Jump to content

Romeren

Medlemmer
 • Content Count

  709
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Romeren

 1. Siden du selv tar det opp .. Gitt at Gud finnes - hvilket Gud / menneske forhold ville du kunne se for deg hvor ikke menneskene skulle "adlyde, elske og tilbe han"? Dette kan nemlig også leses positivt, tenker jeg. Gitt at Gud finnes og setter den objektive moralen vi har diskutert - er det rimelig å anta at vi - enkeltvis eller samlet - vil ha en moral som er objektivt bedre enn den Gud som har skapt oss og satt våre grenser? Det er vel det Stephen Fry hevder han har? Og kan det finnes andre innfallsvinkler på dette evige spørsmålet om det ondes problem, som det jo egentlig er?
 2. Det er fullt forståelig. Jeg tenker det samme, bare sett fra motsatt "side". Du har mange gode poeng som viser at dette ikke er svart / hvitt. Heller ikke fra en troendes ståsted (les: i hvertfall mitt) er det et opplagt svar. Verken hvor vi kommer fra, hvor moral kommer fra, eller om Gud faktisk finnes for den saks skyld. Men jeg velger å tro og håper at det er slik.
 3. Vil enhver moralhandling kunne forklares ut fra evolusjon og gruppetilhørighet, og da særlig de som er globale og grenseoverskridende? Leger uten grenser og FNs internasjonale matvarehjelp? Hvorfor plukker nordmenn opp flyktinger fra Middelhavet? Hva tjener det oss å grave brønner og drive vaksineprogrammer i det sentale Afrika?
 4. Er du sikker? Jeg har alltid syntes det er fasinerende hvordan kriminelle - som motorsykkelgjenger og mafia - utad vil se ut som gode samfunnsborgere. Hvorfor arrangerer MC-klubbene nabolagsfester med pølser og brus til barna? Og alle politiker vil vel fremstå som samfunnsstøtter, nærmest uansett realpolitikk? Hvis det var slik at det var reell uenighet om hva som var god moral, ville vi ikke da sett noen som sto frem i full offentlighet og sa noe ala "det jeg vil ha tar jeg fra andre - jeg bryr meg ikke om de svake eller at mange dør - det er rett å drepe naboen hvis jeg føler for det"? Hva som faktisk praktiseres er en ting, ikke alle utøver god moral, men dette må det jo da være noen som hevder dersom det faktisk finnes ulike gangbare moralnormer som lever side om side?
 5. Jeg tenker det som gjør det objektivt er perspektivet. Moralen kommer ikke fra oss, menneskene, men utenfra, fra Gud. Grensen mellom det objektive og subjektive settes da mellom oss og Gud, siden dette gudsforholdet tenkes å gjelle alle. Å si at moralnormene fortsatt er subjektive fordi de er subjektive for Gud setter både Gud i gruppe med menneskene og skyver grensen for det objektive utover. På samme måte som argumentet "ja men hvem skapte Gud, da?". I begge tilfelle er dette utenfor det kristne perspektivet som har kosmos, eller vår / menneskenes verden som grense. Gud ligger utenfor dette, han har skapt vårt kosmos og setter dermed universelle regler for oss. Hva som ligger bortenfor Gud er ikke noe som kristendommen befatter seg med. Han har alltid vært.
 6. Gode refleksjoner og jeg tenker at synonymene er dekkende. Så da gjelder det å finne ut hva Herren er nidkjær for, eller hva hans mål er? Jeg tenker at Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst og det er bare han som kan frelse. Uten ham går alle fortapt. Dette er Guds "prosjekt", til vårt beste, som han jobber "nidkjært" med og har fullt fokus på. (1. Timoteus kap 2, v 2-4): Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
 7. Eller - hvorfor ønsker man å tilbe en gud? Og da ikke i betydningen "dropp hele greien", men om man faktisk ønker å tilbe, skjer jo det på en basis av et livvsyn, verdensbilde osv?
