Jump to content

armag-aa@online.no

Medlemmer
 • Content Count

  33
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 :)

Recent Profile Visitors

126 profile views
 1. Du kaller det en farlig lære, men da er jeg jo i godt selskap, for det samme sa de skriftlærde om Jesu lære.
 2. Jesu seier på korset er IKKE knyttet til oppstandelsen som foregår ETTER korsfestelsen, men hva Jesus gjorde FØR korsfestelsen, nemlig da han viste disiplene veien til det nye bud, at du skal elske din neste HØYERE enn deg selv, for den har størst kjærlighet som gir sitt liv for sin neste. Jeg spør igjen. Hva er så stort med å vise seg som et spøkelse, har vi ikke utallige fortellinger om spøkelser? Sannsynligvis var Jesu spøkelse det første spøkelse Maria og disiplene noensinne hadde sett, og hva var mer naturlig enn å tro at det var en sensasjon; at Jesus var oppstått fra de døde. Jeg tror at det Paulus sier i 1. Kor. 15-17 .. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening... var bygget på de første vitneutsagnene om Jesu spøkelse. Paulus trodde på denne sensasjonen og hva var mer naturlig for ham enn å tolke det som at Jesus ville, med å vise seg som levende etter sin død, at hele troen på ham hvilte på oppstandelsen. At Kirken i ettertid proklamerte oppstandelsen som den største høytid i liturgien, bygget på denne feilaktige bedømmelsen av Paulus. Om Jesus stod opp fra de døde med kjøtt og blod i behold da vil utvilsomt spørsmålet om meningen med oppstandelsen komme opp. Jeg ser for meg følgende scenario i så måte. 1. Jesus gjenopptar sitt arbeid som disiplenes religiøse leder og viser for all verden at det ikke er mulig å ta livet av ham. En slik opptreden ville utvilsomt ført til "oppstandelse" blant jødene, som igjen ville ført til at de hadde kommet til troen på ham. Hvorfor skjedde ikke det? I stedet velger Jesus å fly til himmels og hvis han var av kjøtt og blod må vi anta at han ble tatt opp i et fysisk himmelskip. 2. Jesus velger heller å be disiplene om å vente på Den Hellige Ånd, som han skal gi dem i Pinsen. Hvorfor det? Jo, for på den tiden av året feiret jødene Pinse som var tidspunktet for overleveringen av De Ti Bud til Moses på Sinaifjellet. Jeg antar at Jesus med det ville understreke betydningen av det nye bud som ham hadde lovet disiplene sine skulle komme. Det nye bud som sier at du skal elske din neste høyere enn deg selv, altså en videreføring av de ti bud og kjærlighetsbudet, ja, selve essensen av de foregående bud. Da disiplene satt og ventet på Den Hellige Ånds komme i Pinsen er det naturlig å tro at de diskuterte De Ti Bud og kjærlighetsbudet, og det var da EUREKA skjedde da de oppdaget Det nye Bud, den hellige tanke.
