Jump to content

UBWB96K9

Medlemmer
 • Content Count

  234
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

397 :)

About UBWB96K9

 • Birthday 05/23/1941

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

2025 profile views
 1. Julekvelden på kjerringa, og julen varer helt til 2030. Norge skrur av systemvernet Striden med Norge dreier seg også om systemvern: Systemvernet sørger for at forbruk kobles ut hvis produksjon skulle falle ut. Det kan gi høyere flyt på en forbindelse, men også litt høyere risiko. På norsk side av linjene er det installert systemvern, men ikke på svensk side. Sitat Nå kobler også Statnett ut systemvernet sitt, for å skape det de kaller «like forutsetninger» på begge sider av grensen. De mener at svenskene har lagt seg på en for forsiktig linje, og burde frigi mer kapasitet til Norge. Sitat slutt. Dette høres ut som frivillig å skyte selg selv i foten. Utkobling av overlast beskyttelse kan ha store sikkerehetsmessdige konsekvenser for livsviktige samfunnsfunksjoner. som tel, sykehus bare for nevne noe.. Nesten havariet på VIKING Sky på Hustadvika for noen år siden resulterte i Black out og nær døden opplevelse med risiko for grunnstøting grunnet utfall av fremdriftsmotorer. Har Norge økt beredskap for tilfelle av strømutfall ? Belasatningen på nettet vil øke ytterligere dersom det skal fases inn økt mengde ikke synkron kraft som vindkraft Dette krever plass for ytterligere 20-30% regulerebar kraft som ballansekraft. for å stabilisere nettet. Her må det noen skikkelig oppklaringsrunder til, Tuppen og Lillemor løsninger mellom Norge og Sverige løser ingen ting.
 2. Hva er energiforbruket i KWH pr tonn fjernet CO2 Andre driftskostnader ? Nå gjelder det at det ikker startes tulleprosjekter som krever spesielt lave strømpriser
 3. Her var det mange ikke sammenliknbare størrelse.Vannkraftutbyggingen i Norge er stort sett avsluttet, mens vindkraft er i en investeringsperiode. Det er bare å glede seg over enhver form for fremgang, men vi kan ikke leve av subsidier og overføringer i all evighet. Som et Mal apropos : Fikk leverandlrene betalt for tjenrestene + Sitat : Finans Vindkraftselskap i krise fikk utsatt lånefrist Kriserammede Emergy får pusterom til 10. desember for tre av lånene - mandag kveld kom også det siste lånet på plass.
 4. Analyse av bekymringMisnøye . Det er en trykkmåler for hvor forbannet folk er over å bli flådd på på denne måten.. Konfliktnivå og misnøyen meget høy. Eneste realistiske tiltak for forbedring : Ny politisk ledelse innen kraft sektoren, Ny Kraft Policy, Nye koster i NVE, Statnett og Statkraft , med industribakgrunn uten politisk innavl på noe plan som Styrer og ledelse. Virksomheten må være Tranparant og ballansert med hensyn til tarkiffer. Privatmarkeddet , næringsliv, Fordeling av felleskostnade. Reflektere at Vannkraften er folkets eiendom , dette bør reflekteres i raiffer og kostnadsfordeling for felleskostnader .. Ikke blande inn omfordeling og politisk sosial skattlegging i kraftleveransene.. Dette ødeligger folus og målbare resultater. . I Norge er kraft like narurlig og nødvendig som rent drikkevann og offentlige avløp.. Reflektere midsnøyen i neste valg og tydeliggjøre at grensen for politiske kruimspring er overskredet.
 5. Godt og " Bærekraftig " innlegg. Norske offentlige innkjøp har en tendens til å tenke pris forran bærekraft og kvalitet. Dette er dyrt og utilfredstillende i lengden, og er beviset på det engelske utsagn : "There is no such thing as a free lunch" Dette fører til en uthuling av begtrepet kvalitetsprodukter , og bygger opp en industri som leverer dårlig kvalitet i konkurranse med seriøse anbydere som tar bærekraft og kvalitet på alvor Marinefarøyet Mauds begredelige tilstand er et eksempel og bevis på manglende kompetanse og prinsipper for valg av leverandører. Vi får være glade det er fredstid og landets sikkerhet ikke er akutt avhengig av fartøyet i dag. Det er trist at ingen ansvarliggjøres i slike siruasjoner så man får bemannet viktige premisspersgivere i innkjøpsfunksjonen med kvalifisert personnell.
