Jump to content
Sign in to follow this  
Ebeneser

Judas *host* Jonas Gahr Støres Det norske «vi»

Recommended Posts

Det norske «vi»

 

God integrering handler om likeverd og klare krav til innvandrere og til storsamfunnet som skal ta imot dem. Det handler om gjensidighet.

 

Jonas_Gahr_St_re_cop_45514f.jpg

 

04. mars 2010, oppdatert i dag 09:43

 

Dette blir et viktig utgangspunkt for Arbeiderpartiets nylig nedsatte integreringsutvalg som jeg skal lede og som skal jobbe frem mot vårt landsmøte våren 2011. Utvalget skal presentere et dokument om samfunnsgrunnlaget og politikken for utviklingen av et mangfoldig og flerkulturelt norsk samfunn – klart forankret i universelle menneskerettigheter. Noe av det viktigste blir å beskrive tiltak som styrker grunnlaget for integrering mellom alle som lever i Norge.

 

Hvorfor er dette viktig? Fordi integrering er en av våre største samfunnsutfordringer i dag. Et mer flerkulturelt Europa er kommet for å bli – og vi trenger innvandring for å holde våre samfunn i gang. Langs mange dimensjoner har Norge lykkes godt med integrering av mennesker med ulik bakgrunn, det viser statistikkene. Men innvandring har også utløst usikkerhet, spenninger og frykt. Det må vi som samfunn møte med åpen debatt. Resultater av dårlig integrering er negativt for alle og farlig for samfunnet.

 

Hva bør så være utgangspunktet for vårt arbeid? Utgangspunktet må være å sikre det som er en kjerneverdi for Arbeiderpartiet, nemlig likeverd. Alle, uansett bakgrunn, skal ha de samme mulighetene og rettighetene. Når vi legger likeverd til grunn kan vi også erkjenne at vi ikke alle er like, at et moderne samfunn er mangfoldig, at de fleste av oss ikke bare har én, men flere identiteter.

 

Vårt historiske fokus har vært og er å sikre like rettigheter for mennesker med ulik sosial bakgrunn og å sikre likestilling mellom kjønnene. Den oppgaven var ikke tidsbegrenset, den handler i bunn og grunn om partiets identitet. I dag handler det også om å sikre likeverd for folk med annen kulturell og etnisk bakgrunn. Vi kan ikke akseptere at det norske samfunn får en ny klassedeling på etnisk grunnlag.

 

I integreringsprosessene har majoritetsbefolkningen et særlig ansvar fordi det er den som har størst makt og mulighet til både å diskriminere og til å bekjempe diskriminering. Mange fra minoritetsmiljøer opplever diskriminering i sitt daglige møte med samfunnet vårt. Det er uakseptabelt. Dette bryter med prinsippet om likeverd. Derfor skal vi være konsekvent i vårt arbeid mot diskriminering. Samtidig må minoritetene ta sin del av ansvaret for det norske storsamfunnet – med plikter og rettigheter. Vi vet hva som må ligge til grunn for at dette skal bli en realitet: Alle må lære og beherske norsk, og få mulighet til å ta utdanning og bli økonomisk selvstendige.

 

Likeverd kan ikke bare handler om grupper, det må handle om enkeltindividet. Samfunnet skal reagere mot holdninger som hindrer individets frigjøring uansett om de er grunnet på misforstått maskulinitet, religiøs praksis eller ut fra kulturelle og tradisjonelle føringer, på samme måte som samfunnet skal reagere når noen hindres fra å vise sine evner på grunn av navn, hudfarge eller religion. Retten til å ta egne valg og forme sitt eget liv skal være grunnleggende for alle mennesker i Norge.

 

I Norge ligger dette dypt forankret: Alle har rett til å si sin mening, ta utdanning og få jobb. Alle skal kunne gifte seg av kjærlighet og ikke minst bestemme over egen kropp. Dette er universelle krav, forankret i universelle menneskerettigheter.

 

Vårt mangfoldige samfunn skal være basert på en demokratisk rettsstat, en solidarisk velferdsstat og likeverd. Dette samfunnsfundamentet er avgjørende for å skape en robust følelse av tilhørighet til Norge. Med dette fundamentet på plass må vi etter min mening våge å definere et større norsk «vi», et «vi» som sikrer at flere opplever tilhørighet til fellesskapet, at vi alle, med våre identiteter kan si; jeg er en del av «vi» i Norge. Det farligste er om grupper eller enkeltmennesker definerer seg på utsiden av fellesskapet, at de opplever at de ikke kan ha sin identitet innenfor det som med mening kan kalles et norsk «vi». For opplevelsen av fellesskap gir ikke bare en nødvendig trygghet. Det gir grunnlaget for at vi kan stille hverandre til ansvar.

