Jump to content

Sturle S

Medlemmer
 • Content Count

  6222
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  33

Sturle S last won the day on March 25

Sturle S had the most liked content!

Community Reputation

9370 :)

3 Followers

Recent Profile Visitors

8765 profile views
 1. 5 år nedbetalingstid / 25 år levetid = 16% årleg avkastning. Det er ekvivalent med at du skriv 2 + 2 og eg forklarer deg at 2+2=4. Du kan protestere på at du ikkje skreiv 4, du skreiv 2+2, men 2+2 er det same som 4. Om du kjøper eit solcellepanel for x kroner og det genererer x/5 kroner i straum i året, har du betalt det ned på 5 år. Det vil totalt generere x/5 * 25 = 5x i straum. Trekk frå investeringa på x, og du har ei total forteneste på 4x. Fordelt over 25 år vert det 4x/25 = 0,16 = 16% av x kvart år i rente på investeringa. (Om du samanliknar med ein 25-årig obligasjon som utbetaler årleg rente. Med rentes rente vert det meir komplisert.)
 2. Eg har ikkje finrekna på dette, men 12 år høyrest lite ut. Har du då rekna med skattefordelen av å ha pengane i eigedom framfor finansielle aktiva? Vi er i alle fall samde om at grensa litt langt over dei 5 år/16% som failern hevdar er maksimal tidshorisont for eit privat selskap.
 3. Det har ikkje det, men failern påstod at ingen private ville hatt solcellepanel på taket for mindre enn 16% årleg avkastning (basert på 5-års nedbetalingstid og 25 års levetid). Les tidlegare innlegg i tråden. Det er avhengig av mange faktorar. Til dømes kan solcellepanela føre til mindre slitasje på taket og spare andre vedlikehaldsutgifter. Men det løner seg heller ikkje å isolere med to meter aerogel eller leggje solcellepanel på nordveggen. Det finst ein gylden middelveg både for isolasjon og solcellepanel.
 4. Du trur ikkje han viste til artikkelen i sitt fyrste innlegg der han påstod at med ei nedbetalingstid på over 5 år er dette uaktuelt for eitkvart privat selskap? Underforstått at NSB legg solcellepanel på taket fordi dei er statlege, medan eit privat selskap som Asko aldri ville gjort noko slikt?
 5. Får du 16% årleg rente på ein obligasjon med 25 års løpetid, har den obligasjonen skyhøg risiko. Solcellepanel har låg risiko. Ei mykje sikrare investering. Ingen profesjonelle forvaltarar klarer ei stabil avkastning på 16% i året. Det er ein klår skilnad mellom solkraftverk som skal levere straum til nettet og solcellepanel på eit bygg som brukar mesteparten av straumen sjølv. Her er det snakk om solcellepanel på eit bygg der mesteparten av straumen vert brukt i bygget. Skal du starte solkraftverk der det primære føremålet er å levere straum til nettet, er det ein klår fordel å skalere opp for å få ned prisen pr kWh. For solcellepanel på bygg er det mest økonomisk å halde seg på ein storleik der dei totale straumkostnadane til bygget vert lågast mogeleg over tid. Her er det snakk om siste tilfelle. Eit bygg er fyrst og framst ein utgiftspost. Det er aktiviteten i bygget som genererer inntekter. Drift og vedlikehald kostar, og få næringsbygg er nedbetalt etter fem år. Når ein byggjer reknar ein på totalkost over bygget si levetid. Ein kan til dømes velje å isolere bygget for å redusere varmetap og dermed driftskostnadar. Det løner seg ofte, sjølv om byggekostnaden vert høgare. Ein kan velje å dekkje veggane med dyrt panel som er venta å vare i 30 år i staden for eit billig som varer i 15 år. Det dyre kostar meir i innkjøp, men reduserer vedlikehaldskostnadane. Og ein kan velje å dekkje taket med solcellepanel som reduserer straumkostnadane i 25 år, sjølv om dei kostar like mykje som dei reduserte straumkostandane i 12 år. Veldig ofte vil det gje meining å auke kapitalkostnaden mot å redusere driftskostnaden på den måten. Eg trur ikkje nokon byggjer næringsbygg med tanke på fullstendig nedskriving etter berre fem år, medan failern meiner at ingen vil byggje noko med mindre dei kan skrive det heilt ned etter fem år. Skal dei droppe isolasjonen med det same, og dekkje tak og veggar med bølgjepapp for å spare pengar? Kvifor er det vekkasta pengar å redusere den totale kostnaden over levetida til bygget?
