Jump to content

UBWB96K9

Medlemmer
 • Content Count

  258
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

434 :)

About UBWB96K9

 • Birthday 05/23/1941

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

2474 profile views
 1. Tenk det da Hedda. Ikke akkurat rocket science å ressonere seg frem til dette. Et betimelig spørsmål er om myndighetene og kraftaktørene har gjort seg skyldig i å villede folket med vilj.. De etablerte strukturene med flaskehpasinntekter , forfordeling og utsuging av befolkningen til fordel for statskassen strider mot all sunn fornuft og fairness.. Det kunne være interessant om påtalemyndigheten virderte lovligheten etter norsk lov, ESA og EU.
 2. Dritt lei politisk stammespråk. Har tre enkle forslag . 1 Dropp elektrifisering av Nordsjøen, bare tull minimal l klimagevinst for prengene. 2 Dropp kravet om all omstilling i Norge. Elendig uttelling for klima i forhold til utgiftene. 3 Evaluer EL-bil politikken , utgifter målt mot klimaresultat .. Personlig har jeg startet nedtellingen til neste vaLg og forventning om nye koster.. Nåværende poltiske styrings prinsipper innen energi og CO2 utslipp kan ikke forsvares hverken for nålevende eller fremtidige generasjoner. Kort fortalt Stormannsgalt penngesløseri. . Kun poitisk stammespråk og kjeppheeste
 3. Nei og atter nei. Nå er vi dritt lei av alle regjeringens ludotriks til å inndra betalingsevne fra folk flest. Statnett og de andre monpolbedriftene har tjent for mye penger på nettleie allerede og bør få en regulering basert på utgifter som annen infra struktur som vann og avløp i den løkale region.. Dette er frakt av strøm , og strøm og strøm er ikke det samme.. Ikke regulerbar kraft, som vindkraft,,krever ballansekraft i nettet og har ekstra belaster ekstra kostnadeii nettet som bør betales sav produsent av strømmen ca 20-30 % , som er sekunda vare grunnet ikke regulerbar. kvalitet på¨produktet.. Nye kabler og nett i lokalmiljødet bør ikke kunne faktureres før tjenesten er tilgjengelig og eksisterende fond i nettselskapet er brukt opp og det likale behovet dokumentert... Dette henger ikke på greip .Regjeringen vurderer fast pris på strøm som et godt alternativ , hvilket jeg har. Dermed vil gevinsten ved å ta sjansen på fastpris over i en tidshorisont bortfalle i den nye nett tariffen. Legger også merke til hvem de nye tariffene gjelder for ,og at de store industrielle forbrukerne ikke er omfattet av ordningen.. . Konklusjon IKKE.
 4. Gjorde et søk i Teknisk Ukeblad med søkeord Helge Ingstad + Havarirapporter Juridisk prosess etter Helge Ingstd havariet kom opp med et titalls treff. Endte opp med et titals reff på juristenes utrolig klossete manøvre for å unndra seg Sjøforsvarets Ansvar i forbindelkse havariet. At vaktsjefen ombord er tiltalt og vil ende opp i den rettsprosess er som man må vente og vil finne sin savklaring i rettssystemet.. Det som derimot var de innledende manøvre med juridisk møkkaspredning basert på latterlige tekniske argumenter mot uskyldig og meget kkvalifiserte parter er et alvorlig misbruk av Statens og Regjeringens juridike krefter og posisjon. Erstatningsbetingende tiltak for å påføre tredje part unødvendige utgifter. er ikke OK Regjeringen bør se seg om etter en ny Regjeringsadvokat med bedre gangsyn og forståelse for tekniske forhold. Stor skam. Legger ved linken fra søket til info. TU.NO helge ingstad havarikommisjon - Søk
 5. Orker ikke flere kunnskapsløse influensere som basserer sin forretningside på politiske kontakter fra forrna dar. Uetisk og kjedelig
