Jump to content

studerebedre

Medlemmer
 • Content Count

  85
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

110 :)

Recent Profile Visitors

280 profile views
 1. Om ein meiner att energikostnadane i Europa er for låge i 2022. Er CDAM fornuftig, i praksis vil ein fordrive eigen industri ut av verdensdelen på sikt. Krigen i Ukraina og energiavhengigheita av Russland, gir Europa svært høge energikostnader så langt fram vi kan sjå. Industrien i Europa vil måtte flagge ut, om dette forset i lengre tid.
 2. strømpris Oslo 2,07+ nettleige ca 0,30+ elavgift mars 0,085 + mva 25 % på alt. I tillegg varierer straumprisen frå time til time, biligast på natt.https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table Så for idag er variasjonen frå 1,88 kr/kwt-3,02 kr/kwt. Med andre ord er reknestykkje til TU, heilt meiningslaust.
 3. Oljeprisen stiger Nordsjøolje (brent spot) har vært på over 118 dollar fatet i morgentimene i Asia – den høyeste prisen siden februar 2013. Rekorden ble satt i juli 2008, før finanskrisen rammet for fullt, med over 144 dollar fatet. Prisen på kull har gjort et nytt byks og er på nivåer som sist ble opplevd før finanskrisen i 2008. Kull, som lastes fra råvarehavnen i Newcastle i Australia, steg med 46 prosent på onsdag til over 140 dollar, ifølge ICE Futures Europe. Prisen er doblet siden sist fredag.
 4. Sist vintar som var kald både i Norge og Sverige. . Fant Svenskane ut att i deler av kaldaste periodane leverte vindkrafta ned mot 5 % av innstalert effekt. Vi kan med andre ord ikkje sikre nok tilgjengeleg effekt når vi treng den mest, ved å bygge meir vind.
 5. Flaumfare i verna vassdrag kan true både liv og helse. Flåmsvassdragtet, Opo , Vossavassdraget og Bjerkreimsvassdraget er vassdraget der dette bør planlaggast , jamfør flaumen hausten 2014. Skadene i Flom var på kring 250 millionar. "Støre svarte at han er stolt av Norges verneplaner, men at ny eller utvidet vannkraft kan vurderes der flomdemping er formålet. Dette kan være aktuelt i en rekke norske elver og vassdrag."
 6. Fly uten utslepp har ein tendens til å treffe bakken med høg fart.
 7. Nettoeksporten i 2021,er på kring 17,5 TVh. På tross av att 2021 er eit relativft tørt år.
 8. Når differansen i straumprisar mellom ulike prisområder i Norge i desember 2021, vert kring 1,35 kr. Mellom NO 1,2 og 5 som kjem på rundt 1,8 kr, og NO 3 og 4, som havnar kring 0,45 kr. Kjem kring 40 øre frå CO2 pris i EU. Store deler av resterande differanse, kjem av att kablane trekkjer på prisen i dei sørlege delene av Sør Norge. Så når det i artikkelen til faktisk vert nemd att kabeleffekten er på nokre øre, er det berre tullprat.
 9. Når hovedgrunnen til dei høge prisane er utfasing av stabil produksjon. Som vert førsøkt erstatta med variabel vind, i hovedsak i Nord Europa. Går dette reknestykkje ikkje opp, i kalde vintrar med lite vind. På torsdag når kraftprisen 14 kr, i England, på sein ettermiddag. Tyskland har snittprisar på 3,50 kr. Når medisinen gjær pasienten sjuk(KRAFTMARKEDET), er ikkje løysinga å pøse på med meir medisin
 10. Artikkelen er kjemisk rensa for tal. Eindel millionar vert det fort, noko form for lønsend er det knapt. Og straumen er ikkje dyr i Trøndelag,måndag 22.11.2021 kostar den 15 øre/kwt. Slik vert når ein gjer forsøk på å selje sand i Sahara.
 11. Då bør nok både Sverige og Danmark, sette ein sluttdato for bruk av alle oljeprodukt i eigne land. Det blir nok også slutten på flyvåpenet i begge land. Gode nyheiter for Putin med andre ord.
 12. Det tek minst 4 år å fikse forbindelsen over Sognfjorden. Meir vind vil skape endå større svingingar i pris. Slik vi ser idag både i England og Tyskland. Problemet i Nord Auropa vil alltid vere kalde vintrar, med streng kulde føl som regel lite vind. Om vi ser fram ti år, med dei planer som ligg på bordet. Vil Nord Auropa mangle nokre hundri tusen MW, ein kald og stille Januardag, då vil straumnettet knele. Og store deler av område vil få blackout. ...https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/aurland-sogndal/ Det er lønnsomt å øke kapasiteten på forbindelsen Aurland-Sogndal. Økt utbygging av ny kraftproduksjon nord for Sognefjorden og de nye mellomlandsforbindelsene til Storbritannia og Tyskland vil øke flaskehalsen på dagens forbindelse. Vi forventer at dette vil gi større prisforskjeller nord og sør for fjorden og økt antall timer med nullpris og vanntap i våte år. Det er også behov for reinvesteringer på forbindelsen de neste tiår. Lønnsomheten av tiltaket er avhengig av fremtidig kraftpris og mengde ny kraftproduksjon nord for Sognefjorden
×
×
 • Create New...