Jump to content
NTB - digi

Nye anbefalinger kan føre til større bompengekostnader for elbilister – møter motstand

Recommended Posts

Det kan neppe kalles en bombe at de som oppnår en fordel på andres bekostning er misfornøyde når privilegiene forsvinner. Elbilereiere bruker veier som andre og skal selvsagt betale. Bilene er gjerne tyngre og sliter enda mer på veiene. Av stamme grunn skaper elbiler mer nanoplastforurensning, dekkslitasje.

 

Jeg synes elbileiere rett og slett er blitt en grådig adel. De ønsker til stadighet at samfunnet skal subsidiere deres luksusforbruk. Om en ser på demografien, så tar elbilordningene penger fra de som har minst og gir til de som har mest. Denne selvsentrerte egoismen og omvendte Robin Hood politikken fremmes blant annet av elbilforeningen. Dette er urimelig. 
 

Samtidig, det var jo ikke adelen som fjernet adelen.

Edited by Tor Hansen3
 • Like 3

Share this post


Link to post

Utslippsreduksjoner via økte avgifter hadde vært mye mer aggressiv uten utslippsreduksjonene via elbiler. Men du må nok stålsette deg. Utslipp vil bli enda dyrere ettersom alle studier på luftforurensing avdekker hvor alvorlig det er for folkehelsa. Friske blir syke, syke blir arbeidsuføre og / eller dør for tidlig. Har ikke noe med adel å gjøre, med dinosaurer.

Share this post


Link to post
Annonse
Tor Hansen3 skrev (21 timer siden):

Det kan neppe kalles en bombe at de som oppnår en fordel på andres bekostning er misfornøyde når privilegiene forsvinner. Elbilereiere bruker veier som andre og skal selvsagt betale. Bilene er gjerne tyngre og sliter enda mer på veiene. Av stamme grunn skaper elbiler mer nanoplastforurensning, dekkslitasje.

 

Jeg synes elbileiere rett og slett er blitt en grådig adel. De ønsker til stadighet at samfunnet skal subsidiere deres luksusforbruk. Om en ser på demografien, så tar elbilordningene penger fra de som har minst og gir til de som har mest. Denne selvsentrerte egoismen og omvendte Robin Hood politikken fremmes blant annet av elbilforeningen. Dette er urimelig. 
 

Samtidig, det var jo ikke adelen som fjernet adelen.

Tiltredes. I tillegg så er el-biler faktisk direkte skadelig for miljøet da batteriene er utrolig energikrevende å produsere, i tillegg til at de legger beslag på såkalte "rare earth minerals".... altså sjeldne mineraler. For ikke å snakke om de enorme sårene i landskapet som gruvedriften etter disse mineralene etterlater seg.

En el-bil er mye mer miljøfiendtlig enn en bil som går på fossilt brennstoff, og dette subsidierer man? Det såkalte "grønne skiftet" er ikke noe annet enn en gedigen bløff.... men noen ler selvsagt hele veien til banken.

 

Edited by Grimnir
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Når man har funnet noe som fungerer, skal man "fjerne" det.

El-biler fører til mindre utslipp der de benyttes, ingen tvil om det.

Inntektene fra bomringene er tenkt til bygging av bla. sykkel-veier, for å oppnå

redusert utslipp. Men EL-biler ordner jo null-utslipp.

Så hvorfor endre på det

 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
21 hours ago, Tor Hansen3 said:

Det kan neppe kalles en bombe at de som oppnår en fordel på andres bekostning er misfornøyde når privilegiene forsvinner.

Sikter du til forbrenningsmotorer, som får lov til å kjøre rundt uten å betale for de enorme skadene deres utslipp utgjør, både for globalt klima og lokalt luftkvalitet, mon tro?

Ja, vi bør egentlig stramme inn og innføre dieselfrie områder i alle større byer, samt øke kraftig bompengene på disse forgiftende og støyende Rube-Goldberg-maskiner som krever stadig dyrere vedlikehold og som ødelegger for helsa (og lommeboka) vår.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
32 minutes ago, Grimnir said:

Tiltredes. I tillegg så er el-biler faktisk direkte skadelig for miljøet da batteriene er utrolig energikrevende å produsere, i tillegg til at de legger beslag på såkalte "rare earth minerals".... altså sjeldne mineraler. For ikke å snakke om de enorme sårene i landskapet som gruvedriften etter disse mineralene etterlater seg.

En el-bil er mye mer miljøfiendtlig enn en bil som går på fossilt brennstoff, og dette subsidierer man? Det såkalte "grønne skiftet" er ikke noe annet enn en gedigen bløff.... men noen ler selvsagt hele veien til banken.