 6. https://no.wikipedia.org/wiki/NTH-ringen . Ja Ja. Verden forandrer seg og vi med den. NTNUs mastergradsring er åpenbart inspirert av den gamle NTH ringen forbeholdt Sivilingeniører og Sivilartkitekter utdannet ved daværende Norges Tekniske Høgskole i Troindheim , NTH. Ringene var personlig eie, numnmerte .og retten til å kjøpe ringen gjaldt kun nevnte grupper utdannet ved NTH etter fremleggelse av gyyldig avgabgsvitnemål fra NTH Jeg bærer min NTH ring med glede og har sågar sendt den til reparasjon etter et uhell i forbindelse med båtpuss som nesten kostet meg ringfingeren. NTNU er nå et universitet, Akademiske grader med Batchlor og Master innført som standard. Jeg forstår initiativet til en ny ring har sitt utspring fra legestudiet og statuttene for den gamle NTH ringen tillot ikke nye yrkesgrupper som kjøpere og bærer av NTH ringen.. Jeg synes noen tradisjoner er verdt å ta vare på selv om symboler av denne karakter går litt av moten etter hvert,politisk sett. For mitt vedkommende gir NTNUs Mastergradsring meg litt assosiasjon av "Kopimedisin",, uavhengig av utseendet Kopimedisin, Billig kopi versjon av originalen men forusetter samme virkning. Den som lever får se.. Se forøvrig vedlagte link til WIKIPEDIAS beskrivelse av NTH ringen.
 7. I nød spiser fanden fluer. Vi er inne i en tid med kritisk tilgjengelighet på mange basisressurser som er helt nødvendig for opprettholdelsen av vår sivisasjon som f.eks energi.og strøm. Her mangler det ikke på elendighets og karastrofe scenarier ved bruk av tilgjengelige alternative ressurser som f.eks kull fra egne gruver. Men de ivrigste demonstrantene avstår fra å ta inn over seg konsekvensen av bortfall av strøm , noe vi ser tydeligst i Europa og Tyskland grunnet utfasing av russisk gass og olje og føre til en dypr depresjon hvis de ikke gjenopptar kull produsert strøm fra egne kull leier.. Vi har nå en generasjon mennesker og politikere som ikke har blitt nødt til å ta inn ove seg konsekvensen av sine valg , ved feks rasjonering og at enkelte varer rett og slett ikkde blir tilgjengelige i markedet. Det er derfor patetisk at REMA kompenserer for bortfall av solsikkeolje ved å gå over til palmeolje, en utskjewlt miljøbelastende substans. som truer regskogen, støttet av Norge. Mitt forslag er at REMA kutter ut de varenre som ikke er kritiske hvor palmeolje er en vesentlig ingrediens og slutter å produsere og markesføre f.eks Potetgull og annet frtitert snop. Dette er en litt tabloid fremstilling , men den illustrerer særinteressenes evne til moralsk rasjonalisering for å dekke egne kommersielle behov... Et halvt år uten Potetgull vil sikkert være bra for Folkehelsen og og muligens gi radikale utslag på valgresultatet ved neste kommunevalg. Reitan familien overlever sikkert uansett.. God Påske , uten potetgull
 8. Merkelig initiativ. Produksjon av Hydrogen gass i Norge for transport til kontinentet synes direkte dumt av følgende grunner : Vi har for liite elektriskl energi i Norge, ref dagens øpriser på strølm, hvorfor i all verden konverte strøm til Hydrogen med store tap som øker kraftunderskuddet ytterligere. og deretter sende energien ut av landet.. Hydrogen sprørhet i stålrør er elementær kunnskap blant sveiseingeniørtene i i verftesindustrien og trenger ikke noe forskningsprosjekt, saken ble forsket på i 1970 årene. Det forretningsmessige rasjonale ved å produsere Hydrogen i det omfang disse rørled ningen kan transportere, virker som kommafeil, begrunnelsen med skrapverdien i fult nedskrevne rølrledninger synes søkt.. Virker som en krampetrekning for å overbevise i at hydrogen i det sivile samfunn er greia si. Bør droppes, alternativt begrunnes og doumdenteres som et fornuftig alternativ og ikke en svermeriskl flyveide..
 9. På tide med en overhaling av norsk energipolitikk. , to hovrdgrunner : 1 Forholdet til Russland og tilgang til russisk gass og olje 2 vedtak om at alle norske O2 tiltak skal tas i Norge. 