Jump to content

UBWB96K9

Medlemmer
 • Content Count

  142
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

192 :)

About UBWB96K9

 • Birthday 05/23/1941

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

1276 profile views
 1. Bra. Den alvorligste feilen var å åpne opp for Cruisefart i det hele tatt. Cruisefart bemannet med mannskaper fra høyrisikland og brudd på smittevernloven er i tillegg alvorlige lov brudd i seg selv. Risiko er som kjent definert som faktoren sannsynlifghet for en uønsket hendelse multiplisert med konsekvens av hendelsen. Med en pandemi som ytterste konsekverns sier det seg selv at å åpne for Cruisfart under de rådende forhold var en håpløs feilbedømmdelse og tabbe Her må øverste ledelse, nærimngsinteressene og myndighetene ta sin meget store del av skylden og ikke henge en offiser ombord og anse at saken er løst. Dette må tas fra toppen av, inklusive politisk ansvar. Godt å se at også teknisk ekspertise kobles inn. En cruisebåt er hverken et hospitalskip eller et isolat.
 2. Hurtigruten. God kommentar. i TU Forførelse av kundene med Merkenavnet Hurtigruten. Hurtigriten er et konsesjonsbelagt transportopplegg med betydelige norske subsidier., Norskregistrert i NOS og Grunnlagav Ricksard Witt i 1896 Ekspedisjonsfartøyene for Cruise, som som angår saken Har ikke noe med dette transportoppdragdet på norskekysten og merkevaren å gjøresannert enn at de er eid av samme selskap Hurtigruten AS med skip også registrert i NIS, og Fillipinsk mannskap. Her misleder man markedet med navn , logo og og markedsmessig immage.. Anbefaler Teknisk Ukeblad for oven nevnte kommrntar fra leserne.. Her har myndighetene og NHO ha sovet i timen, Nytter ikke å være snill blant ulver.. NHO / Rederforbundet kan dette utmerket godt og fortjrener en skikkelig smekk. Skjerp deg Bernt Høye, Insdelin Nybø. og utenriksminister Ine Eriksen. Ena har ansvaret for alt, også valg av sine statråder.. Dette gjelder både passasjerenes sikkerhet,,Flaggstatens sikkerhet, passasjernes og mannskapets sikkerhet ,og intensjoner og prinsiopper ved mannskapsskifte. Velgrerne er ikke så dumme som dere poltikere tror. Action venets omgående
 3. Triste greier Her har Hurtigruten ødelagt Norges beste merkevare de siste 100 år. Problemet er Næringenrs overivrighet til å åpne opp. uten tilstrekkelige tiltak og analyser Håper NHO og næringsorganisasjonene viser moderasjon og ansvarsfølelse. Jeg er i sterk tvil om Cruisetraffikk kan ansees samfunnskritisk og burde vært tillatt åpnet i det hele tatt... Norske Cruise skip er kjennetegnet ved høy maritim sikkerhet og kvalitet.' Sikkerhetssstemene er fokusert på mannskapets kompetanse, skipenes sjødyktighet og sikkerhet med hensyn til brann. De er derimot ikke lagt opp som isolater hverken teknisk eller administrativt Konklusjon : Ta ansvar omgående, rydd opp, ingen tid å mist, selv om noe av egenkapitalen går ad dundas og noen ikke overlever.. Beklager å måtte minne om Vking Sky ulykken på Hustadvika. og Fregattett ten Helgre Ingstads forllis Ikke noe utstilligsvindu for den norske selvoppfatninengen av maritim kvalitet og sikkerhet. Dette er bare ikke godt nok. Her må det nye koster til, færre bidrag fra det offeent.lige . og forståelsesfulle bort forklaringer
 4. Trist endligt for et skip, men i anstendighetens navn bør alle rettsproserer være rettskraftige før "Beviset" hugges opp.. Her snakker vi om store materirelle verdier, risiki for tap av menneskeliv og tredjepartsansvar med mulig straffeansvar på såvel selskapsnivå som operatørnivå. Uholdbart at dette skal dra ut i tid hinsides alle forventninger og fornuft.. Folket/ Velgerene forlanger fortgang i saken ellers mistenkes rettsvesenet som en aktør i politisk timing. Dette kan vårt demokrati ikke leve med.. Uholdbart, opp med farten...
