Jump to content

Ståle Nordlie

Medlemmer
 • Content Count

  1585
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1161 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. For det første høres det ut som om TS har overtatt "rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen" etter husleieloven § 8-6. Da gjelder antakelig kontrakten like godt for TS som for den opprinnelige utleieren. Det er for sent nå å klage på dårlig vask ved innflytting, jf. husleieloven § 2-8. Videre sier husleieloven § 10-2 at husrommet skal være "ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler som utleieren selv plikter å utbedre" om ikke annet er avtalt. "Rengjort" er et separat krav fra "samme stand som ved overtakelsen". Så selv uten en uttrykkelig avtale skal husrommet uansett vaskes før tilbakelevering. Hvis leier nekter å gjøre opp for seg er neste skritt Husleietvistutvalget eller Forliksrådet (avhengig av sted). Jeg anbefaler ikke å true med noen "gapestokk" over en liten privatrettslig tvist som dette.
 2. Nei. Fra husleie.no: Eller fra note 259 på Rettsdata av Wyller: I praksis er det vanskelig å finne et klart tall på hva som er gjengs leie, men det vil typisk være mindre enn markedsleie. Det kan selvfølgelig fortsatt være mer enn det en leier betaler i dag.
 3. Jeg er ikke overbevist om at reiseforsikringer "ikke gjelder" dersom UD fraråder reise. En slik suspensjonsklausul må tolkes i lys av forsikringsavtaleloven (og ulovfestet rett). Jeg har ikke funnet noen klar praksis. Riktig nok er det ingen tvil om at en forsikringsavtale kan begrense hvilket område forsikringen gjelder for. Så en avtale som sier "forsikringen gjelder ikke i Hellas" er i utgangspunktet grei nok. Men samtidig kan ikke dette brukes til å omgå de ufravikelige reglene i forsikringsavtaleloven.En klausul som er i strid med loven blir ikke lovlig ved at man formulerer regelen som et vilkår for at forsikringen skal gjelde i Hellas. Fal § 13-6 (om personforsikring) har en regel om "ansvarsbegrensning på grunn av farlig virksomhet o l". "Har selskapet gjort sitt ansvar avhengig av at den forsikrede ikke deltar i en bestemt virksomhet eller utsetter seg for en bestemt fare, er det likevel ansvarlig for forsikringstilfeller som inntreffer mens forsikrede deltar i virksomheten eller utsetter seg for faren dersom forsikringstilfellet ikke skyldes forholdet." https://lovdata.no/lov/1989-06-16-69/§13-6 Her kan man hevde at det å reise til Hellas (eller et annet land) i strid med UDs råd er å "utsette seg for en bestemt fare". Dermed er forsikringsselskapet fortsatt ansvarlig "dersom forsikringstilfellet ikke skyldes forholdet". Fal har en liknende regel for skadeforsikring i § 4-6. Dette blir i så fall svært forskjellig fra "forsikringen gjelder ikke". De reisende kan måtte dekke korona-relaterte utgifter selv, noe som selvfølgelig kan bli dyrt. Men til tross for pandemien regner jeg med at de fleste forsikringstilfeller vil skyldes andre "forhold". Generelt kan man også spørre om klausulen er en såkalt "skjult handlingsklausul", der en regel som egentlig er rettet mot forsikredes oppførsel/handlinger er formulert som et objektivt unntak. Argumentet her er at klausulen egentlig er ment å motvirke en bestemt type uaktsom handling - reise til og oppholde seg i farlige områder. I så fall gjelder fal § 13-9, om når selskapets ansvar kan settes ned eller falle bort. (Samt eventuelt reglene om hva som skal formuleres som sikkerhetsforskrifter og nevnes i forsikringsbevis.) Da blir det spørsmål om den forsikrede "grovt uaktsomt" har "fremkalt" forsikringstilfellet.
 4. Hva slags hybel er det snakk om? Hva står det om oppsigelse i kontrakten?
 5. Et par paragrafer fra husleieloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17#KAPITTEL_9 Hvis ikke oppsigelsen du fikk oppfyller vilkårene i paragrafen over er den ugyldig. Utleier må eventuelt sende en ny, korrekt oppsigelse, med ny oppsigelsesfrist. Hvis du er i tvil om oppsigelsen er gyldig, og har tenkt å hevde at den uansett ikke er lovlig etter § 9-5, bør du "protestere skriftlig til utleieren innen en måned" for å være på den sikre siden. Hvis du ikke leier "enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig" må altså utleier ha en akseptabel grunn til å si opp avtalen. Antakelig at du har "misligholdt leieavtalen" eller "det foreligger en annen saklig grunn". Basert på det lille du har sagt tviler jeg på om utleier kan si opp. Hvis det i det minste er tvilsomt er det rom for forhandlinger. "Jeg mener oppsigelsen er ulovlig etter husleieloven § 9-5 andre ledd. Men jeg er likevel villig til å flytte hvis ...." Alternativet er å satse på at oppsigelsen ikke er gyldig etter § 9-7 og bli boende til du får en korrekt oppsigelse. Så kan du eventuelt protestere på den.