 6. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/47Wj7e/det-kan-bli-fryktelig-hoeye-stroempriser-i-vinter-konsekvensen-av-acer https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/47Wj7e/det-kan-bli-fryktelig-hoeye-stroempriser-i-vinter-konsekvensen-av-acerelskrevet sartikkel fra Afgtenposten i dag.
 7. Skremmende mangel på innsikt i forutsetninger for tillit i Statnett.. Kommentarfelktet koker over , beste karateristikk av tilstanden er sammenlikningen med Komisle Ali fra Irak krigen. Ikke spesielt flatterende for bransjens omdømme.. Kraftbransjen har vært en lekegrind for monopolisme og særinteresser i mange tiår hvor det norske privatmarkedet har vært melkeku. Det norske folk, ,privatmarkedet,, skal ikke ikke akseptere strømutkobling. Bransjen har malt seg opp i et hjørne , men privat markedet utgjør ca 15 TWH, ca 10% av norsk vannkraftproduksjon og aksepterer ikke å være salderingspost Kraftutvekslinge som kritisk aktivitet er en avsporing. Det er plenty handlingsrom innen tariffer, oppdekningsforpliktelse i kontrakter ,utnyttelse av pumpekraftanleggene ved kjøp av kraft og import hvis vi mangler magasinfylling. Det er uakseptabelt at norske borgere fra energilandet Norge skal akseptere utkobling i 2021-22 . Helt uhørt.. Dersom de sittende aktører ikke mestrer sin samfunnsoppgave nr 1, strøm i alle hjem til enhver tid , bør de ta sin hatt og forlate stillingene mens de utkoblede samler seg på plenen utenfor Stortinget. i påvente av mer kompetente aktører. Kommentarfeltet til denne artikkelen sier sitt om tilliten til Stratnett og systemet.
 8. Vedr Netto Energi, Vannbasert fjernvarme. Vi bør på Fornebu hvor det er tilknytningsplikt til fjernvarme. Varmekilden er en blanding av varmepumpe for vann fra sjøen og kjølevann til Datamaskiner fra Fornebus Industri. Så langt så vel. Problemet kommer med etablering av tariffe,r hvor vannbåren fjernvarme likestilles med elektrisitet og av regnes etter spotpris på strøm.. Vårt sameie består av 5 frittliggende bygninger plus en underjordisk garasje .Leveringspunktet for fjernvarmen er en varmeveksler i teknisk rom i garasjen hvor avregning av levert fjernvarme måles og faktirereres for hele sameiet. Det påløper imidler tid varmtap i distribusjonsledningene fra teknisk rom til nye måepunkter i de enkerlte leilighetener Dette tapet er minst 25 -35 % av den innkjøpte varmen avhengig av belastning og årstid og det er ikke spesielle krav til isolasjonsstandarden på nedgravde ledninger i sameiet. Vannbåren fjernvarme kan av dennde grunn ikke likestilles med strøm sett fra forbrukerens side og bør ha et fradrag for interende varmetap i sameiet for interne frem til forbruker i leilighetene.
 9. Vi kan ikke holde oss med myndigheter med så enøyde synspunkter.. Uvirkelig dumt.
 10. Finner grunn til å minne om at den korteste vei mellom to punkter er den rette linje.
 11. Utfordrende prosjekt. med krevende materialer og stoffer. Ekstrem temperatur ned til minus 253 grC , stor og vide eksplosjonsgrtenser samt lav molekylvekt med do utfordringer for tetthet i rørsystemer og tanksystemer. Konstruksjoner som er kjølt ned til minuds 253 grader C påvirker omgivendeatmosfære som luft med 20% oksygen under kondensasjonspunktet for oksygen. Etter mitt skjønn er ikke Hydrogen egnet for sivilt bruk i det offentlige rom. Bruk av Hydrogen krever full risikoanalyse og sikkerhetssertifisering av alle ledd hvor Hydrogen befinner seg innenfor risikoavstander og soner for publikum i det offentlige rom . Det vil si alle opeerasjoner fra produksjonen av for hydrogen , transport og lagring. av Hydrogen til bunkersformål for offentlig bruk i tilliegg til fartøyets opplegg.. Ingen billig fornøyelse hvis det gjøres profesjonelt. med akseptabel sikkerhet. NASA har tilsvarende omfattende regler og rekommendasjoner for behandling av Hydrogen i forbindelse med romfart. Landeveistransport på norske vinterveiert, bratte bakker og tunneller representerer spesielle utfordringer. Det er grunn til å minne om hydrogeneksplosjonen på UNO X stasjonen i Sandvika for 3 år siden. Iflg pressen ble det utformet en foetaksbot på NOK 25 mill etter ulykkensom som synes kokt bort i kålen. Gjentagne henvendelser til Politiet om innsyn i dokumentasjonen etterforskningen har blitt nektet angvelig grunnet kobfdensiell forretningsinformasjon. Denne saken bør på bordet omgående som en del av bakgrunnen dette prosdjektet. Ikke nødvendig å gjøre samme tabben flere ganger
