Jump to content
Sign in to follow this  
tommy_89

Uweb medlemskap koster 40kr/mnd

Recommended Posts

I går fikk jeg en SMS fra Uweb.no, jeg har valgt å ikke motta melding fra Uweb (krysset av nei på alt!)

 

Hei!Nå har vi gjort det enklere å finne andre brukere på Uweb.no. Bare klikk på FINN ANDRE øverst på Uweb.no :)Ha en fin-fin dag!Mvh Uweb.no :)

 

Og her ser dere hva det kostet meg

dyrtky8.png
19kr!

 

Drit, meldte meg ut med engang etter jeg så at jeg ble belastet!

 

Edit: Stopp dritten, send UWEB STOPP til 1963

Edited by tommy_89

Share this post


Link to post

Synes dette er en skitten måte å tjener penger på :( Men 19kr FFS! De skal da bare belaste folk med 3kr når de sender ut varsling :ermm:

 

Edit: Håper at du har meldt deg ut!

Edited by tommy_89

Share this post


Link to post
Hei!

 

I går fikk jeg en melding om noen nyheter om Uweb.no. Jeg har huket av for at jeg ikke skal få slike SMS, men ikke nok med det... Jeg ble belastet for 19kr, 19KR FFS! Dere har ingen rettigheter til å belaste folk for noe uten grunn! Og det værste er at når jeg tar de opp på norges mest populære diskusjonsforum er det ikke et enkelt tilfelle! Jeg har nå meldt meg ut å råder alle andre på forumet til å gjøre det samme!

 

Dette viser bare hvor useriøse dere er, trekker folk for penger uten grunn, det kan sammenlignes med tyveri. Denne mailen vil bli lagt ut her ( https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...view=getnewpost ) Dere skal få sjansen til å forsvare dere der! Velkommen til diskusjon!

:realmad:

 

Svar:

 

Hei!

 

Tingene man kan velge at man ikke skal motta på sms er:

 

- Varsling om nye internmeldinger

 

- Varsling om nye gjestebokinnlegg

 

- Varsling når noen legger deg til i vennelisten

 

- SMS fra våre annonsører

 

 

 

Man kan med andre ord ikke velge at man ikke skal motta informasjonsmeldinger fra oss.

 

 

 

Når du registrerte deg på Uweb.no, trykket du på at du hadde lest og godkjent brukeravtalen. Der stod det bla. at vi kan sende 2x informasjonssms hver måned med en takst på opptil 19kr/stk. At du ikke har lest denne avtalen når du bekrefter at du har gjort dette, er ikke vårt ansvar.

Så gratis SMS og gratis SMS... Trodde dette var en bra tjeneste (så sånn ut førstegangen jeg så siden ;) ) Trodde de eneste de tok seg betalt for var VIP medlemskap, men der tok jeg kraftig feil :( Jaja, jeg har iallfall lært at jeg skal lese avtalen framover :w00t:

 

Uweb.no er ikke en gratis tjeneste, du kan bli belastet for opptil 40 kr

 

1.2 Uweb eller redaksjonen kan sende ut opptil to nyhetsbrev på sms hver måned. Maks. pris kan være 29 kr per melding, og maks totalpris er begrenset oppad til 40 kr per måned.
Edited by tommy_89

Share this post


Link to post

jeg har ingen problemer med ung1881... har aldri sendt meg noe reklame på de måndene jeg har vert medlem.. men de sender litt reklame i meldingene.. og du må skrive inn personnummeret ditt når du registrerer deg, for å sikre at ingen falske registrerer seg... men de sletter det igjen... så, ingen problemer. :)

Share this post


Link to post

Forbrukerombudet har sendt dem en mail før, bare LES

 

 

Edit: Kopierer inn bevet her

 

DECON

Postboks 2161 Grünerløkka

 

0505 OSLO

 

 

 

Deres ref: Petter Manfred Bjørlin

Sak nr: 06/1215-2

Dir.tlf: 45 49 00 31

Saksbehandler: Lars Helgesen

Dato: 18.07.2006

 

 

 

 

 

 

Vedrørende avtalevillkårene og markedsføringen av Uweb m.m.

 

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og

./. avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Kopi av loven følger vedlagt. Mer informasjon finnes på internettsidene våre: http://www.forbrukerombudet.no

 

Vi har mottatt klager to fra forbrukere vedrørende markedsføringen og avtalevilkårene for henholdsvis www.uweb.no og www.bablos.no. Forbrukerne reagerer på manglende

opplysninger om pris for tjenestene. Klagerne reagerer også på avtalevilkårene for

./. tjenesten, og eventuelle endringer av disse. Kopi av henvendelsene følger vedlagt.

