til naboloven § 10.

https://www.paragrafen.no/?id=60

Det høres ut som naboen din vil at du skal delfinansiere ny belegningsstein hos han. Hvordan er tilstanden på resten av plassen? Hvordan er tilstand på belegningsstein ellers i nabolaget? Er det sånn at man i ditt nabolag bør kunne forvente å bytte sånt selv pga nabolagets alder og vegetasjon? Eller er det svært knyttet til akkurat ditt tre?

Har de omdiskuterte trærne tjent som avgrensning "hekk" mellom tomtene?

Lenke til kommentar
Opsat500 skrev (40 minutter siden):

Kan du ikke bare si til naboen at han kan fjerne de trærne? Slik at du slipper å gjøre det selv.

God ide. Jeg fant noe interessant:

Sitat

Naboen har rett til å kutte og skjære av trær, grener og røtter etter grenselinjen hvis de stikker inn på hans eiendom og er til vesentlig skade eller ulempe. For trær og grener gjelder dette bare når varsel er gitt og de deretter ikke er tatt bort innen rimelig tid, jfr. naboloven § 12.

https://www.paragrafen.no/?id=60

Det høres ut som TS kan kreve erstatning for greiner som er kuttet på TS sin side av grensa. Han kan samtidig stille spørsmål om hvorfor ikke naboen hverken har sagt i fra om rotproblemet eller har utøvd sin rett til å fjerne røttene som krysser tomtegrensa. Med andre ord, naboens krav virker i stor grad urimelig og dårlig håndtverk fra advokatens side. Samtidig som han kan pådra seg erstatningskrav for å ha tatt seg til rette på TS sin tomt. Dette lukter det forlik av.

Lenke til kommentar

(Jeg kopierer litt her og der fra et annet innlegg om liknende tema.)

Først, det er ikke opplagt at trærne er i strid med reglene i naboloven. Naboen har anført § 3:

 

Quote

 

§ 3.

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande tre som grannen har krav på å få bort etter § 10, jfr. § 2.

https://lovdata.no/lov/1961-06-16-15/§3

Det er i praksis tre vilkår som alle må være oppfylt før naboen kan kreve at et tre fjernes. Det viktigste her er antakelig at det ikke må være "nemnande om å gjera for eigaren" å ha treet.

Fra Einar Bergholm, Rettigheter i fast eiendom (2016) side 242 (sitert fra sitat i LB-2021-061379):

Quote

Hva som er nevneverdig i den enkelte sak, vil bero på et konkret skjønn. Alle argumenter som folk flest oppfatter som relevante, kan det legges vekt på. At et tre er vakkert å se på, og at det gir treeierens tomt eller naturmangfoldet på stedet et ekstra pluss, er derfor relevante argumenter. I tillegg kan det legges vekt på at et tre kan ha andre funksjoner, som for eksempel å hindre erosjon, stabilisere skråninger, ivareta oppholdssteder for fugler, dyr og innsekter, rense luften, skape le for vind og gi lunere oppholdsrom for både mennesker, planter og dyr, samt dempe støy og minske forurensninger. Etter rettspraksis er terskelen relativt lav for hva har nevneverdig betydning for eieren eller naturmangfoldet på stedet.

Man kan altså trekke inn mange momenter.

Hvis det er nevneverdig om å gjøre for deg å ha disse trærne kan ikke naboen kreve dem fjernet etter naboloven § 3. Og hvis trærne ikke er i strid med § 3 kan han heller ikke kreve erstatning etter § 9 jf. § 3. Du bør dermed ikke være for "snill". Trekk fram alle (saklige) argumenter for hvorfor du ønsker å beholde trærne. Det at du har kappet dem tidligere beviser ikke at du ikke hadde rett til å la dem vokse.

Hvis denne saken havner i retten vil antakelig naboen også trekke inn den generelle regelen i naboloven § 2, om å ha noe som er "urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom". I motsetning til § 3 kan § 2 involvere en interesseavveining. Det betyr at det ikke er nok i seg selv at eieren har en nevneverdig grunn. Men i praksis er visst domstolene "meget tilbakeholdne" med å bruke § 2 hvis et tre ikke kan fjernes etter § 3 (jf. artikkel i PA-2009-7-38 av Einar Bergsholm, via LB-2021-061379).

 

Selv om naboen skulle ha rett på erstatning tviler jeg på om han kan kreve mye.

