Jump to content
inaa

– De mangler forståelse for den enorme interessen som finnes i den globale avfallsbransjen (Ekstra)

Recommended Posts

Etter å ha lest igjennom rapporten tror jeg Mikkelsen også bør ta en ny gjennomlesning.
Jeg begynte å lese rapporten med veldig pro-CO2-fangst briller, men de argumenterer godt for behovet for videre forprosjekter. Ikke å gå i gang med neste faste, som det gis inntrykk av her i artikkelen.

- Fra Kap. 8 tolker jeg at "samfunnsøkonomisk lønnsomhet ER IKKE lik næringsmessig gevinst". Først hvis prosjektet bidrar til å gjøre noe mer effektivt enn hva som gjøres i dag, eller at det får noen i jobb som ikke er i jobb, vil det gi samfunnsøkonomisk gevinst. Kanskje lønnsomt for Fortum Oslo Varme (FOV), men ikke Norge.
- Det er en samfunnsøkonomisk negativ effekt hvis prosjektet ikke lykkes, ettersom befolkningen kan bli negativt innstilt til videre nye prosjekter (tenk Mongstad). Dette taler også for videre undersøkelser.
- Ikke bra at kostnadsestimatene fra Norcem og FOV (ref. Mikkelensen) har gått opp. Dette skremmer bort andre aktører og land, spesielt hvis det ikke lykkes. Sett på den andre siden er kanskje det noe Mikkelen ønsker, så lenge det lykkes? Genialt å få økt inngangsbarrieren for ev. konkurrenter, hvis i tillegg staten betaler.
- Rapporten legger fokus på at det må være mer vekt på kunnskapsdeling og insentivere for at det skal komme flere aktører inn i markedet.

Alt i alt synes jeg de har gjort et godt arbeid med rapporten og føler at Fortum Oslo Varme med Mikkelsen bør gå i seg selv og tenke mer effektivisering + åpne for konkurranse. Dere har også hatt mulighet til å bidra inn i rapporten, så å skyte på den etterpå (for egen vinning?) gjør bare at dere kommer enda dårligere ut.

Krysser fingrene for at at vi får løst utfordringene med store aktører som vil mele sin egen kake, kan få til et flott demonstrasjonssenter for CO2-fangst med tilhørende samfunnsøkonomisk gevinst.

 

(Har etterspurt hele rapporten med Vedlegg av Olje- og energidepartementet. Legger den til her som kommentar hvis jeg får den utlevert, i henhold til Offentlighetsloven.)

Edited by morten7

Share this post


Link to post

Har nå fått svar fra Olje- og energidepartementet (OED) og her er vedleggene til rapporten:

https://www.dropbox.com/s/0o95gugcdbboryj/KS2-rapport%20CCS%20fullskala%20demonstrasjonsanlegg.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhk1r4zsor5a4ms/Vedlegg%201%20Oppdragsbeskrivelser.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cc623c6s7loeny/Vedlegg%202%20Konkurransedokumenter%20konsept%20og%20forprosjekt.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35c616uotii5lif/Vedlegg%203%20Evaluerings-%20og%20forhandlingsstrategi%20for%20konsept-%20og%20forprosjektfasen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ve8ad1giiop9j6/Vedlegg%204%20Suksessfaktorer%20og%20fallgruver.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qjr9ceyfbr1ytv8/Vedlegg%205%20Organisering%20og%20styring%20av%20prosjektet%20i%20konsept-%20og%20forprosjektfasen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/321wmcbff05l3h2/Vedlegg%208%20Gevinstrealisering.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hybwpdnczulr8uh/VS%20KS2-rapport%20CCS%20fullskala%20demonstrasjonsanlegg.pdf?dl=0

Alle vedlegg samlet:
https://www.dropbox.com/s/21ywxrincwjet02/svarpinnsynsforesprsel.zip?dl=0

Dataene kan brukes fritt i henhold til Offentlighetsloven §7:
"§ 7.Bruk av offentleg informasjon
Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det. (...)"

