Jump to content
Sign in to follow this  
Ivarko

Villeiande marknadsføring og andre urimelege handelspraksisar

Recommended Posts

Villeiande marknadsføring og andre urimelege handelspraksisar
 
Mål
Målet med denne tråden er blant anna å gjere folk meir merksam på ulike formar for villeiande marknadsføring og andre urimelege handelspraksisar. Dette vil forhåpentlegvis føre til at færre forbrukarar vert lurt. Eg vil òg vise at slike urimelege handelspraksisar kan få konsekvensar for dei ansvarlege og at det nyttar å klage.
 
Innlegg bør innehalde grunngjeving på kvifor du meiner noko er villeiande og gjerne dokumentasjon. Ta ein skjermdump eller bilete av marknadsføringa, og legg ved kor marknadsføringa fann stad som til dømes lenke til nettsida eller kva for butikk og kor i landet. Målet her er ikkje å heve terskelen for å delta i tråden, men å unngå korte innlegg som «Butikknamn driv ulovleg marknadsføring» utan vidare forklaring på kvifor. Eg oppmodar til sakleg debatt om ulike formar for urimeleg handelspraksis og rundt konkrete sakar.
 
Forbrukartilsynet
Forbrukartilsynet (tidlegare Forbrukarombodet) er ein offentleg tilsynsmyndigheit og arbeider med å førebygge og stoppe ulovleg marknadsføring, urimelege vilkår i kontraktar og andre formar for ulovleg handelspraksis retta mot forbrukarar. Forbrukartilsynet kan fatte vedtak og pålegga økonomiske reaksjonar mot dei som bryt lova.
 
Frå marknadsføringslova § 6:
Urimelig handelspraksis er forbudt.
En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.
 
 
Her er nokre nyttige lenker:
Marknadsføringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2
Forskrift om urimeleg handelspraksis (svartelista): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-01-565
Forbrukartilsynet sine vedtak: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak
Send tips eller klage til Forbrukartilsynet her: https://www.forbrukertilsynet.no/tips-eller-klage
Forbrukartilsynet si vegleiing om prismarknadsføring: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-prismarkedsforing
Forbrukartilsynet si vegleiing til finansavtaleloven § 46 – krav til opplysningar ved marknadsføring av lån og kreditt: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-finansavtaleloven-§-46-krav-opplysninger-markedsforing-lan-kreditt
 
 
 
Dette er nokre av sakane Forbrukartilsynet har fatta vedtak i:
 
Anna Rasmussen arrangerte fleire ulike konkurransar på Facebook i perioden 13. mars – 25. mai 2018. Etter konkurransetida var over blei innlegga sletta frå Facebook utan at det var trekt vinnarar eller utdelt premiar. Forbrukartilsynet sendte brev til selskapet og ba om dokumentasjon på at det var trekt vinnarar og at det var utdelt premiar. Først etter brevet frå Forbrukartilsynet blei det trekt vinnarar og delt ut premiar. Å avhalde konkurransar utan å dele ut premiar er på svartelista over urimelege handelspraksisar. Forbrukartilsynet fatta vedtak om brotsgebyr på kr 100 000 til Anna Rasmussen AS.
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak/fov-2018-951-anna-rasmussen
 
Forbrukartilsynet har fatta forbodsvedtak med tvangsmulkt mot Telenor mot å rette telefonmarknadsføring til eksisterande kundar som har reservert seg i Reservasjonsregisteret og tilby desse ytingar som ikkje er tilsvarande dei som kundeforholdet bygger på. Ved brot på vedtaket utløysast tvangsmulkt på kr 30 000 per lovstridige oppringing te forbrukarar som er reservert mot telefonsal, anten i Reservasjonsregisteret eller direkte hjå Telenor.
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak/fov-2018-105-telenor-norge
 
Forbrukartilsynet fatta forbodsvedtak med tvangsmulkt mot Hafslund Strøm AS mot å rette telefonmarknadsføring til forbrukarar som har reservert seg mot telefonsal. Ved brot på vedtaket utløysast ein tvangsmulkt på kr 30 000 per lovstridige oppringing.
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak/fov-2018-207-hafslund-strom
 
Skobutikken Crossway i Stenersgata 10 i Oslo marknadsførte «opphørssalg» utan at butikken vart lagt ned eller flytta. Dette er forbode etter svartelista. Forbrukartilsynet fatta vedtak om brotsgebyr på kr 100 000 mot Brand House AS som er driftsselskapet bak Crossway.
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak/fov-2018-70
 
