Jump to content

petterP9

Medlemmer
 • Content Count

  167
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by petterP9

 1. Om du leser posten hans så har han et ønske om å kjøpe flere utleieboliger. En tommelfingerregel er at om du har fem utleieenheter eller mer, så driver du næring. Da vil skatten på privat hånd bli mye høyere da man skal beregne personinntekt av utleiedelen. Om du legger selskapene i et AS så blir skatten nærmere 50 % enn 35 %, men det er bare 22 % man beskattes for før man tar ut utbytte. Et annet moment er at risikoen muligens reduseres, om man slipper å stå som kausjonist på lånet. Om man likevel må være kausjonist er risikoen der i like stor grad, men man får et tydeligere skille mellom privat økonomi og utleievirksomheten. Hva gjelder gevinstbeskatning så er det ikke mulig å unngå det, med mindre du gjør det stegvis ved å bo i de ulike boligene i 12 mnd før du selger de til AS'et, som jeg antar er uaktuelt. Dokumentavgiften vil imidlertid komme til fradrag, så du betaler bare 78 % av dokumentavgiften. Det kan her være lurt å avvente hvilke endringer som blir gjort i statsbudsjettet for 2022, da SV har uttalt at de vil øke alminnelig skattesats til 23 %, samt redusere dokumentavgiften. Nå er det vel høyst usikkert hva SV får gjennomslag for, og størrelse på gevinsten du har på boligene ift. dokumentavgiften.
 2. Du ser at det har samme effekt, sant? Fritak for moms opptil 600k er ekvivalent med en støtte på 150k for kjøp av elbil.
 3. Du glemmer her at det bare er de objektene som er kvalifiserende objekter etter sktl. § 2-38 (3) som holdes utenfor NOKUS-beskatningen. Siden en eierpost på under 10 % i Apple ikke er et kvalifiserende objekt etter sktl. § 2-38 (3) b, så er den samme investeringen utført via et selskap i et lavskatteland ikke unntatt for beskatning etter NOKUS-reglene. Direkte investeringer er betydelige investeringer med en relativ langsiktig horisont, jf. § 2-38 (3) b. Inveteringskonto Zero er i teorien en kapitalforsikring, og beskattes på samme måte som verdipapirfond etter reglene i sktl. § 10-20, jf. § 10-20 (10), siden tillegget som utbetales ved forsikringstakers død eller uførhet er lavere enn 50 % (det utbetales bare 1 % tillegg ved IKZ). Siden det skattlegges som et verdipapirfond, vil § 10-20 tredje ledd bestemme bestemmer andelen rente og aksje, mens syvende ledd bestemmer hvordan gevinster og tap skattlegges. Siden verdipapirfond ikke skattlegges før uttak, vil det tilsvarende for IKZ ikke skje gevinstberegning før en gjør uttak fra kontoen.
 4. Det er jo nettopp det grafen sier? De mer eller mindre eliminerte bruken av kjernekraft, og erstattet det med fossile energikilder. At de i senere tid har økt andelen fornybart endrer ikke på dette, da man ikke kan si noe om bruken av kjernekraft i dag hvis ulykken ikke hadde skjedd. Mest sannsynlig hadde de fortsatt hatt 54 reaktorer i drift, og hvis ønsket er å fase ut fossilt drivstoff så burde bruken av fornybare energikilder være uavhengig av om ulykken fant sted eller ikke...
 5. Du vil få mulighet til å selge aksjene dine til Nordax ved å gå inn på euronextvps.no. Om du går til postkassen din (oppe i høyre hjørne) skal du ha en selskapshendelse som heter "Oppkjøp", hvor det skal være mulig å akseptere tilbudet til Nordax. Jeg vil åpenbart ikke anbefale deg å gjøre dette da kursen er over tilbudsprisen da man forventer et høyere bud. Mange vil imidlertid akseptere tilbudet. John Fredriksen fikk aksept for til sammen 248k aksjer i selskapet Axactor nylig, selvom aksjekursen hele tiden har vært minst 3 % over tilbudspris
 6. Han slet med å følge med på skolen og ble mobbet. Det endte med at han valgte å ikke møte opp over lengre tid, og på den tiden han enda ikke hadde et fristed i bua, så gikk sinneanfallene hans ekstremt utover hans nærmeste. Av hva han ble utsatt for på skolen var det blant annet å bli hengt opp etter genseren på knagger og å bli holdt utenfor et vindu med trussel om å bli sluppet ned. Det han ble påført mot seg på skolen valgte han å ta igjen på sine nærmeste, og på det verste ble blant annet moren deprimert, og BUP og barnevern var inne i bildet.