 5. Feil problemstilling. Equinor er et Oljeselskap, basta. Det er ingen skam i det, så lenge de er et dyktig oljeselskap, men styret og eier forsøker å ri flere hester og sitte på flere stoler. samtidig, Dette går erfaringsmessig dårlig, Equinor har mer enn nok med å holde styr på sine aktiviteter som oljeselskap og bør konsentrere seg om det... Vindkraft, vannkraft og annen grønn kraft kan andre bedre,, også norske kraftselskaper i Norge.. Kompetansen flyter mellom markedaktørene avhengig av hvor de interessante arbeid mulighetene er, ikke nødvendigvis hos Equinor . Fordelen med å skille ut eventuell grønn kraft i Equinor er synliggjøring av resultater og unngå mulig kryss subsuidiering. Noen ser på sistnevnte som en mulighet for å fremme tullete prosjekter. uten å måtte stå til regnskap for resultatet.. Equinor er en utvikler og leverandør av råvaren , olje og gass. Derivater og kjemisk industri basert på dette og elektrisk kraft er et annet markessegment og bør ikke blandes, med oppstrømsvirksomhet i samme selskap. Hele Equinor forslaget vmed overgang fra Statoil var et tullete forslag uten substansiell , markredmressig og faglig forankring.
 6. Sitat fra artikkelen : Det tyske og det danske nettet er ikke synkront. Man kan ikke bare koble dem sammen, og det er derfor vi har måttet bygge en back-to-back-omformer i Tyskland. Selv om både Danmark og Tyskland har 50 hertz i stikkontaktene, svinger de ikke på samme måte, ifølge prosjektlederen. Derfor brukes en back-to-back-omformer for å konvertere vekselstrøm fra Tyskland til likestrøm og deretter tilbake til vekselstrøm igjen, som svinger i takt med den danske 50 hertz. På denne måten blir det synkront med det danske nettet. Det er ikke teknisk mulig å koble sammen nettene uten å ta hensyn til dette – nettet tåler ikke det, sier Obbekær. Sitat slutt Jeg er litt i tvil om dette er forstått riktig. Før Berlimurens fall med et delt Europa hadde Europa to synkrone nett på 50HZ. Et østeuropeisk som også omfattet daværene USSR og østblokken og et Vest Euriopesik med de de vesteuropeiske land som det andre Kraftutveksling mellom disse lot seg kun gjøre ved likeretting og omformere hvilket skapte et stort problem for gjenforeningen av Tyskland. Jeg vet ikke hvor mye av dette skillet som består fortsatt,men tilkoblingen her synes å gå til det gamle Øst tyskland og sannsynligvis vil gi kraftutvekslingsmuligheter med Østblokken inklusive Russland. Det kunne være interessant å få¨en oppdatering på denne problematikken da det vil bety mye for markedsmuligheter og situasjonen for kraftutveksling fra Norge med det handikap det er å ligge i "enden av gata" lengst mot nord og kun tilknyttet den vesteuropeiske synkrone nettet.. Kraftgenereringen i de to nettene er også vesensforskjellige med hensyn til atomkraft og kullkraft. Definisjonen av kraftmiks og bærekraft vil derfor måtte sees i et nytt lys.
 7. Underfokusert problemområde i forbindelse med innfasing av vindkraft i Norge. Statnett har planer om å kompensere for problemet med å øke nettkapasiteten i Norge for 140 MRD NOK Ingen forsøk på å kompensere for ulempen ved alternative løsninger til forbrukers gunst. i hjemmemarkedet Norge.. Asyynkron strøm inn på nettet redusererer nettkapasiteten og resulterer i at man må tilføre synkron strøm, såkalt ballansekraft for å sikre stabillitet i nettet.. Dette tror jeg ikke de politiske miljøene og stridende parter i vindkraftsaken har fått belyst, vurdert og forstått fult ut. Dette bør bli gjenstand for en spesiell vurdering for det norske markedet, husholdningsmarkedet og industrimarkedet. Manglende bruk av landes pumpekraftkapasitet og håpløse skatterregler med handikap for vannkraft har gitt fremtidsrettet bruk og drift av vannkraft et handikap til fordel for mer eksotisk og politisk korrekt vindkraft Det er ingen grunn til å akseptere Statnetts dårlige argument for nye og dyre strømtarriffer i husholdningsmarkedet .uten at dette er vurdert og fått en politisk behandling og regningen plassert der den hører hjemme. Nye skjemmende høyspentlinjer for overføring av strøm kan ikke betraktes som naturpleie og møter betydelig motstand. Ikke minst i Bærum fra Granfoss til Uller.n