Maktabi Mahmoud marknadsførte «avviklingssal» i teppeforretninga Maktabi over ein toårsperiode gjennom blant anna annonsar i Aftenposten, marknadsføring på ei Facebook-side og marknadsføring i butikkvindauget. Forbrukartilsynet fatta vedtak om brotsgebyr på kr 200 000.
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/markedsradets-vedtak/mr-2017-275-maktabi-mahmoud
 
Gsport.no hadde i ein kampanje marknadsført med mellom anna «opptil 50 %» kor det var stort fokus på den største oppnåelege rabatten, skrive med raud signalfarge og kvit ytterkant, medan den vesentlege «opptil»-avgrensinga var skrive med mindre skrift og ingen effektar. Realiteten er at ei rekke av varene hadde lågare avslag enn marknadsføringa fokuserte på, og enkelte produkt har vore nedsett med berre 9 %. Når det då ikkje er oppgitt førpris eller anna opplysning om storleiken på avslaget, er dette egna til å villeie forbrukarar. Forbrukartilsynet fatta vedtak om tvangsmulkt på kr 1 000 000 for brot på Forbrukartilsynets vedtak av 27. mai 2016.
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/vedtak/fov-2018-2215-gresvig

  • Like 3

Share this post


Link to post

Verkter.no køyrer no ein kampanje kor dei marknadsfører ei rekke produkt med «Topptilbud». Det er ikkje vist korkje førpris eller kor mykje prisen er redusert i prosent. Kampanjen omfattar rundt 100 produkt. Når noko kallast for «topptilbod» skal ein kunne rekne med produktet ikkje har vore seld til lågare pris dagane og vekene før. Under finn de ei liste over produkt eg har funne som eg tykkjer ikkje samsvarer med Verkter.no si marknadsføring. Eg har ei kort forklaring av prisen, samt lenker til produktsida hjå Verkter.no og prishistorikken hjå Prisjakt.no. I spoiler finn de skjermdump av sistnemnde sider. Skjermdumpane er henta den 05.05.2019.

 

Kampanjen finn de her: https://www.verkter.no/verktoy-kampanjer.html

 

1. Makita HR2470 borhammar

Verkter.no sin pris er per i dag kr 1585. Prisen har vore mellom 1540 og 1624 sidan 20.12.2018, med unntak av tre korte periodar på 1 dag kor prisen var høvesvis kr 2099, 1975 og 1975.

https://prisjakt.no/product.php?pu=1635322

https://www.verkter.no/borhammer-makita-hr2470-2-7-j-sds-plius.html

 

QVKxyqG.jpg

 

 

YIJ0syR.jpg

 

 

2. Bosch GSR 12V-15 skrutrekker sett

Verkter.no sin pris er per i dag kr 1677. Prishistorikken viser at Verkter.no har seld produktet til kr 1948 og 1988 ved fleire høve, men kun i korte periodar på 1-2 dagar om gongen. Utover dette har ikkje produktet vore i sal til over kr 1698.

https://prisjakt.no/product.php?pu=2924102

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-bosch-gsr-12v-15-12-v-1x2-0-1x4-0-ah-batt-39-tilbehor.html

 

RlHEqVi.jpg

 

 

5wPeBvb.jpg

 

 

3. Bosch GSR 18V-60 C, 3x5,0 Ah batteri

Verkter.no sin pris er kr 4335 per i dag og har vore det sidan 28.03.2019. Prisen før dette var kr 4608. Reduksjonen er dermed på knappe 6 %. I tillegg har produktet vore i sal omtrent like lenge som det har vore seld til «førpris».

https://prisjakt.no/product.php?pu=4470054

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-bosch-gsr-18v-60-c-18-v-3x5-0-ah-batt.html

 

3To9ZI0.jpg

 

 

gsdc85u.jpg

 

 

4. Bosch GCM 12 SDE gjærsag

Verkter.no sin pris er kr 7799 per i dag. Prishistorikken viser at frå 21.02.2019 har Verkter.no seld produktet til mellom kr 7652 og 7868, med unntak av to korte periodar på 2 og 4 dagar kor produktet har vore seld til mellom kr 9322-9411.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3311600

https://www.verkter.no/kapp-og-gjaersag-bosch-gcm-12-sde.html

 