 7. Misoppfattelsen er vel at man ikke skiller mellom bevis og indisier. Det er mer direkte og indirekte bevis. Flere indirekte bevis som peker på at vedkommende kan ha gjort en handling kan veie opp for mangelen på direkte bevis. DNA fra kjønnshåret til JHA må regnes som et indirekte bevis, mens funn av sæden hans i en av jentene er ett direkte bevis.
 8. Dette er feil. Kikkersaken ble gjenåpnet etter drapene i Baneheia for at politiet kunne ransake sykkelbua. "Kristiansen sa at han så denne kniven i verktøykassa si i bua dagen før han ble pågrepet. Tilfeldighetene var slik at politiet ransaket bua i juli i forbindelse med kikkersaken. Bua og verktøykassa ble filmet. Da lå det to kniver i verktøykassa. De samme knivene lå der også da bua ble ransaket den dagen Viggo ble pågrepet."
 9. Du vet like godt som meg (fra uttalelser i media) at Schøyen uttalte seg om muligheten for at EG_A hadde dekning på åstedet. Både Telenor og Teleplan var enige i at de mistet dekningen omtrent ved de offentlige toalettene ved nordre ende av 3. stampe. Teleplan la så frem en mulighet til at enkelte forhold kunne gi dekning på åstedet, så de kunne ikke utelukke at VK hadde dekning på åstedet 19. mai 2000. Klarer du ikke å tolke dette, samt å bruke litt logisk tenking for å finne ut hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at EG_A faktisk hadde dekning på åstedet? Nei, istedenfor ser du vekk fra mobilbeviset fordi du ikke har lest rapporten, og kan ikke uttale deg.
 10. Nei, han er ikke dømt i Høyesterett. Om jeg er fast besatt på å dømme noen, og utelukker vitner som kan motbevise fortellingen min, omtaler usikre DNA-funn som 100 % sikre, og kaller inn en sakkyndig for å utelukke om man kunne ha dekning på åstedet, mener du ikke det er å lure noen? Påtalemyndighetene skal sikre samfunnet at de skyldige blir stilt til ansvar, ikke at noen blir stilt til ansvar. Om politiet blir villedet i etterforskningen og retter alt fokus mot noen, slik man så i Tengs-saken, så er det stor fare for at viktige vitner ikke blir hørt. At du mener at han ble dømt i to rettsinstanser er et bevis i seg selv, sier jo noe om din dømmekraft. Du skjønner like godt som alle andre at mobilbeviset er en teoretisk øvelse. For det første så ble det lagt til grunn for undersøkelsene at alle andre sendere i Baneheia ble slått av, og Teleplan kan ikke utelukke at EG_A hadde dekning på åstedet. Var den dekningen god nok til å hindre at mobilen skiftet basestasjon? I 40 minutt? Det kan ingen svare på, men det var ikke det Inge Schøyen svarte på som vitne i lagmannsretten.
 11. Har han innrømmet at hans og VK sin utelatelse av å ha vært i Baneheia den fredagen var bevisst for å villede politiet? Om han har innrømmet mange løgner så må vel denne løgnen fra VK sin side være en av de? JHA har i senere avhør sagt at det ikke var bevisst fra deres side. Om du velger å tro på JHA, men ikke på VK vil du her ende opp med å motsi deg selv
 12. Er det noen som hevder at det ikke var dekning i Baneheia fra andre sendere enn EG_A den 19. mai 2000? Etter det Telenor har sagt hadde de ingen driftsproblemer og 6 andre basestasjoner dekket Baneheia på tidspunktet. Greit nok om det var en melding som hadde blitt sendt via EG_A selv om seks andre basestasjoner hadde bedre dekning, men her har du at telefonen skal være koblet til en annen sender med betydelig svakere signal i nærmere 40 min? Uansett så er du langt på vei med konspirasjonene dine. Du regelrett avviser de sakkyndige som drifter basestasjonene med at de muligens brukte dårligere utstyr enn Viggo... Når vi snakker om ulike grader av sikkerhet: Hvor vil du plassere "absolutt sikkerhet" og "kan ikke utelukke"? Gjerne oppgi i prosent.
 13. Det er tidligere blitt fremhevet i tråden at JHA anså det som verre å ha misbrukt ofrene seksuelt, enn å ha drept de. Det stemmer imidlertid dårlig med obduksjonsrapporten at de drepte hver sin jente, knivstikkene var så og si identisk. Forklaringen til JHA påstår også at de brukte relativt ulike metoder, så det er noe tilgjort. Det mest nærliggende er at han lyver.
