Jump to content

pedr0a

Medlemmer
 • Content Count

  109
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

61 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Problemet med dekningskjøp er hvordan prisdifferansen regnes ut. Feks du betalte 5000 kr for støvsugeren. Du foretar et dekningskjøp til 6000kr. Du får dermed bare 1000kr dekket. Selger kan fortsatt kreve bruksnytte når du hever for å foreta dekningskjøp. Her eksisterer det muligens et "hull" i lovgivningen. Utbedring skal skje uten kostnad. Men selger får penger for bruksnytte når kjøp heves. Selger kan dermed tjene på å bevisst ikke utbedre en mangel. Man kan få fastsettelsesdom på at de plikter å omlevere, forutsatt at dette faktisk er mulig, men dette tar veldig lang tid. En annen angrepsvinkel er å anføre at selger gjennom sin passivitet, har godtatt at du foretar omlevering på deres vegne. Altså du hever ikke, men foretar omlevering. Vet ikke om et slikt argument vil vinne fram, men retten pleier å sanksjonere avtaleparter som opptrer illojalt og i strid med god tro. Man kan da også argumentere med at hvis det anses som heving og dekningskjøp, så har ikke selger krav på vederlag for bruksnytte grunnet deres illojale opptreden. Selger skal ikke belønnes for å tvinge kjøper til å heve. Det viktigste er at omlevering er mulig. Dette forutsetter at samme vare, eller nesten identisk, finnes på markedet. Hva heter støvsugeren? Det finnes mange forskjellige Roborock støvsugere. Du bør forøvrig høre med Forbrukerrådet: https://www.forbrukerradet.no/ Edit: Du kan også rette omleveringskravet mot tidligere salgsledd, se fkjl §35
 2. Når de sier "avslag på reklamasjon" så tenker de på det tilfellet der undersøkelsene viser at det ikke foreligger en "mangel". Du kan kun kreve kostnadene dekket hvis det foreligger en "mangel" ved tingen, se fkjl §30, siste avsnitt. Når det gjelder bevis: Innst.O.nr.51 (1987–1988) s. 13 står det Høyesterett har sagt at dette er å betrakte som en "alminnelig erfaringssetning om faktiske forhold som må tillegges betydning ved bevisbedømmelsen" I Ot.prp.nr.44 s95 står det I praksis har man sett for seg at reglene skal praktiseres på følgende måte, fra NOU 1993:27 kap V 5.5:
 3. Følger av fkjl §27 at hvis tingen er ment å vare "vesentlig lengere" enn 2 år, så er det 5 års reklamasjonsfrist. Det er denne fristen du forholder deg til. Spørsmålet blir dermed om en CPU er ment å vare vesentlig lengere enn 2 år. Finner ingen rettspraksis ang levetid på CPU, men vil anta at varens art tilsier at en CPU skal vare vesentlig lengere enn 2 år. Når den slutter å fungere etter 2 år foreligger det en mangel siden den ikke har den holdbarhet man kan forvente jf fkjl §15. I RT-1998-774 hadde en videospiller 1 års garanti, men Høyesterett kom fram til at for videospilleren gjaldt det 5 års reklamasjon. Høyesterett uttalte på s781:
 4. Som @gjest123 skriver så er det ikke lov. Grunnlaget for at prisen må inkludere avgifter, inkludert mva og levering er direktiv 2005/29/EC artikkel 7 punkt 1 og punkt 4 bokstav C. Når slik informasjon ikke gis er dette å anse som en praksis som er villedende. Dette er forbudt jf art 5 punkt 1, se også punkt 4 bokstav A. Prisdiskriminering er i utgangspunktet ikke lov i EU/EØS. Dette følger av regulering 2018/302 art 4 punk 1, se art 2 punkt 14. Unntak hvis prisdiskrimineringen kan forsvares på objektive kriterier selvfølgelig. Adgangen til å fastsette forskjellige priser er større enn man kanskje først ville trodd. Edit: Se feks art 4 punkt 2 "Forbuddet (...) forhindrer ikke, at erhvervsdrivende kan tilbyde generelle betingelser for adgang, herunder nettosalgspriser, som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat eller inden for en medlemsstat, og som tilbydes til kunder i et bestemt område eller til bestemte kundegrupper uden forskelsbehandling. For mer utdyping, se fortalen 27 Du står forøvrig fritt til å bruke den landsversjonen av nettsiden du ønsker, se regulering 2018/302 art 3
 5. Hvis du i framtiden har bolig og får problemer med å betale leie så må du huske at du må søke om bostøtte, eventuelt økonomisk sosialhjelp, så slipper du å stå uten bolig fordi du ikke kan betale leie. Barnebidrag er en gjeldspost. Du sier du har store faste utgifter, selv uten at du trenger å betale husleie. NAV kan hjelpe deg med gjeldsrådgivning.
 6. Hvordan er argumentasjonen ulogisk? Jeg antar at du mener argumentasjonen fra NAV. Midlertidig botilbud skal gis i nødsituasjoner. Trådstarter har penger til å skaffe seg et midertidlig bosted med. Det er kun unntaksvis at man har rett på midlertidig botilbud i slike tilfeller, feks funksjonshemmelse, psykisk lidelse, rusproblem etc. Det avgjøres etter en helhetsvurdering, men adgangen er snever.
