Jump to content

spiff42

Medlemmer
 • Content Count

  663
 • Joined

Everything posted by spiff42

 1. Vi skal halvere utslipp på 10 år. Det meste av utslipp må kuttes på 30 år. Etterspørselen kan brått endre seg om 10 år (se link i forrige innlegg). Samtidig tar det gjerne 10 år å starte opp et felt, og det kan bli kalkulert med inntekter i 50 år. Det er åpenbart at denne aktiviteten ikke henger sammen med omstillingen vi må gjennom.
 2. Det er åpenbart for mye langsiktige investeringer i fossil-industrien, og dagens politikk er en del av det problemet og må derfor endres. Refusjon, felt, lisenser, særskatt, noe må endres selv om det blir kostbart på kort sikt. At færre muligheter til fossile investeringer vil følges av investeringer i alternativ industri har jeg belegg for fra bransjen selv som stadig hevder at de har kunnskapen som er nødvendig for fornybar energiproduksjon. Da regner jeg med at de vil bruke den og ikke legge seg ned for å dø. At vi ikke unngår omstillingen ved å skyve den foran oss er det ikke bare jeg som mener: https://energiogklima.no/blogg/dette-betyr-klimarisiko-for-petroleumsnaeringen/
 3. Det starter jo ikke med å fjerne jobber. Det starter med å endre politikk, som påvirker hvilke investeringer som gjøres. Om leterefusjonsordningen og tildeling av felt begrenses vil investeringer flyttes fra fossil til alternativ industri. Det vil selvsagt koste i form av arbeidsinntekter, men det er en omstillingskostnad som vil komme uansett. Et problem med planene om utslippskutt er at det gjøres ved å investere ennå mer i fossilindustrien. Fint for å oppfylle vår del av Paris-avtalen, men kanskje ikke like bra om resten av landene også oppfyller deres del.
 4. Det holder dessverre ikke med alternativ industri hvis vi ikke samtidig minsker klimagassutslippene. Når vi fortsetter å bruke ressurser på å finne nye oljefelt som skal utvinnes i 50+ år så går overgangen for sakte. Problemet er manglende vilje til endringer i oljepolitikken. Det skyldes ikke de 100 000 som jobber i bransjen, det er vel nettopp slike påstander som bør unngås. Det vil nødvendigvis på kort sikt koste dyrt å begrense oljeutvinningen, men det kan koste mer å vente på at industrien skal endre seg selv. Klimaendringer kan utenfor vår kontroll påvirke verdien av en fossil-dominert industri.
 5. Kanskje fordi vi risikerer at om 10-15 år er alternative jobber tatt av andre land og selskaper som har satset mer enn oss, og effekten av klimaendringer så tydelig at et fossil-basert arbeidsmarket brått kan bli langt mindre verdifullt.
 6. Tror du en omstilling blir enklere om 10 eller 15 år, hvis vi fortsetter med en like fossil-dominert industri mens andre land har prioritert å bygge ut fornybare alternativer?
 7. Og en bestemt måned sammenlignes vel med referanseverdien for den samme måneden. Det vil være nødvendig for å ta høyde for naturlige variasjoner i global temperatur fra en måned til den neste. I så fall vil ikke differansen på avviket mot referanseverdien mellom to måneder være det samme som temperaturendringen mellom de samme månedene. Uansett, det blir neppe noe mer riktig å bruke værendring over kort tid til å si noe bastant om klimaendringer selv om det gjøres på en global skala. Snarere tvert i mot.
 8. Hvis hver måned har en egen referanseverdi blir en slik sammenligning feil.
 9. Tabellen du viser til er temperaturvariasjon mot en referanseperiode for hver enkelt måned. Det er ingen sammenligning med foregående måned i absolutt temperatur, og dermed heller ikke en kilde til din påstand om at den globale temperaturen har sunket 0,3 grader på en måned. Hvor mye er det vanlig at den globale temperaturen endrer seg fra november til desember?
 10. Hvor er statistikken du baserer dette på? Det er nok en god grunn til at klimavitenskapen sammenligner global temperatur med samme måned foregående år, ikke foregående måned.
 11. Den beste definisjonen av Bitcoin (fritt fra Twitter): At en bil på tomgang 24 timer i døgnet produserer sudoku løsninger som byttes i heroin.
 12. Temperaturøkningen i 1991-2020 er det klart største avviket i en 30-års periode. https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar
 13. Når vi har biler som er delvis selvkjørende burde alkolås og automatisk begrensning av hastighet til fartsgrensen være like selvfølgelig som sikkerhetsbelte.
 14. Så endret klima er ikke noe problem fordi vi tilpasser oss, men klimaet endrer seg ikke og problemene skyldes at vi ikke tilpasser oss og flere bosetter seg i kystnære områder. Det linkes også i artikkelen til rapporter som eksplisitt viser at klimarelaterte katastrofer har økt den siste tyve-års perioden.
