Jump to content

Sturle S

Medlemmer
 • Content Count

  6987
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  37

Sturle S last won the day on July 3

Sturle S had the most liked content!

Community Reputation

11478 :)

2 Followers

Recent Profile Visitors

9083 profile views
 1. Det vil alltid vere lønsamt med den lågaste kraftprisen. Dersom det vert utvunne færre bitcoin, til dømes fordi kursen går ned, vert det lettare å utvinne nye bitcoin. Automatisk. Ergo får ein fleire bitcoin for same investering i energi, og det er framleis lønsamt å utvinne bitcoin.
 2. So det er der bilane har hamna! Reagerte på at det i juni har vorte registrert ein haug Toyota Mirai med serienummer frå 2018! Tippar dei gjekk til ein veldig "gunstig pris", ja! Matpakkebilar med rekkjevidde deretter. Toyota vart vel lei av å ha desse gamle bilane ståande på lager, og fann til slutt nokon som aksepterte å lease dei for ei krone. Toyota registrerte forresten 14 slike Mirai produsert i 2018 i juni i år. Lurer på kvar den siste vart av. Det har vorte avregistrert og vraka nokre hydrogenbilar i det siste òg , so no er det 147 personbilar med HY-skilt i Noreg. 4 av dei skulle vore avskilta pga manglande EU-kontroll.
 3. Fleire kablar mellom Noreg og utlandet vil gje mindre svingningar over året. Til dømes er straumprisen i Danmark generelt lågare enn i Noreg om vinteren. Fleire kablar til Danmark vil difor gje litt høgare sommarprisar og litt lågare vinterprisar. Høgare sommarprisar gjer at vi slepp å sende vatnet forbi turbinane, og kan produsere meir kraft. Den journalisten har jo store problem med grunnleggjande rekning. Sjekk straumrekninga di. Når brukar du mest straum? Om sommaren eller om vinteren? Slik prisendringane fordeler seg over året vert auken i straumrekningane veldig mykje mindre enn journalisten påstår. I tillegg meiner eg NVE ikkje har teke høgde for den veldige auken i vindkraft i Skottland. Skottane har jo allereie hatt periodar med negative prisar, fleire år før NVE la til grunn at det kunne skje.
 4. Den forstod eg ikkje. Kva eigeninteresser har NVE i dei kablane? Med mindre det er vinter, då går prisane til himmels. Om sommaren er straumrekninga mi på hundrelappar pga snøsmelting og lågt forbruk, men om vinteren bryr eg meg.
 5. Alle EU-land med gode vindressursar gjer det. Danmark får over 50% av krafta si frå vind. Irland er over 30%. Både Portugal, Tyskland, Storbritannia og Spania er over 20%. Sverige, Austerrike, Romania, Belgia, Nederland og Hellas er alle godt over 10%. Frankrike og Italia er dei 4. og 5. største vindkraftnasjonane i EU målt i installert effekt, men vind står framleis for litt under 10% av produksjonen i dei landa. (Danmark ligg på 8. plass i EU målt i installert effekt.) I heile EU dekkja vindkraft 15% av kraftforbruket i 2019. Noreg har dei beste vindressursane i Europa, men heng veldig langt etter. Du er kanskje ikkje mykje ute og reiser?
 6. Ein vindturbin på 4 MW har nøyaktig same skattereglar som eit vasskraftverk på 4 MW. Med dei skattereglane er vindkraft lønsamt, ikkje vasskraft.
 7. Her er dokumentasjon. Grafen syner tilsig, kraftpoduksjon og forbruk gjennom året 2017. Nesten heile potensialet for oppgradering aukar produksjonen i periodar meg høg snøsmelting. Då har vi allereie overproduksjon. Skal vi auke vinterproduksjonen med vasskraft, må vi utvide magasinkapasiteten i fjellet. Det er ikkje mogeleg utan store naturinngrep. Vindturbinar produserer mest om vinteren, i motfase med snøsmeltinga. Dei er det perfekte supplement til vasskrafta vår. Vi kan gjerne kombinere med oppgradering av vasskraft, men oppgradering av vasskraft åleine vil berre auke produksjonen om sommaren og litt om hausten. Vi treng mest kraft om vinteren, og må auke produksjonen då og for å kunne auke forbruket utan å gjere oss avhengige av import om vinteren.
