Jump to content

Sturle S

Medlemmer
 • Content Count

  7424
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  41

Sturle S last won the day on September 14

Sturle S had the most liked content!

Community Reputation

12692 :)

2 Followers

Recent Profile Visitors

9365 profile views
 1. Dersom du ser dei reelle resultata av kutta i 2030 på olje- og gassimporten til EU i 2020 er du god. Vi kan godt inngå eit veddemål. Eg veddar på at olje- og gassimporten til EU går vidare nedover i 2020. Hugs at EU har hatt nedgang i oljeforbruket sidan 2000. Gassimporten gjekk litt opp i fjor målt i tonn, og ned målt i verdi, fordi gass har vorte veldig mykje billigare og utkonkurrerer kol. I 1. kvartal 2020 gjekk gassimporten til EU ned med 7% pga ein uvanleg varm vinter, og har truleg gått vidare ned andre kvartal pga redusert energiforbruk under corona-nedstengingar. Oljeforbruket har garantert gått ned pga heimekontor og redusert flytrafikk.
 2. Al Gore veit eg ingenting om, men Arktis frys definitivt ikkje til. Då har du lese falske nyhende. Arktis smeltar i rekordtempo. Til og med permafrosten i Noreg smeltar. https://earther.gizmodo.com/the-arctic-we-know-is-disappearing-1845049072 https://www.tu.no/artikler/klimaforskere-gronland-har-passert-point-of-no-return/497691 Antarktis smeltar òg: https://newatlas.com/science/antarctic-sea-ice-loss-impact-wildlife/
 3. Dei aller fleste med eit minimum av vett har fått med seg at oljefondet ikkje er fyllt opp av subsidiar frå vindkraft. Når du spelar sos dum får du tole å få svar. Oljefondet rapporterer ikkje kor mykje som går til oljeindustrien og kor mykje som går til andre føremål. Dei siste åra har det gått stadig mindre inn i fondet. Dersom oljeprisen held seg og politikarane ikkje vert kurert for spelegalskapen i nord, er det lite sannsynleg at fondet nokon gong meir får påfyll frå oljeindustrien. Pengane går ut til oljeindustrien i staden. Oljeindustrien har so mange lukrative subsidieordningar at det er heilt sjukt. Eit oljeselskap som legg ned i Noreg får til dømes utbetalt den skattemessige verdien av framførbart underskot. Pengane kjem rett frå oljefondet. INGEN andre næringar har slike gullordningar, og det er INGEN sakleg grunn til at oljeindustrien skal ha det.
 4. Det går ikkje mykje gass til matlaging, men det går ganske mykje til oppvarming, varmtvatn og fjernvarme. For dei to siste er det mykje energi å spare på å gå over til straum og varmepumper. Då har straum 3-5 gonger betre verknadsgrad enn gass, og det er vesentleg betre. Endå meir energi går til transport. Der skal olje erstattast med straum med 3 gonger betre verknadsgrad, som òg er vesentleg betre. Eit anna tiltak som EU legg vekt på er energiøkonomisering, til dømes med nye krav til bygg.
 5. Du er visst dummare enn det førre innlegget ditt ga inntrykk av. Vi tappar oljefondet for å subsidiere oljeindustrien. Det er altso pengar som er fjerna frå oljefondet for å subsidiere oljeindustrien. Vi har ikkje sett pengar inn i oljefondet frå til dømes vindkraft. 1. halvår 2020 tok staten netto 164168 millionar kroner ut frå oljefondet. Uttaka går med til å dekkje m.a. leiteaktivitet i Barentshavet og subsidiepakken som vart vedteken i sommar. Berre i Barentshavet har staten brukt netto 100 mrd kroner meir på subsidiar enn det ein kan få att med dei funna som er gjort og oljepris frå 2019.
 6. Straum kan ikkje lagrast som hydrogen eller ammoniakk. Tapet er for stort til at det gjev meining å snakke om det som lagring. Straum kan derimot brukast til å produsere hydrogen eller ammoniakk til bruk i industrien dersom straumen er billig nok. Straumen må vere veldig billig for å kunne konkurrere med kol og naturgass til det føremålet. Lagring av straum med minimalt tap er veldig billig. Du treng berre ein bakke og noko tungt. Sjå til dømes: https://grist.org/article/how-the-humble-chairlift-could-revolutionize-renewable-energy/ Vi har plenty bakkar og plenty stein som kan fungere som noko tungt. Vatn har vi òg. Vatn er ganske tungt. Vi kan verte europas batteri dersom vi vil, men i eit land som er gjennomvått av olje står det gjerne på viljen. Om ti år er det neppe eit problem for batteri å strekkje til for alle bruksområde på land. I alle fall i kombinasjon med induktiv kraftoverføring frå vegen.
