Jump to content

Sturle S

Medlemmer
 • Content Count

  8350
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  41

Sturle S last won the day on September 14 2020

Sturle S had the most liked content!

Community Reputation

15226 :)

2 Followers

Recent Profile Visitors

10093 profile views
 1. Både import og eksport har innverknad på prisen. I normale år er prisen i Noreg høgare enn i nabolanda om vinteren, slik at vi har netto-import, men i år har vi hatt ekstremt med nedbør og kraftoverskot og proppfulle magasin. Då eksporterer vi stort sett heile tida, trass i at prisen av og til kjem opp mot det som er normalt om vinteren.
 2. Hjelmeland-Nesvik-Skipavik. Ferja skal gå som 100% batterielektrisk frå april. Hydrogen-greiene skal installerast i ein container på dekk seinare. Frå då av skal ferja gå 50% på hydrogen i ein uspesifisert periode. Tippar hydrogengreiene vert fjerna kjapt etter det. Frå artikkelen: MF Hydra skal driftes minst 50 prosent på hydrogen, resten på batteri. Fergen skal ha to brenselsceller, hver på 220 kW fra canadiske Ballard. Dersom det blir forsinkelser på brenselcelle og hydrogensystem, kan det installeres i etterkant. Det er bestilt direkte av rederiet og skal stå som en separat enhet utenfor styrehuset. Tyske Linde leverer hydrogen-systemet.
 3. Av nyregistrerte bilar i desember 2020 hadde 4,8% berre dieselmotor og 2,7% berre bensinmotor. 66,7% – 2 av 3 – hadde berre elmotor. 87% av alle nyregistrerte bilar var ladbare. Kvar har det vorte av alle som spådde elbilen ein rask død?
 4. "Hydrogen framstilt med fornybar energi" tyder elektrolyse med straum det er kjøpt opphavsgarantiar for. Til dømes kan det vere kjøpt opphavsgaranti frå eit norsk vindkraftverk. Krafta vert brukt her i landet, men opphavsgarantiane gjer samstundes det flytande hydrogenet Linde produserer ved gasskraftverket knytt til raffineriet og det kjemiske prosessanlegget i Leuna i Tyskland "grønt". https://chemicalparks.eu/news/linde-sets-up-new-hydrogen-liquefier-in-leuna https://www.steag.com/en/modalcontent/02-leistung/german-power-plants/leuna-power-plant/
 5. Men det er also ikkje rart. 46% av alle bilane til sals på finn.no er dieselbilar. Berre 40% i distrikta (og færre i resten av landet) er interessert i å kjøpe ein slik bruktbil. Når tilbodet er større enn etterspurnaden går prisane ned, og då er det ikkje rart at talet på interessentar går opp. Folk har nok eit litt meir realistisk forhold til kva dei har råd til enn før. Du får tre-fire brukte dieselbilar for prisen av ein like gammal brukt elbil med nokon lunde vitug rekkjevidde. TØI-undersøkinga tyder på at både utdanning og økonomi er relevant. Bønder og småbrukarar har sjeldan veldig god råd. Salsstatistikken for desember 2020 er forresten ute. 4,8% av alle nye bilar registrert i desember 2020 hadde berre dieselmotor. 2,7% hadde berre bensinmotor. 2 av 3 nyregistrerte bilar i desember 2020 var elbilar. Om ti år kjem brutkbilstatistikken til å ca ca same fordeling.
 6. Snakk for deg sjølv. Kvar einaste gong du har ei utruleg sær – truleg heilt unik – oppfatning av eit eller anna, påtår du at "folk flest" er like forskrudde utan eit fnugg av dokumentasjon. Det finst mange idiotar i verda, men neppe mange med like sært verdsbilete som deg. Ta deg ein tur ut på gata og spør om det at eit fly har "autopilot" tyder at det kan gjere alle unnamanøvrar som trengst utan eit menneske i cockpit. Eg trur at ca ingen andre enn deg ville svart ja på det spørsmålet. Sidan det skjer færre ulukker når bilar går på autopilot enn utan, er det lite som tyder på at autopiloten har negativ effekt på folk si åtferd i trafikken. I GM var det ikkje noko meir enn eit konsept, dei produserte ingen bilar med skateboard-chassis. Det var nok ikkje veldig gjennomførbart heller, sidan konseptet ikkje hadde detaljar som fjøring og demparar. Tesla var dei fyrste som utvikla eit fungerande skateboard-chassis og brukte det i ein produksjonsbil. Her er konseptet til GM frå 2002, aldri produsert og det einaste eg kjenner til som kom før Model S: Her er Tesla Model S: Kva for eit av desse trur du har best sjanse for å overleve ein million km variert køyring? Og kvifor går alle produsentar for skateboard-chassis i dag, dersom dei har so lett for å falle frå kvarandre? Har du døme på at dei har falle frå kvarandre? I 2020 lanserte GM skateboard-chassiset på nytt, då i ein versjon som ser ut som han kan fungere, men det liknar mykje meir på Tesla sitt enn på konseptteikninga til GM frå 2002. Det dei lanserte i fjor har GM faktisk tenkt å bruke i bilar.
