Jump to content

ikkesidet

Medlemmer
 • Content Count

  121
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hvis dette hadde betydd at det var den allmektige Gud som var inkarnert eller legemliggjort og slik måtte det jo ha vært hvis læren om treenigheten var sann, så måtte disse ordene va Johannes være usanne: Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklart ham. ( Joh 1:18) Disse ordene slår imidlertid fast den kjensgjerning at Jesus, fordi han var i full harmoni med Faderen, kunne åpenbare eller forklare ham både i ord og gjerning for alle mennesker mens han var i kjødet. Derfor sa Jesus: Den som har sett, har sett Faderen ( Joh 14:9) Igjen blir vi minnet om Jesu ord: Faderen er større enn jeg.( Joh 14:28) Det betyr større , ikke bare i makt men også som person. Faderen var trofast mot sitt løfte og oppreiste sin Sønn på den tredje dag. Hvis Jehova og den døde kristus var ett og samme vesen ville oppstandelsen ha vært en umulighet. Bibelen forteller : Da Jesus var blitt døpt, steg straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede som jeg har behag i. ( Matt 3:16-17) De som tror på treenighetslæren vil imidlertid få mange vanskelige spørsmål å svare på i samband med dette skriftsstedet. For eksempel: Hvilken røst var det som kom fra himmelen og sa: Dette er min Sønn den elskede. Var det hans egen stemme?
 2. ok vi snakkes igjen imorgen. God natt og sov godt
 3. helt enig vJehova vitner skal heller ikke elske verden eller ikke blande opp politikken. For falske religion elsker denne verden og er en del av den. Jackob 4:4: I utro, vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.
 4. Jesus er veldig gud ja men ikke allmektig. Det samme med Satan ble også kalt verdens gud. ( 1.Joh 5:19)
 5. Filippi forteller den jøden oss noe om Jesu tilværelse før han ble mennesker. Han sier: La dette sinn være i eder, som og var i kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik ( ikke regnet det å være på like fot med Gud for noe han skulle trakte etter) men av selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, idet han kom i menneskers lignelse og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv så han ble lydig inntil døden, korset død. Derfor har og Gud opphøyd ham og gittham det navn som er over alt navn så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg , deres som er i himmelen og på jorden og under jorden og hver tunge bekjenne at Jesu kristus er herre, til Gud faders ( Jehova) ære. ( filipp 2:5-11)
 6. opprinnelsen til læren om treenigheten kan en spore helt tilbake til de gamle babyloniere og egyptere og andre gamle folkeslags mytologier. Ikke jøder eller kristne vil benekte at disse gamle folkeslagene dyrket demonguder og at Guds forbilledlige folk Israel av den grunn ble advart imot å blande seg med dem. ( Hør, Israel ,herren( Jehova ) er en. Av dette kan vi slutte at Gud ikke er opphavsmann til denne læren. Vi kan legge merke til de to andre interessante kjensgjerninger også. For det første: En religiøs forfatter som het Tertullian, som levde i det annet århundre etter kristus, i Kartago i Afrika, førte inn betegnelsen trinitas ( treenighet) i latiniske kirkeskrifter, enda ordet treenighet ikke brukt en eneste gang i Bibelens inspirerte skrifter. For det annet læren ble først ført inn i den organiserte religion av en prest som het Theofilus som også levde i det annet århundre. I året 325 e.kr kom mange høye geistlige sammen til et kirkemæte i Nikea i lilla asia og stadfestet treenighetslæren. Senere ble den proklamert som læresetning i kristenheten religiøse organisasjoner og presteskapet har alltid holdt fast på denne innviklede læren. Det er innlysende at vi må trekke den slutningen at Satan er opphavsmann til læren om treenigheten.
 7. Jehova, Jesus, menigheten er ett. De er alle ett fordi de er ett i forståelse, hensikt og organisasjon. I sin bønn til faderen aftenen før Jesus ble henrettet sa han: Men jeg ber ikke for disse alene men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jef gitt dem for at de skal være ett, liksom vi er ett. ( Joh 17: 20-22)
 8. Jehova er en Joh 8:17-18: To menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg og Faderen som har utsendt meg, vitner om meg. 5:Mos 6:4: Hør, Israel Herren ( Jehova ) vår Gud, herren ( Jehova ) er en. Ikke en treenig Gud for den falske treenighetslæren benekter i realiteten Guds allmakt og overhøyhet.
 9. hvem er de: La oss skape mennesket....... oss ? er det sønnen og faderen?
 10. se hva du har skrevet er riktig : at alle skal ære sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham. Hvem er sønnen og hvem er Faderen ?
