Jump to content

cuberen

Medlemmer
  • Content Count

    849
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

124 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. "Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven. For det ord: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvad andre bud det kan være, det samles til ett i dette ord: Du skal elske din næste som dig selv. Kjærligheten gjør ikke næsten noget ondt; derfor er kjærligheten lovens opfyllelse. " "Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged." Mao, man gjør ikke hva man vil som foreldre ovenfor Gud - det er ikke ond tyrrani fra foreldrene sin side og barna bare lyder. Begge parter forventes å leve slik Gud vil. Du lager situasjoner som skal sette loven i dårlig lys, "alt" kan vel kritiseres og settes i et dårlig lys med å finne på eventuelle situasjoner. Kanskje du bør legge litt godvilje til isteden? "Og se, en lovkyndig stod op og fristet ham og sa: Mester! hvad skal jeg gjøre forat jeg kan arve evig liv? Han sa til ham: Hvad er skrevet i loven? hvorledes leser du? Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din næste som dig selv. Da sa han til ham: Du svarte rett; gjør dette, så skal du leve! Men da han vilde gjøre sig selv rettferdig, sa han til Jesus: Hvem er da min næste? ..." Merk deg her at Jesus spør, "hvordan leser du?" Evnt tolker du? Dermed ligger det litt i det, hvordan bruker vi, og forstår vi skriften. Mannen svarte rett. Ergo går ann å tolke rett. Selv om han brøyt feil vidre. Det er veldig lett å misbruke bibelen til egen vinning og andres onde osv, med så mye innhold over lang periode og mye som ikke er bud, men skildringer, med mange forskjellige skrivemåter, brev, prosa, poesi, apokalyose osv. En kvinne kan over kammen ikke måle seg med en mann når det kommer til det fysiske, spessielt overkroppen. Dette ser vi i idretten, en grunn til at vi har idrett for menn og for kvinner. Overfør det til fysisk arbeid som var uunngålig den tiden og veldig lenge i historien. Feks om jeg og kona jobber fysisk, så noe av det kan ikke ho i det hele tatt pga det er for tungt å bære e.l, men feks raking av høy (gress), noe begge kan, så gjør jeg det objektivt raskere og mer effektivt og dermed lønn per arbeidstime er det logisk å gi meg mer. Hadde det blitt gitt likt hadde det vært urettferdig for mannen og for arbeidsgiveren? Dette har ikke noe livsverdi å gjøre, da både mann og kvinne har ting og utfyller hverandre. Styrker og svakheter. "Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud. " Dette er likeverd og finnes i bibelen, skrevet av en ex fariseer og lovkyndig mann som kunne moseloven, profetene og salmene langt bedre enn oss. Bibelen er patrialsk og har sitt opphav i samtiden også. Ikke noe å si på det, men en far har til gjengjeld mye ansvar og kreves desto mer av de som har blitt gitt mye. Merk også dette: "Likeså I ektemenn: Lev med forstand sammen med eders hustruer som det svakere kar, og vis dem ære, da de og er medarvinger til livets nåde, forat eders bønner ikke skal hindres." Her ser du at menn må ære sine koner, de er medarvinger, hvis mennene ikke gjør det er det alerede en konsekvens.
  2. Vi snakker om Når Herrens dag er/begynner. Du må forkaste Paulus sin klare lære om det, med din forståelse. Åpenbaringen 20,6 er den fysiske første oppstandelsen og den er etter kap 19 hvor Jesus kommer igjen (som er på Herrens dag), ergo det henger sammen med Paulus sine ord. Også andre hint der, bla det blir holdt dom og at de som ikke tilba dyret og ikke tok dyrets merke er blandt de som tar del i den første oppstandelse. Og "Over dem har den annen død ingen makt" - du kan ikke si dette før du har nådd frem til nettopp denne oppstandelsen og fullført løpet. Slik Paulus forklarer. enda mer vitne om siste dager og Herrens dag; "Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster4 og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.5 Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann.6 Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. 7 Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.8 Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp." Her ser vi også at de siste dager gjelder til Herrens dag. Og at en gang på Herrens dag skal himler og jord brenne. Jeg tror du misforstår Jesus når det er opplagt at Apostlene forstår det annerledes. Uansett må vi ikke glemme at profeti er stykkevis. Det kan være mye lengre tidperiode i mellomting enn det man tror. Moses sier jo at en profet skal reises opp fra deres brødre, i blandt dere. Det skjedde jo i praksis over 1000 år etterpå. Da Peter mener denne profetien handler om Jesus. Dette vitner litt også om at profetier for Gud kan ta lang tid for oss. Slik med Jesu annet kommet.