3 Samfunnsøkonomiske løsninger i seg selv er forvirrende og og farlig argumentasjon uten konkret tilknytning til markedsbehov og tekniske løsninger Vedr. pkt 1 Et Europa uten russisk gass og olje er dramatisk spesielt for Europa og Tyskland. Problremets størreldsesordren omtales kun i poltisk prosa og stammespråk i det politiske miljøet. Her må realiteten på bordet i tall og alternativer kvantifiseres for å få slutt på grønne svermerker som kun bidrar til å tåpkelegge problemets størrelxsesorden og fokus på bærekraftige alternativer... Vedr pkt 2. Energipolitikken må følge naturlovene og de økonomiske tyngdelover. Tiltakene og pengene må brukes der det gir best effekt for miljøet, ikke politiske floskler om rettferdighet, lik fordeling og petimetrisk bokholderi.. Dropp elektrifiserring av Nordsjøen og få opp en plan basert på value for mo\ney og bruk pengene med respekt for skattebetsalerne. Det er forskjell på energiproduksjon og konvertering til alternativer energibærere som Hydrlogen og CO2 fangst. Sistn evnte løsninger krever yttreligder tilgang på energi som er den kritiske innsatsfaktoren man har for lite av , og er stotrfotbrukere av energi i seg selv grunnet tap og teknisk innsats på lkraft krevende løsninger. Vedr. pkt 3 Energi skapes hverken i departementer i Norge elller Bryssel , Samfunnsøkonomiske løsninger har ingen verdi som et frittstående kriterium for valg av løsninger, snarere et falsk og villedende påskudd for valg av suboptimale løsninger som kun gavner særinteresser.
 10. Utrolig naivt. Energii er ikke noe de lager i EU kommisjonen. EU har ikke noe alternativ annet enn atom alt kull. Skjerpings., viktig å lære seg å sette komma riktig , ikke drømme seg bort i svermerier og be de norske politikerne å sitte rolig i båten..
 11. Konsekvenser av politisk uforstand.er tunge å bære og kaster lagne skygger i lang tid. for fremtidige generasjoner Det har vært et ønske i den vestlige verden at gass og energibehovet i Europa ikke skulle monopliseres så man ble avhengig av en kilde. Tredeling ble brukt som målestokk, Russland en tredjedel, Nordsjøen en tredjedel og Nordafrika Algeri og Libya en tredjede. USA har vært en pådriver for dette av sikkerhetshensyn helt siden Norge ble Oljenasjon på 1970 tallet. Ny krefter kom til i Tyskland og gjorde seg av hengig av Russland for gass og stanset Atom kraften. Fullstendig mislykket., utrolig uforklarlig , dumt og forbausende aderd av Europas største industrinasjon og økonomi Nå løper Visekansleren rundt i panikk med hatten i hånden for å sikre energi og unngå oppstart av kullkraftverk for strøm, men Tyskland har oppvarming basert på gass og er avhengig av gassnettet for lokal didtribusjon til befolkningen Vindkraften er ustabil i tid og krever i tillegg regulerbar kraft i transportnettet som ballansekraft...Ukrainas nylige inntreden i nettet har neppe bidratt til bedre stabillisering av nettet. Ingen enkel oppgave i dag,, lite ledig gass i markedet annet enn LNG som krever både skipstransport og terminaler for mottak.. Som om ikke dette var nok løper også det nyutmeldte UK Brexit , fargerike Boris rundt i den arabiske sfære i samme ærend.... Nå gjelder det at Norge går kritisk gjennom hva vår verdifulle vannkraft skal brukes til og ikke selge kraften til industri basert på billig kraft med marginal fortjeneste potensiale og evne til å bære høye kraftpriser uten subsidier... En sanering her vil måtte finne sted, likelkedesmp Norge avstå fra fristelsen om alternative kraftslukende energi prosjekter som øker energibehovet uten å gi økt tilfang av energi som f. eks Hydrogen som luksus drivstoff.. Klimasaken må underkastes kost nytte vurderinger og ikke baseres posering med dyre CO2 prosjekter uten nevneverdig klimagevinst.Pengene må brukes der gevinsten for klima/CO2 reduksjon er størst uavhengig av landegrenser.. F.eks Elektrifisering av Nordsjøen. Erstatning av energiinnholdet i vår gassproduksjon tilsvar ca 130.000 vindmøller. Her gjelder det å sette komma riktig og holde hodet kaldt.t så landet må ikke skjemmes ut med en skog av vindmøller på land.. Høyres entusiasme fort vondmøller på land er ikke en ønsket utvikling. Det beste må ikke bli det goids fiende.. .
