Jump to content
Skrujernet

Credicare betalingsopøfordring med 437 i salær!?!?

Recommended Posts

Hei, ser at avtalegiroen min med treningssenteret ikke har gått igjennom. Ikke hørt noe om det før dette kom i posten.

 

Ikke fått noe purring eller varsel i posten. Er det fritt fram å kreve 437kr i salær/gebyr slik som dette?

post-186791-2258177_thumb.jpg

Share this post


Link to post

De har nok sendt en purring med 70kr i gebyr som ble borte i posten og nå sender de en betalingsoppfordring med 350kr plusset på gebyret. Det du kan gjøre er å etterspørre dokumentasjon på at de sendte den første purringen til deg. Det har ikke noe å si om du ikke mottok den bare at de sendte den.

Edited by Kirikovski
  • Like 1

Share this post


Link to post

Fra inkassoloven: 

§ 9. Inkassovarsel og betalingsfrist
Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren
a) etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk, og
b) i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.
Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp.

§ 10. Betalingsoppfordring
Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter § 9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende. Forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes.
Betalingsoppfordringen skal angi
a) fordringshaverens navn,
b) hva kravet gjelder,
c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader,
d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra,
e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og
f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd.
Fullstendige opplysninger som nevnt i andre ledd bokstavene c og d er det ikke nødvendig å gi dersom beregningen av kravet er særdeles omfattende. Samlet krav må likevel alltid oppgis, og det må opplyses at en fullstendig oppstilling vil bli gitt ved forespørsel.
Varsel om rettslig inndriving som nevnt i andre ledd bokstav e kan isteden sendes som et særskilt senere varsel med en egen betalingsfrist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende.
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-26

 

Du har her fått "betalingsoppfordring". Så de skal tidligere ha sendt "skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk". Hvis de ikke har sendt inkassovarselet kan de ikke kreve erstatning for gebyr/salær, jf. § 17(4) siste punktum.

 

Varselet skal være "avsendt på en betryggende måte til en adresse hvor det er god grunn til å regne med å nå skyldneren", jf. Ot.prp. nr. 2 (1987-88) s. 114. Men det er ikke noe krav om at du faktisk har mottatt varselet.

 

Du kan kontakte dem og be dem sjekke om varselet er sendt og eventuelt be om dokumentasjon. Du kan også be om en kopi. Men inntrykket mitt er at det er lite du kan gjøre hvis de insisterer på at de har sendt varsel.

 

Fra forbrukerrådet:

Dersom inkassobyrået kan dokumentere at inkassovarselet er sendt på en forsvarlig måte, så hjelper det ikke at det blir forsinket i posten, kommer bort eller av en annen grunn ikke blir mottatt. For eksempel er kravet sendt på en god nok måte dersom det er sendt til den adressen du har oppgitt.

Dersom du har flyttet, og ikke meldt adresseendring til kreditor, har inkassobyrået oppfylt sine forpliktelser dersom kravet er sendt til den adressen du har oppgitt.

https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/inkasso-2/

 

 

 

Når det gjelder gebyr/salær antar jeg det er inkassoforskriften § 2-2 som gjelder:

 

§ 2-2.Maksimalsatser for enkle saker
Maksimale beløpssatser for skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader er for det enkelte krav:
for krav t.o.m. kr 2 500 0,5  ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr 10 000 1  ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr 50 000 2  ganger inkassosatsen
for krav t.o.m. kr 250 000 4  ganger inkassosatsen
for krav over kr 250 000 8  ganger inkassosatsen
Dersom hele eller mer enn halvparten av et krav ikke skriver seg fra virksomhet som er merverdiavgiftspliktig, skal det ved beregningen av de maksimale beløpssatsene legges til et beløp tilsvarende den generelle satsen for merverdiavgift.
Med krav menes hovedkravet med tillegg av renter påløpt før forfall, men uten tillegg av renter påløpt etter forfall og inndrivingskostnader. Avtales det et nytt og senere forfallstidspunkt, legges det nye forfallstidspunktet til grunn. Det skal likevel aldri tas hensyn til renter som er påløpt etter at fordringshaveren har engasjert en inkassator til å drive inn kravet.
Ved beregningen av maksimalsatsene anvendes inkassosatsen på det tidspunktet hovedkravet dekkes.

 

https://lovdata.no/forskrift/1989-07-14-562/§2-2

 

 

 

Inkassosatsen er kr 700, jf. forskriften § 1-1 (3). Maksimalbeløpet for et lite krav som dette er dermed 700*0,5 = 350 kroner. Trening på treningsstudioer er ikke mva-pliktig, så dermed blir det 25% mva i tillegg på kr 87,5 , eller total kr 437,5 . Det stemmer altså.

 

(Det er ikke klart for meg om man her kunne kreve mva på gebyr for inkassovarsel og gebyr for betalingsoppfordring "som fordringshaveren selv har sendt", jf. forskriften § 1-2. Men trikset er at loven ikke har noe maksbeløp for betalingsoppfordring sendt av inkasssobyrået. Da er det så vidt jeg kan se "[m]aksimalsatser for enkle saker", jf. forskriften § 2-2, som gjelder. )

  • Like 1

Share this post


Link to post

når det gjelder digipost. Enn pleier da som regel å få epost (på den registrerte eposten tilknyttet digipost) når enn får noe inn til digipost.

 

Om det kommer en regning inn i digipost også så pleier ihvertfall dnb å få det direkte opp i nettbanken og, slik at slipper gå via digipost

Edited by spetter

Share this post


Link to post

Ja, lå varsel i digipost.. 

 

Digipost er nå slettet. 

Digipost funker jo fint, men forutsetter at man har satt opp varsel.

Share this post


Link to post

Ja, lå varsel i digipost..

 

Digipost er nå slettet.

Husk å deaktivere konto og ikke kun slette appen. Ved inngåelse av Digipost aksepterer man det har lik status som en ekte postkasse og man da kan motta faktura mm dit

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...