Du gjengir en rekke myter som allerede er forlengst blitt tilbakevist, også på TU:

https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894
https://www.tu.no/artikler/vi-ser-naermere-pa-elbilens-skitne-hemmeligheter/396938

 1. Energi til batteriproduksjon er jo større enn forbrenningsmotor, men det lønner seg godt over bilens levetid, og de kan resirkuleres;
 2. Det ikke spesielt mye sjeldne jordarter i batterier - det er hverken litium, nikkel, kobolt, mangan eller andre hovedbestanddeler i batterier.
  1. Det er derimot sjeldne jordarter i elektriske motorer - men disse har også hybridbiler.
 3. De som ler hele veien til banken er de som finansierer PragerU, som kaller seg for et universitet når det egentlig er en propagandamaskin finansiert av den amerikanske konservative finansielle eliten.
  https://en.wikipedia.org/wiki/PragerU
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det virkelige store problemet i denne saka er at politikarane er ikkje enige om kva dei diskuterer.

Sitat

– Det er forskjellene i kostnader ved å kjøre og eie en elbil i forhold til fossilbil som er avgjørende. Dersom elbileiere skal betale mer, må fossilbileiere betale enda mer. Ellers vil skiftet til nullutslipp ikke skje raskt nok, sier Nævra, og legger til at SV er for satellittbasert veiprising.

Her snakkar Nævra om nullutslepp, det som er utdydeleg er om det er meint berre utslepp av klimagassar eller om det er alle utlsepp frå bilen som skal vurderast.

Sitat

– Elbilfordelene må være så gode som nødvendig for at Norge skal nå nullutslippsmålet for alle nye biler i Norge fra 2025, sier finanspolitisk talsperson Ola Elvestuen.

Elvestuen i Venstre er enig i at politikken skal stimulere til å oppnå nullutsleppsmålet.

Sitat

– Målet er innen rekkevidde, og vi ser at politikken virker. Luften har aldri vært renere i norske kommuner, og klimautslippene går ned for fjerde året på rad, sier han.

Før han i neste sitat sett ekstra fokus på reinheita av lufta i norske kommunar.

 

Her er det nokre motstridningar som politikarane burde avklare når det gjeld kva som ligg i begrepa.
Elbilar har lavare CO2 utslepp enn fossilbilar. Det er noko omdiskutert om ein kan kalle elbilar for nullutslepp ettersom produksjonen bidreg til mykje klimagassutslepp. Samtidig er det mange som ser på det som nødvendig å støtte elbilbransjen for at dei skal få muligheit til å utvikle batteri-teknologien til å bli enda meir miljøvenleg i framtida.
Med mindre ein samanliknar ein ny elbil som har vært ressurskrevjande å bygge med ein gamal fossibil med liten motor som har vært enkel å sette saman, så er klimagassutsleppet gunstigare på elbilar.

Men, dersom vi snakkar om luftkvalitet og folkehelse som ein del av nullutsleppspolitikken så blir saka litt annaleis. Elbilar sliter meir dekk og lagar meir svevestøv enn andre bilar med mindre dreiemoment.
Enkelte hevdar også at nye dieselbilar gir netto gevinst i lokal luftkvalitet fordi dei har så gode rensesystem at lufta som bilen dreg inn er reinare når den kjem ut som eksos.
Skal luftkvaliteten i norske byar bli god så må ein redusere alle typar bilaktivitet. Fotgjengarane må fortsatt puste inn vei og dekkstøv uavhengig av om gata er trafikkert med el- eller fossilbilar.

 

Dette er akkurat det samme problemet som vi hadde for nokre år sidan då alle fokuserte på CO2-utsleppet. Då var det mange som av miljøvernhensyn kjøpte dieselbil som har lavare CO2-utslepp enn bensinbilar.
Litt seinare så oppdaga ein at det lokalt var eit stort problem med NOx-utslepp frå dieselbilar, så sjølv om dieselbilane var eit godt alternativ med tanke på globale klimamål så var dei plutseleg den store syndebukken for det lokale klimaet og fekk skulda frå mange luftvegsrelaterte sjukdommar og dødsfall.

 

Politikarane må klare å bestemme seg for kva kvalitetar i elbilen som skal gi rett til direkte subsidiering gjennom momsfritak og indirekte subsidiering gjennom bompengefritak.
Er det CO2 som er målemiddelet så bør elbilar fortsatt være subsidiert.
Dersom problemet er at det er for mange køyretøy på vegane så bør tiltaket være fulle avgifter og bompengar for alle privatkøyretøy slik at subsidieringa kan gå direkte til å subsidiere kollektivtransport, syklar og joggesko i staden for.