 

Vi har tidligere tatt opp en del spørsmål angående markedsføringen og avtalevilkårene for tjenestene på www.bablos.no og www.uweb.no overfor Sinco/Skoglund Intermedia Consult. Etter Sincos oppfattning er det enkeltmannsforetaket Decon som er rette adressat for disse henvendelsene, og vi tar derfor nå saken opp med dere.

 

 

Manglende prisopplysninger og bruk av ”gratis” påstand

 

Av betingelsene for tjenestene på www.Uweb.no og www.bablos.no fremgår det at man for å bruke tjenesten må samtykke til å motta nyhetsbrev pr sms som kan medføre kostnader på opptil 40 kr pr. måned. I tillegg kan det påløpe kostnader påløpe kostnader i forbindelse med SMS-varsling av internmeldinger. På nettsidene gis det imidlertid svært mangelfull informasjon om disse prisene, og så vidt vi kan se er det kun et punkt i avtalevilkårene som omtaler dette.

 

Markedsføringen på nevnte nettsider reiser spørsmål etter mfl. §§ 2 og 3, som setter forbud mot bruk av villedende og utilstrekkelig veiledende markedsføring som er egnet til å øke etterspørselen etter varer og tjenester.

 

./. Som det fremkommer av vedlagte Orientering om praksis – prisopplysninger punkt 1.1 stilles det krav til at prisopplysninger må fremkomme på en klar og utvetydig måte i all markedsføring, herunder markedsføring på egne nettsider. Prisopplysninger er informasjon av så sentral art at det må forventes at det gis opplysninger om dette på andre måter enn kun som et punkt i vilkårene. Slik markedsføringen nå fremstår skapes det et inntrykk av at tjenestene ikke medfører kostnader, mens det i realiteten påløper en månedsavgift for disse tjenestene.

 

Etter vår oppfatning gis det ikke klar og tydelig informasjon om prisene for tjenesten på nevnte nettsider. En henvisning til fakturering i avtalevilkårene tilfredsstiller ikke markedsføringslovens krav. Som vi redegjorde for i vårt forrige brev, jf. avsnitt 3 på side 2, er nettsidene derfor villedende og utilstrekkelig veiledende, og i strid med mfl. §§ 2 og 3.

 

På denne bakgrunn ber vi om at det gis klar og tydelig informasjon på nettstedene og i all annen markedsføring om kostnadene knyttet til bruk av tjenester.

 

Forbrukerombudet har også dokumentert at dere inntil nylig har markedsført tjenesten på www.uweb.no ved bruk av gratispåstander. Selv om disse nå er fjernet finner vi grunn til å presisere at det etter praksis fra Markedsrådet vil være uriktig, og dermed villedende og i strid med mfl. § 2 og § 3, å benytte uttrykket ”gratis” i markedsføringen, dersom gratisytelsen er betinget av kjøp av andre varer eller tjenester. Vi viser i denne forbindelse også til vedlagte Orientering om praksis – prisopplysninger punkt 4.4. Så vidt vi kan se er ”gratis” utsendelse av SMS betinget av at man kan måtte betale for nyhetsbrev. Tjenesten er dermed ikke gratis, og markedsføring med slike påstander vil derfor være i strid med mfl. §§ 2 og 3.

 

Vi ber derfor om at dere ikke benytter dere av gratispåstander, eller lignende påstander som kan skape inntrykk av at tjenesten ikke koster penger, i markedsføringen av deres tjenester.

 

 

Krav om betaling for tjenester uten etter avtale

 

Utformingen av nettsidene reiser også spørsmål etter mfl. § 2a som gjelder negativt salg. Bestemmelsen forbyr de næringsdrivende å:

 

- kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale

- levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale

 

Det går videre frem av nevnte bestemmelse at mottaker ikke er forpliktet til å betale for en slik leveranse.

 

Det stilles etter mfl. § 2a i utgangspunktet de samme kravene til avtaleinngåelsen som etter alminnelig avtalerett. Det er imidlertid grunn til å merke seg at kravene til vedtagelse i forbrukerforhold er skjerpet, blant annet fordi styrkeforholdet mellom partene er ujevnt og det er de næringsdrivende selv som ensidig fastsetter vilkårene.