 14. Motivet for å anklage Viggo var ikke for å hevne seg på Viggo, men for å unngå skyld selv. Han visste at Viggo hadde utført seksuelle overgrep mot barn tidligere og at han var ansett som mistenkt i saken. Når politier da lufter tanken om at en moduskandidat var med på handlingene, så er det jo helt utenkelig at noen mener at han ikke hadde motiv. Nå hadde Andersen store lese- og skrivevansker, men var god på å resonnering, så jeg vil ikke anse dette som usannsynlig. Vitner har også fortalt at Andersen møtte dem i Baneheia dagen før, og fortalte der at han hadde vært eneste på kokkelinja som ikke fikk lærlingplass. Sammenholdt med de merkelige observasjonene som ble gjort av ham i dagene i forkant av ugjerningene, så kan det jo tyde på at de mørke tankene til Andersen tok overhånd?
 15. Side 357 i rapporten: "Mindretallet vil også bemerke at bakgrunnen for at overgrepene mot Y ble kjent, var at Andersen i avhør 22. september 2000 forklarte seg om dette til politiet. Dette var ukjent for alle på det tidspunktet. Opplysningene ble deretter etterforsket ved 358 dommeravhør av Y den 6. oktober 2000" Etter mitt syn er dette et mulig motiv for Andersen for å både begå ugjerningene, men også å dra bestekompisen sin inn i forklaringen sin. Jeg finner det usannsynlig at dette er noe politiet har plantet på Andersen, så man må jo gå ut i fra at Andersen selv kan ha fattet interesse i det samme når Kristiansen fortalte om det. Motivet for å dra Kristiansen inn i saken er opplagt.
 16. Hvilket forhold har du til denne uttalelsen fra Inge Schøyen? https://www.dagbladet.no/nyheter/baneheia-domt-krever-gjenopptagelse-sar-tvil-om-mobilbevis/60301184
 17. Å herregud. Kan du vennligst forklare meg hvorfor GK valgte å gjenåpne Baneheia-saken?
 18. Ok, med hvilken grad av sikkerhet vil du si du har for at det er funnet DNA fra flere enn 1 person på åstedet? 100 %, som politioverbetjent Arne Pedersen påstod i fengslingsmøtet?
 19. Kan du legge frem en rapport som med "høy grad av sikkerhet" bekrefter at det er minst to personer som har avlagt DNA på åstedet?
 20. Ja, absolutt ikke relevant å vite hvor VK er når drapene skjedde mellom 1900 og 2000.
 21. Du kan ikke vite om det er flere enn 1 persons DNA på åstedet om du ikke kan fastslå om prøven er kontaminert eller ikke.
 22. Jeg har et bevis som sier at VK 1857, 1925, 1937 og 2021 ikke befant seg på åstedet, og mest sannsynlig lenger unna enn bommen i Svarttjønn også. Vil du vite hvilket bevis det er? Det stemmer 100 % overens med at det er helt logisk at VK ikke var delaktig i ugjerningene.
 23. Fra rundspørringen av Kristiansen er dette notert:
 24. Det går en fin grense mellom å rette opp noe selv og det å føle seg presset til å endre forklaringen sin. Jeg heller mot at det sistnevnte er sant for VK sin del, men hvorvidt han lyver bevisst for å unngå å bli siktet for ugjerningene han gjorde, eller ubevisst fordi han ikke anser Svarttjønn som Baneheia/ikke ønsker å bli dratt inn i saken for å ha vært der en time før, er jo noe man må tolke. Jeg anser derfor det blir feil å si at VK ikke løy i politiavhør. Motivet for at han løy er det relevante.
 25. 1. Han husket ikke at han var i Baneheia dagen drapene fant sted, selv om han i avhør husket hva han så på TV den kvelden, samt en ulykke som var nevnt på radio. Først når han ble konfrontert av at Rødsvik hadde forklart seg for politiet å ha sett VK ved Svarttjønn, velger VK å opplyse dette til politiet. (Rødsvik forklarte seg riktignok ikke til politiet før VK la det frem, men han så seg klart "avslørt"). 2. Han forklarte til Rødsvik at han etter å ha møtt ham i Baneheia gikk til bestemoren sin og la seg for å sove. Faren til Kristiansen bekreftet til statsadvokaten at VK aldri har sovet hos bestemoren. Det er også bevist at VK var flere meter innenfor bommen til Baneheia. 3. I overgrepet mot den 6-8 år gamle jenten mente han det var 5 tilfeller, men det holdt på å bli et sjette tilfelle, samt han mener det ikke var penetrering. Fornærmede påstod at det var 10 ganger, og at VK prøvde seg på penetrering. 4. VK og JHA endrer tilsynelatende forklaringene sine ganske likt. VK sa først at han møtte JHA utenfor huset sitt 1930, som kan være for å skaffe JHA alibi. Når han blir konfrontert om at han hadde en telefonsamtale 2021 så endrer han til 2030. Merk at dette i seg selv ikke er nok til å dømme VK, men det taler for at kan ha noe med det å gjøre. Som Olaf nevner så er dette godt belyst i rapporten til Gjenopptakelseskommisjonen.
×
×
 • Create New...