Jump to content

UBWB96K9

Medlemmer
 • Content Count

  106
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

117 :)

About UBWB96K9

 • Birthday 05/23/1941

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

1045 profile views
 1. Det er ikke uten videre nødvendig å demme opp nye vassdrag for å øke reservoarkapasiteten. Man kan også analysere muligheten for å øke høyden på damkronene i egnede, eksisterende kraftanlegg og drive tunnelforbindelser mellom vassdrag for økt fleksibillitet og kasipasitet.. Dette kan kombineres med økt bruk av eksisterende pumpekraftmulighet i mange kraftstasjonerer. for utjevning av kraft underskudd og overskudd i markedet.
 2. Hallo i luken. Norsk kraftpolitikk er bygd på myter og forførelse av " Vanlige folk". Ser til min store glede at et flertall på Stortinget har firstått dette. Vanlige folk ønsker ikke høyere kraftpriser,sunnhetstegn. Kraftutvekslingen med utlandet er rundt 10 twh pr år mot en produksjon på 145 twh pr år blir et musepiss i havet. Bidrar minimalt til inntekter, kun prismanipulasjon og økte kraftptiser for vamlige folk.... Hvorfor ikke ta klimaendringen på alvor og utnytte mulighetene i økt nedbør. Pr. dato slippes vann utenom turbinene for å lage plass i resservoarene for forventet snøsmelting og og økt nedbør for å unngå flom. Hvorfor ikke vurdere muligheten for økt reservoarkapasitet ?. Sansynligvis det billigste og mest naturvennlige bidrag til lavere strømpriser.og økt utnyttelse av en fornybar ressurs.
 3. Ole Jacob Haaland Utrolig utsagn. Mangler enhver form for innsigt. Norske Kraftproduseneter har en betydlig kapasitet for lagring av energi, ved hjelp av pumpekraft , men går stille i dørene da det vi redusere markedsprisen..
 4. Stø kurs mot mangel på kraft. Utrolig standpunkt fra et ellers snusfornuftig Tyskland
 5. Tja, Politisk tilpasning så det holder, er vi iferd med å få et multikonfesjons energisamfunn blant de store aktørene ?. Foreslår at de leier inn REMAS reklamkonsulent . "DET ENKLE ER OFTE DET BESTE". Foreslår at reklamen for det stemmestytrte samfunn "Går det Bra" inngår i pensum. Hva med å erstatte tungolje med LNG ? Kort og greit, minimale konverteringstap ,. ingen industriell etterbehandling , 35% redusert CO2 utslipp , ingen svoveforurensning og minimalt med sot og partikler.. Sitter med en følelse av at det beste har blitt det godes fiende. Energiselskapende har for store marginer og rangerer sin klimainnsats etter hvor mye penger de bruker uten å vurdere kost/nytte effekten. Moss Rosenberg Verft leverte fremdrtiftsanlegg basert på LNG motorer, gassturbiner og dampturbinanlegg fra ca 1970 + Kjent og velprøvet teknologi, men der kanskje for enkelt!
 6. Sier som ABBA : Monney ! Monney ! Monney , AHA Godd for you !
 7. Surprice Surprice ? Sitat : Utfordringen er at arbeidsplassene i fornybar-industrien ikke er like lønnsomme som i de rundt 60.000 årsverkene i dagens oljeindustri, ifølge rapporten. – Skal for eksempel halvparten av dem erstattes, må vi skape 300.000 nye arbeidsplasser for å tjene like mye, sier ansvarlig for rapporten, forskningsleder Petter Støa ved Sintef, til Klassekampen.
 8. Dette var ikke mye å skrive hjem om.'Etter mitt skjønn et skritt i feil retning. Byggembransjens største problem er mangel på dokumentert kompetanse. Et bygg består av et stigende omfang av utstyr og innstallasjoner som krever dolumentert kunnskap både å montere og sette idtift. Ukyndighet har stort skadepotendsial både for utøver og kunde, helsemessig såvel som verdiforingelse. Ser ikke frem til selverklært elektrikere og rørleggere. Tillater meg et hjertesukk fra en murer som monterete peis på hytta vår. Brannfarlig , alt måtte rives. Konfroontert med saken sa han følgrende : "Je er immari god til å mure , men itte så god til å lesa" Det blir håpløst å bygge hus som egen byggherre og ikke gjennom et større firtma med ansvarsrett.. Ubrukelig forslag etter mitt skjønn, bør avvises..