  3. Åp 1,10 er ikke Herrens dag som ημερα κυριου, men κυριακη ημερα, sistnevnte er dagen som "hører til Herren". Det er ikke snakk om samme dag med samme begivenheter. Joel profetien er de siste dager, som sannsynligvis er gjeldende fra Pinsedag til Herrens dag. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.14 For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.15 For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.16 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.17 Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.18 Trøst da hverandre med disse ordene. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.2 Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Paulus linker den fysiske oppstandelsen i Kristus og opprykkelsen med Herrens dag, altså dagen da Kristus kommer igjen fysisk. Ergo, dette har ikke skjedd enda. Han vitner om det samme her: Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham:2 La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn
  4. Den fysiske oppstandelsen fra de døde i Kristus og opprykkelsen tar sted på Herrens dag. Denne Herrens dag kan derfor ikke ha skjedd eller være nå.
  5. Da er det jo trist at JV som organisajon ikke tilbeder i ånd. "for ved ham (Jesus) har vi begge (Jøder og Hedninger) adgang til Faderen i en Ånd." Har du ikke Ånden har du heller ikke adgang til Jehova, kan noe av det være fordi dere har en "annen Jesus", den sanne Jesus som er essensiell for å ha Ånden? Døperen Johannes har vel kallenavnet sitt bla nettopp pga at han døpte. Nå er slik at Jesus også kunne kalles Døperen Jesus. Ikke pga vannet, men pga han døper i den Hellige Ånd. Det er Jesus som utgjød vidre det som skjedde på Pinsedag.
  6. Ja, det mener jeg også. Flere syn på når og hvordan man får DHÅ. Jeg har bryti mye med dette selv, da jeg anser det som essensielt utifra flere skriftord. For meg, så ser jeg at alle syn har visse "problemer", men at noen syn har større. Det med færrest problem spesielt teologisk etter mitt studie, er at man ikke får Ånden når man tror eller i vanndåpen, men som noe eget. Mye basert på praksisen i Apg. David Pawson har en stødig teologi på Ånden. Mitt syn er nok mer i den gata. Altså ikke som en second blessing (pinsevenner), ikke i vanndåpen, ikke nøyaktig samme tid som en tror. Noe av det viktigeste jeg så som binder Apg og Paulus til samme teologi ligger i ordet "Løftet". Dåpen i DHÅ er et løfte fra Faderen, med Jesus selv som Døperen. Dette løftet gjaldt ikke bare Jøder, Samaritanere og Hedninger som 3 enkelte grupper i startfasen og deretter forandret dette seg ved at man får DHÅ på en annen måte. Det skaper problemer teologisk. "Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye." "Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.5 For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter." "Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører." "Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.39 For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg" "Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved (gjennom) troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om" "I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt" Her ser vi helt klart løftet er synonymer som Dåpen i DHÅ, få DHÅ, ( eller DHÅ's gave). Det betyr at når folk bruker Ef 1:13 som konklusjon på hele greia - at Ånden fikk man da man trodde, er på kollisjonskurs med Apg og også Paulus selv i Gal 3:14 - for der er det preposisjonen "gjennom", og å få noe gjennom troen betyr ikke at man fikk det da man startet å tro. Oversettelsen og forståelsen av Ef 1:13 bør derfor sees på med nye øyne for de det gjelder. Merk også at Paulus skrev til de som alerede hadde fått Ånden. Man kan tro uten å ha fått DHÅ, se feks på Simon i Apg 8. Dette kan terge folk siden læren om dette sammen med andre ting som skillsmisse og gjengifte osv, er temaer som stikker i folk. Kan bli betent. Jeg mener skriften viser at når Ånden flytter inn og fyller en person, så skjer det noe, det er ikke helt likt som før. Apg viser eksempler. Det skulle vel bare mangle, om Gud flytter inni i en person, så var det rart om ikke NOE skjedde, man må heller bare tro det ut ifra det man leser (?) Da begynner vi å nærme oss blind tro som noen anklager kristne for, for dette handler ikke om fremtiden som feks om Jesu annet komme, men nåtiden/levetiden og med eksempler fra skriften. Kanskje mer sannsynlig at Gud/Jesus ikke har gitt Ånden til noen, at det er manko på noe som stopper det. Hvis noen mener at man har forandret seg, men ikke likt som eksemplene i bibelen, kan det være tegn på at ånden arbeider med et menneske, men ikke nødvendigvis at den har flyttet inn og fylt personen som er meningen. Her er det også ting man kan drøfte og diskutere. Hvorfor gjorde Kornelius godt uten DHÅ? Gav almisser. Det betyr jo at mennesker kan gjøre godt, uten Ånden iboende og fylt i seg. Det er som sagt ting med alle syn og mye man kan diskutere innad med spørsmål om "dette og hint".
