Jump to content

ikkesidet

Medlemmer
 • Content Count

  196
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ikkesidet

 1. Den hyklerske, verdslige religion, den griske kommersialismen og den korrupte politikken. alle de tre grenene av satans organisasjon på jorden
 2. blant de sørgende kommer det også til å være representanter for storfinansen, gangstere og andre svindlere og pengeutpressere, som har benyttet sine religiøse forbindelser til å gi sine fordervede foretagender et anstrøk av hellighet og døyve sin dårlige samvittighet.
 3. Fra begynnelsen av, i Edens hage, var det Jehova Guds hensikt at mannen bare skulle ha en hustru. Gud skapte bare en hustru til Adam. Ta fullstendig avstand fra den fordervede livstil som preger Satans dødsdømte samfunn på jorden. Det har vært bokstavelig jordskjelv nå i de vanskelige siste dager. Et voldsomt jordskjelv som ødelegger hele jorden, det vil si hele det moralsk fordervede menneskelige samfunn
 4. kommer gode mennesker til helvete? Ja. hvis en med helvete mener bibelens helvete. Hvem har ikke hørt om Job eller lest i Bibelen om hans trofasthet og ustraffelighet overfor Jehova Gud. Midt under lidelsene og under hardt trykk fra Satan og sine falske venner, ba Job denne bønnen til Gud: Å om du ville gjemme meg i dødsriket ( Hebraisk Sheol, doway oversettelse helvete ) og skjule meg der til din vrede var over, om du ville sette meg et tidsmål og så komme meg i hu. ( Job 14:13 ) Hvis sheol betyr et sted med pine og ild, ville da Job ha bedt om å få komme dit og oppholde seg der inntil Gud husket på ham igjen. For å bli klar over dette spørsmålet, har vi mer bruk for sunn fornuft enn for blind godtroenhet. Det er innlysende at Jobs ønske var å dø og gå ned i graven, for at det kunne bli slutt på hans lidelser. ( Sal 139:8)
 5. Hva så med ildsjøen som er omtalt i Åpenbaringen. Den står for det samme som Gehenna, ikke pine, men evig død eller tilintetgjørelse. Legg merke til hvordan Bibelen selv viser dette i Åpenbaringen 20:14-15: Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen - og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Ja, ildsjøen står for den annen død, den død som det ikke er noen oppstandelse fra. Det er tydelig at ildsjøen er et symbol, ettersom døden og dødsriket ble kastet i den. Døden og dødsriket kan ikke brennes , men de kan bli fjernet eller tilintetgjort og det kommer de også til å bli. Men Bibelen sier jo at Djevelen skal pines i all evighet i ildsjøen, vil kanskje noen innvende. det er riktig at Åpenbaringen 20:10 sier Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.? På Jesus tid ble fangevoktere av og til omtalt som dem som piner. Som Jesus sa om en mann i en av sine lignelser: Og hans herre ble vred og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig. ( Matt 18:34) Ettersom de som blir kastet i ildsjøen, kommer i den annen død, som det ikke er noen oppstandelse fra, blir de på en måte fengslet for bestandig i døden. De blir værende i døden som om de er i fangevokteres varetekt i all evighet. De onde blir naturligvis ikke pint i bokstavelig forstand, for som vi har sett, slutter de som dør, å eksistere. Det er ikke ved bevissthet og føler ikke noe som helst.