 9. Vi må få slutt på de norske monopolselskapene og Norske oljeselskapers med utrolige skattefordeler , utrolige trang til å bevise sin genialitet i utlandet. Selskapene stiller med norsk kapital ,tjent uten konkurranse og i de fleste tilfelle betalt av norske forbrukere og skattebetalere i nutgangspunktet... Foreslår et forbud for morselskapet i statsselskaper å gå inn virksopmheter uiten vanntette skott,, transparans og klart ansvar for resultater. i eventuelle datterselskaper i utlandet. Disse bør, hvis mulig testes med utenlandsk deltagelse og børsnotering som kvalitetssikring i markedet.. Dersom det skal satses på dette forretningsområdet må det etablerrs en egen forretningsenhet med eget styre , adminstrasjon, ballanse og resultkrav.. Her må de generelle økonomiske tyngdelover gjelde, og manglende måloppnåelse føre til konsekvenser for de ansvarshavende. Vi har ikke råd til flere lekeplasser uten budsjetter og ansvarli ledelse.
 10. Teologi, Juss og overtro har bragt store ulykker over menneskeheten gjennom tidene og alle bør være en smule ydmyke. Alt fra religionskriger , korstog, heksebrenning og kvinneuindertrykkelse har vært anført som nødvende tiltak for å redde menneskeheten. Jeg mottok idag en kopi fra Professor Hallesbys tordentale i NRK fra 1953 til det norske folk , med en antagelse av at vi alle ville våkne i helvete i morgen. So far so good.. Som sannhetsbevis ble det henvist til både teologiske og vitenskapelige doktorgrader. Kontradiksjon er derfor både nødvendig og sundt for at et demkrati kan bestå. Naturlovene er i FLG Attenborrugs meget gode TV Serie," Who Creared the Creator " er også skapt av Skaperen, og de har gjeldt fra år 0, dvs Tidenres opprinnelse og tidspumktet for når noen "Who ever it was", trykket på knappen.. Mitt største problem er de som setter seg inn som Guds Stedfortreder på jord og setter seg over naturlovene når det gjelder legalisering av tiltak i det godes hensikt. Politikerne har mange tanker og ideerdsom faller inn under naturlovene, sikkert i de beste hensikter, men mange tiltak og forslag holder ikke mål, de bryter med naturlovene,
 11. Er de norske olje og energiselskapene bortskjemte ? Staten er største eier, selsksapende bør ikke få lov til å starte utvikling av nye industrigrener i utlandet uten egne ballanser, egne beslutningssansvar, og egne målsetninger og resultatansvar som konkretiseres, tidfestes og synliggjøres. Diskusjonen om Statoils ivesteringer i utlandet er vellykket eller ikke er ikke overbevisende dokumentert. Bedre dokumenteert er Statkrafts Varmekraft eventyr i Tyskland, skikkelig fiasko , men med utrolig liten offentlig oppmerksomhet.. Staten må passe bedre på verdiene som ligger i selskapene, både teknologier og gjennomføringskunnskap. Organisasjoner som har en kultur som opererer under spesielt gunmstige betingelser passer ikke til å drive i et stekt konkurranseutsatt marked, aller minst når resultatene kamulfleres i norsk ballanse med et helt spesielt skatteregime. Oljeselskapenes innkjøp av større prosjekter i utlandet , østen og andre plasser, har kostet rundt NOK 250 mrd i overskridelser og utsettrelser, halsbrekkende idioti av eieren så lenge 78 % av overskridelsene betales av staten. Norsk leverandørindustri fikk en politisk bestemt sjanse til deltagelse og brukte muligheten godt. Det samme prtinsippet ble benyttet av USA da deres" Mann på månen" prosjekt ble lansert av president Kennedy..
 12. Bjørn, Avventer Politiets og Påtalemyndighetenes konklusjoner vedrørende hydrogenulykken i Sandvika og DNV/ FFI /Statens Vegvesens testresultater fra full skala testen med flytende søl av Hydrogen i England før jeg svarer.