 7. Tja, om du tek med ryggsekkar er vel Bergans storeksportør? (Eller, eg veit ikkje om dei produserer sekkane i Noreg.) Uansett er ikkje det noko som har hastverk med å komme til marknaden.
 8. Då er det vel fornuftig å vente med å bruke hydrogen på transport til det faktisk finst eit overskot av CO2-nøytralt hydrogen? Spesielt når ekspertane ser ut til å vere samde om at batteri allereie er betre og berre vert betre. Kraftoverføring til køyrety frå vegen med induksjon er òg testa med hell og vert eksportert til mange land. Om vi kan ta all landtransport elektrisk vert det 4 gonger meir straum til overs til å evt produsere hydrogen til industrien som treng det. Energiøkonomisk er hydrogen til landtransport heilt meiningslaust.
 9. Eg trur ingenting på dei tala. Det er garantert planar som vert presentert som fakta. Det gjer hydrogenfolket konsekvent. Hyundai er dei einaste med serieproduksjon, og dei har kapasitet til 50 lastebilar i året.
 10. Nei. No vert profittmarginane i olje- og gassindustrien helde kunstig høge av subsidiar frå staten. Det må ta slutt. I gründermiljøet her eg bur er det ein vanvittig frustrasjon om dagen. Akkurat i det det såg ut som om det endeleg kunne verte litt arbeidsløyse i oljeindustrien slik at vi får tak i dei hovuda som trengst, pøste staten inn 20 milliardar i subsidiar for å halde ein døyande sektor kunstig i live, og hindre vekst i nye. Nok ei krise vekkasta av gjennomkorrupte politikarar.
 11. Dette er jo berre eit nytt signal om at forbrukstoppen for olje vart nådd i fjor, og at det snart går nedover med gass òg. BP kom med sin årlege "Energy Outlook" i går. Dei har berre eitt scenario som ga eit anna resultat enn at "peak demand" vart nådd i 2019. Det er "business as usual" utan Covid-19. I ei verd som treng stadig mindre olje vil oljeprisen berre gå nedover. Vi må avskrive dei 100 milliardane som staten har brukt på oljeleiting i Barentshavet som tapt, ikkje leite vidare som ein eller annan spelegal tulling som vil prøve å vinne attende det han har tapt.
 12. Det er meir enn ein hydrogenstasjon pr hydrogenbil i EU. På ei anna side skulle dei byggje 100 innan 2019 berre i Tyskland. Det skjedde heller ikkje.
 13. Lågare CO2-utslepp enn med hydrogen. Ta eit anna døme: Har du hydrogen ved atmosfærisk trykk produsert ved elektrolyse som utgangspunkt (50 kWh pr kg), kostar det deg 15 kWh pg kg å komprimere gassen til 700 bar eller gjere han flytande. Det gjev ei verknadsgrad på ca 75%. Konverterer du i staden gassen til metanol med CO2, brukar du mykje mindre energi på den prosessen Då er verknadsgrada 85%, men vel og merke dersom CO2 er tilgjengeleg i rein form. Eg reknar ikkje med energiforbruk til å produsere CO2, sidan det normalt er ein eksoterm prosess. Metanol kan òg brukast i brenselceller med same verknadsgrad som hydrogen, og er mykje lettare og sikrare å handtere. Metanol er meir kompakt (energi pr liter). So kvifor skal vi på død og liv bruke hydrogen i gassform eller flytande form? Det er so forsvinnande lite som gjev meining med hydrogen, anna enn at eg forstår at ein slu og kynisk klimahatarindustri ynskjer å suge til seg so mykje subsidiar og investorpengar som kunne gått til miljøvennlege tiltak som mogeleg. Kvart år vert det produsert 70 millionar tonn hydrogen med dampreformering av fossilt kol, olje eller gass. Dersom du vil erstatte den med hydrogen frå elektrolyse, trengst 3500 TWh kraft. (Då har eg ikkje rekna med forbruk til komprimering eller kondensering.) Til samanlikning var straumforbruket i heile EU totalt 2693 TWh i 2019. Kva meining gjev det å bruke hydrogen til transport i den samanhengen? Her er 70 millionar tonn hydrogen som vert produsert med