 6. det fins ikke helvete på bibelen Vi har sett at det hebraiske ordet sheol og det greske ordet hades, som blir gjengitt med dødsriket betyr graven. Hva er så Gehenna. Gehenna er det samme som hinnom-dalen i de hebraiske skrifter. Hinnom var navnet på den dalen som lå like utenfor Jerusalems murer og hvor israelittene ofret sine barn i ilden. Den gode kong Josijia sørget for at dalen ble uegnet til å bli brukt på denne forferdelige måten. ( 2.kong 23:10) Da Jesus var på jorden, var Gehenna følgelig Jerusalems søppelplass. Ilden ble stadig holdt ved like der ved at det ble tilsatt svovel slik at avfallet ble brent opp. Et bibelsk oppslagsverk sier: Det ble byens vanlige søppelplass hvor lik av forbrytere, døde dyreskrotter og all slags avfall ble kastet. Det ble imidlertid ikke kastet noen levende skapninger dit. Ettersom Jerusalems innbyggere visste dette, forstod de også hva Jesus mente da han sa til onde religiøse ledere: Slanger og ormeyngel. Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete ( gresk gehenna) ( Matt 23:33. Jesus mente ikke at disse religiøse lederne kom til å bli pint. Da israelittene brente barna sine levende i denne i denne dalen, sa jo Jehova at noe så forferdelig aldri hadde vært i hans tanker. ( Jer 7:30-31) Det var derfor tydelig at Jesus brukte Gehenna som et passende symbol på fullstendig og evig tilintetgjørelse. Han mente at disse onde religiøse lederne ikke var verdige til å få en oppstandelse. De som hørte hva Jesus sa, kunne forstå at de som kom til Gehenna, ville bli tilintetgjort for bestandig, akkurat som søppel som ble brent opp.
 7. mener du at Jesus er Gud, da er du antikrist
 8. trenger du ikke noe kunnskap om forskjellige kristne trossamfunn.??? Jehovas vitner mener at det er ikke nok å si at vi tror på kristus. Det er absolutt nødvendig å finne ut hva som er ( Jehova ) Guds vilje i dette spørsmålet. Jesus viste det i bergprekenen, da han sa: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre. skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min Fars vilje. ( Matt 7:21)
 9. Jehovas vitner eneste religion som ikke tror på helvete ? Den falske forestilling om evig pine etter døden vant tidlig innpass i den frafalne kristendom og i det fjerde århundre etter kristus fikk den fast fotfeste i den falske religion. Den er basert på Satans første løgn i eden. Det var Djevelen som sa til Eva: Dere kommer slett ikke til dø. ( 1.Mos 3:4) Åp 12:9) Men Eva døde. det var ikke noen del av henne som fortsatte å leve. Den tanke at sjelen lever videre etter døden, er en løgn som skriver seg fra Djevelen. En annen løgn som djevelen har sørget for å utbre, er at de ondes sjeler blir pint i et helvete eller i en skjærsild. Vi har sett at dødsriket er et hvilens og håpets sted for de døde. Både gode og onde kommer dit i påvente av oppstandelsen. Vi har også sett at Gehenna er ikke et pinested men at Bibelen bruker det som et symbol på evig tilintetgjørelse. Ildsjøen er heller ikke et sted med bokstavelig ild, men står for den annen død. som det ikke er noen oppstandelse fra. Det har aldri vært i Guds tanker å ha noe pinested. ( Jer 7:30-31) Det ville dessuten være høyst urettferdig å pine et menneske i all evighet fordi det har handlet galt noen få år her på jorden. Hvor befriende er det ikke å kjenne sannheten om de døde. Den kan frigjøre oss fra frykt og overtro. ( Joh 8:32)
 10. du kan se på theo 343 på politikk og samfunn om bahai
 11. 1948 ble også india delt og muslimer stjeler landområde og navnet Pakisatan Jesus er født i Palestina og det fans ikke muslimer der.
 12. Det er interessant å merke at The Catholic Encyclopedia ( 1913, bd. VIII, s.329 ) sier: Jehova . Guds egennavn i Det gamle testamente, jødene kalte det derfor det høyeste navn, det store navn, det eneste navn.
 13. Noen vil bare godta denne beretningen hvis vannflommen blir betraktet som en lokal flom. Men det er ikke Bibelen sier at den var. Hvis vannflommen har vært en lokal flom, hvorfor sa ikke da Gud til Noah at han skulle dra til et annet sted. Hvorfor skulle Noah ha alt arbeidet med å bygge en stor ark ( kiste) for at mennesker og dyr skulle kunne overleve. Hvis vannet ikke dekket hele jorden, hva var da hensikten med å føre dyr og fugler av forskjellige slag inn i arken. Dyr kunne ja ha overlevd andre steder. Og fuglene kunne lett ha unnsloppet ved å fly til et annet område. Vi kan derfor ikke komme forbi at hvis vi godtar denne beretningen, må vi også tro at vannflommen var verdensomfattende.