Svar fra OED om hva som er gitt tilgang til og avslag på, med begrunnelse:
"17/2172-10
Innsyn gitt: KS2-rapport CCS fullskala demonstrasjonsanlegg

Innsyn gitt: VS KS2-rapport CCS fullskala demonstrasjonsanlegg

Innsyn gitt: Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelser

Innsyn gitt: Vedlegg 2 Konkurransedokumenter konsept og forprosjekt

Innsyn gitt: Vedlegg 3 Evaluerings- og forhandlingsstrategi for konsept- og forprosjektfasen

Innsyn gitt: Vedlegg 4 Suksessfaktorer og fallgruver

Innsyn gitt: Vedlegg 5 Organisering og styring av prosjektet i konsept- og forprosjektfasen

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Forhandlingsstrategi for investering og drift
Med hjemmel i: OFFL § 23, 1. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 7 Forhandlingsmandat og-strategi for investering og drift av lager
Med hjemmel i: OFFL § 23, 1. ledd

Delvis innsyn: Vedlegg 8 Gevinstrealisering
Med hjemmel i: OFFL § 23, 1. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 9 Kostnads- og usikkerhetsanalyse
Med hjemmel i: OFFL § 23, 1. ledd

MED AVSLAGSMAL:

Det vises til begjæring om innsyn datert 16.03.18 i dokument 17/2172 / "KS2-rapport CCS fullskala demonstrasjonsanlegg".

Rapporten ligger offentlig på regjeringen sine nettsider.
Enkelte av rapportens vedlegg inneholder opplysninger knyttet til økonomiforvaltningen til Olje- og energidepartementet. Det er adgang til å gjøre unntak for slike opplysninger av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomiforvaltningen til departementet i forhandlingssituasjoner, i saker om kjøp og salg, og ved avtaleinngåelser generelt. Opplysningene har en forretningsmessig dimensjon, slik at innsyn vil kunne skade departementets forhandlingsposisjon eller den strategiske stillingen til departementet nå eller i fremtidige saker. Olje- og energidepartementet unntar som følge av dette, opplysningene fra innsyn med hjemmel i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 23 første ledd. Dette gjelder vedlegg seks, syv og ni, samt enkelte opplysninger i vedlegg åtte.

Fordi opplysningene unntatt offentlighet utgjør den vesentlige delen av vedleggene seks, syv og ni unntas de i sin helhet fra offentlighet, jf. offentleglova § 12 c).

De opplysningene som unntas offentlighet med grunnlag i offentleglova § 23, 1. ledd i vedlegg åtte utgjør ikke den vesentligste del av dokumentets innhold. De resterende delene av dokumentet gir ikke et misvisende bilde av innholdet og derfor unntas kun enkeltopplysninger i dokumentet fra offentlighet, jf. offentleglova § 12.

Olje- og energidepartementet har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av vedleggene som unntas etter offentleglova § 23, første ledd, i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta vedlegg seks, syv og ni samt enkelte opplysninger i vedlegg åtte fra offentlighet med hjemmel i ovenfor nevnte bestemmelse.

Videre inneholder vedlegg åtte og ni opplysninger om forretningsforhold som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår. Dette skyldes at spredning av opplysningene vil kunne føre til økonomiske tap for virksomhetene enten direkte eller ved at konkurrenter utnytter opplysningene. Olje- og energidepartementet har i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) § 13 første ledd nr. 2 taushetsplikt i forhold til disse opplysningene. I medhold av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 13 første ledd har Olje- og energidepartementet derfor plikt til å unnta disse opplysningene fra offentlighet.

Fordi opplysningene unntatt offentlighet utgjør den vesentlige delen av vedlegg ni unntas dette vedlegget i sin helhet fra offentlighet, jf. offentleglova § 12 c).

De taushetsbelagte opplysningene i vedlegg åtte utgjør ikke den vesentligste del av dokumentets innhold, og antas heller ikke å gi et misvisende inntrykk av innholdet. Derfor unntas kun de taushetsbelagte opplysningene i dokumentet fra offentlighet, jf. offentleglova § 12.

Ytterligere begrunnelse for avslaget kan kreves innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. offentleglova § 31 andre ledd.

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd innen 3 uker fra avslaget er mottatt. En eventuell klage fremsettes for departementet. Det gjøres oppmerksom på at når en klage over avslag på innsyn er behandlet av Kongen i statsråd, er klageadgangen til Sivilombudsmannen avskåret, jf. offentleglova § 32 første ledd sjette pkt. Det vises for øvrig til offentleglova § 32 og forvaltningsloven kapittel VI."

Edited by morten7

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...