Jump to content

Ketill Jacobsen

Medlemmer
 • Content Count

  1981
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2170 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

4716 profile views
 1. Artikkelen har mange gode poenger men trendlinjen må ha blitt satt opp av en matematiker som ikke har fått med seg at det har vært en koronaepidemi og har null kunnskaper om elbilmarkedet! Hovedsaken er at det er enorm usikkerhet med hensyn til hva som skjer med utbredelsen av elbiler. At en har et poeng en vil ha frem og tegner en trendlinje i tråd med det, er ikke uvanlig, men ikke særlig saklig. Opp til utgangen av 2019 har elbilmarkedet vært dominert av seks bilmodeller, tre kombibiler med moderat pris (Leaf, e-Golf og i3), en ekstrem sedan (Tesla Model S) en ekstrem SUV (Model X) og en sedan (Model 3). Sedaner er fremmede fugler i dag og så godt som ingen SUV'er og stasjonsvogner har vært tilgjengelige. Allikevel har disse få modellene solgt i 180.000 eksemplarer (av totalt 268.000 frem til slutten av 2019). Nå som markedet eksploderer med hensyn til nye modeller av alle slag i løpet av et halvt år, vil vi ha en helt ny situasjon. Dette i tillegg til at de tre kombiene har fått utvidet sine rekkevidder betraktelig, gjør at jeg forventer en eksplosjon i salget av elbiler til høsten og neste år. Legg også til at elbiler stadig mer nærmer seg fossilbile i produksjonskost. En kan tenke seg at mange som ikke har egen parkeringsplass (folk i bygårder og i boligblokker) vil kvie seg for å kjøpe en elbil. Her må en stor innsats gjøres slik at alle har tilgang til egen ladeplass. Men dette forholdet behøver ikke ha så mye å si for nybilsalget, for det er ikke folk fleste som kjøper ny bil (jeg har aldri gjort det!). De som kjøper nye biler er de med god økonomi, som har bil gjennom jobben og pensjonister! Alle andre kjøper Norges mest kjøpte bil, bruktbilen.
 2. Satsingen på hydrogen innen EU har ingenting med hydrogen-personbiler! Slike biler er en blindvei.
 3. Er det noe du vet eller er det noe du antar? Det kan godt være riktig, men det du hevder bør være basert på omfattende statistikk.
 4. Å snakke om politikere som dumme er nok litt som å gå over bekken etter vann! Hvorfor i alle verden skal man bygge atomkraft som er tre ganger dyrere enn vind og sol og masse andre ulemper. Då må man virkelig være dum om en går inn for det!
 5. Du burde vite hva grunnrente er! Det er ikke avgift på på bruk av natur, enten en skader naturen eller ikke. Grunnrente har en når utnyttelse av naturgitte forhold fører med seg eksepsjonell avkastning. Der er ikke vindkraft enda i motsetning til vannkraft, oljeutvinning og lakseoppdrett. Heller ikke småkraft har grunnrente. Og du kan jo tippe grunnen til det! Og småkraft er den kraftutbygging som ødelegger mest for naturmangfoldet og folks bruk av naturen i forhold til nytte. Heldigvis er det bare svært få ekstreme stemmer som taler for at en skal avvikle prinsippet om grunnrente.
 6. Elbiler bør få full moms og engangsavgift (CO2-utslippavgift og vektavgift). Det bør gis et fradrag på 1.400 kr per kWh batteri og ca 6 kg per kWh bør trekkes fra i vekten når vektavgift skal beregnes. Dette vil innebære en reduksjon i prisen på ca 100.000 for en bil som Hyundai Kona. Elbiler vil naturligvis slippe CO2-avgift også som er en stor post for fossilbiler. En slik løsning bør tas i bruk for 2022 og dette året bør en bestrebe seg på at nyordningen ikke gjør for store utslag for hver enkelt bilmodell. Med et slikt system støtter en teknologien i stedet for dagens vilkårlighet som gjør at en elektrisk Rolls-Royce får fradrag verdt millioner. Elbiler og ladbare hybrider vil dermed falle inn i samme avgiftssystem som alle andre biler. Verdier som 1.400 kr per kWh og 6 kg per kWh kan endres fra år til år i takt med at batterier blir billigere og lettere. Selve avgiftsstrukturen kan leve i mange titalls år. Om målet om 100% elbiler i 2025 skulle bli vanskelig å oppnå, kan en endre på de to nevnte tall. Å sette et eller annet tall for når moms skal slå inn, er i beste fall et populistisk forslag. Momssystemet er og bør være enkelt og en bør ikke innføre en slik bastardløsning. Dagens null-løsning er mer ryddig enn den foreslåtte merkverdigheten, som det vil bli et politisk slagsmål om hvert år med hensyn innslagspunktet for momsen.