 

Opplysningene om at det vil bli fakturert for utsendelse av nyhetsbrev er informasjon av så vidt vesentlig karakter, at det må forventes at det opplyses om dette på annen måte enn i de generelle vilkårene. Når det ikke gjøres dette, vil dette trekke i retning av at vilkårene ikke kan anses som vedtatt dersom det skulle oppstå tvist om dette. Vilkårene slik de lød i den aktuelle perioden inneholder en større mengde tekst, og det kan ikke nødvendigvis forventes at alle brukere leste eller forstod rekkevidden av disse, selv om de i og for seg ble akseptert. Særlig gjelder dette vilkår som gjelder betaling for tjenesten, da det ut fra markedsføringen for øvrig fremstod som om tjenesten var gratis. Brukere kan for eksempel ha oversett dette eller trodd at det ikke ville faktureres for nyhetsbrevene likevel.

 

Av klagen til Mustafa Cetintas fremgår det videre at avtalevilkårene ikke inneholdt noe om fakturering for tjenesten da han aksepterte vilkårene. Selv om de tidligere vilkårene eventuelt kan ha åpnet for at Decon kan foreta ensidige endringer av disse, vil endringer som innebærer at en tjeneste går over fra å være gratis til å bli en betalingstjeneste kreve kundens aktive og informerte samtykke. Fakturering for tjenesten i disse tilfellene vil etter Forbrukerombudets oppfatning være i strid med mfl. § 2a. Vi ber derfor om at dere umiddelbart stanser å fakturere kunder som ble registrert før vilkåret om fakturering ble inntatt i avtalevilkårene.

 

Også for øvrige kunder stiller vi spørsmål ved om vilkåret om fakturering for utsendelse av nyhetsbrev kan anses vedtatt, noe som medfører at en eventuell fakturering i så fall kan være i strid med mfl. § 2a. Disse problemstillingene kan imidlertid unngås ved at det gis tilstrekkelige prisopplysninger om tjenestene, jf. ovenfor.

 

 

Ensidig endring av avtalevilkår

 

Forbrukerombudet noterer seg også at dere etter tjenestevilkårene forbeholder dere retten til ensidig å endre avtalevilkårene, herunder priser, uten forhåndsvarsel. Vilkåret i bruksbetingelsene reiser spørsmål etter mfl. § 9a om urimelige avtalevilkår.

 

I henhold til mfl. § 9a kan vilkår som nyttes eller tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere forbys når de finnes urimelige, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn.

 

Ved rimelighetsvurderingen skal det videre legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter, og på hensynet til klarhet i kontraktsforholdet.

 

Det er et alminnelig avtalerettslig prinsipp at endringer i avtalen krever aksept av motparten, og vilkår hvor de næringsdrivende på forhånd tilskriver seg retten til ensidig å endre en inngått avtale vil etter Forbrukerombudets oppfatning være urimelig og i strid med mfl. § 9a.

 

Dersom det er behov for å endre vilkårene må det sendes varsel om dette i rimelig tid til kundene, hvor de samtidig gis anledning til å tre ut av avtaleforholdet før endringen trer i kraft. Rimelig tid vil i slike tilfeller normalt tilsi minst én måneds varsel. Eventuelle endringer av vesentlig betydning for kunden, eksempelvis prisendringer, må varsles direkte til kunden (typisk via SMS/e-post/brev). Det vil si at orientering kun gjennom informasjon på nettsiden eller lignende ikke vil være tilstrekkelig.

 

Det er etter Forbrukerombudets oppfatning ikke anledning til å kreve betaling for utsendelsen av varsel om endring. Oppsigelse/heving som følge av endring av avtalevilkårene skal heller ikke medføre kostnader for kunden.

 

På denne bakgrunn ber vi om at kontrakten endres, slik at dere ikke lenger forbeholder dere retten til å ensidig endre avtalevilkårene.

 

 

 

Tjenesteyterens opplysningsplikt om virksomheten – Ehandelslovens § 8

 

For forbrukere vil det ofte oppstå et behov for å vite hvem som står bak tjenesten, og eventuelt kunne komme i kontakt med tjenesteyteren. Etter ehandelsloven § 8 skal derfor en tjenesteyter alltid gi informasjon om navn, adresse, elektronisk postadresse og øvrige opplysninger som gjør det mulig å komme i direkte kontakt med tjenesteyteren. Tjenesteyteren må også opplyse om det foretaksregister hvor tjenesteyteren er registrert, tjenesteyterens organisasjonsnummer og om virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

 

Så vidt vi kan se oppfyller ikke Decon ehandellovens krav på nevnte nettsider.