høge CO2-utslepp, og vi latar som om hydrogendriven transport er "grønt". Det er latterleg. Fullstendig latterleg. Du må vere sterkt religiøs for å tru på noko slikt. Hydrogen vil berre verte billigare gjennom ekstreme subsidiar, og det vil føre til ei energisløsing vi aldri har sett maken til. Elektrifiser heller og la dieselen døy. Straum vil alltid vere mykje billigare enn hydrogen, so dersom hydrogen kan konkurrere med diesel er straum allereie mykje billigare. Daimler har ikkje lovd nokon serieproduksjon av ein hydrogenlastebil. Dette er berre deira vanlege øving for å få subsidiar. Dei har gjort same øving mange gonger før. Rekkjevidda til elektriske lastebilar kan gjerast uendeleg med induktiv lading i vegbana, som vi m.a. kan lese om i TU på tysdag at det er stor interesse for: https://www.tu.no/artikler/i-var-apnet-verdens-forste-elektriske-vei-na-vil-flere-land-teste-teknologien/499286 Både investerings- og energikostnadar er ein brøkdel av å auke rekkjevidda med hydrogen. I tillegg kan det brukast til å regulere kraftforbruket ved å tilby lading til bilar medan dei køyrer på vegen, til dømes overskot av solenergi midt på dagen. Daimler har sagt det same mange gonger sidan dei lanserte sin fyrste hydrogenbil i 1994. Eg ser ingen grunn til å tru på dei denne gongen heller. Det siste var vel at Mercedes-Benz GLC F-CELL skulle setjast i serieproduksjon og leverast til kundar over heile verda i 2017. Resultatet vart ein liten serie tilbydd for leasing til utvalde kundar i Tyskland. Når det gjeld hydrogen er Daimler ca like truverdige som Nikola Motors. Daimler tenkjer nok at dette er ein god måte å få massevis av forskningsmidlar og andre subssidiar frå EU på, men neppe fornuftig for klimaet sin del. Kan hende dei får støtte av hydrogenbransjen òg, som ser at dagens hydrogentasjonar må skrotast og erstattast med stasjonar for flytande hydrogen for at dette konseptet skal fungere. Då kan dei òg få milliardar av subsidiar. Vinn-vinn for fleire det her. Tap-tap for skattebetalarane. Det er so godt som ingen som trur at hydrogen har ei framtid i lastebilar heller, jf artikkelen vi kommenterer, men ikkje undervurder kyrkjelyden. Både gamlefar og opophus3do er sikre på at hydrogenbilane er rett rundt hjørnet. Hydrogenstasjonane her i landet er ikkje akkurat bygde for enkel tilkomst for vogntog. Tvert imot. Prøv å snu ein semitrailer på den einaste norske offentleg tilgjengelege hydrogenstasjonen på Høvik. Stasjonen er lagd for personbilar. Mange av superladarane til Tesla er derimot bygde med gjennomkøyring slik at eit vogntog lett kan køyre inn og få tilgang til 4 ladarar samstundes på same side av bilen. (1 MW dersom alle fire er ledige og av siste versjon.) Tja, då står du ganske einsam blant dei hydrogentilhengarane som har kommentert denne artikkelen. Vi kan vere samde om at dei nok er veldig uintelligente. Men då vil eg gjerne utfordre deg på eit anna punkt, og det er om ikkje dei heilt store voluma med hydrogen burde brukast til heilt andre ting enn transport? Til landtransport veit vi at elektrifisering med batteri og induktiv lading i vegbana er mykje meir effektivt, men batteri kan ikkje brukast til å erstatte hydrogen i ammoniakk, som skal brukast til produksjon av kunstgjødsel eller sprengstoff. Hadde det ikkje vore betre å byrje der, i staden for å kaste vekk milliardar på milliardar på eit blindspor i transportsektoren?