YB4YcOH.jpg

 

 

pBhZwla.jpg

 

 

5. Makita eksenterslipar DBO180Z utan batteri

Verkter.no sin pris er kr 2178 per i dag. Dette er den høgaste prisen produktet har vore seld til hjå Verkter.no med unntak av to dagar for to år sidan kor det vart seld til kr 2251.

https://prisjakt.no/product.php?pu=4356030

https://www.verkter.no/eksentersliper-makita-dbo180z-18-v-uten-batteri-og-lader.html

 

Obh5GZ0.jpg

 

 

6VcTOs2.jpg

 

 

6. Milwaukee skrutrekker M18 BDD-0 utan batteri

Verkter.no sin pris er kr 1693 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 13.03.2019. Dersom ein ser vekk frå korte periodar på 1 dag kor produktet har vore seld til kr 2013 og ein periode på 7 dagar kor det har vore seld til kr 1798, har produktet ikkje seld til meir enn kr 1708 sidan 29.11.2018.

https://prisjakt.no/product.php?pu=4348736

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-milwaukee-m18-bdd-0-18-v-uten-batteri-og-lader.html

 

OHdzuxV.jpg

 

 

n7ToA4x.jpg

 

 

7. Bosch GSR 12V-15 FC Flex Set

Verkter.no sin pris er kr 1912 per i dag. Høgaste pris sidan 04.07.2018 er kr 1975 (1 dag).

https://prisjakt.no/product.php?pu=4344506

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-bosch-gsr-12v-15-fc-flex-set-12v-2x2-0-ah-batt.html

 

2AIDlni.jpg

 

 

U6Yak2F.jpg

 

 

8. Bosch GTM 12 JL gjærsag

Verkter.no sin pris er kr 6221 per i dag. Med unntak av to korte periodar på 1-2 dagar, har produktet ikkje vore i sal til høgare enn kr 6277 sidan 17.01.2019.

https://prisjakt.no/product.php?pu=1816964

https://www.verkter.no/bordsirkelsag-kapp-og-gjaeringssag-bosch-gtm-12-jl.html

 

SyY6BqK.jpg

 

 

GPBR7kS.jpg

 

 

9. Bosch GSR 12V-15, 2x1.5 Ah batteri

Verkter.no sin pris er kr 1122 per i dag. Høgaste pris sidan 22.01.2019 er kr 1132.

https://prisjakt.no/product.php?pu=1717156

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-bosch-gsr-12v-15-12-v-2x1-5-ah-batt.html

 

cjR8kgE.jpg

 

 

d78zmlG.jpg

 

 

10. Makita DK1497 verktøysett

Verkter.no sin pris er kr 2043 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 12.03.2019.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3303812

https://www.verkter.no/verktoysett-makita-dk1497-df347d-td126d-14-4-v-2x1-3-ah-batteri-g-serie.html

 

OoZkgwy.jpg

 

 

KV1DqMb.jpg

 

 

11. Bosch GWS 19-125 CI vinkelslipar

Verkter.no sin pris er kr 1991 per i dag. Høgaste pris sidan 01.02.2019 er kr 2008.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3519573

https://www.verkter.no/vinkelsliper-bosch-gws-19-125-ci.html

 

mjirD2P.jpg

 

 

qhdXHJJ.jpg

 

 

12. Bosch GKS 190 sirkelsag

Verkter.no sin pris var kr 1342 den 27.04.2019. Høgaste pris sidan 21.09.2018 er kr 1425. Dette produktet er ikkje merka med «Topptilbud» lenger, men var det den 27.04.2019. Utifrå høgaste pris i denne perioden er prisavslaget på knappe 6 %.

https://prisjakt.no/product.php?pu=471233

https://www.verkter.no/sirkelsag-bosch-gks-190-professional.html

 

4XePWlR.jpg

 

 

13. Bosch ASB hekk- og grassaks

Verkter.no sin pris er kr 1330 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 12.03.2019. Høgaste pris sidan 28.11.2018 er kr 1341.

https://prisjakt.no/product.php?pu=551833

https://www.verkter.no/hekk-og-gressaks-bosch-asb-10-8-li-set-batteridrevet-20-cm-lengde.html

 

JSaXIzV.jpg

 

 

HeXsB1N.jpg

 

 