 6. Krikkert, jeg er enig i at uttalelsen om at "... så lenge det angår gjeld knyttet til et formuesgode som helt eller delvis hører til ektefellens rådighetsdel " (fra Rt-2008-769 avsn 46, sitert over), og prinsippet om at man bare kan skjevdele sine egne verdier, isolert sett er problematisk. Jeg var for kjapp med å påstå at det ikke vil gjøre noen forskjell hvis kona ikke eier noe av boligen. Men hva mener du denne nedbetalingen skal klassifiseres som? Gave uten ektepakt? Lån? I så fall er vi tilbake til skjevdeling. Kona eide de fortsatt pengene/fordringen. Denne formuen kan klart føres tilbake til gaven og kan skjevdeles.
 7. Antar dette gjelder skatteloven § 9-3 andre ledd bokstav a (og også bokstav b), jf. § 9-4 første ledd. Skatte-ABC: https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/bolig--realisasjon/B-15.015/B-15.017/ 4.2.1 Generelt Kravene til eiertid er oppfylt når realisasjonen finner sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet, og mer enn ett år etter at den ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført. Som utgangspunkt begynner eiertiden å løpe når eieren for det vesentlige har fått overført de juridiske og faktiske eierbeføyelser. Om når eierbeføyelser er gått over, se emnet «Eierbegrepet», pkt. 9. [...] Eiertiden godskrives frem til det som inntrer først av realisasjon eller avtale om realisasjon. Visse ufullstendige avtaler der alle vilkårene ikke er fastlagt, kan etter omstendighetene også avbryte eiertiden, se FIN 30. november 1998 i Utv. 1999/216. Om realisasjon, se emnet «Realisasjonsbegrepet». Eiertid regnes fra dato til dato. [...] Så, fra "for det vesentlige har fått overført de juridiske og faktiske eierbeføyelser" til "realisasjon eller avtale om realisasjon". Litt mer fra Skatte-ABC: https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/eierbegrepet/E-1.013/E-1.014/#9-1-2-spesielt-om-salg-av-fast-eiendom 9.1.2 Spesielt om salg av fast eiendom Overtar kjøperen den faktiske råderetten til en fast eiendom på permanent basis på avtaletidspunktet, kan kjøperen i utgangspunktet anses som eier fra avtaletidspunktet. Ved salg mv. av fast eiendom vil imidlertid overgangen av den faktiske rådigheten over eiendommen i normaltilfellene komme til uttrykk ved at kjøperen tiltrer/overtar eiendommen. Kjøperen vil normalt samtidig overta risikoen for eiendommen. Dette tidspunktet vil da markere eiendomsrettens overgang. [...] Oppsummert: For de fleste løper eietiden fra de overtar eiendommen til de avtaler salg.
 8. Jeg tror eksen kan holde dette beløpet utenfor delingen. Det er ikke tvil om at det er mulig å skjevdele en gave som har blitt brukt til nedbetaling av gjeld. I Høyesteretts dom i Rt-2008-769 (avsn 46) sa Høyesterett: (Ekteskapsloven § 59 gjelder skjevdeling.) Nedbetaling av gjeld vil altså øke "nettoverdien" av en eiendel, og så lenge denne verdiøkningen er i behold og "klart kan føres tilbake " (jf. ekteskapsloven § 59 første ledd) til nedbetalingen kan verdien holdes utenfor likedelingen. Hvis man bruker samme løsning som i saken over skal eksen da få tilbake det hun betalte ned på lånet, justert for inflasjon. (Dvs hun får ikke en andel av boligens verdistigning.) Man kan komme til samme eller liknende konklusjon på andre måter. Litt juridisk filosofering: Saken over gjaldt en bolig som ektefellene eide sammen. Man kunne kanskje hevde at konklusjonen kunne bli annerledes i saken i denne tråden. Her er det visst den ene ektefellen eier boligen alene (??) og som i utgangspunktet kan skjevdele hele verdien av boligen. Jeg tror ikke vil gjøre noen forskjell. Det er fortsatt felleseie. Og hvis det var særeie ville ikke nødvendigvis det endre sluttresultatet. Uansett, spørsmålet blir hvordan eksens nedbetaling skal klassifiseres. Har eksen i realiteten kjøpt en andel av boligen? I så fall må den andelen hun har kjøpt med gavemidlene kunne skjevdeles. Hvis hun ikke kjøpte en andel, var det i så fall en ren "gave" til TS? Ekteskapsloven § 50 krever ektepakt for at gaver som ikke er "vanlige" (eller pensjon o.l.) skal være gyldige. Dette høres ikke ut som en "vanlig" gave. Så i så fall må hun kunne få tilbake pengene. Er det kanskje et "åpenbart urimelig resultat" hvis TS får skjevdele verdier som skyldes eksens nedbetaling? I så fall kan man hevde at TS ikke kan skjevdele hele verdien av boligen, jf. ekteskapsloven § 59 andre ledd, slik at eksen i praksis får tilbake pengene sine. Til slutt, for at TS på sin side skal kunne skjevdele verdien av boligen må hele verdien som skjevdeles "klart" kunne føres tilbake til midler han hadde "da ekteskapet ble inngått" . Det kan bli vanskelig å bevise når deler av totalverdien åpenbart skyldes eksens nedbetaling av gjeld. Antakelig er det også et spørsmål om deler av nettoverdien skyldes eksens andre bidrag i løpet av ekteskapet.