 14. Det er meir, for eg tok ikkje omsyn til verknadsgrad. 109 kWh er for 1000 meter, men vi har høgare fjellovergangar enn det. Rv 52 over Hemsedal er 1137 moh på det høgaste. Induktiv lading i vegbana kan òg vere lurt når lastebilar tek avstikkarar for å levere varer og ta kvile på avsidesliggjande stader med so lite trafikk og/eller svakt straumnett at det ikkje er grunnlag for å setje opp ein hurtigladar. Då kan dei heller lade på hovudvegen mellom stoppa. Det gjer òg at ein kan spare tid når det er to sjåførar i bilen. Ein som køyrer og ein som kviler. Det er ikkje veldig vanleg i Noreg, men i Aust-Europa er det vanlegare. Det hender òg at ein person med dei rette sertifikata kan avtale haik med eit transportselskap ved å tilby seg å køyre litt medan sjåføren kviler. (Far min reiste av og til på den måten.) Fleire byar har induktiv lading for bussar, men då berre på endestasjonar. Ved å ha ladinga i vegbana på dei mest trafikkerte strekningane kan ein spare tid på endestasjonane og batterivekt på bussen. I tider med sterkt varierande tilbod på straum og dermed varierande straumpris, kan dette vere ein god måte å regulere forbruket på òg. Ved å tilby låg pris på induktiv lading når det er overskot av straum tilgjengeleg, eller når flaskehalsar i nettet stengjer inne kraft, kan ein tilby induktiv lading i vegen til låg pris. Det gjer forbruket meir fleksibelt enn om køyretya berre ladar når dei står stille og tek pause. For personbilar har det nok ikkje mykje føre seg med induktiv lading i vegbana.
 15. Jadå. Med diesel går 20% vekk før dieselen kjem på tanken. Med hydrogen går meir vekk. Med straum og batteri, som i fylgje ekspertane har gått forbi hydrogen som det opplagte valet for tungtransporrt for lenge sidan, går nesten ingenting vekk. So kvifor skal vi gå for noko som både er teknologisk underlegent og vanvittig energisløsande? Alle ekspertar seier og at vi må få ned energiforbruket for å nå klimamåla, ikkje auke energiforbruket. Kan du gje meg ein einaste analyse som seier at vi kjem til å nå klimamåla ved å auke energiforbruket? Straum vil alltid vere billigare enn hydrogen produsert ved elektrolyse. Deter fysisk umogeleg at hydrogen produsert med elektrolyse er billigare, sidan du ikkje kan produsere hydrogen utan tap av energi. Straum er enklare og billigare å lagre med lågt tap enn hydrogen. Straum er enklare å handtere og frakte og fylle på enn hydrogen. Diesel er veldig mykje enklare og billigare å handtere enn hydrogen. Tykkjer du det er rart at ingen vil ha hydrogenbilar? Det er 150 hydrogenbilar i landet. Talet er blåst opp av bilprodusentane. Toyota eig dei aller fleste norskregistrerte Toyota Mirai. Berre 11 av 67 Toyota Mirai er eigd av privatpersonar – stort sett storaksjonærar i NEL og andre hydrogenseskap. Eg veddar på at du ikkje har hydrogenbil sjølv heller, fordi du forstår at det vil vere veldig upraktisk. Du forstår sikkert og at det ville vere klimafiendtleg, fordi hydrogendrift vil gjere det umogeleg å nå klimamåla. Haha, når hydrogenfanatikarar snakkar om å la den beste vinne, er det alltid fylgt av krav om hydrogen. Til dømes ferja mellom Bodø og Lofoten. Vegvesenet er nøgde med LBG men då kjem heile klimafornektarbanden ut og forlangar krav om hydrogen. QED. For hydrogenkyrkjelyden er framtida her i dag. Og vert det ikkje noko av planane, kan dei berre lage nye og presentere det som om det er tilfelle i dag. Batteri har derimot ingen utvikling. SINTEF-rapporten om hydrogen på Nordlandsbana er eit fantasisk godt døme. Framtidstal for alt som har å gjere med hydrogen og tal frå 2009 om batteri. Kor mange serieproduserte hydrogenlastebilar er det på vegen? ASKO hadde verdas fyrste tidlegare i år (dei var oppe i to, no har dei ein). Det var ikkje ein serieprodusert modell. Eg veit ikkje om serieproduserte hydrogenbussar heller. Dei er konverterte diesel- eller batteribussar. Du forvekslar nok her notid med planar om serieproduksjon i framtida. Serieproduserte hydrogenbilar var ikkje mykje hjelp i. Bilprodusentane får ikkje seld dei til andre enn seg sjølv. Noreg er ikkje spesielt. I California går nesten 100% av hydrogenbilane som leasing. Produsentane har slutta å tilby dei for sal, for ingen vil kjøpe dei. Leasing inkluderer drivstoff, noko dei ikkje gjer med bensin- eller batteribilar. Leasing er hovudregelen for norske hydrogenbilar og. For bilar med andre drivstoff er kjøp det mest vanlege. Når det er so tydeleg at folk ikkje vil ha desse klimafientlege bilane, er det ikkje då fornuftig å slutte å kaste pengar etter dei?
×
×
 • Create New...