 

 

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Syns det er nok fordel for EL-biler at di er billigare i drift samt krever mindre service-utgifter. Veiprising burde heller ikkje være nødvendig. Man kan ha ei vegavgift som er justert for kjørelengd og vekt. Vegavgift kan di og innføre på EL-bilane. Så lenge di beholder bomringer burde alle biler betale på lik linje. Så kan di heller utsette å stoppe nybilsalget av fossil-biler til 2030 og la EL-biler opp til 500 tusen få beholde mva fritak fram til 2025 og deretter redusere fritaket med 100 tusen til full mva i 2030(over mva fritak må man betale mva for det bilen koster meir). Da får markedet forutsigbarhet og tid på seg til omstilling samt at man burde ha håp om at teknologien har utvikla seg godt nok til at det er mulig å dekke nærmast alle behov med EL-drift.

Share this post


Link to post
Federico Zenith skrev (1 time siden):

Du gjengir en rekke myter som allerede er forlengst blitt tilbakevist, også på TU:

https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894
https://www.tu.no/artikler/vi-ser-naermere-pa-elbilens-skitne-hemmeligheter/396938

 1. Energi til batteriproduksjon er jo større enn forbrenningsmotor, men det lønner seg godt over bilens levetid, og de kan resirkuleres;
 2. Det ikke spesielt mye sjeldne jordarter i batterier - det er hverken litium, nikkel, kobolt, mangan eller andre hovedbestanddeler i batterier.
  1. Det er derimot sjeldne jordarter i elektriske motorer - men disse har også hybridbiler.
 3. De som ler hele veien til banken er de som finansierer PragerU, som kaller seg for et universitet når det egentlig er en propagandamaskin finansiert av den amerikanske konservative finansielle eliten.
  https://en.wikipedia.org/wiki/PragerU

Ja kanskje, det er sikkert ikke så svart hvitt... skal heller ikke late som at jeg kan ut og inn alt rundt verken solceller, vindmøller eller elbiler. Men jeg tillater meg å være skeptisk.

Share this post


Link to post
EAHQMZNB skrev (4 timer siden):

Men EL-biler ordner jo null-utslipp.

Så hvorfor endre på det

Elbiler er langt fra nullutslipp. Det er en lite miljøvennlig løsning. Det er ikke bærekraftig at alle i verden skal ha elbil. 
 

Produksjonen av elbiler er ressurskrevende og har et stort fotavtrykk på miljøet. Tilsvarende gjelder produksjon og fordeling av nødvendig strøm. I bruk sliter også elbilene mer på veier pga tyngde, og de skaper mer nanoplastforurensning og svevestøv pga tyngde og dekkslitasje. 
 

De miljøvennelige løsningene er kollektivtransport, sykkel, mm. Statens støtte bør gå til gode løsninger for kollektivtransport og ikke til lite bærekraftige elbiler.

Edited by Tor Hansen3
 • Like 1

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (6 timer siden):

Tiltredes. I tillegg så er el-biler faktisk direkte skadelig for miljøet da batteriene er utrolig energikrevende å produsere, i tillegg til at de legger beslag på såkalte "rare earth minerals".... altså sjeldne mineraler. For ikke å snakke om de enorme sårene i landskapet som gruvedriften etter disse mineralene etterlater seg.

En el-bil er mye mer miljøfiendtlig enn en bil som går på fossilt brennstoff, og dette subsidierer man? Det såkalte "grønne skiftet" er ikke noe annet enn en gedigen bløff.... men noen ler selvsagt hele veien til banken.

 

Såkalte rare earth minerals er ikke sjeldne i det hele tatt. Navnet er veldig misvisende. Interessant hvordan du gjør resten av bilindustrien til verdens reneste industri. Gruvedrift og annet for å holde verden med fossilbiler er langt større og verre enn det en ser for elbiler. Dette dreier seg ene og alene om at du er gammeldags og nekter endring. Så er det tydeligvis svært selektiv i kildene dine. Biltrafikken er for svært mange byer den verste forurensningskilden. Det kan en gjøre noe med, men du tviholder på en elendig løsning fordi noen har lekt med tall.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Tor Hansen3 skrev (2 timer siden):

Elbiler er langt fra nullutslipp. Det er en lite miljøvennlig løsning. Det er ikke bærekraftig at alle i verden skal ha elbil. 
 

Det er ikke bærekraftig at alle i verden skal ha bil, og spesielt ikke fossilbiler. Overbefolkning er et eget problem og det er aldri interessant med slike påstander du fremmer her om at noe ikke er bærekraftig for alle i verden.