 

Etter praksis fra Markedsrådet vil markedsføring i strid med tvingende bestemmelser i spesiallovgivningen også kunne anses som urimelig etter bestemmelsen i mfl. § 1.

 

Vi ber derfor om at markedsføringen på nevnte og eventuelle andre nettsider endres, slik at det for fremtiden gis de opplysninger om virksomheten som ehandelslovens § 8 krever.

 

Mindreåriges handleevne – forbud mot gjeldsstiftelse

 

Av brukerbetingelsene fremgår det at det i utgangspunktet gjelder en aldersgrense på 15 år for bruk av tjenesten. Yngre brukere kan imidlertid få tilgang til tjenesten dersom foresatte leser og godkjenner avtalen. Aldersgrensen må etter vår oppfatning ses i sammenheng med forbudet i vergemålsloven mot gjeldsstiftelse for mindreårige, jf. §§ 2, 33 og 55 (1). Personer over 15 år kan imidlertid fritt disponere egen inntekt.

 

I og med at bruk av tjenesten innebærer utgifter som etter omstendighetene skal betales etterskuddsvis, vil tjenesten innebære gjeldsstiftelse for eventuelle mindreårige brukere. I praksis må den mindreåriges foresatte samtykke til dette og stå ansvarlige for gjelden, slik dere krever. Vår praksis på området tilsier imidlertid at tjenestetilbyderen må iverksette visse foranstaltninger for å sikre at foresatte blir kjent med vilkårene og samtykker til disse. Foranstaltningene kan for eksempel innebære at det foretas en aldersjekk på brukerne når de registreres seg, og at foresatte kontaktes dersom brukeren er under 15 år.

 

Vi ber i denne forbindelse om en redegjørelse for hvilke prosedyrer Decon benytter seg av for å forsikre seg om at brukere under 15 år ikke registrerer seg uten foreldrenes kunnskap.

 

 

Utsendelse av markedsføring til forbrukere ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmidler

 

Etter mfl. § 2b kan det kun sendes ut markedsføring (nyhetsbrev e.l.) ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder til fysiske personer dersom ett av to vilkår er oppfylt; det må enten foreligge samtykke eller et eksisterende kundeforhold.

 

Uavhengig av hvilket av disse grunnlag som benyttes for utsendelse av slik markedsføring, skal brukeren kunne reservere seg mot dette. Etter vår praksis vil det være i strid med mfl. § 9a, jf. § 2b, å operere med avtalevilkår der samtykke til utsendelse av markedsføring via elektroniske kommunikasjonsmetoder stilles som betingelse for å kjøpe en vare eller få tilgang til en tjeneste. Vi aksepterer imidlertid unntaksvis at utsendelse av markedsføring stilles som betingelse dersom tjenesten er gratis, og brukeren oppnår vesentlige fordeler ved bruk av tjenesten.

 

Så vidt vi kan se gis ikke brukerne anledning til å reservere seg, uten å samtidig bli fratatt tilgangen til tjenesten. Det synes dermed å være et ufravikelig vilkår at man aksepterer å motta markedsføring for å få full tilgang til tjenesten. I og med at det faktureres for ”infomeldinger” er tjenesten heller ikke gratis. I dette tilfelle har Decon valgt en faktureringsordning hvor man betaler for tjenesten i forbindelse med utsendelsen av markedsføring. I og med at brukerne skal ha anledning til å reservere seg mot slik markedsføring, jf. mfl. § 2b, mener Forbrukerombudet at det må legges opp til ordninger hvor det faktureres for tjenesten uten at det samtidig sendes ut elektronisk markedsføring, slik at brukerne reelt sett for muligheten til å reservere seg mot markedsføringen.

 

Vi ber i denne forbindelse om deres kommentarer til hvordan dere ønsker å løse problemstillingen som nevnt ovenfor. Dersom dere ønsker mer informasjon vedrørende mfl. § 2b kan dere eventuelt ta kontakt med saksbehandler.

 

***

 

Vi ber om bekreftelse på at Decon vil følge våre standpunkter med hensyn til markedsføringen avtalevilkårene for nevnte tjenester, samt eventuelle andre tjenester som dere leverer. Svar i saken mottas snarest mulig, og senest innen 1. august.

 

Kopi av dette brev sendes til orientering til ViaNett AS som i følge NetComs liste er eier av kortnummer 1963.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

for Forbrukerombudet

 

 

 

Lars Helgesen

jurist

Edited by CAT0

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...