 8. Sikkerhetsaspektet her er totalt undervurdert Dette er livsfarlig med et enormt skadepotensiale. Kjørboulykken var bare en kinaputt i forhold... Kjøring på flytende hydrogen evt høytrykkshydrogen på et sivilt veinett , infrastrukturelementer som broer, tunneller og ferger, terminaler og garasjeanlegg i tillegg til bymessige områder må forbys for en hver pris Helt uansvarlig...
 9. Merkelig at dette ikke har pådratt seg offentlig og politisk oppmerksomhet. Takk til TU som har satt saken på kartet. Vi får hå¨pe denne saken okke lar seg sope under terppet lenger,'Hvilket Departement og tilsynsmyndighet har opplysningdplikten her ?
 10. Et utslag av for mange penger i kassa. Utrolig dumt. Hvor er styret som har godljent dette ? Subsidier ?
 11. Bekrefter bare EL-bil avgiftsregimets dumhetr Les Dagens Næringsliv i dag. Har du hørt om "The Even bigger fool theory" ? Brukt i aksjemarkedet i forbindelse med bobleprosjekter. Sammenlikninger kan være farlig når de benyttes for å legitimære dumheter.. Evig eies kun det tapte.
 12. Her må man holde tunga rett i munnen. Hydrogen produksjon skaper ikke energi , det er tvert imot meget energikrevende uansett utgangspunkt. Det vil ikke bidra ril dekning av Europas økende ibehov for ren energi uansett hvor mange vindturbiner man setter i drift alternativt sansynligvis Atomkraft med varmekraft som back up og ballansekraft. Tvert imot er hydrogenproduksjon ved elektrisitet meget kraftkrevende og vil øke behovet for el produksjon i EU vesentlig..Dette vil gjelde både vind og reguerbar ballansekraft for stabillisering av nettet. Produksjon av Hydrogen kan enten foretas ved elektrolyse med strøm som utgangspunkt eller med naturgass som utgangspunkteller i forskjelliuge former for konvertering av naturgass,. Den siste alkymist er tydeligvis ikke død Sikkerhetsutfordringen er forbigått i stillhet.. Hold på lommeboka..
 13. Uvirkelig tullete. Langtransport med 400 km rekkevidde lastet. Tom trekkvogn 1000 km , hvem spør etter dette. H2 Tank kapasitet 38 kg, energi nok til å skape en stotriulukke av katastrofele imensjoner i f. eks. Oslofjordtunnellen. Husk Sandvika / Kjørboulykken. påtale fortsatt ikke avgjort Ren flaks at ikke liv gikk tapt. Miljøaspektet henger ikke på gerip..
 14. Nå må Påtalemyndigheten ikke dra beina lenger med å få ut materiale fra etterforskningen av Kjørboulykken i Sandvika. Den vil kaste noe lys over hva som skjedde.. Elektrolysøren i Sanvika er basert på elektrolyse av vann, H2O. Det er et interessant spørmål om oksygenkomponenten fra elektrolysen kan ha spilt noen rolle, f.eks med å selvantenne organisk materiale i nærheten og på hvilken måte Ventilasjon av av Olsygen er et interessant punkt Man kan mistenke at saken er satt på vent av politiske grunner. Slik kan vi ikke ha det! For meg virker dette som krampaktig stahet som vil sette liv og helse på spill ved å benytte hydrogen i det sivile samfunn til transportformål for å oppfylle en spådom om bruk av Hydrogen som i sin tid ble ansett som fremtidsrettet.. Sivile omgivelser har hverken ekplosjonssikkert eller egensikkert utstyr og arrangementer som standard.. Organisk materiale som kan selvantenne i forbindelse med Oksygen finnes over alt. Selvfølgelig må det oksygen og en tennkilde til for å ta fyr, det var vært alminnrelig akseptert empiri siden steinalderen og menneskts oppdagelese av ilde.n. Sivile omgivelser har massevis av tennkilder , alt fra biler, ( EL-biler og andre ) til belysning og masse annet elektrisk utstyr.og andre varme tennkilder. Diskusjon om kaikantens utførelse høres direkte dumt ut. Jeg håper DNV-GL har guts til å sette skapet på plass en gang for alle så vi kan unngå en storulykke av katastrofale dimensjoner.
×
×
 • Create New...