 9. Hva, nøyaktig, står det om varighet og oppsigelse?
 10. Man kan ikke avtale "administrasjonskostnader" i tillegg til leien i et husleieforhold, jf. husleieloven § 3-7. Utleiers hjemmel må eventuelt være at dette er et "erstatningskrav" på grunn av mislighold fra leiers side. Etter min mening virker det svært tynt. Og i alle fall kan ikke utleier kreve mer i erstatning enn det faktiske, dokumenterbare økonomiske tapet som følger av leiers mislighold.
 11. Først, det jeg sa var at videoen "prøver å gi inntrykk av at" viruset kom fra USA. Ditt svar er at jeg "lyver" fordi videoen ikke uttrykkelig sier at viruset kom fra USA. Men jeg mener det er ganske tydelig at videoen lar en seer uten videre kunnskap sitte igjen med inntrykk av at viruset kom fra USA. Det hadde vært en enkel sak å bruke noen sekunder på å nevne at viruset opprinnelig ble funnet i Mexico. Det hadde også vært naturlig å "sammenlikne" hvordan opphavslandet Mexico håndterte utbruddet i 2009 med hvordan opphavslandet Kina håndterer utbruddet i 2020. Men det gjør han altså ikke. Fokus er på USA. Dette er klassisk propagandateknikk. Man sier noe som ikke teknisk sett er usant, men som gir mottakeren feil inntrykk av virkeligheten. Jeg minner videre om resten av innlegget mitt, som siterer en tweet fra det kinesiske utenriksdepartementet der de sier rett ut at "H1N1 was started in the USA". Så det finnes tydeligvis kinesere som på en aller annen måte har fått inntrykk av at H1N1 "ble startet" i USA.
 12. ^ "Hva med USA" er del av den kinesiske propagandaen. Legg merke til at videoen over prøver å gi inntrykk av at 2009 H1N1-influensaen kom fra USA og at det var USAs skyld at den spredte seg. Dette er i tråd med propagandaen fra det kinesiske utenriksdepartementet. Kina påstår at H1N1"was started in the USA". I virkeligheten kom de første rapportene fra Mexico. Kina har også ukritisk kopiert en tabell fra det velkjente internasjonale helsetidsskriftet (??) "Business Insider" som inneholder en grov feil og påstår at 17.40% døde av H1N1. Den statskontrollerte avisen Global Times har en artikkel som sier det samme: https://www.globaltimes.cn/content/1178504.shtml . Den originale artikkelen i Business Insider ble raskt rettet: Men det kinesiske utenriksdepartementet lar sin tweet stå uten rettelser eller beklagelser. (Man kan jo lure på hvorfor de ikke oppdaget feilen til å begynne med.) I alle fall, det er en ganske stor forskjell på en sykdom som dreper ca 0,02%, det vil si omtrent som vanlig influensa, og Wuhan-viruset som kanskje er rundt 100 ganger mer dødelig med rundt 2%. Videoen i innlegget over, som ellers er fryktelig opptatt av å "sammenlikne", nevner ikke det. Videoen bruker også et av de høyeste anslagene for antall døde (500 000) uten å forklare nærmere . Videoen vil heller ikke si nøyaktig hva de mener ble gjort feil i 2009, utover å nevne at USA ikke satte hele byer i karantene for å prøve å stoppe en influensa fra utlandet som allerede var spredt rundt om i landet og verden.
 13. Skal man få "godskrevet botid" for en helt utleid bolig må man oppfylle et vilkår for unntak i skatteloven § 9-3. Det vil i all hovedsak si brukshindring på grunn av arbeid eller helse. Når det gjelder folkeregistrert adresse så er det overhodet ikke "åpenbart" at man bør basere seg på at skatteetaten ikke oppdager straffbare (og potensielt kostbare) lovbrudd. I dette tilfellet har TS ikke sagt noe om at kjæresten leier ut "svart", så skatteetaten har antakelig allerede informasjon om at boligen er utleid. Og uansett skal man være rimelig dum for å begå forbrytelser som er så lette å oppdage hvis noen fatter mistanke.
 14. "Folkeregistrerte adresse" er ikke avgjørende. Vilkåret er at hun må ha brukt eiendommen som egen bolig. I perioden hun leier ut hele leiligheten bruker hun den åpenbart ikke som egen bolig.
 15. Næringsbygg: "Commercial property" eller "commercial building". https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_property Tomt: "Lot" eller "plot". https://en.wikipedia.org/wiki/Land_lot Eller kanskje "property". Hva som er den beste oversettelsen kommer gjerne an på sammenhengen. Og ulike uttrykk kan ha forskjellige juridiske betydninger avhengig av hvilket land/sted man snakker om.
×
×
 • Create New...