 12. Det må etableres en basis for nettutviklingen i Norge som er mye bredere og verdivurdert ut fra bruksverdi. ett i dagens situason. Nye fakltorer med stot betydning er nye former for kraft,, kabelutveklsling med andre land, markeder og forskjellige behov på brukersiden, eksempelvis effekt topper ved ladestasjoner og behov for omformere for 60 perioder landstrøm til skip Ladestasjoner for ferger og landstrøm for Cruiseskip vil kreve kratfremføring til nye geografiske områder med sårbar natur og store investeringskostnader kostnader Strøm , varme energi og konvertert energi som Hydrogen reptresenterer forskjellige nivåer og verdipotensiale i næringskjeden. Vi må tilstrebe mest mulig effektiv ftremstilling av energi og bruken av energi må velges slik at man benytter den mest effektive energiformen bruken krever Strøm kan verdivurderes på teknisk anvendbarhet som følger : 1. Regulerbar kraft, dvs tilpasser seg nettbelastningen som vannkraft og varmekraft .2 Uregulerbar kraft , dvs fast produksjon uavhengig av nettbelastningen , f.ek kjernekraft. 3 Asynkron kraft, dvs trenger ballansekraft i nettet for å ungå nettsammenbrudd grunnet manglende evne til synkronisert innfasing. 4 Vindkraft. Uregulerbar , produksjon følger vindstyrke, stort sett likestrøm som trenger likeretting og synkronisering for å benyttes i nettet. 5 Pumperkraft, dvs kraft som er etablert ved reversering av aggregatene ved hjelp av tilført energi i lavprisperioder 6. Naturgass som kilde for oppvarming og råstoff i industri.. 7 Fjernvarme / Spillvarme for oppvarming av boliger Alle disse formene for kraft og energi har sine fordeler og ulemper. Nettet og eventuelle rørsystemer bør derfor utformes slik at man optimalisererer resultatet. I dagens kakofoni av gode hensikter , særinteresser , monopoler og privilegier er dette ingen enkel sak. Jeg vil likevel anbefale å starte i denne enden av problemstillingen for å sikre en bærekraftig bruk av ressursene inklusive økonomi og forbruk av dyrebare metallforekomster og ungå uforholdsmessige tildeling av politisk betente gulrotkvote.r
 13. Viser til vedlagte artikkel og DNV-GLs kloke råd om å avvente anbefaling av bruk av Hydrogen til fremdrift inntil teknologien var moden og sikkerheten dokumentert.. Politikernes orgasminske begeistring og vilje til pengebruk, for bruk av Hydrogen til fremdift i Passasjerfartøyer grenser til en kombimasjon av uansvarlighet og strafferettslig overlegg for promotering av tiivsfarlige løsninger. Hydrogen presenteres som et sesam sesam i miljøsammenheng uten seriøse vurderinger av kompelkisert teknologi og ekstreme utfordringer knyttet til sikkerhet. Primært er hydrogen benyttet i industrien og som drivstoff til raketter i romindustrien. Det er derfor naturlig å søke kunnskap om Romfartsindustriens krav til kvaluitetssikring ved bruk av hydrogen og sammenlikne denne spesifikasjinen med en norsk Tiedemann og Gude fremstilling om en vindmølle på hvert nes og en dunk med hydrogen til drift av lokalbåten, alt politisk bærekraftig... Vedlegget er å 500 sider, men kvintessensen og temaene som er inkludert lar seg etablere med litt vertikallesning. God lesning : . https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/03/f11/871916.pdf?fbclid=IwAR11fE4rhIVmktPfV0dApk6fpFGROE3VCDgcwZT6q2qVXq4zKPYUnfjLIeQ --
 14. Pinlig med norske prioriteringer på verdens dyreste CO2 fjerning innenlands i Norge. Vi må ta til vettet og ta reduksjonene der man får mest igjen for pengene.
 15. Hovedproblemet med transport av uregulert kraft fra nord til syd er at det er ikke nok å bygge flere kraftlinjer. Det må også produseres mer regulerbar ballansekraft for alle kraftlinjert, nye som gamle, for å få vindkraften frem til markedet,og da biter man seg selv i halen. Eneste økonomiske insentiv som kunne bidra her er å prise uregulerbar kraft som " sekunda vare" grunnet transportkostnaden forbundet med det. Men i sin visdom har politikerne valgt det motsatte og premiere produksjon av vindkraft og uregulerbar kraft med ekstra subsidierte priser ,hvilket bare forsterker problemet.
×
×
 • Create New...