14. Makita GA5030R vinkelslipar

Verkter.no sin pris er kr 645 per i dag. Høgaste pris sidan 23.02.2018 er kr 713. Ser ein bort frå tre høve kor prisen var kr 852 og 733 i 1-2 dagar, er kr 713 høgaste registrerte pris sidan 01.01.2016.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3465414

https://www.verkter.no/vinkelsliper-makita-ga5030r.html

 

bHBsZvu.jpg

 

 

v68X3eP.jpg

 

 

15. Makita DF331DSAJ

Verkter.no sin pris er kr 1305 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 12.03.2019. Høgaste pris sidan 04.12.2018 er kr 1316.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3463971

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-makita-df331dsaj-10-8-v-2x2-0-ah-batt.html

 

QeWJ0fi.jpg

 

 

RtD9d7K.jpg

 

 

16. Bosch ALS 30 løvblåsar/-sugar

Verkter.no sin pris er kr 1106 per i dag. Høgaste pris sidan 25.10.2018 er kr 1114.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3010427

https://www.verkter.no/lovblaser-suger-bosch-als-30.html

 

Jol5yQD.jpg

 

 

ProV7z9.jpg

 

 

17. Makita DUH523SY busksaks

Verkter.no sin pris er kr 2137 per i dag. Høgaste pris sidan 02.11.2018 er kr 2155.

https://prisjakt.no/product.php?pu=2799335

https://www.verkter.no/busksaks-makita-duh523sy-batteridrevet-52-cm-lengde.html

 

pMubKRN.jpg

 

 

7xGld1s.jpg

 

 

18. Bosch GDX 18V-200 C solo

Verkter.no sin pris er kr 2547 per i dag. Første pris blei registrert den 05.02.2019 til kr 3442. Etter 6 dagar vert prisen sett ned til kr 2732. Etter 7 dagar vert prisen sett ned enda meir til kr 2472 (lågare enn dagens pris). Etter 32 dagar på tilbod, vert prisen sett opp att til kr 2732 i 8 dagar før dagens kampanjepris, som no har vart i 36 dagar. I tillegg er prisavslaget berre på knappe 7 % av «førpris».

https://prisjakt.no/product.php?pu=4912169

https://www.verkter.no/slagmuttertrekker-bosch-gdx-18v-200-c-solo-18-v-uten-batteri-og-lader.html

 

1csKcaU.jpg

 

 

Y8sUyuQ.jpg

 

 

19. Bosch ROTAK 32 grasklippar

Verkter.no sin pris er kr 1120 per i dag. Høgaste pris sidan 15.03.2019 er kr 1162. Prisavslaget rekna utifrå høgaste salspris i den perioden er knappe 4 %.

https://prisjakt.no/product.php?pu=824117

https://www.verkter.no/gressklipper-bosch-rotak-32-1200-w-elektrisk.html

 

YhExdc4.jpg

 

 

C4n3X9o.jpg

 

 

20. Bosch GKS 18V-57

Verkter.no sin pris er kr 1834 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 12.03.2019. Høgaste pris sidan 29.01.2019 er kr 1850.

https://prisjakt.no/product.php?pu=4354135

https://www.verkter.no/batteridrevet-sirkelsag-bosch-gks-18-v-57-uten-batteri-og-lader.html

 

90oqLjy.jpg

 

 

8iWFw7A.jpg

 

 

21. Milwaukee M12 BDD XKIT-202C

Verkter.no sin pris er kr 2532 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 12.03.2019. Høgaste pris sidan 17.01.2019 er kr 2555.

https://prisjakt.no/product.php?pu=2766027

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-milwaukee-m12-bdd-xkit-202c-12-v-2x2-0-ah-batt.html

 

cxBxTYG.jpg

 

 

GLPeGdK.jpg

 

 

22. Makita DTW800Z slagmuttertrekkar

Verkter.no sin pris er kr 3726 per i dag. Dette har han vore sidan prisen først blei registrert den 15.01.2019.

https://prisjakt.no/product.php?pu=4528576

https://www.verkter.no/slagmuttertrekker-makita-dtw800z-18-v-uten-batteri-og-lader.html

 

A4k02zT.jpg

 

 

Jpaufdv.jpg

 

 