 14. I begynnelsen skapte Jehova Gud himmelen og jorden. Slik begynner 1.Mosebok, Bibelens første bok. Mange mennesker tror i dag at den moderne vitenskap har bevist at skapelsesberetningen i 1.Mosebok, innbefattet disse første ordene, er feilaktig. Til og med religiøse ledere har en slik oppfatning. I en publikasjon som er utgitt av den protestantiske forente kirke i Canada blir for eksempel de første 11 kapitlene i 1.Mosebok omtalt som en myte. En ny nederlandske, katolsk katekisme sier angående de samme kapitlene at de er hovedsakelig dikt og legender. Er disse påstandene sanne. Det er nødvendig for oss å vite hvorvidt de er det, for beretningen i Mosebok utgjør selve grunnlaget for en rekke av Bibelens viktige læresetninger. Blant mange folkeslag i gammel tid fantes det forskjellige skapelseshistorier. Hvordan er disse sammenlignet med skapelsesberetningen i 1.Mosebok. Danner de et grunnlaget for denne beretningen slik det er blitt hevdet. Det babyloniske skapelsesepos forteller at guden Marduk under et opprør blant gudene tok gudinnen tiamat og kløvde henne som et skalldyr i 2 deler. Den ene halvparten av henne ble til jorden og den andre halvparten ble til himmelen. Det sies videre at gudene dannet menneskene ved hjelp av blodårer som ble tatt fra en annen gud som ble henrettet. I følge en egyptiske myte skapte solguden Ra menneskene av sine tårer. Hva sier så skapelsesberetningen i 1.Mosebok. Den sier at Gud først skapte himmelen og jorden. Deretter begynte han å berede jorden til bolig for mennesker. Han forårsaker først at lyset nådde fram til planeten jorden. Så dannet han en hvelving over jordoverflaten og lot det være vann under hvelvingen og vann over hvelvingen. Deretter kom det tørre land, kontinentene og andre landsområder, til syne over havoverflaten, som dekket jorden og det vokste opp planter og frukttrær. Så ble det lys på himmelhvelvingen som skulle avmerke årstider, dager, år. Så fulgte skapelsen av livsformene i vannet og av fuglene. Deretter ble landdyrene skapt og til slutt dannet Gud mennesket av jordens støv. 1.Mos 1:1-28 og 2:27 Sammenlign denne beretningen med de mytene som er omtalt ovenfor. Er det fornuftig å hevde at skapelsesberetningen i 1:Mosebok er basert på disse mytene. Den skapelsesberetningen er en opphøyd og verdig beretning som er fri for de vulgære elementer som finnes i de ikke bibelske skapelseshistorier.
 15. korrupte politimann tror også på oppstandelsen
 16. jeg skjønner ikke. Hva slags religion tilhører du? Den falske lære om menneskets udødelighet fornekter oppstandelsen, hedningene er derfor motstandere av oppstandelsen
 17. Jehova Gud oppreiste Jesus fra de døde. Enig ?
 18. Paulus en av Jesu etterfølgere kommer med denne bekjennelsen: Dere har jo hørt om mitt tidligere liv i den jødiske religion, hvordan jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den og jeg gikk videre i jødenes religion enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mer nidkjær for mine fedres overleveringer. ( Galaterne 1:13-14) Paulus var klar over at de religiøse overleveringene for en tid hadde gjort ham blind for sannheten . Han visste også på forhånd at menn som kaller seg kristne prester ville utforme et system av religiøse forskrifter og overleveringer og på den måten skjule skjule sannheten for medlemmene av de religiøse organisasjonene. Derfor skrev han: Pass på at ikke noe menneske lurer dere med filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overleveringer, etter verdens grunnlærdommer og ikke etter kristus. ( Kol 2:8) Paulus visste at disse overleveringene ville være løgner og at de ville tilby en annen veg til frelse enn den som gis i Jehova Guds inspirerte skrevne ord. Religiøse mennesker i vår tid som har latt religiøse overleveringer lede seg bort fra det gode budskap som finnes i den hellige bibel gjør vel i å tenke over dette rådet fra Paulus. Det er bare noen som forvirrer eder og vil forvrenge krsiti evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det somvi har forkynt eder, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igjen: Om noen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet. ( Gal 1:7-9) Derfor holdt Paulus seg nøye til Guds skrevne ord når han lærte og prekte. Han tillot også at hans tilhørere prøvde hans ord med sine avskrifter av Bibelen, Ja, Paulus personlige lege Lukas, kaller de menneskene edle som gjorde dette, istedenfor å bebreide dem fordi de leste Bibelen for å undersøke om det en apostel sa, var sant. ( Apg 17:10-11)
 19. I Åp 3:14: erklærer han nemlig uttrykkelig at han er begynnelsen av Guds skaperverk. Det er grunnen til at han kalles Faderens enbårne Sønn. I Joh 1:14 står det: Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin Fader full av nåde og sannhet når han taler om Jesus som den førstefødte framfor enhver skapning. ( Kol 1:15)
 20. -Guds rettferdighet kunne ikke tillate at Jesus i egenskap av løsepenge var mer enn et fullkomment menneske og sikker er det at han heller ikke kunne være selve den allmektige Gud i kjødet.