 7. Diskusjonen har fått meg til å reflektere over hva grunnrente er. Grunnrente har en for virksomhet som ut fra naturgitte forhold har en ekstraordinær avkastning. Det har en for vannkraft, oljeutvinning og lakseoppdrett. Nå har ikke lakseoppdrett grunnrente selv om det er en bransje med ekstraordinær avkastning. Et regjeringsutnevnt utvalg foreslo av naturlig grunner at også lakseoppdrett skulle betale grunnrente. Høyre og FrP gikk i mot enten fordi de er prinsippløse eller egentlig er i mot prinsippet om grunnrente! Foreløpig har ikke vindkraftverk ekstraordinær avkastning, så her er det ikke grunnlag for grunnrente. Dette vil raskt endre seg og særlig etter hvert som enkle oppgraderinger og rimelige oppgraderinger etter 25 år gir dem en ny periode på 25 år. Da vil turbinene bli gullkantede. Om ikke det er grunnlag for grunnrente ennå, så burde en i de minste ha god kompensasjon til kommunene og deres innbyggere. I Danmark og Tyskland ser en at vindparker har god oppslutning hos folk flest dersom befolkningen er involvert på en eller annen måte. Dagens kraftverk var meget gode investeringer med eksepsjonell lønnsomhet. Oppgradering er så lite lønnsomt at det har tilført bare 4,5 TWh over 20 år! OlavEH her støtter vannkraftprodusentenes store kampanje for ta bort grunnrenten for all vannkraftproduksjon. Da vil bransjen ha penger til å skifte ut turbiner og generatorer som kan gå titalls år til med nytt som er kanskje en til to prosent mer effektive og til sammen koster milliarder av kroner. Samfunnets grunnrenteinntekter som beløper seg til mange milliarder skal altså kastes bort på slike investeringer. Da er utbygging av vindkraft på snaufjellet et mye bedre alternativ men minimal påvirkning av naturmangfold. Statnett er ansvarlig for sentralnettet som distribuerer strømmen videre til regionnettet og videre til distribusjonsnettet. Kraftverk og vindparker knyttes til sentralnettet og også noen store bedrifter som aluminiumsverk og elektrokjemiske bedrifter. Det at Statnett bygger et sentralnett som som gjør at strømprodusentene har noe å kople seg, er mer enn en hundreårs praksis. Utbyggingen du referer til er nye kraftlinjer til Midt-Norge så en unngår situasjonen en stod oppe i 2010, men voldsomt underskudd av strøm i denne regionen. På sentralnettet betaler en mellom ett og to øre per kWh (alle brukere) og denne utbyggingen er en nasjonal utbygging som ikke belaster folk i Midt-Norge spesielt. Jeg vet ikke hvorfor du tror at det er så mye kostnader for vindkraft utover det utbyggerne må dekke inn (utenom grønne elsertifikater som nå koster ca 2 øre per kWh). Gjelder det samme for vannkraft også (det meste av grønne elsertifikatpenger har i Norge gått til vannkraftutbygging)? Er det Haramsøya-utbyggingen du sikter til? Det er neppe det beste stedet å bygge ut en vindpark (liten øy der parken blir svært dominerende). Men med tanke på at lønnsomheten i vindkraftutbygging ikke er overveldende per dags dato, så virker din påstand om grådighet å være noe overdrevne. Kort sagt så er dine argumenter stort sett dårlig funderte!
 8. Hvor mye går an å misforstå det som skrives? Les det jeg skriver en gang til! Jeg skrev: "3 timer med høy effekt koster like mye som 300 timer med samme effekt"). Altså 300 timer samme høye effekt som de 3 førstnevnte timene. At det går an!
 9. Trendlinjen i grafen er naturligvis veldig spekulativ. Tror nok det snart vi gå bratt oppover med andelen elbiler, når importørene klarer å leve nok populære elbiler og nå som en stort antall nye biler med priser de fleste kan forholde seg, kommer. Variasjonen i biltyper begynner også til å bli bra og masse nye SUV'er kommer. Elbiler vil videre bli billigere år for år. En gradvis overgang til normal avgiftsbelastning bør startes i 2022, samtidig som fossilbiler bør får økt kjøpsavgifter og høyere CO2-avgift på drivstoffet. Den største utfordringen med å få en høy andel elbiler, vil være å sørge for at alle får egne og faste ladeplasser (alle uten egen bolig/garasje). Hydrogen til personbiler bør derimot forbys med lov!
 10. Varmtvannsberedere er ca 5 ganger større (og elbillading en bagatell så langt)!
 11. Har leste at denne motoren er basert på en dual-fuel-motor (LNG/diesel), det vil si en motor som kan gå på enten LNG eller diesel (ikke begge samtidig). Det samme vil vil være tilfelle for ammoniakkmotoren (motoren har et drivstoffsystem for diesel og et for gass (LNG eller ammoniakk utenfra og inni til sylinderen).
 12. Godt at næringslivet også reagerer på effekttariffer som er galskap satt i system (3 timer med høy effekt koster like mye som 300 timer med samme effekt).
×
×
 • Create New...