Jump to content

Geirr

Medlemmer
 • Content Count

  373
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

285 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

3906 profile views
 1. Bidraget er jo basert på forutsetninger da: Følgende fremkommer av ekteskapsloven § 79: «Ved separasjon og skilsmisse opphører ektefellenes gjensidige forpliktelser etter § 38. Det samme gjelder ved samlivsbrudd uten at det foreligger separasjon eller skilsmisse. Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag. I andre tilfeller kan bidrag bare pålegges dersom særlige grunner taler for det.»
 2. Enda bedre dersom en har million formue: kontakt en advokat som lever av å gi råd om dette...
 3. En hytte kjøpt til markedspris kan vel pr definisjon ikke være "ganske så billig" ? Er hytta kjøpt til markedspris er det rett og rimelig at han arver 50% etter mora, likt som broren. Klarer ikke å se det urettferdige her...(Dessuten kunne mora så lenge hun var ved sine fulle fem gi gaver til hvert av barna etter eget forgodtbefinnende, uavhengig av hva partene menter var "rettferdig").
 4. Det kan du, men det er jo fortsatt dine egne penger du bruker til å betale skatten med. Det er ikke slik at det er «gratis» penger. Tar du ut pengene fra investering reduserer du innskuddet.
 5. Skjermingsfradrag påvirker ikke beregning av formueskatt på noen som helst måte, kun beregning av skatt på gevinst ved realisasjon.
 6. I den oppgaven konkluderer de med en markedsverdi på 1,8 milliarder. Dagens kurs på aksjen gir en markedsverdi på 4,4 milliarder....
 7. Vegtrafikklovens §3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret» Å kjøre unødvendig i 30 i 60 sonen uten å slippe andre forbi er åpenbart brudd på denne bestemmelsen.
 8. Hvorfor tror du den skal opp igjen..? Har en markedsverdi på 4,5 millarder kroner pr idag. Hva mener du selskapet er verdt?
 9. Geirr

  Fellesrom i borettslag

  Det vil jeg tro. Borettslagsloven: § 8-8.Oppgåver for styret Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde til andre organ.
 10. Geirr

  Nektet å plukke multe

  Friluftsloven § 5.(Almenhetens høstingsrett) Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.
 11. Erverv av aksjer til underkurs er skattepliktig fordel: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/ansattes-kjop-av-aksjergrunnfondsbevis-til-underkurs/ Verdien som legges til grunn ved innberetning av fordelen blir kostprisen på aksjene. Selges de senere for pris under dette får en skattemessig fradrag ja.
 12. Svaret er relativt enkelt: Verdien av en aksje er i teorien veldig lett å definere: det er "nåverdien av fremtidige kontantstrømmer". "Fremtidige" er det viktige stikkordet her. Når en verdsetter en aksje prøver en å spå om fremtiden. Fremtiden er som kjent ukjent når det gjelder de fleste forhold. Når analytikerne er uenige om fremtidige kontanstrømmer er de også uenige om verdien på selskapene. Selv om alle var 100% enige om hva de fremtidige kontanstrømmene var, ville en allikevel kunne være uenige om verdien på selskapet. Det fordi de kunne være uenige om hvilket avkastningskrav som skal benyttes når en beregner "nåverdien". Ulike avkastningskrav; ulike verdier selv med samme kontanstrøm. Det å prøve å plukke enkeltaksjer (samt å "time" markedet) er ren gambling. Den rasjonelle private investor kjøper derfor globale indeksfond, jevnt og trutt. Jevnt og trutt innebærer også at en ikke pauser sparingen i perioder med kraftige fall (for eksempel en slik vi så under Korona-krisen), men fortsetter den faste sparingen.
 13. Jeg kjenner ikke til næringsrapport skatt, så jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt. Det jeg kjenner til er næringsoppgave for AS, som Krikkert svarer på i referansen over. Det han svarer der er direkte feil. Dekker selskapet stiftelseskostnader skal dette ikke kostnadsføres regnskapsmessig, men føres som negativ innskutt kapital. Skattemessig fradrag ordnes ved at dette trekkes ut på side 4 i næringsoppgaven (det er til og med egen post for det...). Den helt store praktiske forskjellen har disse to ulike løsningene ikke, den eneste forskjellen er at fordelingen mellom opptjent og innskutt kapital blir feil ved bruk av "Krikkerts metode". Det lever sikkert de fleste godt med..
 14. Nei. Investering er å foreta rasjonelle disponeringer av formue basert på kunnskap, som vil gi maksimal avkastning over tid med ønsket risikonivå.
 15. Jeg personlig ville aldri hatt så mye knyttet opp mot Oslo Børs, men heller i globale indeksfond.
×
×
 • Create New...