For byene er det ekstremt mye bedre om det blir større andel elbiler. At sykkel kunne vært bedre er jo bare nok en grunn til at alle med fossilbil bør sykle.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Bengt Who skrev (3 minutter siden):

Såkalte rare earth minerals er ikke sjeldne i det hele tatt. Navnet er veldig misvisende. Interessant hvordan du gjør resten av bilindustrien til verdens reneste industri. Gruvedrift og annet for å holde verden med fossilbiler er langt større og verre enn det en ser for elbiler. Dette dreier seg ene og alene om at du er gammeldags og nekter endring. Så er det tydeligvis svært selektiv i kildene dine. Biltrafikken er for svært mange byer den verste forurensningskilden. Det kan en gjøre noe med, men du tviholder på en elendig løsning fordi noen har lekt med tall.

Det var da voldsomt til hvor mange ufine karakteristikker du skulle komme med av meg. Hvorfor det? Hva med å heller faktisk komme med motargumenter og fakta i stedet for personangrep? 

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (2 minutter siden):
Bengt Who skrev (6 minutter siden):

Såkalte rare earth minerals er ikke sjeldne i det hele tatt. Navnet er veldig misvisende. Interessant hvordan du gjør resten av bilindustrien til verdens reneste industri. Gruvedrift og annet for å holde verden med fossilbiler er langt større og verre enn det en ser for elbiler. Dette dreier seg ene og alene om at du er gammeldags og nekter endring. Så er det tydeligvis svært selektiv i kildene dine. Biltrafikken er for svært mange byer den verste forurensningskilden. Det kan en gjøre noe med, men du tviholder på en elendig løsning fordi noen har lekt med tall.

Det var da voldsomt til hvor mange ufine karakteristikker du skulle komme med av meg. Hvorfor det? Hva med å heller faktisk komme med motargumenter og fakta i stedet for personangrep? 

Hvor er de "ufine karakteristikker" hen?

Så du forventer saklige argumenter og fakta fra dine motdebattanter, mens du skal kunne servere forlengst motbeviste myter? Du er neimenn ikke lite frekk. Det skal du ha.

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (Akkurat nå):

Hvor er de "ufine karakteristikker" hen?

Så du forventer saklige argumenter og fakta fra dine motdebattanter, mens du skal kunne servere forlengst motbeviste myter? Du er neimenn ikke lite frekk. Det skal du ha.

Jeg er gammeldags, nekter for endring, jeg er selektiv i kildene mine. Ganske drøye påstander. Og nå er jeg frekk i tillegg? Synes du det blir en konstruktiv debatt av slikt?

Det eneste motargumentet jeg fikk høre "herregud PragerU 'ass, hvorfor det? Det er jo et propagandainstrument finansiert av eliten"... og så en lenke til Wikipedia og TU. Det kan ofte være en idé å se på seg selv før man begynner å kritisere andre.

Share this post


Link to post

Jeg er for elbilfordeler i mange år enda.

Ikke fordi det er riktig at folk som har råd til Tesla skal skatte mindre enn den gamle Peugeoten min,
men fordi en brukt elbil snart er innen rekkevidde for de mindre velstående også.

Snart kan jeg også få elbil-fordeler. Ikke ta dem bort!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Grimnir skrev (36 minutter siden):

Jeg er gammeldags, nekter for endring, jeg er selektiv i kildene mine. Ganske drøye påstander. Og nå er jeg frekk i tillegg? Synes du det blir en konstruktiv debatt av slikt?

Syns du virkelig at DU innbyr til konstruktiv debatt når du tramper inn her med urgamle elbil-myter? Det er jo totalt usaklig, og da må du tåle å få det påpekt.

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (16 minutter siden):

Syns du virkelig at DU innbyr til konstruktiv debatt når du tramper inn her med urgamle elbil-myter? Det er jo totalt usaklig, og da må du tåle å få det påpekt.

Myter? Det er vel ikke myter bare fordi du og TU sier det!? Hva med å heller faktisk komme med noen voksne motargumenter fremfor bare "næhæi du er dum, dumme dumming"?

Hele premisset som satsingen på el-biler er basert på, det er at CO2 er en livsfarlig klimagass. Men CO2 er slettes ikke farlig. CO2 mat for planter og videre livsviktig for hele fotosyntesen. CO2 er det som er i brusen din.

Men klart: dersom man kjøper løgnen om at CO2 er farlig, da kan jeg også forstå at man synes el-biler er bra. 

Utslipp av tungmetaller i luften derimot, det er ikke bra. Men nå har man jo også gått bort i fra blybensin. I tillegg er moderne fossilbiler utrolig renere enn de var for bare 20-30 år siden.

Fakta at uten subsidier og særfordeler så ville el-biler forblitt noe kun for spesielt interessert. El-biler kan ikke konkurrere med fossilbiler på ærlig vis.

Edited by Grimnir
Gjorde noen tilføyinger.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...