Jump to content
Budeia

Enoks bok - en bok om interessante temaer

Recommended Posts

En begynner nå å gjenoppdage Enoks bok, og vi risikerer at det er en forfalskning. 

 

Men boka var visst med i Bibelen for 500 år siden. Og hvis det er riktig, betyr jo det at noen rampete mennesker må ha fjernet den fra Bibelen. 

 

Det er et sitat fra Enoks bok i Judas bok, i Det Nye Testamentet. 

 

I tillegg er det interessant at Enoks bok sier at den falne engelen Azazel skal settes i lenker i mørket, og at hans ansikt skal være i mørke. 

(Nye Testamentet nevner også at visse falne engler er satt i lenker på mørke steder). 

 

Dette er ekstra interessant fordi israelittene som gikk gjennom ørkenen hadde en syndebukk som de skulle plassere utenfor leiren, og denne syndebukken gikk under navnet Asasel!

 

 

 

Question: "What is the meaning of Azazel / the scapegoat?"

Answer: 
“Azazel” or “the scapegoat” is mentioned in Leviticus 16 as part of God’s instructions to the Israelites regarding the Day of Atonement. On this day, the high priest would first offer a sacrifice for his sins and those of his household; then he would perform sacrifices for the nation.

 

Etter min mening er det enda en ting som tyder på at Enoks bok helt urettmessig ble fjernet fra Bibelen av dårlige mennesker. 

 

Dette kan ha vært King James, som riktignok fikk oversatt Bibelen til engelsk, men kan ha vært den som med vilje utelot Enoks bok. Eller hva med boktrykkeren Gutenberg...

 

Enoks bok utbroderer en del temaer, som kjemper som levde på jorda, flat jord og glasskuppelen og himmellegemenes bevegelser (book of luminaries), falne engler og deres navn, og hva de lærte bort til menneskene. 

 

Det står fortsatt en del ting igjen om disse temaene i Bibelen, men uten Enoks bok er det lettere å tolke tingene i Bibelen symbolsk. 

 

For eksempel er det lettere å overse ordet om at sola har et kammer ved verdens ende, og kommer ut derfra for å løpe sin bane over jorda. Dette kan lettere tolkes som symbolsk, hvis en ikke har den detaljerte Enoks bok å lese i. 

 

I Jesajas bok gjentas det gang på gang at Gud er den som spente himmelen ut som et telt over oss, og grunnfestet den. De som undersøker dette, vil se at de som levde i gammel tid trodde på at himmelhvelvingen var noe konkret. 

 

http://no.bibelsite.com/isaiah/40-22.htm

 

 

Azaks solur gikk ti streker tilbake:

http://da.bibelsite.com/isaiah/38-8.htm

 

Sola og månen stod stille på Herrens befaling:

 

http://no.bibelsite.com/joshua/10-12.htm

 

Dersom Enoks bok ikke hadde blitt bevart i Etiopia, ville vi vel ikke sett noe til den... Men det finnes flere kopier av den i Dødehavsrullene, eller rullene fra Qumran. 

Share this post


Link to post

Enoks bok er interessant, og selv om noe kan stamme fra Enok betyr ikke det at hele boken gjør det. Det er grunner til at den ikke ble med i Bibelen.

 

Oskar Skarsuane om apokryfe skrifter og Enok's bok:

 

Ordet ”apokryfe”, som betyr ”bortgjemte”, ble først brukt av kirkefaderen og bibeloversetteren Hieronymus (ca. 400 e. Kr.). Han brukte ordet om slike jødiske skrifter som verken var med i jødenes bibel, eller i kirkens Gamle Testamente (som ofte inneholdt noen flere bøker enn jødenes bibel). Disse bøkene, som verken jøder eller kristne ville ha med i bibelen, kalte Hieronymus ”de bortgjemte” bøkene. Moderne forskere finner mange av dem svært interessante, og kaller dem gjerne ”De gammeltestamentlige pseudepigrafene”. En ”pseudepigraf” betyr ganske enkelt en bok med falsk (pseudos) tittel (epigraf). Et klassisk eksempel er den såkalte Første Enoks bok, der deler av boken utgir seg for å være skrevet av Enok, en av stamfedrene fra tiden før syndfloden.