  7. Men et underliggende poeng er nettopp det at Gud frelser mennesker ved prinsipper som ikke forandres (utenom visse overganger). Og derfor ikke er avhengi av å finne ut å feile osv slik som med den vitenskaplige metode. Med det sagt, så er jeg ikke imot den Vitenskaplige metode, men slår nok et slag for både og, istedenfor enten eller. Er det gnissninger, bør ydmykheten komme først, til Gud og mennesker og om oss, at vi kan ta feil. Visse ting med religion forandres også. Feks mener jeg at alle religiøse (uansett oppfostring) må teste å lære om det de tror på er sant, men såklart mener jeg det er vedtatte sannheter innenfor skriften. Ergo finner man en sannhet som er sann, og forblir sann hele tiden, så finner man noe godt og et anker som varer. Her er ett skille at vi tenker også på etterlivet, men dere tenker på nålivet, og noen livet for andre etter man selv vandrer herifra. Nettopp, ikke så mye å gjøre med de, ja vi som lever kan lære av det, men de som dør har ikke mulighet. Men dem kunne satt sin lit til noe som ikke forandres, gitt at det er sant som vi tror. Dermed gjelder det å ikke la den vitenskaplige metode ødelegge for andre sannheter. Det er ikke vanskelig rundt om på nettet å se ateister som nærmest lar dette være gullkalven sin og dermed forkaster alt immatrielt og åndelig som eventyr og svada. Selvfølgelig kan man kritisere religion og mange tolkninger innen kristendommen. Hva er det som ikke kan kritiseres? Ganske mye. Religiøse som tar valg, må stå for det selv, de skylder å teste ut troa si, om den stemmer med fundamentet i skriften. Vi vet ganske klart at å drepe er feil for enkeltpersoner, men det er andre ting som er mindre klart. Det med behandling kan være litt vanskeligere avhengi av situasjoner og samvittighet, men det var leger på den tiden også, og det gikk ut en kraft fra Jesus som helbredet en kvinne som hadde vært å prøvd mange leger uten å bli bedre, men verre, før hun tilslutt fikk hjelp fra han. Ergo, må man ikke nødvendigvis alltid se på det som motpoler. Ja, det stemmer. DVM har tatt feil og har rettet sikkert mange feil uten hjelp av hellige skrifter. Men, Hvorfor sette de sånn opp mot hverandre? Som en som tror Gud står bak sannheter i det vi kan obervere og teste, tror jeg også han står bak sannheter i det vi ikke kan. Dermed vil jeg helst ikke late som helligeskrifter skal være ting det ikke er ment å være 2000+ år etterpå. Et eksempel. "Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet 6 som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Dette er til Kolloserne. Betyr dette at evangeliet den gangen alerede hadde kommet til hele den vide verden som vi i dag kjenner den? Eller skal man forstå det annerledes å ikke med 2021 øyne misbruke eller mistolke Paulus sitt syn og geografiske viten som en uten kunnskap og da vidre en som ikke kan taes for god fisk i andre ting han sier? Vi burde ikke kaste ut babyen med badevannet.
