Jump to content

Ståle Nordlie

Medlemmer
 • Content Count

  1610
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1170 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det som skaper rot her er at husleieloven legger opp to terskler for oppsigelse. For det første må oppsigelsen være lovlig. Det krever blant annet at den må være "saklig" etter reglene i § 9-5. Det er ikke en høy terskel. Salg vil ofte være saklig grunn. For det andre kan en lovlig oppsigelse "settes til side" etter protest fra leier dersom retten "ut fra en vurdering av begge parters forhold finner at den vil virke urimelig", jf. § 9-8 (2). I følge forarbeidene er det at utleier vil selge uten leier typisk ikke et tungveiende "forhold". Men det er fortsatt relevant, og inntrykket mitt er at det vil være tilstrekkelig hvis ikke leier har tungtveiende "forhold" på sin side.
 2. Feil dato tror jeg ikke spiller noen stor rolle. Men man må naturligvis ikke flytte før loven/avtalen krever det. Ugyldighet pga formfeil (ikke opplysning om protestmulighet) er problematisk når du alt har protestert. pedr0a har alt sitert merknaden til paragrafen fra forarbeidene i Ot.prp. nr. 82 (1997-1998). Tanken er at hvis du faktisk har protestert kan du ikke hevde at oppsigelsen er ugyldig fordi du ikke visste at du kunne protestere. Men dette er i strid med lovens klare ordlyd. Ekspert på boligrett Christian Fr. Wyller mener (note 642 på Rettsdata) at "gode grunner" taler for at leier må kunne påberope formmangler selv om han har protestert. Jeg er enig. Jeg vet ikke hvordan dette løses i praksis. (Det kan også diskuteres om utleier har sendt "skriftlig" oppsigelse. Jussen er igjen uklar på hva som kreves.)
 3. Slik jeg forstår det som er sagt tidligere i tråden (?) er det i ditt tilfelle avtalt 3 måneders gjensidig oppsigelse. Leieavtalen kan da sies opp "i samsvar med bestemmelsene i §§ 9-4 til 9-8", jf. husll. § 9-2 andre ledd. Det vil si reglene for oppsigelse av tidsubestemte avtaler.
 4. Salg av bolig vil ofte være saklig grunn til oppsigelse. Et kjapt eksempel fra Husleietvistutvalget: (Så kan det potensielt bli et spørsmål om oppsigelsen "ut fra en vurdering av begge parters forhold...vil virke urimelig", jf. husll. § 9-8 andre ledd.)
 5. Hvor har du "minst 20-25 %" fra? Inntrykket mitt er at så lenge det ikke er spesielle forhold ved leier, og det er kurant å finne en ny bolig i leiemarkedet, vil en lovlig oppsigelse ikke være "urimelig".
 6. Nei. Det holder å protestere skriftlig til utleier innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt, jf. husll. § 9-8.
 7. Det høres ut som (?) dette er regulert av bustadoppføringslova. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43 I utgangspunktet har du altså krav på retting av mangler, men ikke hvis det fører til "kostnader eller ulemper som ikkje står i rimeleg høve til det [du] oppnår". Det virker som om entreprenøren aksepterer at det dreier seg om "mangler", men mener unntaket gjelder. Fra NOU 1992: 9 s.78 : Note (148) på Rettsdata av Kåre Lilleholt oppsummerer regelen slik: Uten å vite hva slags feil det er snakk om er det naturligvis umulig å si om du kan kreve retting i din sak. Og regelen er dessverre ikke så klar, selv med hjelp fra forarbeidene. Men merk deg at retting ikke er eneste alternativ hvis det foreligger en mangel. Du kan i det minste kreve prisavslag. Gitt at rettekostnadene er "urimelig høge" skal du altså ha prisavslag "lik den verdireduksjonen som mangelen medfører", eller minst "det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting". "Verdireduksjonen" vil vanligvis baseres på markedsverdi, men kan unntaksvis også inkludere personlige, subjektive forhold, jf. Høyesterett (HR-2018-00392-A.)
 8. Hvis dere ikke har en egen avtale (uttrykkelig eller underforstått) er dette antakelig regulert av sameieloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-6 . Jeg ser ingen hjemmel for å nekte en sameier å bruke bilen. Ved misbruk må du eventuelt kreve utløsning etter § 13. Eller kreve at sameiet oppløses etter § 15
 9. En typisk problemstilling vil være om det foreligger en "virksomhetsoverdragelse" eller ikke. Hvis svaret er "ja" har arbeidstaker en rekke rettigheter, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 16.
 10. Så lenge saken er "valg av nytt styre" ser jeg ingen hjemmel for å kreve navngitte kandidater. (Som du sier er det lurt å ha villige kandidater klare på forhånd, men hvis noen foreslår andre på møtet må det også være innenfor "samme sak".)
 11. Eierseksjonsloven § 44: Det ordinære årsmøtet skal alltid velge styremedlemmer (hvis nødvendig), selv der man har glemt å nevne det i innkallingen. Man må nødvendigvis ikke nominere kandidater på forhånd.
 12. Så vidt jeg kan se er det en frist på 10 dager i FSFIN Forskrift til skatteloven § 10-21-5: Du kan potensielt klage til Finansklagenemda Bank og kreve erstatning. Eksempel: https://publisering.finkn.no/statement/2020-205 Du bør gi klar melding om hva du planlegger å gjøre når overføringen er fullført, slik at det blir lettere å sannsynliggjøre (eventuelt) økonomisk tap senere.
 13. Hva sa du i oppsigelsen?
 14. Pussig. Ga de noen hjemmel for det? (Var det kanskje snakk om utdeling fra et ansvarlig selskap som driver med kryptovaluta?)
×
×
 • Create New...