 8. Kan jeg få skille mellom begrepene tro, bibel og kirke(n)? Eller i det minste si at dette sakskomplekset er så enormt - gitt tidsspennet, ulike kulturer og tenkemåter og bibeltekster som både sier det ene og hint - at elefanten bare kan spises i biter? Både du og jeg kommer i sum til et "ja" eller "nei", men og med mitt "ja" er heller ikke jeg blind for mye av det du viser til og enig med deg. Nei. Samtidig er det et godt eksempel på en kraftig diskutert innenfor kirken, så kraftig at det førte til reformasjon og kirkesplittelse. Det igjen viser at det finnes veier også innenfor kirken(e) som er levelige for folk med ulikt ståsted, om vi makter å skille de ulike synspunktene. Javisst, noen er det, men enda flere er det ikke. Det er utallige prester som har en inderlig og god omsorg for sin menighet, men det er ikke dem vi hører om. Så kan maktmenneskene både skygge for der det fungerer godt, men og som vikarierende argumenger for hvorfor man ikke ønsker å gjøre troen til sin egen. Og det tenker jeg er leit. Men hekseprosessen var ikke kirkens verk eller anliggende, det var folketroen og den allmene redsel for trolldom som drev dette. I artikkelen du lenket til: "Trolldomsprosessene var vanlige rettsprosesser der kongen i Danmark-Norge ga lovene, og domstolene var de lokale bygdetingene (laveste instans på den tiden) som dømte etter trolldomslovene. Prestene hadde ikke noen formell rolle i disse prosessene." Som det og står slet selv prestene og deres familier med å unngå anklagene. Eller tenker du det vat kirken som misbrukte makt her? Jeg slutter aldri å bli overrasket over menneskenes oppfinnsomhet på slikt(!). Men om du vil kan du høre på NRK Ekkos fire episoder om Kjetterlandsbyen Montaillou. Særlig en episode (4.?) sier en del om tortur - nemlig at det ønsket man ikke å benytte. Man var fullt klar over at under tortur fikk man høre det man ønsket, inkvisitørern ville heller høre sannheten. Hele begrunnelsen for forhørene - inkvisisjonen - den gang var å få slutt på kjetteriet, vantroen, fordi det førte menneskene i fortapelsen. Det var den enkeltes frelse som var målet. Dette blir langt. Poenget er at ting ikke er svart / hvitt og det er og mye "gull" om man ser bak det som skriker mest i øynene.
 9. Kan ikke du si litt mer om dette? Hvilken byrde tenker du kristendommen drasser på og hva er problemet med syndebegrepet, slik du ser det? Å angre på ting man har gjort kan selvfølgelig alle gjøre. Og det beste er jo om den man har gjort urett mot tilgir, uansett tro. Men det er jo ikke alltid mulig. Den store forskjellen på omvendelse og syndserkjennelse innenfor og utenfor "kristenpakken" er at innenfor blir din skyld løftet av deg, utenfor står du fortsatt med ansvaret for det som skjedde.
 10. He he, nei det var ikke ment sånn, heller som et svar på at "Kristendommen har ikke akkurat vært for kvinners likestilling (..) De har ikke akkurat vært en forkjemper for en bedre verden." Men for all del, jeg har ikke problemer med å gjøre det om noen spør. Det er tøffe tekster i det nye testamentet og, vi hører bare ikke så mye om dem. I dag leser vi gjerne alle "kom som du er" tekstene og tenker at det og betyr "forbli som du var". Jeg tror ikke det. De alvorlige og for oss uforståelige tekstene handler gjerne om alvoret ved IKKE å tro. Omvendelse - å velge en annen vei - har liksom gått av moten. Jeg tror ikke det er en slik helomvending, de samme poengene blir bare noe anderledes uttrykt. Vi må lese mer enn løsrevne tekststykker fra begge testamentene for og å se likhetene. Dette er og en del av det gamle testamentet, her fra salmene: "Da påkalte jeg Herrens navn: «Å, Herre, redd livet mitt!» Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren vokter de uvitende, han kom meg til hjelp da jeg var langt nede." Det har du helt rett i. De viser ikke bare himmelsk lykke, men er faktisk ganske så realistiske med tanke på hvordan livet og menneskene faktisk kan være mot hverandre. For meg er det en styrke ved tekstene, de ser oss slik livet faktisk er rundt om, på godt og ondt.
 11. "For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus." (Paulus)
 12. Jeg følger deg helt på ønsket om å "bli en virkelig god og opplyst sivilisasjon" og "å virkelig skape et paradis for alle". Men det er jo og det samme som kristendommens mål! Men om "den eneste måten å virkelig skape et paradis for alle er når vår teknologi kommer så langt at vi alle plugger oss inn i en datamaskin og laster opp bevisstheten vår i en digital drømmeverden.." er jeg mer usikker på. Teknologi i seg selv er amoralsk, om det blir bra eller dårlig gjenspeiler vel bare etikken til dem som bruker den? Det kan slå begge veier.