 3. Påske versus Pinse. Hvorfor blir Påske rangert som det høyeste og mest hellige av Kirkens liturgiske høydepunkter? Når Paulus sier at uten oppstandelsen er kristendommen ingenting verdt, da stusser jeg. For hva betyr egentlig oppstandelsen? Jo, det er godt for den kristne troende å lene seg til at døden er overvunnet ved troen på Jesus, men er det troverdig? At Jesus viste seg for disiplene og flere etter sin død, det antyder vel egentlig bare at det finnes et liv etter døden og at det finnes en åndeverden. Beretninger om spøkelser er vel like gammel som menneskeheten selv, så hva er så stort med det? Jeg mener bestemt at Pinsen er det største høydepunktet i evangeliet. Femti dager etter Påske feires Pinse. Jesus hadde fortalt disiplene sine at de skulle samles den dagen i påvente av den Hellige Ånds ankomst. Det gjorde de og det står skrevet at en ildtunge viste seg over hvert av hodene deres og at de ble fylt av den Hellige Ånd. Det står videre skrevet at de ble henrykt, talte i tunger og at tre tusen mennesker kom til troen av deres begeistring. Akkurat det med de tre tusen som ble frelst og det med ildtunger, det tar jeg med en klype salt, men det finnes sannsynligvis en sannhetsgestalt i det med at de talte i tunger. Å tale i tunger er jo en slags henrykkelse, en slags form for hysteri som er grunnlagt i en, ja kanskje man kan bruke begrepet; eurèka? Altså en oppdagelse, en ny idè, som løser et problem, et uløst mysterium som inntil da har vært utilgjengelig for den sunne fornuft? Men hva var det egentlig som utløste det hele? Vi mår anta at i og med at alle disiplene var samlet fordi deres Herre og mester hadde lovet dem at de skulle få besøk av en Hellig Ånd, så var de veldig forventningsfull. De var selvsagt full av sorg og i tillegg skuffet over at de hadde tapt. Tapet var en død åndelig leder, en de hadde sett opp til skulle erobre verden for dem. Nå var lederen død og begravet og de satt igjen med hva? De sitter altså og venter og snakker om det som har skjedd, så går det opp for dem,(sannsynligvis for Peter først som får det første eurèka). Han forteller dem begeistret at Jesus hadde jo fortalt dem at han ville gi dem et nytt bud, et bud som sa at de skulle elske hverandre. Det visste de fra før av, men han forklarte for dem at det nye bud krevde at de skulle elske hverandre som han hadde elsket dem, og hvordan hadde han elsket dem? Jo, han hadde vist dem at veien til korset var at den har størst kjærlighet som gir sitt liv for sin neste. Da det nye bud gikk opp for dem, at du skal elske din neste HØYERE enn deg selv, da skjønte de i felleskap at DET var det nye bud, at den hellige Ånd var en hellige TANKE, et nytt bud. Fra Pinse gikk disiplene resolutt den samme veien til korset som sin Herre, og deres martyrium ble til eksempel for det kommende martyriet som fikk kristendommen til å eksplodere i de to neste århundrene.
 4. Kan det tenkes at i Guds rike, Paradiset, lever alle skapninger i øyeblikket, men har samtidig muligheten til å få se hva illusjonen sier om tid ved å "spise frukten" på Kunskapens tre, Hukommelsens tre?
 5. Kritikk av Trosbekjennelsen. · Den apostoliske trosbekjennelsen som fremsies av menigheten ved gudstjenester i Den norske kirke: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Min kritikk av Trosbekjennelsen er utlukkende lokalisert til to setninger. Nemlig; - fòr ned til dødsriket – stod opp fra de døde tredje dag. Fòr ned til dødsriket og stod opp fra de døde tredje dag? Jeg spør. På hvilket grunnlag hevdes det at Jesus fòr ned til dødsriket. Så vidt meg bekjent står det ingenting i DNT hvor Jesus snakker om dødsriket, eller at han har til hensikt å besøke dødsriket etter sin død. På hvilket grunnlag hevder forfatterne av den apostoliske trosbekjennelsen at Jesus dro dit, og hva og hvor er dødsriket? Hvorfor må man ned for å komme til dødsriket og ikke bort eller opp? Selvsagt ligger det i kortene at i dødsriket befinner de døde seg, men ennå har ingen kommet tilbake fra dødsriket for å fortelle hvordan det arter seg der nede. Hvorfor skulle Jesus tilbringe noen dager der nede før han stod opp blant de levende igjen? Og da han stod opp tredje dag og viste seg for disiplene, hvorfor ble han ikke hos dem. Hvorfor viste han seg ikke for dem som hadde dømt ham til døden? Ville ikke det bevirket en religiøs sensasjon, for ikke å snakke om en religiøs revolusjon blant dem som ikke trodde på Jesus? Her hadde de sett ham dø på korset, og likevel stod han lys levende foran dem. Jeg bare spør og de vise for svare.
