Jump to content
Fin Skjorte

Informasjonstråd om BSU (Grensen hevet i 2014 - Oppdatert førstepost)

Recommended Posts

Det er helt eksplisitt ikke tillatt.

 

"Pengene kan ikke brukes til oppussing av bolig. Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil medføre at du må tilbakebetale det du har fått i skattefradrag på sparingen."

Derfor er det viktig at du tar opp lån først.
  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er helt eksplisitt ikke tillatt.

 

"Pengene kan ikke brukes til oppussing av bolig. Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil medføre at du må tilbakebetale det du har fått i skattefradrag på sparingen."

Ja, dersom du tar pengane rett ut frå konto. Poenget er å ta opp lån på bustaden og betale tilsvarande ned med BSU-midlane. Då har du brukt BSU til nedbetaling av lån på bustad.
  • Like 1

Share this post


Link to post

Er litt interessert angående BSU og har noen spørsmål.

 

Sikter på å kjøpe bolig sommeren 2020 og har per dags dato ikke noen BSU. Skal opprette fortløpende for å benytte meg av skattefradraget i år.

 

Det jeg lurte på er hvis jeg setter inn 25,000 i starten av 2020 og tømmer BSU sommeren samme året på boligkjøp får jeg da fortsatt 5,000 i skattefradrag for innskuddet gjort i 2020?

 

Kan også spørre, er det noen andre gode skattefradragsmuligheter for de som tjener godt og sparer? Sparer forøvrig i overkant av 25,000 i måneden nå fram til nyttår

Share this post


Link to post
Annonse

Hva om jeg ikke har huslån om to år og så ønsker å få brukt BSU-pengene istedenfor å la dem stå med 1-2% rente?

 

Å ta opp et nytt lån på huset tilsvarende BSU-beholdningen og deretter cashe det ut med BSU-pengene umiddelbart vil jeg ha skriftlig at er OK på forhånd.

Share this post


Link to post

Det jeg lurte på er hvis jeg setter inn 25,000 i starten av 2020 og tømmer BSU sommeren samme året på boligkjøp får jeg da fortsatt 5,000 i skattefradrag for innskuddet gjort i 2020?

 

De 25.000 må stå på kontoen når kalenderen blas om fra desember til januar.

 

Du kan godt spare 0 hele året, sette inn 25.000 i romjula og få 5.000 tilbake på skatten.

 

Setter du inn 25.000 1. januar og tar dem ut igjen i romjula får du ikke skattefradrag.

 

Det beste er å sette inn 25.000 1. januar og la det rente av seg hele året (med mindre du har bedre enn 4% noe annet sted, og føler det er sikkert nok til å slå skuddsikre 4%).

Edited by 1Dr.E

Share this post


Link to post

Hva er alderen din?

 

Det kan lønne seg å ikke innløse BSU etter bare ett års sparing (2019), hvis du har mange år igjen til aldersgrensa og regner med å ha skattbar inntekt framover. Hvis ikke de 25 000 velter hele boligkjøpet ville jeg beholdt de på BSU og fylt på årlig til BSU er full. Da kan du betale ned på boliglånet med hele summen. Fordelen med dette er at du sannsynligvis får både bedre rente på de pengene enn på boliglånet og i tillegg skattefradraget på 5000 kr hvert av årene. Du kan også vurdere å beholde BSU ennå lengre dersom renta på BSU er høyere enn på boliglånet.

Edited by Simen1
  • Like 3

Share this post


Link to post

Hva om jeg ikke har huslån om to år og så ønsker å få brukt BSU-pengene istedenfor å la dem stå med 1-2% rente?

 

Å ta opp et nytt lån på huset tilsvarende BSU-beholdningen og deretter cashe det ut med BSU-pengene umiddelbart vil jeg ha skriftlig at er OK på forhånd.

 

Då må du nesten snakka med Skatteetaten og/eller banken. I ditt tilfelle er eg litt meir skeptisk sidan lånet er nedbetalt.

 

https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/boligsparing-for-ungdom-bsu/B-19.018/B-19.032/

 

Med nedbetalt bustad kan det kanskje bli eit problem mtp. det som står under. Sånn eg forstår det så må du ha minst det beløpet du ynskjer å betale med BSU igjen på lånet.