  8. Den vitenskaplige metode er vel heller ikke et trygt verktøy for sannhet for "alle"? Og kan den være det for alt? Noen hevder, at det er det "beste vi har" og roser seg med at "når vi tar feil så forandrer vi mening". Hva gjør du med de som satt sin lit til noe som ble forandret senere og disse personer døde i mellomtiden? Hvis da en form for teologi var sann og frelset sjeler, men ble forkastet fordi en satt sin lit til en flytende sannhet som ble forkastet senere pga nettopp den vitenskaplige metode?
  9. Den Hellige Ånd er en person, en som kan si noe, en som kan bedrøves. Ikke bare en tanke.
  10. Ok. Skjønner. Jeg er også oppvokst i en kristen familie, men anser ikke at jeg startet som sann kristen før i 23 års alderen. Selvom jeg skal ha profetert om noe når jeg var 5 år. også kom jeg hjem fra barneskolen en gang å var visst veldig trasig pga vi lærte om andre guder osv. Jeg gikk på kristen vidregåendeskole og hadde også ting der som peilet en slags tro. Har hatt bønner og gått i menighet. Konfirmasjonen tok jeg nok mer åndelig alvorlig enn andre i kullet osv. Alikevel så anser jeg meg ikke som jeg hadde det jeg skulle ha. Her skriver du en slags kristen tro. Tidligere virket det som du koblet troen med å være kristen. Jeg mener det å tro ikke nødvendigvis er det samme som å være kristen og heller ikke kristen nødvendigvis er ensbetydende med å holde frem til herliggjørelsen. Tro kan være et paraply begrep eller felles betegnelse for noe mer, men trenger ikke være det. Tro kan bety flere ting. Mange jøder kom til tro på Jesus. Men Jesus sa at de hadde djevelen til far. De var ikke kristne i den forstand at de hadde Gud til far og Jesus som mellomann, frelser og bror. Nok viktig å skille klinten fra hveten der det trengs. I den nye pakt er Seglet på en sann troende som Gud har innlemmet og akseptert nettopp å ha fått den Hellige Ånd og deretter vandrer i Ånden og det som det medfølger. Det tror jeg mange innenfor mange kristne rettninger ikke har og gjør. Jeg antar at du aldri har opplevd dette da du bruker argumentasjon som aftenbønn og aftensang med Gud som tema, men gjerne irettesett meg om jeg tar feil?
  11. Javel, da har jeg misforstått. Så det betyr at det var 22 års alderen. Uansett, tro fra du var 2-3 år, hvordan forklarer du det?
  12. Uthevelsene; Syntes det er litt rart å hevde disse to på likt? Mener du at du hadde tro fra du kom til verden?
  13. Er det virkelig komplett umulig? Ja, det er noe som heter døde gjerninger. Ja, tro uten handling er også dødt og uekte som du skriver. Det er sikkert ikke så lett for en som har en jobb og kompetanse som er ukjent for mange å forklare det forståelig. Feks I fare med å gjøre det for spiselig slik at det mister sin verdi. Jeg er klar over at jeg bruker ord osv som er vanskelig å skjønne for folk utenfor, men hvordan jeg skulle omskrive ting er ikke så enkelt. Stikkord osv fra mitt eget liv: Ydmykhet, søken, Gud gjør noe, trang til å lese og lære, Jesus blir stor og viktig, omvendelse, tro, vanndåp, motta den hellige Ånd, vandre i et nytt liv, kampen om å vandre i dette nye livet osv.