 6. Historien om Adam og Eva, som trosser Guds advarsel om å spise av frukten på Kunnskapens tre, har alltid forundret meg. Hva står Livets tre for? Hva står Kunnskapens tre for? Når jeg leser at straffen for å spise av Kunnskapens tre er forvisning fra Paradis og det evige liv, til døden i dødsriket, da tenker jeg som så. Vi, menneskeheten, er formodentlig etterkommere av Adam og Eva, og således har vi altså arvet deres synd og straffen er døden. Hva er så død om ikke det motsatte av evighet. Jeg vender blikket mot himmelen og skuer et univers som tilsynelatende er uendelig. Tallet på planeter, stjerner og galakser synes også uendelig. Men hva skjer med universet? Det fødes og det dør. Det hevdes at alt begynte med et Big Bang og at det vil engang ende i et Big Crunch. Altså, alt vil dø ut til slutt. Betyr det at det universet vi lever i er et dødsrike, et forvisningssted, der våre forfedre ble sendt fordi de var ulydig mot Gud? Tilbake til innledningsspørsmålet. Kan det tenkes at vi lever i fortid? Kan det også tenkes at i Paradiset lever livet evig fordi skapningene der bare spiser av Livets tre som med et annet begrep kan kalles; Øyeblikkets tre? Kan det tenkes at Kunnskapens tre med et annet begrep kan kalles; Hukommelsens tre? Kan det tenkes at Adam og Eva fikk hukommelse av å spise av dette treet og dermed husket hvor de egentlig kom fra før de havnet i Paradiset. Kan det tenkes at vi alle er døde og lever i fortiden vår? Og er det grunnen til at det hevdes at man kan se inn i fremtiden som eksempelvis i drømmer?
 7. Jeg leste en artikkel om en kvinne som døde på et operasjonsbord. Kirurgen som opererte kvinnen ble overrasket av dødsfallet, for operasjonen var ikke bedømt som farlig eller kritisk. Derfor utbrøt kirurgen da kurven på dataskjermen flatet ut og pasienten klinisk var død: "Dette skjer ikke!" Like etter kom pasienten tilbake fra dødsriket etter et iherdig gjenopplivingsforsøk. Da pasienten noen dager etterpå lå i sykesengen fikk hun besøk av kirurgen som beklaget det inntrufne. Da smilte pasienten og sa: "Jeg hørte at du ropte: "Dette skjer ikke." Kirurgen så forferdet på henne. "Men du var jo død da jeg utbrøt det. Hvordan kan du vite at jeg sa det? Har noen fra operasjonsklientellet vært her og fortalt deg dette?" Pasienten fortsatte å smile. "Nei, ingen trengte å fortelle meg det, for jeg var til stede i rommet. Jeg "fløt" rundt i rommet og både så og hørte alt som skjedde der inntil jeg kom tilbake til kroppen min da du satt opp på meg og foretok hjerte til munn manøveren." "Helt utrolig," sa kirurgen. Jeg forteller denne historien for å synliggjøre en nær døden opplevelse. For hva er det som skjer når vi dør? Den ovennevnte pasienten var tydeligvis ikke død, hun hadde bare forlatt den virkeligheten hun befant seg i og gått over til en annen virkelighet. Og jeg spør. Er denne virkeligheten bare et cyberspace? Kan det tenkes at denne virkeligheten er et rom bestående av databasert informasjon som danner en virtuell verden som utvikler seg i tråd med den virkelige verden? Er vi bare nikkedukker i et spill som styres fra en annen virkelighet? Er kan hende også den andre virkeligheten også styrt fra en tredje virkelighet osv. i det uendelige? Er styrmannen for denne cyberspace, som vi kaller virkelighet, det religionene kaller for Gud? I så fall er Gud for denne verden ond, for det er en brutal verden denne styrmannen har skapt, alt fra den smertefulle djevelskapen som herjer på vår klode, til det dødsriket av et univers vi skuer der galakser kolliderer med all den elendigheten som det må medføre hvis det finnes liv der. Men har den onde styrmannen feilet grovt da han skapte dette cyberspace. Regnet ikke styrmannen med at den verden han hadde skapt dette cyberspace fra også kunne befinne seg i et cyberspace, skapt av en annen styrmann fra et tredje cyberspace. Og er kan hende styrmannen fra et tredje cyberspace en god styrmann. En Gud som vil oss godt og som derfor ga oss de ti bud og kjærlighetsbudet for å kaste ut "denne verdens fyrste"?
