Jump to content
Sign in to follow this  
Snylter

Overvåking av norske borgere ved reise i Norge

Recommended Posts

Et relativt enkelt spørsmål kanskje?

Har norske myndigheter lov til å overvåke egne borgere ved reise innad i kongeriket?

Helt konkret spør jeg fordi man ved reise fra Svalbard til fastlandsnorge må gjennom passkontroll og det her logges hvem som er gjennom den og når. Denne informasjonen har så polititjenestepersoner tilgang til ved oppslag i forbindelse med reise tilbake igjen.

Jeg opplevde å bli stilt spørsmål om hvorvidt jeg hadde vært i utlandet de siste ti dager før reise til Svalbard, noe jeg ikke hadde vært. Det ble da stilt spørsmål rundt hvordan jeg kunne ha kommet over grensa 7 dager tidligere hvis jeg ikke hadde vært i utlandet..

Har virkelig myndighetene lov til å rutinemessig innhente denne typen informasjon ved reiser innad i riket?

Share this post


Link to post

Svalbard er litt spesielt ettersom Svalbard er ein del av Norge, men ikkje ein del av Schengen. Dette utløyser krav om ID kontroll ved inn og utreiser.
Så i forhold til det du spør om så er ikkje reiser mellom fastlandsnorge og Svalbard ei reise innad i Norge, det er ei reise frå/til eit schengen-område til eit område som ikkje er del av schengen-området.

 

Ellers så er det det slik at lovlegheita av overvåkning av innbyggerane kjem ann på kva som er årsaken for overvåkninga. Alt av registrering er heller ikkje overvåkning. Til dømes er reiser ein av mange ting som er frivillig slik at man kan unngå registrering ved å ikkje reise.

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
16 hours ago, The Avatar said:

Så i forhold til det du spør om så er ikkje reiser mellom fastlandsnorge og Svalbard ei reise innad i Norge, det er ei reise frå/til eit schengen-område til eit område som ikkje er del av schengen-området.
Til dømes er reiser ein av mange ting som er frivillig slik at man kan unngå registrering ved å ikkje reise.

Hvordan mener du reise direkte mellom to steder i Norge ikke er en reise innad i Norge? Jeg passerer riktignok yttergrensen til Schengen men det er ikke det jeg spør om, jeg reiser innad i Norge selv om jeg må legitimere meg. Hva gjelder reiser til og fra Svalbard er det ikke nødvendigvis frivillig heller, det forekommer reiser man rett og slett er nødt til å gjennomføre.

Legg ellers merke til at jeg ikke spurte om annet enn juridiske betraktninger, det er jussen som er interessant her.

Share this post


Link to post

Sjølv om Svalbard er ein del av kongeriket Norge så blei Svalbard ikkje tatt med ved inngåing av Schengenavtalen. Bakgrunnen var at Svalbardtraktaten artikkel 3 gir alle traktatens partar rett til innreise og opphold utan hensyn til formålet.
Ettersom mange av partane i Svalbardtraktaten ligg utanfor Schengen-område så måtte ein skille ut Svalbard når Norge blei ein del av Schengenavtalen slik at visum og oppholdsløyvekrav etter Schengenavtalen ikkje skulle innskrenke retten til å reise til Svalbard etter Svalbardtraktaten.

Svalbard er ein del av kongeriket Norge formelt sett, men på grunn av internasjonale avtalar så må det enten gjennomførast passkontroll ved reiser til Svalbard, eller så må Norge trekke seg ut av Schengenavtalen slik at det blir passkontroll ved reiser til alle andre land.

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Når grenseloven trer i kraft har staten rettslig grunnlag til denne overvåkingen der. (kapittel 4) 

Den er ikke trådt i kraft, og per nå er rettsgrunnlaget mer fragmentert. Siden Svalbard ikke er del av Schengen-området, er Norge pålagt grensekontroll ved innreise fra Svalbard i grenseforordningen (EU-forordning nr. nr. 562/2006) som er inntatt i norsk rett gjennom utlendingsforskriften § 2-1. Hjemmel for grensekontroll er også utlendingsloven § 15. (Utlendingsloven gjelder, til tross for navnet, i noen utstrekning også norske borgere, jf. dens § 2). 