23. Bosch GEX 125-1 AE eksenterslipar

Verkter.no sin pris er kr 1119 per i dag. Med unntak av ein kort periode på 2 dagar, har prisen ikkje vore høgare enn 1132 sidan 19.02.2019. Dette produktet er ikkje merka med «Topptilbud» lenger, men var det den 27.04.2019.

https://prisjakt.no/product.php?pu=273365

https://www.verkter.no/eksentersliper-bosch-gex-125-1-ae.html

 

fWadaUr.jpg

 

 

24. Fiskars X21 kløyveøks

Verkter.no sin pris er kr 690 per i dag. Høgaste pris sidan 02.11.2018 er kr 695. Prisavslaget frå høgaste pris i den perioden er på 0,72 %.

https://prisjakt.no/product.php?pu=3406508

https://www.verkter.no/kloyveoks-fiskars-x21-l.html

 

smbNcEJ.jpg

 

 

bL58eMN.jpg

 

 

25. Hitachi DS18DJL skrutrekkar

Verkter.no sin pris er 1509 per i dag. Dette er høgaste pris sidan 12.03.2019. Høgaste pris sidan 14.04.2018 er kr 1521. Prisavslaget utifrå høgaste pris i den perioden er knappe 0,8 %.

https://prisjakt.no/product.php?pu=2913405

https://www.verkter.no/skrutrekker-bor-hitachi-ds18djl-18-v-2x1-5-ah-batt.html

 

PLKazUp.jpg

 

 

7WTpqpA.jpg

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Megaflis.no si villeiande prismarknadsføring


Bakgrunn
På produktsidene til Megaflis, er det i tillegg til salsprisen opplyst «vår normalpris». Sjå bilag 70. Når ein les ordet «normalpris», tenker ein gjerne at produktet normalt sett vert seld til denne prisen, men kan bli sett ned i korte periodar i høve tilbod.

Etter eg oppdaga eit produkt som ifølge prisjakt.no aldri hadde vore i sal til «normalpris» før, bestemte eg meg for å undersøke fleire produkt. Funna var overveldande. Det viser seg at Megaflis, dersom data frå prisjakt.no stemmer, driv omfattande villeiing med deira bruk av ordet «normalpris». Eg har laga ei liste med 67 produkt som eg meiner er klåre døme på villeiande prismarknadsføring. Denne lista er langt frå uttømmande. Det er blant anna ei rekke produkt kor den første prisen blei registrert på prisjakt.no i slutten av november 2018. Felles for desse er at første registrerte pris er «normalpris», og dagen etter vert produkta sett ned i pris. Eg har difor mistanke om at den villeiande prismarknadsføringa gjeld desse produkta òg. Mange av produkta på megaflis.no er heller ikkje å finne på prisjakt.no og difor vanskeleg å kontrollere.

Megaflis gjennomførte ein salskampanje frå 2. januar til 13. januar 2019. I kampanjeavisa deira, sjå bilag 68, nyttar Megaflis følgjande språk i si marknadsføring:
- Side 1: «SALG» og «OPPTIL 40% PÅ ENORME MENGDER VARER»
- Side 2: «MegaFlis tømmer lagrene for å få plass til kommende nyheter. Vi senker enorme mengder produkter med mellom 15-40%. Utgangsprisen er vår normalpris som du finner på megaflis.no eller i våre butikker. Her kan du planlegge dine kupp og gjøre dine valg.»
- Side 4: «Aldri sett lavere priser – benytt sjansen NÅ!» og «Aldri før har MegaFlis senket prisene så mye på så mange produkter. Noen få produkter kan ha vært billigere tidligere men aldri har så mange varer blitt solgt til lavere priser enn nå.»
- Side 6: «Gjør et kupp på merkevarer!»
- Side 14: «Spar tusenvis – du har sjansen frem til 12. januar»
- Side 16: «Unik mulighet til å gjøre et kupp!»
- Side 18: «Løp og kjøp – 11 dager med historisk lave priser!»

På framsida til megaflis.no, sjå bilag 69:
- «SISTE SJANSE! SALGET AVSLUTTER SØNDAG 13/1 PÅ MEGAFLIS.NO»
- «Nedtellingen har startet!»

På produktsidene, sjå bilag 70:
«Kun 13 timer 23 min 14 sek igjen av kampanjen!»