 8. Pandemien er det største av alle Guds mirakler på denne jord og den vil bane veien til Herrens dag.
 9. Hvor er dyret? I følge den tyske legen, Peter Heinz, leder for legeforeningen i Rheinland-Pfalz, bør folk som ikke har vaksinert seg mot covid-19 fratas friheten fordi de er en fare for samfunnet. Uvaksinerte bør IKKE FÅ LOV TIL Å a) reise. b) dra på ferie. c) ta del i aktiviteter. d) å gå uten munnbind. e) slippe inn på stadioner. f) bevege seg i svømmehaller. g) bevege seg i supermarkeder. Jeg spør om denne oppfatningen er gjeldende for de fleste legeforeninger, ikke minst WHO. Jeg ser slike oppfatninger som klare forløpere til Dyrets merke som vil utestenge fra samfunnet alle som ikke bærer dets merke. Jeg har ofte tenkt at hvis Johannes Åpenbaring er en formidabel prekognisjon som forteller om de siste dager, da kunne det være interessant å kunne tolke de begivenhetsrike hendelsene som beskrives der opp mot dagens begivenheter. Jeg har lett etter begivenheter i Åpenbaringen som kan ligne på det som skjer av verdensbegivenheter i vår tid, og letingen var forgjeves inntil pandemien rammet oss. Det er en stor katastrofe og jeg mener å ha funnet likhetstrekk i noen begivenheter som omtales i Åpenbaringens kapittel 13. For å ta en ting av gangen vil jeg dele opp det trettende kapittel i to punkter. Punkt 1. 13 kapittel begynner med å fortelle om et dyr som stiger opp fra havet, som får stor makt og som forfører folket. Dyret blir såret til døden, men såret leges og dyret får større makt enn tidligere fordi folket på jorden tilber dyret for sin helbredende evne. Kommentar til punkt 1. Kan dyret som stiger opp fra folkehavet være synonymt med helsevesenet på Jorden? Et helsevesen som får stor makt fordi folkehavet tror på dets helbredende evner når befolkningen ”blir såret til døden” i en pandemi? Hvis helsevesenet får bukt med denne pandemien vil da jordens folk tilbe dets helbredende evner og gi vesenet større makt? Vil et koronasertifikat vil i så fall underbygge denne makten ved at vesenet får mer kontroll på folket? 2. I siste del av 13 kapittel stiger et annet dyr opp, denne gangen av jorden, og dette dyret får enda større makt enn det første dyret fordi det har vist at det har det første dyrets helbredende evner til å lege dødelige sår og i tillegg gjør det store tegn. Dette dyret krever at alle som ikke tilber det, og som ikke lar seg merke med dyrets navn eller dets tall, 666, på sitt håndledd eller i sin panne skal nektes å kjøpe eller å handle. Kommentar til punkt 2. Kan dyret som stiger opp fra jorden være synonymt med en organisasjon som styrer helsevesenet på Jorden, eksempelvis WHO? Kan koronasertifikatet dermed bli forløperen til dyrets navn eller dets tall som folket må ha stemplet på sin høyre hånd eller panne hvis det fortsatt skal kunne være i stand til å kjøpe eller å selge? Er det mulig da at dyrets merke, 666, kan forbindes med WHO sitt symbol; slangen som kveiler seg rundt Asklepiosstaven? Konklusjon. Jeg er fullstendig klar over at mine betraktninger kan høres ut som banning i kirken, og det med henblikk på at året 2021 er utpekt som helse- og omsorgsarbeideres år, men det heter seg jo at veien til helvete er brolagt med gode hensikter og helsevesenets hensikter er jo alltid gode? PS. The Guardion melder at det selges gule tøystjerner med teksten ”Ikke vaksinert” i USA. President Biden sa til pressen utenfor Det hvite hus at den eneste pandemien vi har, er dem som ikke er vaksinert.
 10. Enig i det, men poenget mitt med WHO er at det er en organisasjon som kan gi direktiver til medlemslandene, noe WEF ikke kan.
 11. Beklager. Jeg leste det et sted, men kan ikke huske hvor.
×
×
 • Create New...