 12. JÅ.4 Enig, Vi må huske at Hydrogen som prtodukt har flere versjoner : 1 Eks works fra produksjonssted pr rørfotrbindelse og tilnærmet atmosfæretrykk til industriell forbruker i nærheten. 2 Trykksatt 250-400 bar i trykkbeholdere. Begrenset kvantum 3 Flytende ved atmosfæretrykk , minus 254 gr C.Meget krevende både på utstyr og energi Kostbar modifisering.. Avhengig av hvilket marked man ønsker å betjene, vil dette påvirke kostnadsnivå , og energibehov såvel som omgivelsene på Høvik i betydelig grad, ikke minst med hensyn til trafikk sikkerhet for transport og eventuell etablering av industri i nærheten. Prosjektet vilrker lite kommersielt gjennomtenkt med hensyn til tilgjengelig energi , lokale forbrukere og eventuelle transport ruter for produktet.. Tiden med strø,m som billigvare er forbi, Tullete ineffektive prosjekter basert på evige subsiere bør også utelukkes snarest muli.. "Produktplassering " av en entusiastisk AP minister kjent for sine dyre, ekstravagante miljøtiltak skjerper mine sanser og bekymring for hensynstagen til Naturlover og økonomi. Den som le er får se.
 13. Tja, Noren spørsmål : 1 Hvor finner de billig strøm ? 2 Hvor billig må strølmmen være for at prosjektet lar seg realisere ? 3 Hva er den termiske virkningsgraden på prosessen mao Hvor mange kwh Strøm kreves for å produsere Hydrogen med samme realiserbare energi innhold ? 4 Hvor mye skjønte ministeren av teknologien og hva er ministerens konklisjon og anbefaling ? Sitat fra artikkeklren : Det er sjelden kost at en minister forhører seg grundig om gassutvikling og elektronstrøm i en elektrolysecelle, men det gjorde klima- og miljøminister Espen Barth Eide til gagns. Enovasjef Nils Kristian Nakstad følger med.
 14. Hydrogen er et greitt drivstoff hvis du skal til månen. For realitetsorientering om fysikkens lover og flytende Hydrogens særrdeles krevende sikkerhetskrav foreslår jeg NASA s Guidlines som kurze einfurung i tema : https://ntrs.nasa.gov/.../20040.../downloads/20040033949.pdf Nasa har mange artikler om bruk av Hydrogen som du finner på Google. Min konklusjon er at stoffet er for krevende til det sivilke rom av sikkeerhetshensyn ,Høyeksplosiv , flytende Hydrogen med minus 254 gr c. Er ikke fegnet for uskolert personell uten spesiell kompetanse utenfor et lukket industrielt miljø med sikkerhetsavstander og barrierer 'I tillegg for dyrt og for vanskelig logistikk. i forsyningslinjen, se NASA Sikkeerhetsrapport. Bør droppes før det skjer en storulykke.
 15. Hei, Med all mulig respekt blir jeg litt forferdet over denne overforenklingen av en meget krevende oppgave.. Det er ingen sammenheng mellom Quick fix med teoretiske løsninger på drift av dampkraftanlegg og tilkobling av to asynkrone kraftsystemer mellom to deler av to kontinentrer og Europas største land basert på kjernekraft...... Norge har rundt 5,5 mill innbyggere , Ukraina rundt 50 millioner. , hvorav de avstår fra tilgang på rundt 30 % av nasj\onens kraftbehov fra Russland Det er viktig å ikke gå i NVE fella med 5000 % feil i vurdering, av konsekvensen av prisøkningen ved kabeltilknytningen til utlandet og nettstabillitens mye viktigere rolle., Straffe betingende tiltak for uaktsomhet og politislk manipulasjon av befoklningen er etter mitt skjønn betimelig , rettslige skritt bør vurdderes... Risiko er definert som et multiplum av sannsynliget for en uønsket hendelse multiplisert med konsekvens.,. Sannsynligheten for uhell er etter mitt skjønn meget høy, gamle Atomltaftanlegg bygget på forskjellig tid ,og litt lurvete strømtilførsel fra øst, Ref dagens begrunneklse for frakobling av kraftutveksling med Russland grunnety ustabillitet. i TU Konsekvensene ved et nasjonalt kraftutfall er formidable med risiko for atomulykke av type Sjernobyl grunnet utfall av sikklerhetsfunkjsoner som kjølevann og kollaps av et samfunn uten strøm.. Etter mitt skjønn er eneste ansvarlige løsning for Norge sikring mot "Import " av ustabillitet" grunnet innfasing av Ukrainsk Kjernekraft på det Europeiske nettet , evt umiddebar frakobling dersom sikring ikke kan garanteres. Vi har ingen erfaring med kjernekraft i vårt lasnd, men kan sikker bidra med erfaringer fra samkjøring av kraftverk. Alle ønsker Uranerne alt godt og de beste løsninger, men politisk godtroenhet som setter hele Europas Kraftsystem i fare er ingen tjent med..
×
×
 • Create New...