Normalpris
I forkant av salskampanjen blei 66 av produkta på lista mi sett opp til «normalpris» den 25. desember 2018. Før dette hadde 31 av produkta (bilag 1-31) aldri vore i sal til «normalpris». 35 av produkta (bilag 32-66) hadde vore i sal til «normalpris» i korte periodar eller for lenge sidan, men aldri lenge nok til å kunne kalle det «normalpris». Eitt av produkta (bilag 67) på lista blei ikkje sett opp i dette høvet og har difor aldri vore i sal til «normalpris» før salskampanjen.

Etter salskampanjen vart prisen sett opp til «normalpris» for alle produkta. Knapt éin dag etterpå er 37 av produkta sett ned i pris att. Innan fem dagar er ytterlegare 13 produkt sett ned. 34 av produkta på lista er i sal til lågare pris etter kampanjeperioden enn i løpet av han.

Produkt 66 er eit godt døme på produkt som vert seld til «normalpris» i korte periodar, ofte på 3 dagar, medan prisen er sett ned mesteparten av tida, gjerne i periodar på 3-4 veker. Produkt 10 er eit døme på produkt som ikkje har vore i sal til normalpris før 25. desember 2018. Dette produktet, er marknadsført med ein «normalpris» på kr 9259. Første pris registrert hjå prisjakt.no er 17.06.2015. Frå denne datoen og fram til 25. desember er høgaste pris som prisjakt.no har registrert på kr 6507. Produktet har difor berre vore i sal i 8 dagar og det er ikkje lenge nok til at Megaflis kan kalle det «normalpris». I tillegg er dette produktet eit godt døme på produkt som ikkje er seld til historisk låg pris.

Historisk låge prisar
I kampanjeavisa (bilag 68) finn ein språk som «Aldri sett lavere priser – benytt sjansen NÅ!» og «Aldri før har MegaFlis senket prisene så mye på så mange produkter. Noen få produkter kan ha vært billigere tidligere men aldri har så mange varer blitt solgt til lavere priser enn nå.» på side 4 og «Løp og kjøp – 11 dager med historisk lave priser!» på side 18.

Av dei 67 produkta på lista mi, er det berre 10 kor prisjakt.no ikkje har registrert lågare pris hjå Megaflis før kampanjeperioden. Dei resterande 57 har sett lågare pris. 51 av desse mindre enn to månadar før kampanjestart. Dette er ikkje «noen få produkter», slik Megaflis hevdar i si marknadsføring.

 

Obs! Det er store bilete i spoiler.

- Framsida på Megaflis.no:

elx9sjp.jpg- «Vår normalpris» og nedtelling (bilag 70):

jbZoDJD.jpg- Kampanjeavis (bilag 68):


- Kampanjeavis side 1:

8Ry5ba4.jpg


- Kampanjeavis side 2:

8QegudF.jpg


- Kampanjeavis side 3:

r8cMODk.jpg


- Kampanjeavis side 4:

6ihFuSM.jpg


- Kampanjeavis side 5:

9PDGywB.jpg


- Kampanjeavis side 6:

XSaf9ql.jpg


- Kampanjeavis side 7:

fS4dyBF.jpg


- Kampanjeavis side 8:

wiWbs8C.jpg


- Kampanjeavis side 9:

0sC99Ip.jpg


- Kampanjeavis side 10:

ZqgSAZ2.jpg


- Kampanjeavis side 11:

nLFN93X.jpg


- Kampanjeavis side 12:

1OYKIas.jpg


- Kampanjeavis side 13:

1fJuXkP.jpg


- Kampanjeavis side 14:

bFalGem.jpg


- Kampanjeavis side 15:

w4wCIiV.jpg


- Kampanjeavis side 16:

xXJgGTp.jpg


- Kampanjeavis side 17:

VoJgad1.jpg


- Kampanjeavis side 18:

MR5QOIz.jpg


- Kampanjeavis side 19:

4NbLPaC.jpg


- Kampanjeavis side 20:

xLpVuy7.jpg
Produkter:


- Produkt 1: Berryalloc grand avenue penny lane aluloc

MKe8ow8.jpg


E2MIQIh.jpg


- Produkt 2: Bosch bajonettsag psa 18 li solo

TImEzQ5.jpg


yqnIkD1.jpg


- Produkt 3: Grohe concetto 1-greps servantarmatur m/oppløft og ecojoy

y6jj16m.jpg


FrAji0J.jpg


- Produkt 4: Grohe cosmopolitan-eco servantarmatur m/oppløft

L85mdmC.jpg


zvzndpp.jpg


- Produkt 5: Grohe eurosmart cosmopolitan servantarmatur med oppløft

seVwC9e.jpg


rfwVSyO.jpg


- Produkt 6: Gustavsberg nautic standard toalettsete hvit

8GnQifS.jpg


6MGmi7U.jpg


- Produkt 7: Gustavsberg nordic standard toalettsete hvit

H9zKZh4.jpg


9k5Z671.jpg


- Produkt 8: Gustavsberg nordic³ toalettsete

jyJ2lv9.jpg


7Mz6lu9.jpg


- Produkt 9: Hansgrohe axor carlton 2-greps dusjarmatur krom

GSFWpF2.jpg


qbauikU.jpg


- Produkt 10: Hansgrohe axor starck dusjarmatur m/termostat og omskifter. til innbygging

TIPkLjB.jpg


BsCBv59.jpg


- Produkt 11: Hansgrohe axor uno termostatarmatur

fW5egDc.jpg


oEQ7UXl.jpg


- Produkt 12: Hansgrohe croma 100 vario dusjsett 65 cm krom

dzWOYSi.jpg


pK4VqZw.jpg


- Produkt 13: Hansgrohe crometta 85 1jet dusjsett

ARqYLm5.jpg


8k8h3AU.jpg


- Produkt 14: Hansgrohe ecostat select badekar-/dusjarmatur

IvHFIFD.jpg


pjJ7NK1.jpg


- Produkt 15: Hansgrohe ecostat select dusjarmatur krom

ukgcloF.jpg


kCp1PN8.jpg


- Produkt 16: Hansgrohe focus e2 1-greps dusjarmatur

2ZlZUCA.jpg


JuVDMau.jpg


- Produkt 17: Hansgrohe raindance s 240 showerpipe comfort

H3WhkR0.jpg


Xr5uzeD.jpg


- Produkt 18: Hansgrohe raindance select 150 dusjsett krom

YZLuKmb.jpg


ZRRbuzG.jpg


- Produkt 19: Hansgrohe raindance select showerpipe 300 dusjsett inkl. dusjarmatur

a0OuxUZ.jpg


rCYp3SR.jpg


- Produkt 20: Hansgrohe raindance select showerpipe 360 m/termostat

lV027EQ.jpg


PGLOfAC.jpg


- Produkt 21: Hansgrohe showerselect termostat m/ 2 uttak

q1maAwF.jpg


MY8jPZm.jpg


- Produkt 22: Hultafors vater gds 60 plast

TNXRtxE.jpg


rx4oOZE.jpg


- Produkt 23: Hultafors vater hv 120 alum

BT56C0P.jpg


wGtOA52.jpg


- Produkt 24: Hultafors vater hv 180 alum

htlw5Jp.jpg


s8UUvwM.jpg


- Produkt 25: Hultafors vater hv 60 alum

Q7xW5Si.jpg


CqkdZ21.jpg


- Produkt 26: Ifø sign toalett 6832 m/universallås lav modell hvit

AgZs4kN.jpg


Ei1MBZR.jpg


- Produkt 27: Nilfisk multi ii 30 t inox vsc eu tørr- og våtsuger

8xyavxB.jpg


ikavbWL.jpg


- Produkt 28: Pressalit toalettsete raja 430 hvit

am2KwML.jpg


DG9ReRw.jpg


- Produkt 29: Thermex cardiff kjøkkenhette vegghengt m/motor 90cm

aZzEyUz.jpg


iF4VB9A.jpg


- Produkt 30: V&b o.novo toalettsete og lokk u/softclose

pXGdQTu.jpg


wFb3TtN.jpg


- Produkt 31: V&b subway compact toalettsete hvit

jA0YJvC.jpg


RAqQohr.jpg- Produkt 32: Bahco vater plast 600mm

9jww9ch.jpg


DQiVcVY.jpg- Produkt 33: Berryalloc grand avenue champs elysees aluloc

DX41gK9.jpg


lmRtgXy.jpg- Produkt 34: Bosch støvsuger pas 18 li solo

BWLDcKG.jpg


KuVDkcT.jpg- Produkt 35: Flexit baderomsvifte 100f p m/snorbryter

0YUY6B5.jpg


NDu28kn.jpg- Produkt 36: Flexit baderomsvifte 125f standard

b1by6Nd.jpg


KYdcK3o.jpg- Produkt 37: Flexit baderomsvifte 125f th timer/fukt

ER8bt2n.jpg


3Y89pJH.jpg- Produkt 38: Flexit baderomsvifte silent eco 125 m/bevegelsessensor og timer