Rettsgrunnlag for lagring og overvåkning er antageligvis GDPR art. 6 (e). Det er vanskelig å føre effektiv kontroll med grensene om du ikke kan vite om vedkommende har vært her før. 

Jeg ser ikke umiddelbart noen andre rettslige skranker for slik overvåking. Retten til privatliv etter EMK og grl. § 102 er langt fra ubetinget/ubegrenset. 

Det sagt: Hvis spørsmålet er om du har vært i utlandet de siste 10 dager, du sier nei, og grensekontrolløren hevder at du lyver fordi du passerte grensen inn fra Svalbard for 7 dager siden, så har grensekontrolløren misforstått regelverket eller så har du misforstått spørsmålet. Svalbardet er ikke utlandet, og om spørsmålet faktisk kun gjelder utlandet snakker du sant når du svarer nei selv om du har vært på svalbard. 

  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Utlendingsloven gjelder ikke for Svalbard, jf. utl. § 6 fjerde ledd, men i samme bestemmelse gis det hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi regler om kontroll med norske og utenlandske reisende til og fra Svalbard. Forskriften gjelder eksplisitt også for norske borgere. 

Slike bestemmelser er gitt i utlendingsforskriften § 1-15, som bestemmer at alle reisende til og fra Svalbard skal kontrolleres etter reglene i utlendingsloven kapittel 2 og utlendingsforskriften kapittel 2 til 4, også norske borgere. 

Det finnes altså hjemmel i lov for kontroll av reisende til og fra deler av kongeriket Norge. 

EMKs fjerde tilleggsprotokoll artikkel 2 bestemmer om bevegelsesfrihet innad i eget land at: 

1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted.


2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget.
3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.2
4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar med lov og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn.

Utgangspunktet er at "innenrikskontroll" for nordmenn som vil reise til Svalbard er i strid med P4-2 nr. 1. Men nr. 4 åpner for at rettigheten kan innskrenkes for "bestemte områder" (som Svalbard) hvis det er i samsvar med lov (det er det), og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn. 

Share this post


Link to post

Jeg forstår at man har identitetskontroll og det er helt ok, det jeg ikke helt forstår er hvorfor man skal lagre data om at jeg som norsk statsborger reiser innad i Norge.

Det er fullt mulig å sjekke ID ved passering av et punkt uten å lagre informasjon om at jeg har passert dette punktet.

Share this post


Link to post

Etterretning, kriminaletterforskning, Svalbardskatteregimet - finnes mange grunner til at den norske stat ønsker å føre sporbar kontroll med besøkende og bosatte. 

For eksempel inntrer Svalbardskatteregimet ved sammenhengende opphold på 30 dager, og faller bort dersom vedkommende oppholder seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Når en særskilt del av Norge har et eget skatteregime som baserer seg på antall dager man oppholder seg der er det naturligvis interessant for myndighetene å kontrollere dette. 

  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Snylter skrev (2 timer siden):

Jeg forstår at man har identitetskontroll og det er helt ok, det jeg ikke helt forstår er hvorfor man skal lagre data om at jeg som norsk statsborger reiser innad i Norge.

Det er fullt mulig å sjekke ID ved passering av et punkt uten å lagre informasjon om at jeg har passert dette punktet.

Fordi Svalbard ikke er Norge, sånn reelt sett.

Share this post


Link to post
On 9/18/2020 at 3:12 PM, RaptorStrike said:

Fordi Svalbard ikke er Norge, sånn reelt sett.

https://lovdata.no/lov/1925-07-17-11/§1

§ 1.

Svalbard er en del av kongeriket Norge.

Til Svalbard hører Bjørnøya, Vest-Spitsbergen, Nordostlandet, Barents øy, Edge øy, Kong Karls land, Hopen, Prins Karls Forland og alle andre øer, holmer og skjær mellem 10° og 35° lengde øst for Greenwich og mellem 74° og 81° nordlig bredde.