 8. Trist, men sidan dette er heilt ukontroversielle prosjekt reknar eg med det går greitt å få ny konsesjon med større turbinar. Evt selje prosjekta til ein utanlandsk storkapital som har kapasitet til å få opp vindparkane innan tidsfristen.
 9. Nei, NVE har sagt det tvert motsette. Prisen (om vinteren) vert mykje høgare utan utlanskablar. Kjelde: https://www.nve.no/Media/7167/2018_08_16_notat-om-kraftpriser-uten-handelsmuligheter.pdf Nettleiga vert lågare pga handelsinntektene frå kablane. For ti år sidan lanserte Ola Borten Moe Noreg som "Europas batteri" med masse utlandskablar som skulle tene pengar på å yte fleksibilitet til europeisk fornybar kaftproduksjon. No har han investert pengar i oljeselskapet Okea, og den nye Olja Borten Moe har fått partiet sitt med på at vi heller skal eksportere gass. Dei som trudde det var lite korrupsjon i norsk politikk kan ta seg ein bolle.
 10. I den skya som vert danna der luft kondenserer i kulda frå det flytande hydrogenet er det små dråpar av flytande oksygen og nitrogen frå lufta. Oksygen har høgast kokepunkt av dei to, og kondenserer lettast. Flytande oksygen er svært reaktivt og kan til og med få asfalt til å brenne eller organisk materiale til å eksplodere. Lurer på kva tilleggseffektar det kan få på alle former for brennbart materiale rundt utsleppet. Her vil oksygenet vere iblanda nitrogen og andre gassar, men er uansett meir konsentrert enn oksygen i luft. Om farer med flytande oksygen: https://archive.org/details/23004LiquidOxygenReceiptTransferStorageDisposal Eg ser at utsleppet var på "opp til" 0,83 kg/s (50 kg/min). Det er ca det same som når ein tank med komprimert hydrogen naudventilerer. Ikkje veldig mykje, men det vart ei god sky utav det.
 11. Det kjem til å skje, eller det vert ein lekkasje eller nokon bles i fløyta, og nettopp difor er Bosh-sjefen ute og åtvarar om "hybridgate" allereie no. Bosh produserer ein stor del av delane til bilbransjen og var involvert i dieselgate. Han veit nok kva han snakkar om og at bransjen ikkje er tent med fleire skandaler. Eventuelle avgiftsfordelar til ladehybridar må etter mi meining rette seg mot faktisk bruk, ikkje teoretiske utslepp dersom eigaren har eit svært spesielt køyremønster og stålkontroll på laderutiner. (Om eigaren har so god kontroll på lading, kvifor ikkje kjøpe ein elbil i staden?) Fokus må vere på full elektrifisering. No skal det byggjast nytt ventilasjonssystem til over ein milliard kroner i Lærdalstunnelen. Ei utgift vi ikkje hadde hatt med ein fullstendig elektrifisert bilpark.
 12. Tja, Statnett får jo råd til utbygging nord-sør med inntektene frå dei nye kablane. Kablane går heldigvis begge vegar, elles hadde Sør-Noreg fått minst like store problem som Midt-Noreg den vinteren reservekraftverka vart kjøpt.
 13. Kvifor skal du mate straum inn i nettet? Elbilar er eit alternativ til dagens manuelle ordning med utkoplbar last. Raskare, billigare og meir fleksibel både med omsyn til effekt og geografisk lokalisering.
 14. Ladehybrider klarer seg fint med 3 kW. Det er elbilene med høyeffektslading som krever infrastrukturutvidelser. Du forstod ikkje poenget. Ingen har høgeffektslading heime. Om 1000 ladar på 2 kW og er fleksible på tidspunktet, er det 2 MW reguleringskraft tilgjengeleg. Ladehybridar er sjeldan fleksible på tidspunktet. Dei må lade under middagen for å unngå å køyre på bensin når ungane skal rett på foppalltrening etterpå. Om ladinga då vert kutta, vert det veldig dyr regulering for eigaren.
×
×
 • Create New...