Jump to content

Legalia

Medlemmer
  • Content Count

    32
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

40 :)

Recent Profile Visitors

352 profile views
  1. Ved universitetene utdanner en jurister, ikke advokater, dommere osv. Under studiene lærer man juss, ikke roller. For å bli advokat kreves det etter fullførte studier som hovedregel at man gjennomfører et advokatkurs med eksamen i tillegg til en to-årig praksis og et bestemt antall saker i advokatfullmektigperioden. Reglene for god advokatskikk tilsier at man skal opptre på en ryddig og grei måte uavhengig av hvilken rolle en har. Det er dette blir undervist i. https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/ Eksempler på reglene for god advokatskikk: § 1-2: En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett2). Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta3) sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, rase, religion eller utenforliggende hensyn4). § 1-3 En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse. § 2-2 I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit2) som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet3) er hevet over tvil. § 4-1 En advokat skal opptre korrekt2) i forhold til prosesslovgivningen. Advokaten skal vise retten respekt og høflighet, men samtidig forsvare sin klients interesser ærlig, uten frykt og uten hensyn til egne interesser eller konsekvenser for seg eller andre. Advokaten har både rett og plikt til å utøve kritikk3) av retten i en sømmelig form. Selvfølgelig har en advokater som både strekker og krysser disse grensene, men denne innstillingen er ikke noe de er opplært til, det er et valg de selv har tatt.
  2. Det er nærliggende å tro at kostnadene ved å få en advokat involvert, fort vil overgå det du tjener. Det er begrensninger for hva du kan kreve dekket av juridisk rådgivning opp mot forliksrådet. Så selv om du får motpartene til å betale, vil du risikere å få en regning fra advokaten som overstiger dekningen. En av grunnene til at du bare får dekket begrensede advokatutgifter, er at forliksrådet ikke er Høyesterett og det stilles ikke de store kravene til hverken forarbeid eller prosess. Enhver som er noenlunde oppegående skal klare å få lagt frem saken sin selv. I ditt tilfelle er jo spørsmålet forliksrådet skal ta stilling til om den som klippet plenen er erstatningsansvarlig og hva erstatningen evt. skal være. Du kan lese litt mer om dette på wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Erstatningsansvar Hvordan du rent praktisk skal gå frem ved forliksklagen, finner du beskrevet her: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/forliksklage/ Som du ser anbefales det å sende et prosessvarsel. Det er ingen formelle krav til dette, men jeg vil anbefale å ha det ryddig, holde en nøytral tone og forklare hva som skjedde, hva er kostnadene og hvorfor du mener han skal betale. Dersom han ikke betaler innen 14 dager, vil du ta ut en forliksklage. En mal som er lagt ut av Samarbeidsutvalget for namsmenn og forliksråd finner du her: http://www.forliksraadet.no/index.php?page_id=186. Korrekt varsling kan få betydning for saksomkostningene.
  3. Men hva skjer nå? Rakner alt? Fødselsattaesten komme rikke lenger på papir, den blir digital!. Mulig at den til og med kommer med navnet i små bokstaver. Hvordan skal den nye fødselsattesten kunne brukes som et verdipapir for staten? /s
×
×
  • Create New...