Jump to content

_hauken_

Medlemmer
 • Content Count

  137
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hehe, tydeligvis ikkje! 🤣 Elles har vel desse konsepta eit klart mål om å skille seg frå "gammelbanken", for samla å kapre størst mogleg marknadsandel. Slik sett vil eg tru bankane syns det er heilt greitt at publikum ikkje nødvendigvis koplar dei saman (så lenge tilsyna er fornøgde). Det å kalle Bulder-konseptet for Bank gjer jo lett at ein ser på dette som meir sjølvstendig enn det er.
 2. Er det forskjell på oppkjøp og oppstart av ny virksomhet? Eller er det forskjell i konsept mellom moderbank og utspring som gjer at Sparebanken Vest kan drive Bulder Bank og Sparebanken Øst kan drive Nybygger?
 3. Slik eg tolkar nettsidene til Storebrand har dei ikkje plattformavgift på Egen pensjonskonto fleksibel. Her kan ein få Global Indeks til 0,25%, evt Global Indeks Alle Markeder til 0,30.
 4. Eit spørsmål som kanskje er relevant: Forstår det slik at ein tilsett som får kjøpe aksjar under marknadsverdi må skatte av rabatten (med enkelte unntak for almenne ordningar med avgrensa rabatt). Er det nokon skilnad om den tilsette kjøper rabatterte aksjar som privatperson, samanlikna med om eit aksjeselskap eigd av den tilsette kjøper rabatterte aksjar?
 5. Eg har oppfatta at Nordnet ønskjer å ha ein utfordrarposisjon, og eg er difor skuffa over at dette var resultatet 9 månader etter at Sbanken gjorde si omlegging. Det er tydeleg at Nordnet først og fremst siktar seg inn mot andre enn indeksfondkundane. Når det er sagt så kan det hende Nordnet har rett i at kundar i aktive fond subsidierer indeksfondkundar, og at dette ikkje er bærekraftig når stadig fleire nye fondskroner går inn i indeksfond. Dersom andre bankar kjem etter med tilsvarande prismodellar, kan det fort verte slik at indeksfond vert billegast direkte frå forvaltaren, dvs. typisk KLP eller DNB. Eg kan vanskeleg sjå at dette er i samsvar med intensjonane bak reguleringane i banksektoren, som eg trudde var auka konkurranse, og rikt tilbod av fond på tvers av tilbydarar. For eigen del tenkjer eg at ein må tilpasse seg marknaden. Eg har i dag størstedelen av sparinga i indeksfond i Sbanken, samt noko indeksfond og aktive fond i Nordnet som krydder i porteføljen. Det må nok ryddast no, slik at alt av indeksfond vert i Sbanken, medan aktive fond kan ligge att i Nordnet. Eg har også småbeløp i nokre enkeltaksjar for moro skuld. Desse er plassert i Nordea grunna låg kurtasje. Eg er forøvrig overraska over at Nordea har fått vere åleine så lenge med låg kurtasje utan at nokon har utfordra dei på dette, men det er ein annan diskusjon...
 6. Ser ut som Danske Bank reduserer med 0,4 pp, dvs nominell rente på 1,4% (1,3% for ung-lån).
 7. Eg reknar med det, men ved siste renteendringane har det gått nokre dagar frå Danske Bank har meldt renteendring til prislistene er oppdaterte. Eg vil tru rentene må ned minst 0,25 prosentpoeng for å vere konkurransedyktige mot tilsvarande fagforeningsavtaler (LO Favør og andre).
 8. Styringsrenta var vel 0,25 % før kuttet, så valet var vel i praksis å kutte til 0 eller la renta vere uendra?
 9. Har du teke omsyn til effekten dette får på skjermingsfrådrag? Skjermingsfrådraget på ASK vert vel rekna på lågaste saldo gjennom året? Eg vil tru at dersom ein skal ut av marknaden berre ein månad eller to, vil effekt av tapt skjermingsfrådrag vere større enn renteinntektene ein får ved å ta innskutt kapital ut av ASK.
 10. Etter det eg kan sjå er det motsett rekkefølgje som er diskutert, dvs. å låne opp for så å betale ned med BSU-midlar. Prinsipielt er det gjerne ikkje nokon skilnad, sjølv om det ved opplåning i etterkant gjerne er meir tydeleg at det er BSU-innbetalinga som gjev rom for å låne meir. På den andre sida kan det ikkje vere noko "forbod" mot opplåning etter bruk av BSU, så mest truleg er vel Skatteetaten berre oppteken av om BSU-midlane faktisk har gått til gyldig bruk, og ikkje kva som har skjedd før og etter.
 11. Eg har i 2020 avslutta min BSU-konto og betalt ned på bustadlånet. Vurderer bilkjøp finansiert med auke i bustadlån. Etter det eg kan sjå er kravet til dokumentasjon på bruk av BSU-midlar innfridd, sidan midlane er betalte inn på eit lån som oppfyller vilkåra. Vil Skatteetaten på noko vis kunne ha innvendigar mot opplåning kort tid etter nedbetaling med BSU-midlar?
×
×
 • Create New...