Riktig nok er det ikke noe krav om skyld for at du skal bli ansvarlig. Det holder at naboen har lidt et økonomisk tap som følge av skade eller ulempe i strid med §§ 2-5. Så "jeg viste ikke" eller andre variasjoner av "det var ikke min skyld" er ikke gode forsvar.

Andre har nevnt naboloven § 9 tredje ledd, som sier at erstatningen kan settes ned eller falle bort hvis naboen "etter god granneskikk burde sagt frå tidlegare". Men hvis naboen ikke visste om en skade er det vanskelig å påstå at god skikk tilsa at han burde sagt fra.

Det viktigste etter min mening er at naboen bare kan kreve erstatning for økonomisk tap som følger av regelbruddet. For naboloven § 2 betyr det at man bare får erstatning for tap som følger av at "tålegrensen" er oversteget. (Jf. note 22 til gl. § 9 på Rettsdata.no og LB-2020-46612.) Det samme prinsippet må gjelde for § 3 når det gjelder trehøyde. Det betyr at naboen må sannsynliggjøre at skaden har skjedd fordi trærne var for høye. Eller eventuelt at skaden har blitt større enn det den ellers ville blitt fordi du ikke kappet trærne. Det vil si, hvis et 300 cm tre hadde vært ok etter naboloven § 3, og du lot treet vokse til 301 cm, skal du erstatte kostnadene som på en eller annen måte følger av at treet var 1 cm høyere enn det burde vært. Ikke alle kostnader som følger av at treet eksisterer. Eller, hvis 4 av 5 trær er lovlige, og alle har røtter over til naboeiendommen, så kan naboen bare kreve erstatning for skader som følger av at det femte treet var for høyt.

  • Liker 1
  • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Ståle Nordlie skrev (16 minutter siden):

Andre har nevnt naboloven § 9 tredje ledd, som sier at erstatningen kan settes ned eller falle bort hvis naboen "etter god granneskikk burde sagt frå tidlegare". Men hvis naboen ikke visste om en skade er det vanskelig å påstå at god skikk tilsa at han burde sagt fra.

Min mening om hvem som burde visst hva, angående røttenes påvirkning på belegningssteinen, er at saksøker burde visst om skaden på sin egen tomt, mer enn naboen burde visst om skaden på nabotomta. En tomteeier burde ha bedre oversikt og kunnskap om sin egen tomt enn om andres tomter. Derfor mener jeg at man bør forvente at eieren av belegningssteinen burde oppdage og varsle om skaden før naboen ble oppmerksom på det.

Lenke til kommentar

Sjekk også om det er lokale regler rundt vern av trær.
I Oslo er trær med omkretst større enn 90 cm vernet, og det må da evt. søkes om å fjerne det:
https://www.nrk.no/osloogviken/forbudt-a-felle-store-traer-pa-egen-tomt-1.12918834

Ville tro terskelen for hva som er ulempe øker for et større tre.
Et tre som "alltid har stått der" kan vel ikke plutselig være til hinder. 

 

Edit:
Og det er ref siste avsnitt her ikke nok at treet henger over til naboen:
https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/bytraer-til-glede-og-besvaer

Sitat

– Vi innvilger trolig rundt 100 trefellinger per år. Mange tror at om et tre står nærmere tomtegrensen enn 1/3 av høyden, så må treet vekk. Selv jurister kan påstå dette, men det er feil. Et slikt tre må bare fjernes om det ikke er viktig for eieren eller naturmangfoldet på stedet. Dermed er det en vurdering av ulempene treet påfører klager veid mot nytten og gleden eieren og naturen har av treet som er det avgjørende. Det finnes rettspraksis på at et tre må få stå selv om det henger over eiendomsgrensen.

 

Endret av KalleKanin
  • Liker 1
  • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Gjest ce9e6...5b6
Gjest 72824...af6 skrev (22 timer siden):

Naboen har i lengre tid ønsker trærne kappet ifbm "solforhold" (selv om de aktuelle trærne står i retning nord)

Så trærne skygger aldri for naboen? Men han krever likevel at de fjernes fordi de skygger for sola?

Gjest 72824...af6 skrev (22 timer siden):

ble mildt sagt sjokkert over brevet som har gått via advokat uten å gå veien direkte først.

Kanskje fordi han har erfart at den veien ikke fører frem? Ref. "har i lengre tid ønsker trærne kappet".

Noe forteller meg at det er 2 sider i denne saken...

Anonymous poster hash: ce9e6...5b6

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...