4RDZGlZ.jpg


uacqBCo.jpg- Produkt 39: Flexit baderomsvifte silent eco 125 m/timer og fuktstyring

ghaWu7O.jpg


SuqGltp.jpg- Produkt 40: Flexit baderomsvifte silent eco 125 standard

mgXPS4y.jpg


ywUO4Uk.jpg- Produkt 41: Grohe essence new servantbatteri høy modell

MaKU9PW.jpg


DUWoASH.jpg- Produkt 42: Gustavsberg nautic 5530 veggskål

X10Go18.jpg


sZRDbJR.jpg- Produkt 43: Gustavsberg nautic 5500 m/skjult s-lås 3/6l for liming

SiHnAAQ.jpg


sqXuNmh.jpg- Produkt 44: Gustavsberg nordic³ kjøkkenkran m/høy tut og avstengning

VoN9YGZ.jpg


dMHCXqZ.jpg- Produkt 45: Hansgrohe croma 160 showerpipe

W2k1War.jpg


F33KCs3.jpg- Produkt 46: Hansgrohe crometta e240 dusjsett inkl. termostat

RrmDtRg.jpg


08Zg79C.jpg- Produkt 47: Hansgrohe crometta s240 dusjsett inkl. termostat

O750FxM.jpg


EAira2l.jpg- Produkt 48: Hansgrohe ecostat comfort kar-/dusjtermostat

fwcHzs9.jpg


Tq7u2YR.jpg- Produkt 49: Hansgrohe raindance e 120 air 3jet/unica d 65 cm sett

V5CcZpL.jpg


xAWYDgA.jpg- Produkt 50: Hansgrohe raindance select dusjsett inkl. dusjarmatur

en8ztxv.jpg


wF4M044.jpg- Produkt 51: Hansgrohe raindance select e 120 dusjsett 65 cm hvit/krom

YTJG8eL.jpg


xkyewaA.jpg- Produkt 52: Hansgrohe raindance select e 120 dusjsett 65 cm krom

m5m9Agw.jpg


EoAFyNZ.jpg- Produkt 53: Hansgrohe raindance select s 120 dusjsett 65 cm krom

8ZySjAG.jpg


xiRWEnf.jpg- Produkt 54: Pergo sensation long plank country eik

lhoru4Y.jpg


mwarCs7.jpg- Produkt 55: Thermex decor 787 kjøkkenhette 70cm hvit led

wCaORfc.jpg


SesKptp.jpg- Produkt 56: Thermex decor 787 kjøkkenhette 70cm sort led

9VpA3kI.jpg


ZLUYGaF.jpg- Produkt 57: Thermex decor 787 kjøkkenhette 70cm rf led

oqziSwc.jpg


hGvfcJX.jpg- Produkt 58: Thermex decor kjøkkenhette 920 ii rf fh

NsOr0sL.jpg


sZF7yIt.jpg- Produkt 59: Thermex vertical kjøkkenhette modell london 900 mm

fGLEeRC.jpg


zPbS1wS.jpg- Produkt 60: Thermex york ii lux kjøkkenhette skapintegrert 60cm

kSJDVoD.jpg


MOamrgN.jpg- Produkt 61: V&b omnia classic veggskål m/c+

DHpIN7l.jpg


fO76dEA.jpg- Produkt 62: V&b omnia veggskål

qGAfmBn.jpg


kKFsnX8.jpg- Produkt 63: V&b subway 2.0 toalettsete m/quick-release og soft-close compact

iKusuvT.jpg


DjfHuja.jpg- Produkt 64: V&b subway veggskål ver.2 m/c+

XAge5E6.jpg


yvs38Z3.jpg- Produkt 65: Mitsubishi kirigamine hara 6.6 varmepumpe

958asvF.jpg


lP5d3hd.jpg- Produkt 66: Mitsubishi kaiteki varmepumpe 6600 hvit

l8iUMAF.jpg


zHhndCF.jpg- Produkt 67: Gustavsberg nautic kjøkkenarmatur m/ lav støpt tut

5hUBAgx.jpg


FySRIWf.jpg


 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...