 13. Det er nok av "modne sivilisasjoner" som ikke har et menneske- og verdisyn vi ville trives spesielt godt i. Vår baserer seg på det kristne verdisynet og verdensbildet.
 14. Dette kanskje (2. Korinterbrev kap. 9: fra vers 6)? "Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave!"
 15. Glem nå ikke hvor vi har skole, helsevesen og sosialomsorgen fra, om du først skal tenke historisk.
 16. Jeg kan jo prøve, slik jeg fortår det. Først - verdensbildet - hva som er virkelig. All religion baserer seg på at det finnes "noe mer", en åndelig del av virkelighet som er like virkelig som den vi ser til dagen og som vi gjerne kan "måle og veie". Religionene kombinerer disse og tenker at mennneskene ikke bare har et forhold til det synlige, men og det usynlige, den åndelige virkeligheten. Synet på hva denne åndelige virkeligheten er, eller hvem som er der, kan variere. Det kan være en eller flere guder, eller åndevesen, men for at det skal betegnes som en religion - i motsetning til en personlig oppfatning - må grupper eller samfunn opptre samlet i forhold til dette verdensbildet. Kulten og ritualene blir felles handlinger og kommunikasjon med det åndelige.
 17. Finnes det en bibelgruppe du kan være med i? Det er ofte en god måte å bli bedre kjent med noen i en menighet og med det en vei inn i det større fellesskapet. Det er og et godt sted å dele egne tanker om troen. Gud velsigne deg og
 18. Det har nok ikke bevissthet, eller intelligens, slik vi tenker om det, men det er jo ikke tvil om at det virker likevel. Det er en sammensetning av molekyler som er i stand til å reprodusere seg selv når miljøet er rett. Sånn sett er det på den siden av streken som er liv, men da uten metabolisme. Men til trådens tema - jeg ser ikke at virus har "et liv etter døden", for å si det sån.
 19. Ja, kanskje det er ønsketenkning, hvertfall er det tro. Jeg har sett flere både før og etter døden. Den komplette personen som var der før - og som kommuniserte, tenkte, levde - er borte, selv om kroppen fortsatt er der. Differansen, det immaterielle, er påfallende og utrolig fasinerende når man kan sammenlikne.
 20. Det handler vel ikke om å like eller ikke like, men er det slik du ser på deg selv, som "en serie elektriske signaler i hjernen" - og bare det? Hva er da et menneske?
 21. Godt formulert det der, jeg har tenkt på det samme. Du tenker at vi "bare" er summen av vår biokjemi og våre biokjemiske prosesser? Alt vi er som person, tanker, følelser og personlighet egentlig kan beskrives som biokjemisk kode? Er et menneske det samme rett før og rett etter døden? Alle atomene og molekylene er der jo fortsatt (la oss anta det), men den biologiske maskinen virker ikke lenger. Hva har skjedd, er det bare det at "noe" har gått i stykker slik at prosessene ikke lenger virker, eller er det noe mer som er borte? Hva dette "noe mer" enn boikjemi er, er vanskelig å beskrive, det er her troen kommer inn. At det som gjør meg til den jeg er og inneholder begrepet ånd. Men der er vi utenfor biokjemiens fagfelt.
 22. Det er noe mer. Det tror jeg og det håper jeg. Men vite det kan ingen av oss, så der stiller vi helt likt. Vi er materie og biologi, mens svaret på spørsmålet ligger utenfor vår horisont, bortenfor der vi kan nå mens vi lever her. Som kristen tror jeg at Gud har skapt verden, meg og alle andre. Da er Gud utenfor min verden, min horisont, med mindre han velger å gå innenfor. Det er det vi tror skjedde da Jesus ble født. Mens han var her sa han at vi ikke skulle bli alene igjen, han ville alltid være hos oss og til slutt skulle alle igjen stå opp til liv med ham. Hvordan det blir er vanskelig å vite, men en eksistens med Gud tenker jeg må være bra.
 23. Mulig det, mitt poeng var at man kan velge å elske noen selv om de ikke er "elskverdig" - altså verdig å elske, det som gir gode følelser. Man kan velge å elske på treoss av følelsene, og ikke bare på grunn av. Velger man å elske noen stiller man seg og åpen for å bli såret, det er ikke sikkert den andre gjengjelder kjærligheten. Den andre kan både si ja eller nei. En slik fri viljer har vi som kristbe og i relasjonen til Gud. Gud elsker oss, men fordi ekte kjærlighet krever et motsvar uten tvang er vi frie til og å avvise ham.
×
×
 • Create New...