Jump to content

torbjornen

Medlemmer
 • Content Count

  3548
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1971 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

10341 profile views
 1. Det var jo ein studie om treningssenter på eit tidspunkt der det omtrent ikkje var smitte, forskinga var dermed verdilaus. Ein burde kanskje hatt meir forsking på slikt, så lenge som ein ikkje risikerte at sjølve forsøka kunne føre til for store utslag på smitten.
 2. Eg kan vere einig i akkurat det om at ein burde ha nytta høvet til å forska/prøvd ut meir undervegs på kva for tiltak som virkar og ikkje. Men elles tykkjer eg at pandemihandteringa jamnt over har vore bra, trass i at ein til tider både har opna opp for mykje og stengt ned for mykje.
 3. Er du seriøs? Du veit at nesten 70 prosent av befolkninga er fullvaksinerte, og at dette bremsar smittespreiinga?
 4. No har ein jo heller aldri fått smitten ned att i nærleiken av våren 2020, så Norge har eigentleg gjort akkurat slik som du er inne på her.
 5. Ja. Ein har måtta hatt tiltak for å halde smitten på eit stabilt nivå. Det kan alltids diskuterast kva for tiltak som er effektive og ikkje, men hadde ein hatt færre tiltak ville ein fått eksponensiell vekst og mange fleire døde.
 6. Samanlikna med dei fleste samanliknbare land har vi hatt få tiltak her i landet. Det kjem av at ein har høg tillit til styresmaktene, at folk har følgd dei tiltaka ein har hatt og at ein dermed heile tida har greidd å halde smitten på eit akseptabelt nivå som mange andre berre kunne drøyme om.
 7. Problemet ditt var at ein måtte ha hatt akkurat dei same tiltaka for å halde smitten på det nivået. Hadde ein ikkje hatt tiltak ville ikkje talet på døde stansa der...
 8. Det vil nok vere bra dersom media med jamne mellomrom nemner større smitteutbrot, vidareformidlar at Nakstad er bekymra, samstundes som at ein minner om at pandemien ikkje er over, og at grunnleggjande anbefalingar står ved lag. Samstundes vil eldre og ein del av dei med svekka immunforsvar snart få tilbod om tredje dose. Ein kan også håpe på rekordhøg influensavaksinasjon blant risikogruppene, noko som også vil redusere belastninga på sjukehusa. Vi kan ikkje halde på med nedstengingar i det uendelege, men ein kjem langt med grunnleggjande anbefalingar og at folk på eige initiativ er forsiktige og brukar sunn fornuft.
 9. Dette gjeld framleis. Saka om smitten i Skjåk er henta frå nrk.no i dag. Elles er det flott (og eigentleg heilt sjølvsagt) at du viser omsyn dersom du skal besøkje slike.
 10. Dette har verken vi eller svenskane med Tegnell i spissen lukkast spesielt godt med. Er det utbreidd smitte i samfunnet vil smitten finne vegen til dei svakaste av oss. Det går ikkje fram korleis smitten kom inn på sjukeheimen eller vaksinestatus for dei tilsette. Men det må etter mi meining bli slutt på at ikkje kommunane kartleggjer vaksinasjonsstatus til helsearbeidarar, og helsearbeidarar som vel å ikkje svare må bli rekna som uvaksinerte. Dersom det er mogeleg bør ein prøve å unngå at desse jobbar direkte i nærkontakt med pasientar.
 11. Blir den det? Sidan vindkraft er ein ustabil ressurs blir vel heller vasskraftmagasin og kraftutveksling viktigare enn nokon gong dersom ein skal få til eit grønt skifte.
 12. Men dersom smitten doblar seg blir det dobbelt så mange innlagde osv. Dersom koronasmitten verkeleg tek av blir det mange innlagde. Og innlagde på grunn av korona kjem ikkje i staden for-,/men i tillegg til innlagde pga. evt. influensa.
 13. Det byrjar å gå raskt i svingane no. Eg håpar at dette evt. kan ha noko med etterdønningar etter haustferie å gjere, slik at det er forbigåande og at smitten vil stagnere eller falle igjen. Viss ikkje vil belastninga på sjukehusa auke raskt, og då har ein eit problem.
 14. Det er frivillig å vaksinere seg. Men det er ingen menneskerett for uvaksinerte å jobbe i nærkontakt med pasientar i helsevesenet. Det er likevel vanskeleg å stille absolutte krav, sidan dette ikkje vil vere hensiktsmessig i alle situasjonar. Men ein bør iallefall vurdere omplassering langt oftare enn no. Eg har stor forståing for helsearbeidarar som av ulike grunnar ikkje kan vaksinere seg, men det burde iallefall vere mogeleg å omplassere dei som ikkje vil vaksinere seg, slik at desse ikkje kjem i nærkontakt med pasientar.
×
×
 • Create New...