 

3.5.2 Nærmere om betaling av renter og avdrag på lån

 

Når boligen er ny, kan innestående på BSU-kontoen benyttes til betaling av renter og avdrag på lån til den faste boligen. Som lån til bolig likestilles lån til nødvendig aksje, andel eller obligasjon. BSU-kontoen kan også benyttes til betaling av renter og avdrag på fellesgjeld som skattyter tok over ved kjøp av bolig. Det er ikke krav om at lånet er benevnt boliglån av långiver eller er sikret med pant i huset, aksjen, andelen eller obligasjonen, men lånebeløpet må være benyttet til erverv av boligen. Skattyter må sannsynliggjøre at lånet er et boliglån.

 

BSU-midler kan benyttes til nedbetaling av rammelån og andre lån, som er opplånt etter åpning av BSU-kontrakt, forutsatt at den opprinnelige hovedstolen som knyttet seg til erverv av bolig ikke på noe tidspunkt er nedbetalt så mye at den er lavere enn den del av BSU-midlene som benyttes til nedbetaling av lånet.

 

Eksempel på nedbetaling av rammelån

 

Tone er 34 år og har innbetalt tilsammen kr 300 000 på BSU-kontoen sin. Etter at hun startet med BSU-sparingen kjøpte hun seg en bolig, som hun nå fortsatt bor i. Da hun kjøpte boligen tok hun opp et rammelån på kr 1 000 000 for å finansiere boligkjøpet. Kort tid etter at hun kjøpte boligen pusset hun den opp, og økte derfor rammelånet med kr 500 000. I tiden etterpå betalte hun inn kr 1 100 000 på rammelånet, slik at saldoen nå er kr 400 000.

Tone kan nå bruke midlene på BSU-kontoen (kr 300 000) til å betale ned på det resterende rammelånet. Dette kan hun gjøre fordi minst kr 300 000 av det opprinnelige boliglånet ennå ikke er nedbetalt (saldoen på det opprinnelige boliglånet har aldri vært lavere enn kr 300 000).

Ved betaling av lånet skilles det ikke mellom renter på den opprinnelige hovedstolen og renter fra annen opplåning. Se FIN i Utv. 2009/1279.

Sånn eg forstår teksten så er det uproblematisk å auke lånet så lenge gjenståande lånesum er større enn BSU-behaldning. Er gjenståande lånesum mindre enn det du har igjen, så kan ein vel låne opp og betale ned med tilsvarande sum.

 

Eks. 1: Lån: 200 000. BSU: 300 000. Ta opp lån på 200 000, betal ned 200 000 på lånet. Då har du 200 000 på konto, 200 000 i lån og 100 000 på BSU (som ikkje kan brukast til nedbetaling av lånet).

 

Eks. 2: Lån: 300 000. BSU: 300 000. Ta opp lån på 300 000, betal ned 300 000 på lånet. Då har du 300 000 på konto, 300 000 i lån og 0 på BSU.

Edited by Zeph

Share this post


Link to post

Dette er noe jeg ikke har tenkt over før jeg leste diskusjonen bak her... jeg har nå nylig flyttet ut av min første leilighet som jeg har boliglån i, og inn i leiligheten til dama. Leiligheten min er leid ut. Om jeg må være skattemessig bosatt i leiligheten min, må jeg flytte tilbake for å få brukt BSU (lovlig)? Er det evt. noen krav, ala at man må være bosatt et år for å selge skattefritt?

Share this post


Link to post

Næraste eg har klart å sjå er dette:

 

3.3.1 Generelt


For at boligen skal anses som fast for skattyteren, kreves det i utgangspunktet at skattyteren virkelig bruker boligen som sin faste bolig etter skatteloven. Om hvor en skattyter har sitt skattemessige bosted, se emnet «Bosted – skattemessig bosted». I tilfeller der BSU-midlene benyttes før innflytting i boligen, må innflytting i boligen skje innen rimelig tid. Innflytting innen 6 måneder etter at boligen er ervervet/innflyttingsklar, vil uansett måtte anses som rimelig tid.

Pendlerbolig hvor skattyteren bare har arbeidsopphold, vil ikke kunne anses som fast bolig. Derimot anses egen bolig på studiestedet som fast bolig, forutsatt at skattyter ikke eier annen fast bolig.