 6. Du hevdar at ingen vil investere i noko med mindre enn 16% rente, som er absurd. Folk har pengar i banken til 0,5% rente. No er det mange private næringsbygg i landet som har taket fullt av solcellepanel. Dersom ein kan bruke mesteparten av krafta sjølv, er det nesten umogeleg at det ikkje løner seg. Nettleige og avgifter slepp dei ikkje unna, uansett spotpris på straumen. Å vedde på at politikarane ikkje kjem til å subsidiere distribusjonsnettet med skattepengar og fjerne alle avgifter på straum vil eg seie er eit vel so trygt veddemål som at banken ikkje går over ende dei neste 25 åra.
 7. Ja, dei eksporterer til og med dei morderiske forureinande bilane sine til Noreg. Det er i alle fall latterleg, for den einaste grunnen til å køyre eksosbil er å skade miljøet. Vi bør snarast forby import av forureinande tyske bilar og halde oss til Nissan Leaf, Renault Zoe og Tesla.
 8. Om du har rikeleg med areal å ta av, får du brukte panel for ned i ei krone pr Wp: https://www.secondsol.com/de/anzeige/22593//sharp/na-851-wq (Verknadsgrada til desse panela er heilt elendig. 80Wp/m². Nye har ca 200 Wp/m². Frakt og installasjon kostar òg, men det kan vere bryet verd om du får eit godt tilbod på frakt og kan installere sjølv.)
 9. Nei, det er du som påstår at dei får gigantiske subsidiar. Då får du dokumentere at dei eksisterer, at det ikkje er noko du har drøymt. Det er umogeleg å dokumentere at noko ikkje eksisterer. Ja, økonomien i vindkraft er vanskeleg, men det løner seg. Det største problemet er kapitalkostnadane. I eit vindkraftverk er det svært mykje bunden kapital. Framtidsprisane på kraft er rundt 35 øre/kWh og produksjonsprisen på landbasert vindkraft i Noreg rundt 30 øre/kWh med kapital- og driftskostnadar. Det er nok til at dei sit att med eit overskot når den forventa levetida til kraftverket på 25 år er over og alt er nedbetalt og nedrive. Poenget var ikkje å skissere opp eit realistisk solcelleanlegg, men å forklare på ein enkel måte at ditt krav om årleg avkastning på 16% på ei nesten risikofri investering er absurd. Kor høg rente får du på pengane i banken?
 10. Fordi Stoltenberg-regjeringa i 2008 tykte det var ein knakande god idé å byte svensk vasskraft mot tysk gasskraft for å promotere norsk gasskraft i Tyskland. Både AP og SP har hatt dette som storsatsing. I tillegg fekk Statkraft nokre milliardar for å kjøpe meir gasskraft i Tyskland. Dei har noko vindkraft der òg. Eg veit at Høgre har programfesta å skilje ut og starte privatisering (sal) av utlandsaktiviteten til Statkraft, men det får dei ikkje fleirtal for.
 11. Det ville vere veldig dobbeltmoralsk med eit slikt krav i Noreg, når norske selskap er storeigarar av kraftproduksjon i m. a. Tyskland. Men det er eit problem, som nemnt i artikkelen, at norske eigarar har mykje større krav til avkastning enn utanlandske. Vi er for godt vane med oljeindustrien, som et opp 3/4 av alle norske investeringar. Der er avkastninga alt for høg, og straks den høge risikoen vert tydeleg ropar dei på støttetiltak og subsidiar. Støttetiltaka under finanskrisa ga oss stor overkapasitet innan oljeservice. Selskapa bygde skip i haugevis med statlege lånegarantiar. No vil dei ha fleire støtteordningar. So lenge dei får alt dei peikar på, og olje held fram med å framstå som risikofritt med høg avkastning, kjem ikkje norske pengar til å investere i vindkraft i Noreg. Dette er ei veldig kurrant sak, og burde vore avslutta mykje tidlegare. Spesielt når dei har planlagt å kaste vekk mykje av krafta via hydrogenproduksjon, i staden for å bruke ho til noko nyttig.