 7. Uttalelsen er fortsatt relevant, i forarbeidene står det om §27 Igjen, ordlyden i lovbestemmelsen er "Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv" Jeg tolker det du skriver dithen at NAV har gitt deg avslag fordi de mener at du ikke oppfyller lovens vilkår.
 8. Grunnen til innlegget mitt har å gjøre med både ordlyden i loven samt forarbeidene. Ordlyden i loven: Dette tilsier at hvis man selv kan skaffe seg et midlertidig botilbud, så er det en selv som skal gjøre dette og ikke kommunen. NAV kan altså ha vurdert din sak slik at du selv er i stand til å skaffe deg et midlertidig botilbud. Du har ikke oppgitt grunnen til hvorfor NAV ga deg avslag. Avslag på botilbud er et enkeltvedtak. Enkeltvedtak skal være skriftlig og begrunnes. Forøvrig får jeg inntrykk av at NAV faktisk ga deg et botilbud, men at du selv valgte å avslå dette botilbudet. At de selv velger å tilby et dyrt botilbud kan være en konsekvens av at det ikke finnes noe annet tilgjengelig. Hvis du ikke selv kan betale, må jo NAV betale. Det er derfor i NAV sin interesse at botilbudet ikke er unødvendig dyrt. I forarbeidene står det At utgiftene her skal betales av noen andre enn deg forutsetter selvfølgelig at du ikke selv har penger å betale med.
 9. Det kan forsåvidt være at siden du fortsatt har penger på konto så har du råd til å være på hotell. Du kan dermed skaffe et midlertidig sted å bo selv.
 10. Jeg kan ikke forstå annet enn at du har krav på midlertidig bolig til du finner noe fast. Poenget med bestemmelsen er at man faktisk skal ha et tak over hodet og da et hustak og ikke et biltak. I utgangspunktet skal du betale. Hvis du ikke har råd skal NAV-kontoret vurdere om det må innvilges økonomisk stønad.
 11. Som sagt skal det lite til for at en oppsigelse anses som saklig, se Ot.prp.nr.82 (1997–1998) side 101 første spalte første avsnitt under pkt 13.3.3 En slik vurdering vil alltid være konkret. Man kan derfor aldri si noe sikkert om dette på et forum.
 12. I utgangspunktet trenger de bare å tilby Ryzen 1600 og ikke 2600. Det spørs om 2600 vil bli ansett som "tilsvarende" grunnet den strenge tolkningen fra FKU. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at de tilbyr 2600. Ryzen 1600 er tilgjengelig på markedet og selger kan dermed "sørge for" omlevering.
 13. Tja, hva er en god person. Alle vet sånn ca hva man mener, men å definere hva et godt menneske er vil alltid variere fra person til person. En person som er god for noen, vil ikke nødvendigvis være god for andre. Når du spør om X person er god, så spør du også om godhet kan være objektiv. Om man anser noe som godt vil alltid være subjektivt. Så kan man diskutere om man allikevel kan si at visse handlinger objektivt er gode, men hvis en handling er "objektivt god", men ikke anses som god av andre, kan handlingen da være god? Kanskje. Fordi selv om noen gjør handling X som en person ikke synes var greit der og da, så kan det hende at personen senere innser at handling X faktisk var en god handling. Hadde forsåvidt vært interessant å vite om personer på tvers av kulturer klarer å enes om handlinger som er "gode", altså universielle gode handlinger. Når man selv tenker ut "objektive gode handlinger" vil disse alltid være farget av kultur og erfaring. Jeg antar at filosofer fra Europa har et annet syn på hvilke handlinger som er gode enn de som er fra feks Asia. Skal man nærme seg objektivitet må man få med de som er forskjellig fra en selv. Hva som utgjør en god person kan også bestemmes ut ifra hvilke handlinger som anses som "onde" eller "slemme". Onde mennesker er dermed nødvendig for at det skal eksistere gode mennesker. Eller kan det eksistere gode mennesker i en verden uten ondskap? Trenger mennesker ondskap for å selv være gode?
 14. Mange utsetter å dra til tannlegen. Grunnene til dette kan være forskjellige, men noen gjør dette pga prisen, så de håper det går over av seg selv. Hadde tannbehandlingen vært gratis ville man ikke nølt. Et annet problem er de som faller utenfor ordningene. Feks har psykiske problemer, men er "høyfunksjonell" så de faller ikke inn under unntaket for "sterkt nedsatt evne til egenomsorg". Det varer feks ikke 1 år av gangen, men er alvorlig nok til at tannhelsen skranter. For mange hadde forslaget fra Rødt vært et veldig godt tiltak. Det kan muligens bidra til bedre folkehelse, man unngår feks alvorlige tannproblemer. Spørsmålet blir prisen. Er dette noe vi har råd til? Til syvende og sist må man prioritere. Så hvis vi skal bruke penger på dette, må noe annet forsvinne.
 15. Her er forutsetningen at CPU ikke kan repareres. Fkjl §29 (1) gjelder bare VALGET mellom omlevering og reparasjon. Det er først hvis forbrukeren krever av feks omlevering istedenfor reparasjon, og dette medfører en urimelig kostnad, at dette vil komme på spissen. Fkjl §29 regulerer ikke valget mellom feks omlevering og heving.
×
×
 • Create New...