 

Share this post


Link to post
Snylter skrev (9 timer siden):

https://lovdata.no/lov/1925-07-17-11/§1

§ 1.

Svalbard er en del av kongeriket Norge.

Til Svalbard hører Bjørnøya, Vest-Spitsbergen, Nordostlandet, Barents øy, Edge øy, Kong Karls land, Hopen, Prins Karls Forland og alle andre øer, holmer og skjær mellem 10° og 35° lengde øst for Greenwich og mellem 74° og 81° nordlig bredde.

Fra et juridisk perspektiv er ikke Svalbard 100% Norge, da særdeles mange av lovene våre ikke gjelder der.

Share this post


Link to post
5 hours ago, RaptorStrike said:

Fra et juridisk perspektiv er ikke Svalbard 100% Norge, da særdeles mange av lovene våre ikke gjelder der.

Joda, det er 100% Norge.

Du har rett i at mange over og regler ikke gjelder men det er allikevel Norge fullt og helt.

 

Share this post


Link to post
Snylter skrev (10 minutter siden):

Joda, det er 100% Norge.

Du har rett i at mange over og regler ikke gjelder men det er allikevel Norge fullt og helt.

Når en stor del av lovverket i Norge ikke gjelder der, så er det på ingen måte fullt og helt Norge. 

Share this post


Link to post
2 hours ago, RaptorStrike said:

Når en stor del av lovverket i Norge ikke gjelder der, så er det på ingen måte fullt og helt Norge. 

Justisdepartementet er nok ikke enige med deg. Det vet jeg med sikkerhet.

Share this post


Link to post
Snylter skrev (1 time siden):

Justisdepartementet er nok ikke enige med deg. Det vet jeg med sikkerhet.

Nei er jo sikkert derfor JD avslutter de alle fleste lover med «gjelder ikke på Svalbard»...

Share this post


Link to post
1 hour ago, RaptorStrike said:

Nei er jo sikkert derfor JD avslutter de alle fleste lover med «gjelder ikke på Svalbard»...

Det er enkelt og greit fordi man har en avtale med en rekke andre land som til en viss grad regulerer hvilke regler man kan innføre på Svalbard. Øygruppen blir ikke mindre norsk av den grunn.

Share this post


Link to post
Snylter skrev (7 minutter siden):

Det er enkelt og greit fordi man har en avtale med en rekke andre land som til en viss grad regulerer hvilke regler man kan innføre på Svalbard. Øygruppen blir ikke mindre norsk av den grunn.

Hehe «OK».

Share this post


Link to post
RaptorStrike skrev (22 timer siden):

Nei er jo sikkert derfor JD avslutter de alle fleste lover med «gjelder ikke på Svalbard»...

Forskjellige behov gir forskjellige behov. Vi har også andre lover som ikkje gjeld for heile norge, som til dømes plan og bygningsloven som ikkje gjeld forsvarets anlegg. Militære baser er fortsatt ein del av norge sjølv om ikkje alle lovene gjeld der. 

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (2 timer siden):

Forskjellige behov gir forskjellige behov. Vi har også andre lover som ikkje gjeld for heile norge, som til dømes plan og bygningsloven som ikkje gjeld forsvarets anlegg. Militære baser er fortsatt ein del av norge sjølv om ikkje alle lovene gjeld der. 

Ja, du får flytte til Svalbard og se om du synes det føles som Norge 😉 

Share this post


Link to post
RaptorStrike skrev (17 minutter siden):

Ja, du får flytte til Svalbard og se om du synes det føles som Norge 😉 

Kva betyr det med "føles som Norge"? Du kan stort sett snakke og lese informasjon på norsk, betale med norske kroner, handle kjente norske varer og være vel vitande om at Svalbard er ein del av kongeriket Noreg. 

Kor norsk kjenner du deg i Oslo, på Finnmarksvidda, Bouvetøya, eller dronning Maud land? 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...