 

Integreringsutvalget skal gå bredt ut og hente inn synspunkter fra miljøer også utenfor partiets organer om alle viktige integreringsspørsmål i Norge. Et kjernespørsmål vi vil stille, er nettopp hvordan vi sikrer likeverd for alle og hvordan vi utvikler et Norge hvor alle er inkludert i det vi kan kalle det norske «vi».

Share this post


Link to post

Jeg synes det er påfallende at Gahr Støre er mer SV-politiker enn AP-politiker.

Det virker som han driter totalt i nordmenns ve og vel.

Selv bor han jo i Nordre Aker.

Der er det hva, fem prosent innvandrere.

Han har ingen kontakt med hva som rører seg i samfunnet.

Han har kun kontakt med en liten sosial elite, besteborgere.

Dersom Gahr Støre hadde bosatt seg på Stovner eller Furuset i et par år, så kanskje han hadde begynt å forstå hva som faktisk foregår i samfunnet.

 

Dessverre kan politikere bare rømme til den ytterste vestkant. Der vokser barna deres opp i innvandrerfrie soner, og går på innvandrerfrie soner.

Dermed har de ingen negative erfaringer, de tror alt er bare fryd og gammen tilsynelatende.

 

Alternativet er at de vet meget godt at integreringen er feilslått, at de vet meget godt at voldtekt og voldskriminalitet florerer, at det er store grupper som holder demonstrasjoner i byen der de til høylytt applaus annonserer at homofile bør drepes, nordmenn er skitne vantro hunder, og at vi bør få en 9/11 i Norge, alt sammen til høylytt applaus fra flere tusen muslimer.

Om de er fullt klar over dette, ja da er de Quislinger.

 

Så det er i grunnen bare to alternativer her, enten er Gahr Støre en elitistisk feiging som rømmer unna innvandrerne han selv ønsker velkommen - og dermed LANDETS STØRSTE HYKLER, eller så er han en drittsekk som med vilje og viten inviterer til en politikk som er i ferd med å kjøre oss i grøfta - OG DA ER HAN SÅFALL EN QUISLING.

 

Håper dette er oppklarende for deg.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Ettersom at du trakk frem Stovner som ett eksempel på hva som skjedde i samfunnet lurte jeg på om Stovner er representativt for samfunnet.

Hverken mer eller mindre.

 

Edit: for å snu det på hodet: om jeg viser til at alt er bare velstand i samfunnet og vist til Svalbard som eksempel, ville du godtatt det?

Edited by Ducktoy

Share this post


Link to post

Dersom problemet er at det oppstår bydelsutvikling der hovedtrekkene er alt for høy innvandrertetthet til den grad at bydelen ikke lenger fremstår som en del av samfunnet, men heller som en separat enhet/ghetto, da er det vel naturlig å trekke dette frem som et problem.

Det virker jo som at du ikke har noe problem med å innrømme dette.

I Oslo er det ikke bare på Stovner det er snakk om at denne utviklingen skjer.

 

De nordmennene som bor i områder som dette rømmer jo derfra.

De norske barna tør jo ikke gå på skolen fordi de blir utsatt for rasistisk vold.

 

Selv lever Gahr Støre et skjermet liv i Nordre Aker der det knapt nok finnes en eneste innvandrer, og barna i Nordre Aker går vel på skoler som er totalt innvandrerfrie eller har mindre enn 5% fremmedkulturelle innslag.

Det er dermed null sjans for at Gahr Støre skal kunne få noe som helst forståelse for hverdagen vanlige folk opplever.

Med vanlige folk mener jeg da folk som ikke har råd til å kjøpe hus på Vettakollen, Holmenkollen eller disse områdene i Nordre Aker, og i stedet må bli boende på Furuset, Stovner og så videre.

 

Det er ikke alle som kan leve i en skjermet boble slik politikerne gjør.

Likevel har de null forståelse for at andre ikke lever livene de selv gjør.

De lever sine liv som en dans på roser, godt betalte jobber og blir kjørt til og fra jobb gratis av sjåfører "av sikkerhetsårsaker".

Share this post


Link to post

Så, forklar meg hvorfor utenriksminister Jonas Gahr Støre er målskive denne gangen og hvorfor han får skylden for disse "ghettoene"?

 

Tips: Prøv å komme kilde og begrunnelse for dine synspunkter,så går det faktisk an å ha en skikkelig diskusjon.

Share this post


Link to post

Jeg er også interessert i det, på den ene siden lurer jeg på om det er i hans virke som utenriksminister, på den andre siden lurer jeg på om det er i hans virke som forsker ved bedriftsøkonomisk institutt, spesialrådgiver ved SMK, ekspedisjonssjef for internasjonale saker ved SMK, stabssjef ved Brundtlands kontor i WHO, som styrelder i analyseselskapet Econ, eller som generalsekretær i Norges Røde Kors?