 7. Men det er jo tindrande opplagt. Nokon annan trend er ikkje mogeleg, fordi det er so stor overvekt av dieselbilar på bruktmarknaden. I ein lang periode var dieselbilane i klårt fleirtal på nybilmarknaden. Bensinbilane er stort sett so gamle at dei går til hoggaren i staden. Elbilar er det framleis svært dårleg med på bruktmarknaden, m.a. fordi dei er so billige å eige at folk heller kjøper ein elbil til enn å byte elbilen dei har. Hugs kvar bruktbilane kjem frå. Når folk byter den gamle dieselbilen sin med ein ny elbil, går dieselbilen på bruktmarknaden. No er det ein overflod av brukte dieselbilar på bruktmarknaden, slik at dei er billige i tillegg. Ein annan trend er ikkje teoretisk mogeleg, basert på fordelinga av den gamle bilparken på drivstoff. Som prosent av bilparken er diesel framleis aukande, fordi alle dei gamle bensinbilane frå før diesel vart populært går til hoggaren. Det er framleis ca ein million bensinbilar att på norske vegar, men dei fleste har vore gjennom sitt siste eigarskifte før opphogging og det er fleire dieselbilar enn det er bensin- og elbilar til saman. Nei, det ville vere som å protestere på at jorda er rund. Eg kommenterer derimot at det er opplagt – eit anna utfall er umogeleg – fordi bilparken er slik han er. Dei fleste bilar går gjennom sitt fyrste eigarskifte då, men bilane skiftar i snitt eigar 3-4 gonger før dei går til opphogging. Dvs at dei fleste bruktbilar som vert selde er eldre. Under 5 år gamle bruktbilar vert oftast selde gjennom forhandlar som har teke dei i innnbyte ved sal av ny bil. Her er forresten meir oppdatert statistikk som syner at elbilar er mest populært blant husstandar med høg inntekt, og at dei med lågast inntekt i liten grad kjøper ny bil: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/kvart-sjette-av-dei-rikaste-hushalda-har-elbil
 8. Du har ikke lest det jeg postet tidligere fra motor. Denne, ikkje sant? (Sporingskaka som seier kva fjasebokgruppe du fann dette i har eg fjerna frå URLen.): https://motor.no/bilkjop-diesel-front/40-prosent-i-distriktene-gar-for-diesel-ved-neste-bilkjop/189171 Det gjorde eg. Det står ingenting der om at bilen skulle vere ny og ikkje brukt. Oppgang i dieselsal i 2020!? Den fullstendige statistikken for bilsalet i 2020 kjem i morgon, men i november 2020 hadde 5,4% av alle nyregistrerte bilar berre dieselmotor mot 15,8% i 2019. Det er ein kraftig nedgang, nesten ei utradering av dieselbilsalet i 2020. I mange år frå 2005 til 2015 kjøpte nordmenn hovudsakleg dieselbilar. Det er dei årgangane som er mest omsett på bruktmarknaden. Når du reknar med bruktbilsal kan det difor sjå ut som om diesel er meir populært enn nokon gong. Bilar frå den tida bensinbilar var mest populære er so gamle at dei stort sett går til opphogging, ikkje ein ny eigar. Skal du ha bruktbil gjev det meining å kjøpe dieselbil, for utvalet av dieselbilar er desidert størst og prisnivået lågt. Korvidt ein kjøper ny eller brukt bil har absolutt med økonomi å gjere. Personleg økonomi og utdanningsnivå heng saman.
 9. Ehm, vi har noko som heiter leidningar. Dei eignar seg godt til å flytte straum gjennom. Vi brukar dei slik at vi kan plassere vindturbinane der det er best vind, solcellepanela der det er best solforhold og ladestasjonar der det er eit vegkryss og ei vegkro. På den måten får vi mest mogeleg energi for pengane utan at dei som skal lade må køyre omvegar. Ein hydrogenstasjon kan godt produsere hydrogenet på stasjonen. Då trengst ca 4 gonger meir straum enn til ein ladestasjon som skal forsyne like mange bilar. Du kan gjere veldig mykje rart dersom du har fått mykje subsidiar som du må bruke opp for å få nye.
 10. For det fyrste: Det trengst ikkje veldig mykje effekt til lading. Meir enn eit hus vanlegvis brukar, men slike effektar er lett tilgjengelege på dei fleste industriområde, større forretningsområde og mange andre stader langs vegnettet. Dersom du bestemmer deg for å setje opp ein megaladar midt på Sognefjellet har du kanskje eit problem, men då legg du heller ladaren til Vågå eller Fortun. Der er nok effekt tilgjengeleg til å forsyne tusen megaladarar. Lett. For det andre: Ein hydrogenstasjon treng like mykje effekt til kompresjon og kjøling. Dette er rett og slett ikkje eit argument for hydrogen framfor batteri. Ja, for det er det som er relevant.