 

Senere i kirkens historie ble Hieronymus’ ord ”apokryfisk” brukt om de tilleggsbøkene som fantes i mange kirkelige utgaver av Det gamle testamente, men ikke i jødenes. Disse kom etter hvert til å gå under navnet ”De apokryfe bøker”. Moderne forskere lånte så dette ordet og ga det en ny anvendelse. De brukte det om slike tidlige kristne skrifter som ifølge sin tittel gjorde krav på å være apostoliske, men som var skrevet for sent til å kunne være det. Disse kalte man nå gjerne De nytestamentlige apokryfene.

 

En uheldig følge av denne språkbruken var at mange uinformerte lesere trakk den slutning at den tidlige kirken hadde forsøkt å ”skjule” eller kanskje endog utrydde disse skriftene. Denne misforståelsen er ganske tydelig til stede hos Dan Brown i Da Vinci-koden. Men bøkene var ikke kjent under denne misvisende betegnelsen i den tidlige kirken, og sannheten er at mange av dem var svært populære og mye lest, både blant ortodokse kristne og andre. Og det fortsatte de å være, både i middelalderen og senere, og mye kirkekunst er preget av kunstnernes gode kjennskap til deler av denne ”apokryfe” litteraturen.

 

 

Selv om Enoks bok er sitert i Judas brev betyr ikke det at den er kanonisk. Det gamle testamentet siterer bøker vi ikke har lenger. Paulus siterer også ikke-troende kilder, men bare fordi noe er sitert betyr ikke det at alt er inspirert av Gud. En enkelt referanse kan være sann, men det betyr ikke at alt er sant. 

 

Nøkkelen for en kristen mener jeg er å se på hvordan Jesus så på det gamle testamentet. Som hans disipler følger vi det han lærte. Han lærte at det gamle testamentet var pålitelig. Den hebraiske bibelen (som Jesus brukte) hadde ikke Enoks bok i den. Den var ikke del av den hebraiske bibel som Jesus brukte. Den var ikke anerkjent som kanonisk av rabbinere, og den var ikke anerkjent av kirken som kanonisk heller. Ved det 4. århundre (mellom år 300 og 400) var boken stort sett helt ekskludert, selv om det skulle finnes en bibel som inkluderte boken for 500 år siden.

 

Denne forteller også en del.

 

Forøvrig mye interessant man oppdager for tiden: Israeli archaeologists find 2,700-year-old artifact that backs biblical record (artikkelen stammer fra Reuters)

Edited by Fustasjeopphengsforkobling

Share this post


Link to post

Når den tanken først har blitt introdusert at boka var med i Bibelen, tror jeg at det også kan være løgn involvert for å dekke over at den var med i Bibelen. 

 

Noen tolker boka dithen at den er for de siste generasjonene av mennesker, de som er født etter 1917. Antagelig fordi de har regnet seg fram til det årstallet etter utsagnet "70 generasjoner". Men slike utregninger kan være så som så. 

Ser en parallell til de 70 ukene som nevnes i Daniels bok (Daniels sytti uker). 

 

Men hvorfor skulle Enoks bok være gjemt til de siste generasjoner, når Johannes' Åpenbaring ikke er det?

 

Tidligere var det en youtuber "Vard O", som nå har fått slettet kanalen. Her er en video fra den kanalen med illustrasjoner av himmel-legemenes bevegelser, her med italiensk tittel. Såvidt jeg husker ble kanalen "Vard O" slettet fordi den plagierte andre kanaler (eller ble beskyldt for å gjøre det). 

 

Share this post


Link to post

2.Peter 1:20-21: Ingen profeti i skriften utspringer fra noen privat tydning. For aldri er en profeti blitt frambrakt ved et menneskes vilje, men mennesker talte ord fra Gud, mens de ble båret av sted av hellig ånd.

 

Det er riktig at noen bibeloversettelser følger det som står på grunnspråkene, nøyere enn andre. Moderne bibelparafraser har tatt seg friheter som av og til endrer den opprinnelige betydningen. Noen oversettere har latt sine personlige oppfatninger få farge sine gjengivelser. Men disse svakhetene kan avsløres ved en sammenligning av flere oversettelser.

  • Like 1

Share this post


Link to post

[...]

 

Du som er så glad i konspirasjoner... Er det mulig at boka er en konspirasjon ment for å villede folk? Kanskje den er djevelens verk? Eliten driver med mye rart med mål om å lure folk ;)

Share this post


Link to post

Syndens fordervelige følger fortsetter å gjøre seg gjeldene utenfor Eden. Kain, det første barnet som blir født, vokser opp og myrder sin bror Abel, som er en trofast tjener for Jehova. Jehova fordriver kain til landet Nod, landflyktighetens land, hvor han frembringer etterkommere som senere blir utslettet i vannflommen. Adam får nå en sønn til, Set, som blir far til Enosj. På denne tiden begynner menneskene å påkalle Jehovas navn på en hyklersk måte. Adam dør i en alder av 930 år.