 

(Wiki)

Share this post


Link to post

Gahr Støre bor på Slemdal/Ris som er i bydel Vestre Aker. Vestre Aker er Oslos mest velstående bydel hvor andelen minoritetsspråklige elever er i bunnsjiktet (under 10%) mot 97% på Mortensrud[1]... Ikke det at det spiller noen rolle, barna til Gahr Støre går på privatskole[2].

 

Hadde han bodd på Mortensrud og latt ungene gå på den lokale skolen så skulle jeg ha kjøpt hans fasinasjon for det multikulturelle, men all den tid han bor i et område blottet for sosiale problemer og ressurssvake innvandrere er det hyklerisk å hylle en utopi som beviselig drar med seg enorme problemer i de mindre ressurssterke områdene av Oslo.

 

 

Thorbjørn Berntsen som i motsetning til rødvinssosialistene i AP faktisk har en bakgrunn som arbeider og som er bosatt i Groruddalen har et litt mer realistisk syn på ting:

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article185239.ece

 

[1] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3228559.ece

[2] http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=520578

Edited by sumptrollet

Share this post


Link to post

Synes mye av fremstillingen her er alt for ekstrem men enig i noen av prinsippene. De som er imot innvandring annklages ofte for å ikke ha noen kontakt med disse og gjerne være bondeknøler osv. Det virker på meg som at mange av de som støtter (og styrer) den innvandringspolitikken vi fører i dag befinner seg like langt unna "virkeligheten". Man er veldig glad i å støtte opp om innvandringen og skyr alt som heter rasisme, men man vil heller ikke bo i innvandrerstrøk eller ha ungene sine på en innvandrerskole. Og det er jo helt forståelig.

 

Jeg tror mye handler om at en politiker skjeldent eller aldri vil innrømme feil, derfor heller ikke at politikken som har blitt ført ikke har fungert. Dette ser vi jo også da stadig flere utenfor "FRPboblen" vil stramme inn på innvandringen, dog lovlig sent. Samtidig så spørs det hvor god effekt det ville hatt hvis politikerne gikk hardt ut mot innvandrerne, som mange gjør, i stedenfor politikken som føres. Jeg ser for meg at man da ville sett en økning i problemene knyttet til integrering.

Share this post


Link to post

En post er forsvunnet fra tråden, fordi den gikk på person i tillegg til sak. Det er synd fordi den ellers inneholdt on topic argumenter. Dersom brukeren ønsker kan jeg legge den tilbake minus personangrepene.

 

Har dere private eller historiske mellomværende så ta det på PM, eller legg det bak dere. Ikke ødelegg for dere selv og andre ved å ta det på forumet.

 

Reaksjoner tas på PM, ikke i tråden.

 

Geir :)

Share this post


Link to post

Har bodd en tid på Tøyen. Riktig nok er det en stund siden, og jeg bor nå på andre siden av landet, men er jeg fortsatt kvalifisert til å svare her?

Edited by Ducktoy

Share this post


Link to post

Så skal vi innføre - her på forumet - obligatorisk botid på Holmlia eller Grønland for å få lov å poste i innvandringsrelaterte tråder? Så vi sikrer at folk har følt det de snakker om på kroppen..?

 

Hvis du hyller ikke-vestlig innvandring og multikultur så bør du helst bo på Mortensrud el. for at jeg skal ta deg seriøst. Det er ikke mangel på folk med samme meninger som Gahr Støre, så det er jo veldig rart hvordan andelen 'minoritetsspråklige' har vokst til 97% på Mortensrud skole - Gahr Støre og resten av gjengen burde jo ha stått i kø for å flytte til Mortensrud slik at de kan ta del i det flotte multikulturelle miljøet som er der.

 

Fra AP-artikkelen jeg lenket til i forrige innlegg:

–Jeg ser jo at vi bidrar til en enda dårligere miks på skolen. Men hvorfor skal akkurat vi stå for den miksen? Det er så lett å ha riktige meninger. Men de som kritiserer, kunne jo tatt plassen hennes.

 

Lett å være stor i kjeften, verre å etterleve det i praksisk.

Share this post


Link to post

Men hvis man ikke hyller ikke-vestlig innvandring og multikultur, må man fortsatt bo på Mortensrud for å bli tatt seriøst? Eller slår denne døra bare en vei?

 

Ser ikke poenget ditt. Å bo på Slemdal og være mot ikke-vestlig innvandring er en ærlig sak, du vil ikke ha problemene med ikke-vestlig innvandring i ditt eget nabolag og du vil heller ikke dytte problemene over til nabolaget til han som bor på Mortensrud.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...