 11. Hvorfor er det så viktig å kjenne og bruke Guds personlige navn. Står du i et nært forhold til noen som du ikke kjenner navnet på? De som tror at Gud er navnløs, betrakter ham ofte bare som en upersonlig kraft, ikke som en virkelig person, ikke som en de kjenner og elsker og de bare med en formalistisk gjentagelse av uttrykk som de har lært utenat. Jesus kristus gav de sanne kristne i oppdrag å gjøre mennesker av alle folkeslag til disipler. Hvordan skulle de kunne vise at den sanne Gud var en annen enn folkeslagenes falske guder, når de underviste folk? Bare ved å bruke Guds personlige navn slik Bibelen gjør. ( Matt 28: 19-20 og 1.kor 8:5-6) Jes 12:4: Lovpris ( Jehova) påkall hans navn. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet. Joh 17;26: (Jesus bad til sin Far) Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem. Matt 4:10: Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan. For det er skrevet: Herren ( Jehova ) din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene. Det er innlysende at Jesus ikke sa at det var han selv skulle tilbes.
 12. Joh 17:3: ( Jesus sa i bønn til sin Far Jehova) Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus kristus. Legg merke til at Jesus ikke omtalte seg selv, men sin Far i himmelen som den eneste sanne Gud. (www.gudsnavnet.no)
 13. Jehovas vitner forkynner hele verden men ikke muslimske land for det er forbudt. Evangeliet skal forkynne hele verden, så enden komme. i følge bibelen. Hvordan ?
 14. Historien viser at sannsigerne og oraklene blant de gamle grekere og andre folk i fortiden minnet mer om vår tids spåmenn og spåkoner. De gikk ikke til folket med profetiske budskaper fra Jehova Gud. De ventet at menneskene skulle komme til dem for å få svar på spørsmål som gjaldt deres egen framtid. Svarene som ble holdt i vage vendinger, ble gitt først etter at de som oppsøkte disse sannsigerne, hadde dekket utgiftene i forbindelse med dyre seremonier og ofringer. De som ikke hadde penger, måtte gå uten å bli spådd. De bibelske profetiene derimot kunne og kan fremdeles alle mennesker gratis få del i. ( Es 55:1-3) I Bibelen står det i Daniels profetiske bok: Den raggete bukk er kongen av Grekenland og det store horn mellom dens øyne er den første konge og at dette horn ble avbrutt og at det kom fire andre i dets sted, det betyr at fire kongeriker skal oppstå av hans folk, men ikke med hans kraft. Hans rike skal brytes i stykker og deles etter de fire verdenshjørner. det skal ikke tilfalle hans etterkommere og ikke være så mektig som da han rådde. ( Daniel 8:21-22) Daniel 11:3-4) Har du lest det greske verdensrikes historie som fant sted var følgende: Etter at det medopersiske verdensrike hadde hatt makten i om lag 200 år, ble det styrtet ved et lynangrep som ble foretatt av Alexander den store, lederen for de greske hærstyrker. I 331 f. kr. gjorde Alexander den store ende på det medopersiske verdensrike. Han hadde til hensikt å gjøre det erobrede Babylon til sin hovedstad, som ble angrepet av malaria og døde i 323 f.kr. i en alder av 32 år. Han døde slik som det var forutsagt, just som han hadde nådd sin fulle styrke som verdenshersker. Skyldes dette bare tilfeldigheter. Den som tenker fornuftig, kan ikke godta en slik påstand. Heller ikke kan den nøyaktighet som kjennetegner slike profetier som er blitt uttalt så lang tid i forveien, sammenlignes med noe av det ikke bibelske kilder kan oppvise. Daniels profetier rettet det bibelske søkelys mot disse verdensbegivenheter hele 200 år før de inntraff. Legg dessuten merke til at Daniel gav Gud æren for dette og at han til og med innrømmet at han selv ikke fullt forsto enkelte av de profetier han fikk: Og jeg hørte det, men forsto det ikke. ( Daniel 12:8)
 15. Hvorfor forteller Bibelen om slike ting? Er det for å underholde leserne med umoralske historier eller for å tilskynde dem til å følge en urett handlemåte? Når den for eksempel forteller at Noah ble beruset, er det da for å oppfordre leseren til å drikke seg full? I beretningen i 1.Mosebok 9:20-27 vil du ikke finne noe som kan framkalle et ønske om å gjøre den samme erfaring som Noah. Det som blir understreket, er tvert imot den upassende oppførsel som noen av Noahs etterkommere la for dagen ved denne anledningen og de dårlige følger dette fikk, og den respektfulle oppførsel andre viste og de velsignelser det medførte. På samme måte er det med beretningen om Amnons krenkelse av Tamar og viser at Amnon mistet livet på grunn av det han hadde gjort( 2.Samuel 13:1-29) (Voldtok) Beretningen vekker ikke på noen måte et ønske hos leseren om å gjøre det samme. Hvorfor inneholder Bibelen slike beretninger om mennesker som har fulgt en urett handlemåte? Fordi vi kan lære noe verdifullt av dem. Apostelen Paulus sa at disse eksempler ble nedskrevet til advarsel for oss. ( 1.Kor 10:11) De innprenter i vårt sinn betydningen av de høye moralnormer som blir tydelig utrykt andre steder i Bibelen. ( Ordsp 20:1 og 2.Kor 6:9-10) Ved å fortelle om de synder som ble begått av mennesker som blir omtalt som Guds tjenere, gir bibelskribentene en ærlig og oppriktig framstilling av begivenhetene. En slik ærlighet og oppriktighet var ukjent blant de egyptiske og assyriske historieskrivere og blant andre historieskrivere i gammel tid. Hvor mange skribenter avslører i vår tid sine egne synder? Bibelskribententene gjorde det. Moses fortalte åpent om de feil han selv og hans folk begikk. Det ble ikke dekket over de synder som ble begått av slike fremtredende menn som David, Salomo, Apostelen Peter og andre. Denne ærlighet og åpenhjertighet er helt i samsvar med det faktum at Bibelen er en sannferdig bok som inneholder høye moralnormer.
×
×
 • Create New...