  14. Dette her er en av kjernesakene i å være en kristen. Men for å komme inn i det trengs det jeg alerede har nevnt, å bli født på ny/ovenfra. Det er som et nytt liv kommer inni deg og vil vokse mer og mer, om du mater det. I teologien har vi utrykk som ånd, sjel, kropp og kjødet/kjøttet osv. Det er ånden, eller det innerste, via den Hellige Ånd som får et nytt liv som vil Guds vilje - Som vil elske den som ikke man egentlig ikke elsker, ikke fake. Inkludert Gud og forskjellige mennesker. Men deretter for å få dette lyset fra det innerste til å velle frem og rent uten hykkleri fra ånden og ut i handling, så må det ofte "gjennom" sjelen og kjøttet. Derfor må en Kristen fornekte seg selv/gi opp sjelslivet, bære korset sitt o.l utrykk for å la dette skje. Forenklet forklart er Guds vilje (ånd) vs egen vilje (sjel og kjøtt) ofte motstridene ting. Av naturen vil vi lytte til sine egne lyster, tenke på oss selv, gi kun hvis man får noe igjen osv. Hvordan sjelslivet vårt er er mye avhengi av miljø. Dette er kampen for en kristen/disippel som må leves igjenom, nettopp slik Jesus gjorde. (ikke sin egen vilje, men sin Fars vilje). Jesus sa at han kunne be Far sende 12 legioner engler på kommando når Judas forrådte han, og Peter dro frem sverdet mot de som skulle ta Jesus, men det var ikke hans Fars fulle vilje. Så han gjorde det ikke heller. Dette viser ekte styrke, det at man kan gjøre noe, men velger å gjøre noe annet. Som Romeren er innepå så elsket Jesus først ved å gi seg selv. Både som et eksempel å følge og for å forsone oss med Gud. Jeg mener det å "møte Gud" vil sette spor, det vil skje noe. Ergo, har man møtt Gud så har man minimum noe å se tilbake på. Man må få en egen tro som er basert på at Gud har gjort noe for deg. "Barnetro", i den forstand noen omtaler det, eller tro basert kun på miljøet man er oppvokst i er ikke ekte bibelsk tro. Abraham selv, en av de store trosheltene. Trodde han ut av det blå? Gud gjorde noe først, men Abraham stolte på Gud, selv mot håp hadde han håp på det Gud hadde sagt. Gud må gjøre noe, men ofte så skjer det nok når ydmykhet og søken er noe som sees i "hjertet", altså Gud kjenner "hjertet", hva det er fylt av. Så svaret på spørsmålet ditt er egentlig å bli en ekte kristen. Men om det er noe folk av div grunner stenger døra for, så kan man jo heller aldri vite og kjenne det selv.
  15. Nokså enig i første avsnitt, utenom første settning. På gresk er det flere ord for kjærlighet med forsksjellige betydninger. Her brukes agape, som også brukes mye i skriften: Kjærligheten er tålmodig(valg), kjærligheten er velvillig (valg), den misunner ikke (valg), skryter ikke (valg), er ikke hovmodig (valg). Kjærligheten er ikke usømmelig (valg), søker ikke sitt eget (tildels valg), er ikke oppfarende (valg) og gjemmer ikke på det onde (tildels valg). Den gleder seg ikke over urett (valg), men har sin glede i sannheten (valg). Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Slik jeg leser ser det ut som veldig mye av det som er tatt opp anngående Kjærligheten (agape) i dette avsnittet, er noe man kan velge. Men noe av det er ikke helt naturlig for mennesker å velge, da vi gjerne først å fremst tenker på oss selv fremfor andre, derfor må en også bli født på ny, å få en ny mulighet til det i større omfang, selv om det alltid vil være tider det er en kamp å elske. En kamp kan jo tapes og vinnes. Her vises også at kjærligheten har mange sider, og handler ikke bare om snill mot slem. Hvis en elsker en som gjør urett, så gleder man seg ikke i det personen gjør. Da kan man sikkert bli anklaget for å ikke elske om man ikke samtykker og gleder deg over personens valg. Dette vitner om at definisjon av Kjærlighet og andre viktige begrep er ganske viktig. Det er også dette som viser en forskjell på ikke troende og troende. Vi anklager hverandre for å være og ikke være ditt og datt basert på hvordan vi tolker begrep. Utfra skriften er flere begrep som troen, kjærligheten osv, noe som kan være et paraply begrep, men også mer direkte. Feks så kan ordet "livet" være hele livet vårt eller en spesifikk del av det, "livet er så godt", trenger ikke bety at hele livet og alt det innehar er godt, men feks her og nå, mao kan vi bruke samme ordet for begge utsagn. Dette tror jeg er viktig for å forstå hverandre og for forstå visse motsigelser i Skriften.
×
×
  • Create New...