 11. Ingen styresmakter nokon stad i verda har lagt ned forbod mot autopiloten til Tesla. Sidan du er desperat etter å "vinne" eit poeng, blandar du saman Autopilot og FSD, noko ingen som kan noko om Tesla eller eig ein Tesla ville gjort. Det er Mobileye sin påstand. Eg tvilar sterkt på at det var den eigentlege grunnen. Då har eg meir tru på forklaringa om at Tesla ville byggje sin eigen Autopilot parallelt med at dei hadde Mobileye ei stund, slik vi kan sjå prov på i bilane. Det kan berre ha to mogelege forklaringar. Anten tyder ordet Autopilot noko heilt anna på tysk enn på andre språk, eller so vernar tysk rett om tysk bilindustri, og legg so mange kjeppar i hjula for Tesla som dei klarer fram til tyskarane har klart å kopiere all teknologien Tesla hadde for ti år sidan. Det tok VW nesten ti år å kopiere skateboard-chassiset til Tesla. Fram til Model S kom trudde dei VW det var lurt å bruke same chassis til både eksos- og batterimodellar. Tyskarane ligg so håplaus langt etter teknologisk at det er tragisk. Uansett forbyr dei berre ordet, ikkje teknologien.
 12. Det er då godt dokumentert at konsentrasjonen av elbilar i eit område korrelerer godt med både utdannings- og lønsnivå (som òg korrelerer bra). Til dei grader at det har skapt store overskrifter i avisene. Når folk i distrikta seier dei vil kjøpe dieselbil, er det nok ikkje snakk om ny bil. Dei vil ha ein brukt dieselbil, for fem til ti år gamle dieselbilar er grisebillige om dagen. Sjå TØI report 1492/2016 tabell 3.4. Merk det markante skiftet mot elbil for folk med meir enn 4 års utdanning: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43161 Det er òg ein klår samanheng med alder. Gjennomsnittsalderen i distrikta er klårt høgare enn i byane. Folk over 60 vel i mindre grad elbil. (Dei har òg generelt lågare utdanningsnivå.)
 13. Dette er eigentleg ein litt uinteressant diskusjon, for ein hydrogenstasjon som får tilkøyrt ferdigprodusert hydrogen brukar like mange kWh pr km som skal tankast på ein bil berre på å komprimere og kjøle hydrogenet som ein ladestasjon brukar får å lade ein tilsvarande bil med like mange km rekkjevidde. Dersom hydrogenstasjonen i tillegg skal produsere hydrogen med elektrolyse, er straumforbruket fleire gonger større. Ergo kjem hydrogen like dårleg eller dårlegare ut uansett korleis du snur og vender på det. Elles veit eg berre om ein superladar i Noreg som er nedlagd, men den flytta berre nokre titals meter. Stort sett dei same leidningane som er i bruk, vil eg tru. Vi har meir enn 10 nedlagde hydrogenstasjonar.
 14. Fun fact: Jenter har størst sjanse for å døy i trafikken ved 15 års alder. Då i passasjersetet medan ein 18-19 år gammal gut køyrer.
 15. Har vi hatt kontinuerleg krise sidan 2015? Sidan då har staten gjort netto-uttak frå oljefondet. Kva har skapt denne krisa? Det aller meste skuldast reduksjon i oljeinntekter, til dei grader at staten må inn å redde oljeselskapa meg astronomiske subsidiar. Hadde det ikkje vore for oljeindustrien hadde krisa vore mykje mindre. Verdien av fiskeeksporten har til dømes gått mykje opp i år, og utgjer fleire månadar med sal av olje, med mykje mindre investeringar og færre sysselsette. I 2017 var det 225000 personar sysselsett i oljeindustrien. I 2018 var det 12060 årsverk i havbruksnæringa. Arbeidskrafta i oljeindustrien kunne vore brukt mykje betre og pengane kunne vore mykje betre investert. Hadde det vore opp til meg hadde vi hatt mykje meir pengar. Vi hadde til dømes ikkje kasta vekk over 100 mrd kroner netto på resultatlaus leiting etter olje i Barentshavet. Statoil hadde investert i fornybar energi i staden for oljesand i Canada. Nei, men so er heller ikkje det oljeselskapa har fått berre utsetting av skatt. Det er rein skoddelegging. https://filternyheter.no/tidligere-oljebyrakrater-og-naeringslivstopper-na-er-norge-i-praksis-et-av-verdens-storste-oljeselskap-2/ Eller når staten vel å gje oljeselsksapa 24% friinntekt, som dei ikkje må skatte av. Den åleine er verd meir i 2021 enn mva-fritaket på elbilar. Merk deg forresten sjølvmotseiinga i dei to setningane. I fylgje definisjonen din i fyrste setning er avgiftsfritak – som oljeindusstrien sine milliardar i avgiftsfritak på utslepp og straumforbruk – ikkje ein subsidie. I den andre er avgiftsfritak ein subsidie. Kan du peike meg til ei oversikt over næringar som betaler pengar direkte inn i statskassa, eller trollar du no? I 3. kvartal 2020 var staten sine inntekter frå direkte sal av varer og tenester (utanom olje) større enn driftsresultatet frå petroleumssektoren. Driftsresultatet frå petroleumssektoren var 10 mrd kroner, og staten måtte ha 58 mrd kroner frå oljefondet i det kvartalet.
×
×
 • Create New...