 21. Kristus er enhver manns hode og mannen er kvinnens hode og Gud er kristi hode. ( 1.kor 11:3) Den enkle sannhet kommer nå på dagen. Akkurat som kristus og lemmene på hans legeme blir regnet som ett, blir også Jehova og kristus regnet som ett. De er alle ett fordi de er ett i forståelse, hensikt og organisasjon. Hvis ikke dette var den logiske slutning ville Jesus aldri ha sagt: Faderen er større enn jeg. ( Joh 14:28) og derfor også Skje ikke min vilje med din ( Luk 22:42) Derfor er alle, kristus innbefattet, fullstendig underlagt det store hode, Jehova Gud den allmektige.
 22. Men gudfryktige mennesker som ønsker å lære Jehova å kjenne og tjene ham, finner det ikke desto mindre en smule vanskelig å elske og tilbe en slik innviklet trehodet, vanskapt Gud. Etter at prestene har innpodet slike ideer i menneskene, motsier de seg selv i neste åndedrag ved å hevde at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Men det er iallfall sikkert at ingen noen gang har sett et menneske med tre hoder.
 23. Vi skal nå undersøke det siste skriftstedet som brukes som støtte for treenigheten, nemlig Joh 1:1 begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. For å fjernet den tilsynelatende misforståelsen i dette, vil vi henvise til den ord for ord oversettelsen som vi finner mellom linjene i The Emphatic Diaglott. Der står det: I en begynnelse var Ordet og Ordet var hos Guden og en gud var Ordet. Vær så vennlig å legge merke til setningen Ordet var hos Guden. Ordet Guden er her brukt som et egennavn og er skrevet med stor forbokstav, men i neste setning, og en gud var Ordet, legger vi merke til at gud står med liten forbokstav som fellesnavn. At den ubestemte artikkel en blir brukt i den siste setningen, viser at det er tale om to personer som er sammen eller hos hverandre og ikke om to personer som er en og samme Gud.
 24. jeg har ikke sagt at Jesus er engelen Mikael i kjødet. På jorden var navnet Jesus ikjødet men Engelen Mikael i himmelen i ånd. Det har vært gjort forsøk på å forandre Guds ord. Et eksempel på dette har vi i Joh 5:7 ifølge en oversettelse som er trykt i Christiania i 1873, lyder den siste delen av dette verset: I himmelen, Faderen, Ordet og den hellig aand og disse tre ere eet. Men disse ordene forekommer ikke i noen av de eldste avskriftene av Bibelen. De er blitt tilføyd av noen som prøvde å underbygge treenighetslæren. Ettersom det er helt klart at disse ordene ikke hører hjemme i Guds ord, er de ikke tatt med i nyere oversettelser av Bibelen. Hvis noen påstår at Bibelen ikke inneholder de samme opplysninger nå som da den opprinnelig ble skrevet, kjenner de ikke de faktiske forhold. Jehova Gud har sørget for at hans ord er blitt beskyttet, ikke bare mot feil avskriverne kunne gjøre men også mot forsøk på å komme med tilføyelser. Bibelen inneholder også Guds eget løfte om at hans ord skulle bli bevart rent og uforfalsket ( Sal 12:7, Daniel 12:4, 1.Peter 1:24-25, Åp 22: 18-19)
×
×
 • Create New...