 

Ættelinjen gjennom Set blir her oppgitt. En av dem som skiller seg ut blant Sets etterkommere, er Enok som helliger Jehovas navn ved å vandre med Gud. Enoks sønnesønns sønn Noah som blir født 1056 år etter Adams skapelse, er den neste som skiller seg ut på grunn av sin tro. I løpet av denne tiden skjer det noe som bidrar til å øke volden på jorden. Noen av Guds engler forlater sin himmelske bolig for å gifte seg med vakre menneskedøtre. Dette ulovlige samlivet fører til at det blir frembrakt et bastardavkom av kjemper, nefilim, ( som betyr fellere ) De ærer ikke Gud, men skaper seg selv et navn. Jehova kunngjør derfor for Noah at han vil utrydde mennesker og dyr på grunn av menneskenes vedvarende ondskap. Bare Noah finner nåde for Jehovas øyne.

Share this post


Link to post

https://pics.me.me/ethiopian-bible-is-the-oldest-and-complete-bible-on-earth-10233528.png

 

Den etioptiske Bibelen er nær 800 år eldre enn King James version (denne kongen het visstnok Jakob på norsk), og inneholder 81-88 bøker. Sammenlignet med de 66 bøkene i King James-versjonen, er det mange flere i den etiopiske Bibelen. 

 

Mange av disse ekstra bøkene regnes også for hellig skrift i den ortodokse/østlige kirke!

 

King James (Jakob) kom fra Skottland, som skal være et viktig opprinnelsessted for frimureri. (Scottish rite). 

Og hans bibel var oversådd med frimurersymboler. 

 

Bøkene Esdras, Buruch og de 3 Makkabeerbøker, er noe som jeg ikke har hørt noe særlig om tidligere. Dessverre...

 

I videoen over blir det sagt at "Garden of righteousness" lå på Nordpolen ifølge Enoks bok. Dette kan være et hint om at Edens hage virkelig lå ved Nordpolen, som var/er i den flate jordas desiderte sentrum. 

Share this post


Link to post

Jehova Gud skrevne ord til menneskeheten. Gud brukte omkring 40 menneskelige sekretærer over en periode på 1600 år til å skrive den ned ( Bibelen )

 

Enoks bok hører ikke med i bibelen. Fordi Jehova har forkortet Enoks liv.

Edited by ildsint

Share this post


Link to post

Det står noen sjokkerende ting i innledningen til den norske Enoks bok. Det står rett ut at mannen som gjenfant Enoks bok i Etiopia, var frimurer. Navnet var James Bruce.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Bruce

 

Og at frimurerne hadde lett etter Enoks bok i mange hundre år, blant annet fordi de ser en oppramsing av englenavnene som veldig viktig. Og det er nevnt noen gulltavler der, som Enok hadde. Det sies at noen særskilte frimurerlosjer har disse hemmelige gulltavlene. 

 

De skal ha savnet Enoks bok så mye at de laget seg en slags erstatning, som visstnok hadde med Hermetic Order of the Golden Dawn å gjøre. https://no.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn

 

Dette er noe relatert til at mormonerne er de eneste som ser på Enoks bok som en kanonisk bok (de har også tavler). 

 

Selvsagt er det mulig å skrive mangt og mye i en slik innledning...

det kan neppe være sant at mormonerne er de eneste som ser på Enoks bok som en kanonisk bok, hvis det er slik at den ortodokse kirke gjør det. Foruten etiopierne, selvsagt. 

 

Ingenting av dette er avgjørende, da frimurerne også liker å ramse opp navn fra det "skikkelige" Gamle Testamentet. 

Og man vurderer ikke å forkaste det av den grunn. 

 

Men det virker uforståelig hvis frimurerne først skal ha arbeidet for å gjemme bort tekstene i Enoks bok, for deretter å arbeide hardt for å finne igjen boka fordi den er en jødisk-mystisk bok. Som til slutt resulterte i at den er tilgjengelig via internett. 

Her er det en selvmotsigelse som er vanskelig å komme forbi.

 

Boka "3. Enok" handler endog om at Enok blir forvandlet til en engel ved navn Metatron. 

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...