 12. Svaret er null. Du pratar piss og diktar fritt. Ta eit enkelt døme: Du kjøper eit solcellepanel for 1100 kroner. Det genererer straum for 100 kroner i året i 25 år. Nedbetalingstid er då 11 år og du får 2500 kroner att for investeringa fordelt over 25 år. 1400 kroner i pluss, eller 56 kroner i året i 25 år. Det tilsvarer ein obligasjon med 5,09% rente utbetalt årleg, som er svært bra for ei (relativt) risokofri investering. Det er svært attraktivt dersom du allereie har pengane. I banken min kan eg ta opp "klimalån" med 2,42% effektiv rente. Då sit eg att med 2,67% i årleg avkastning. Betre enn eg får i nokon bank, sjølv om eg må låne alle pengane til investeringa. Med berre fem års nedbetalingstid og 25 år levetid vert den årlege renta 16%. Dersom nokon lovar deg sikker avkastning på 16% i året, kan du vere sikker på at det er svindel. Slik avkastning har alltid svært høg risiko knytt til seg.
 13. https://www.zephyr.no/guleslettene-vindpark-solgt-til-blackrock/ Kva subsidiar har dei fått? Kraftverket er ikkje bygd og elsertifikatordninga går ut neste år.
 14. OK. Då er vi i det minste samde om at at vindkraftverk med mykje lenger nedbetalingstid enn solcellepanel er interessant for private selskap, men du meiner at solcellepanel ikkje er det, fordi nedbetalingstida er på meir enn 5 år. Trass i at renta er betre enn du får i banken. Kvifor dette skiljet? Ja, du kan godt kalle kommentaren din kverulering, akkurat som den om obligasjonslån. Eg er i alle fall nøye med å vere presis, nettopp for å sleppe den typen kverrulering du driv med. Kommentaren din var heilt meiningslaus, om han ikkje var meint som eit åtak på presisjonsnivået mitt.
 15. Kor mange statseigde kraftverk på mellom 0 og 10 MW finn du her? Kor mange gigantkonsern? https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/vannkraftdatabase/ Dei er nesten berre private eller av fleire grunneigarar som har gått saman i eit AS, og dette er dei minst lønsame kraftverka med lengst nedbetalingstid. (Kraftverk med negativ effekt er pumper. Pumpekraft er alltid offentleg eigd.) Presisjon er ikkje idioti. Presisjon vil mellom anna seie å kunne skilje mellom statleg, fylkeskommunal og kommunal og å kunne bruke ord som "offentleg" når du meiner eitt av dei tre nivåa. Hæ? Prøver du å ro no? Oljeselskapa gjorde store investeringar berre for å finne oljen, og det er nesten berre private oljeselskap som har funne olje i alle land. Dei investerte før dei visste om dei ville få noko som helst att. Forventa tidsbruk frå oppstart av oljeleiting til eit funn er utbygd og alle investeringar er nedbetalt er langt over 10 år. Funnet åleine har ein verdi. Eit nyutbygd felt har òg ein positiv verdi, sjølv om ingenting er betalt og produksjonen ikkje har starta. Det har ein verdi på grunn av utsiktene til framtidig verdiskaping. Slik er det òg med eit vasskraftverk eller eit solcellepanel. So lenge verdien av produksjonen er større enn rentene og avdraga dei betaler på låna over heile nedbetalingstida, og nedbetalingstida ikkje er lengre enn den forventa levetida, har dei ein positiv verdi som kan vere større enn det ein får att ved å ha pengane i banken. Kva ville du gjort om du hadde 100.000 kroner i banken til 0,8% rente? Investert i noko som ga betre relativt risikofri avkastning og auka verdien av noko du eig, til dømes solcellepanel på hustaket, eller lete pengane stå i banken?
×
×
 • Create New...