 15. Dette var pinlig lesning. En professor burde vite langt bedre enn å bruker antall dødsfall i Norge til å argumentere for at det er brukt for mye ressurser på å håndtere pandemien. Der forsvinner all troverdighet. At befolkningen vet for lite om utslipp fra vedovner er et poeng i seg selv. Det er ingen grunn til å sette det opp mot alt mulig annet til det når et whataboutism nivå som ellers kun er vanlig i ikke-modererte kommentarfelt.
 16. Det er bare en del av prosessen. Utslippene skjer ikke i Norge. Denne tildelingen er ikke skyld i klimaendringene. Osv. Osv. Høyesterett godkjenner og blir med på stortingets ansvarspulverisering av klimagassutslipp. Her trengs det nye politikere.
 17. Trist at høyesterett godkjenner stortingets ansvarspulverisering av klimagassutslipp. Her trengs det nye politikere som forstår hva det betyr å ta ansvar.
 18. Dessverre er det nok en del politikere som faktisk tror på slike eller tilsvarende argumenter mot å prioritere sykkel og gange. Støv fra jernbane kan være et problem på underjordiske stasjoner. Siden man normalt oppholder seg der kun kort tid så anses det ikke som et stor helseproblem, men med mer kunnskap blir det nå gjort tiltak. Andelen av svevestøv som stammer fra jernbane er ubetydelig (1/2 prosent i følge en undersøkelse). https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-8 https://www.aftenposten.no/oslo/i/wBRG5/rapport-avsloerer-hoeye-svevestoevkonsentrasjoner-paa-nationaltheatret-jer
 19. Det er enkelt å få ned mengden svevestøv fra biltrafikken. Vi trenger ikke nye oppfinnelser, bilmodeller eller noe annet. Alt som må gjøres er, som rapporten også konkluderer med, å prioritere bane, sykkel og gange. Dessverre gjør dagens regjering det motsatte, så vi må stemme inn nye politikere.
 20. At vi har biler uten fartssperre vil om 10-15 år ses på som like uansvarlig som vi i dag ser på biler uten sikkerhetsbelte. At vi tillater selvkjøring uten å ha påbud om fartssperre viser at sikkerhet ikke er særlig høyt prioritert.
 21. Konklusjonen til IPCC er at det er sikkert at havnivået stiger, og at den akselererer er «high confidence». Det er ingen grunn til å ikke kalle havnivåstigningen en fremtidig katastrofe, selv om den kortsiktige effekten ofte overdrives. Problemet med havnivåstigning er at det kan bli umulig å hindre at den fortsetter i århundrer pga. issmelting. Å ikke gjøre det vi kan for å hindre det er en helt ekstrem, grenseløs egoisme ovenfor fremtidige generasjoner.
 22. Det er skrevet vitenskapelige avhandlinger om usikkerhet ved forskjellige målemetoder. Dette er grundig belyst i IPCC sin rapport, så det er ikke akkurat noen avsløring som rokker ved deres konklusjoner du kommer med her. https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-4-sea-level-rise-and-implications-for-low-lying-islands-coasts-and-communities/
 23. Når regjeringen bruker over 100 milliarder på å bygge mer motorvei inn til noen av Norges største byer burde de i det minste være ærlige på at de er motstandere av målet om nullvekst i persontrafikk med bil i disse byene.
 24. Ikke noe problem, takket være våre geniale politikere. Hvis oljeselskapene klarer å selge olje betyr det økte inntekter og økte klimaendringer og natur-ødeleggelser. Hvis ikke vil staten sponse utgiftene til oljeselskapene. Regjeringen pluss FRP, SP og AP synes begge alternativer er kjempemessig. Og fordi vi har tjent masse penger på olja fram til nå finnes det visstnok ikke argumenter mot denne ordningen.
 25. Vi har en løsning som er bedre. Mye bedre. En løsning som har helt minimale klimagassutslipp ved produksjon. Den går på elektrisitet eller muskelkraft, og er grovt regnet 20 ganger mer energieffektiv enn en elbil. Den krever også langt mindre plass og vil på en gitt vei ha flere ganger større kapasitet enn personbil. Ikke bare det, helseeffekten ved bruk er så god at samfunnet tjener ca 20 kr per km per person. Rekkevidden er riktignok noe begrenset, men ikke mer enn at den kan dekke en stor del av behovet for mange (65% av bilreiser er under 1 mil). Det er nok til at denne transportløsningen har potensiale å løse det aller meste av problemet med kø og forurensning, og gi en langt større nedgang i klimagassutslipp enn en overgang til elbiler. Dessverre blir denne kunnskapen totalt ignorert av regjeringen og de involverte offentlige etatene. I stedet for å prioritere endringer som vil øke bruken av sykkel låser de oss til økt bilbruk gjennom bl.a. den enorme motorvei-utbyggingen.
×
×
 • Create New...