 13. Hydrogen er et drivstoff for romfart og militær anvendelse. Bør forbys i det sivile samfunn både i biler, båter og andre transportmidler og bør ikke kunne fraktes på offentlige veier og tunneller eller i garasjeanlegg. Livsfarlig med meget omfattende skadepotensiale ved en lekkasje og brann/ eksplson. At eksplosjonen i Sandvika fremsto som en vekker, skyldes kun sløvhet og manglende kompetanse og aksomhet hos våre myndigheter lokalt såvel som statlig.. At Hydrogen er meget farlig er alminnelig kjent hos alle med et minmum av tekbnisk innsikt Nå må politiet konkludere med etterforskning og påtale etter Sandvikaulykken før det blir før det inntreffer en ny ulykke.
 14. Minner om Fjellstrands Foilcats levert for en rute Hong Kong Macao ca 2012. 50 knop 420 passajererer. Konstruert for fart, gassturbiner, men dyre brennstoffforbruk.. http://fjellstrand.no/index.php/products/passenger-vessels/passenger/54-foilcat
 15. Ineressant sett fra en Siv.Ing NTH årgang 1965. Nå gjelder det å ikke kaste ungen ut med badevannet. Ingeniørstudiet vil alltid kreve bruk , styring og utnyttelse av naturlovene, de går aldri ut på dato, kreves uansett og gjelder uansett regjering og regime.. Naturlovene er krevende å tilegne seg, og krever en viss grad av "skoleflinkhet" uansett politisk korrektethet. Jeg er litt engstelig for fristelsen til å bringe NTNU inn i en slags blanding av Mac Kinsey, , NHH. og psykologstudiet Den viktigste kompetanseutvilingen skjer i forbindelse med utføring av krevende og nye oppgaver i industrien basert på kunders behov... Høyskolen skal ikke utvikle systemer som sitter og venter på å bli brukt, da er de gått ut på dato før et eventuelkt behov måtte melde seg. Det vi trtenger er modige bedrifter som ser fremtidige mulige markeder og tror på egen teknolgi som gunnlag for å løse disse oppgavene og løfte teknologien videre... Snakker av erfaring fra gamle Kværer/ Moss Rosenberg , LNG tankere og Offshore.. NTNU er et relativt nytt universitet fra 1915, etablert etter tysk tradisjon for Technische Hochscule. NTH var i tidligere tider anerkjent som et av de ledende Tekniske høyskoler i Europa som Chalmers i Sverige og ETH i Østerike innen f.eks vannkraft.. Beklageligvis har rankingen av NTNU i de senere år falt langt ned på anerkjente rankinglisterer, nå på jumboplass i forhold til de landene vi sammenlikner oss med og konkurrerere med. Siden vi feirer 50 Års dagen for Norge som Oljenasjon vil jeg minne om at de bedriftene som designet og leverte utsryret for successen som CON DEEP og store prosjekter som Statfjordfeltet kom fra Dambyggere fra Hallingdalen,, Skipsbyggere og utstyrsleverandører for den samme industrien. mange ingeniørerer kom fra NTH. Dagens analyser av teknologien innen Norges Olje og gass industri viser at denne beransjen fortsatt representererer Norges viktigste kompetansebank for nåværende og frtemtidige oppgaver uansett oljeteknologi eller grønne områder.. Som en konklusjon vil jeg nevne at Omstillingen av NTNU må innebære et krav til mål for ranking internasjonalt, hvor vi må sammenlikne oss med de besteTekniske Høyskolene. Ikke glem at den høyest rangerte tekniske Høyskolen i verden,, MIT heter Michigan Institurte of Technologi, Et fokusert teknisk kompetanse univers. Dette er ikke et sammensurium av distriktsutbygging og kvasivitenskap. Det har vært anført at dette er rått parti, for de får så mange penger fra US industrien , men i Norges tilffelle har vi ingen unsklyldning for ikke å matche på det planet. Vi bruker mer penger her enn de fleste, men jeg stiller et spørsmål om resultatet.. dette må ikke bli stønad til døende virksomhet. Vi trenger friske prosjekter med friske folk og egne penger. Vi bør kanskje se på kost nytte verdien for institusjoner som ENOVA og Innovation Norge. Få rumpen i gear og lever resultater.. Lykke til, avventer løpende matching med de ledende tekniske universiteter i verden
×
×
 • Create New...