Det er ikke adgang til å anvende sparebeløp mv. til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på fritidsbolig.

 

Om du uansett har tenkt å flytte tilbake eit år for å selje utan å måtte betale skatt så er nok det godt innanfor. Ved tvilstilfelle som ikkje er forklart noko stad ville eg tatt kontakt med Skatteetaten.

Edited by Zeph
  • Like 1

Share this post


Link to post

Nå bor jeg i hjembyen til dama og har i utgangspunktet tenkt at leiligheten min leies ut på ubestemt tid eller til vi evt bestemmer oss for å bosette oss i Oslo. Jeg får bruke dette som et overbevisende argument for at vi må flytte til Oslo, hehe.

 

Jeg har forøvrig kjøpt en liten andel av leiligheten hennes, håper ikke det er noe regler mot det også...

Edited by knipsolini

Share this post


Link to post

Om du kjøpte deg inn og tok opp lån så kan du kanskje bruke BSU til å betale ned på det lånet. Ev. kjøpe ein større andel med BSU-midlane.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Eg har i 2020 avslutta min BSU-konto og betalt ned på bustadlånet. Vurderer bilkjøp finansiert med auke i bustadlån.

Etter det eg kan sjå er kravet til dokumentasjon på bruk av BSU-midlar innfridd, sidan midlane er betalte inn på eit lån som oppfyller vilkåra. Vil Skatteetaten på noko vis kunne ha innvendigar mot opplåning kort tid etter nedbetaling med BSU-midlar?

Share this post


Link to post

Etter det eg kan sjå er det motsett rekkefølgje som er diskutert, dvs. å låne opp for så å betale ned med BSU-midlar. Prinsipielt er det gjerne ikkje nokon skilnad, sjølv om det ved opplåning i etterkant gjerne er meir tydeleg at det er BSU-innbetalinga som gjev rom for å låne meir.

På den andre sida kan det ikkje vere noko "forbod" mot opplåning etter bruk av BSU, så mest truleg er vel Skatteetaten berre oppteken av om BSU-midlane faktisk har gått til gyldig bruk, og ikkje kva som har skjedd før og etter.

Share this post


Link to post
Sitat

BSU-midler kan benyttes til nedbetaling av rammelån og andre lån, som er opplånt etter åpning av BSU-kontrakt, forutsatt at den opprinnelige hovedstolen som knyttet seg til erverv av bolig ikke på noe tidspunkt er nedbetalt så mye at den er lavere enn den del av BSU-midlene som benyttes til nedbetaling av lånet.

Ditt tilfelle er heilt uproblematisk. Det som ikkje er lov er å ta opp lån på ein nedbetalt bustad, betale det lånet med BSU og bruke pengane på noko anna.

Du har betalt ned delar av den opprinnelege hovedstolen, som er innanfor.

Edited by Zeph
  • Like 1

Share this post


Link to post

Dersom man fyller opp BSUen for inneværende år i Januar, og så ønsker å bruke den til å betale ned lånet samme år, vil man da få skattefradrag for summen man satte inn i Januar? 

Share this post


Link to post

Nei, skatteloven § 16-10 bestemmer at "fra og med det år skattyteren disponerer over sparebeløpet" gis det ikke skattefradrag. Innskudd i januar 2020 kommer derfor bare til fradrag i skatt dersom kontoen er urørt per 1.1.2021. 

Share this post


Link to post

Har fylt opp BSU, men vurderer nå hvor mye jeg skal fylle opp "Boligsparekonto" (en form for BSU 2) i Nordea. Kanskje ikke helt relevant til trådens tema, men tenkte la være opprette ny tråd; jeg vurderer å spytte inn ganske mye i boligsparekontoen til Nordea, siden jeg kan ha godt av god rente noen år før jeg kjøper ny bolig. Er snakk om å kjøpe ny bolig om 1-3 år, så tror ikke jeg ønsker å risikere enda mer i fond, spesielt i disse covid-tider. Har dog noen hundretusener i fond likevel. Med noe kapital i fond, er det da tilstrekkelig med 20-30k i bufferkonto? Har ikke bil, og tenker fond kan fungere som buffer ved utgifter som er for store for bufferen. Er det noe galt ved en slik strategi? Har god økonomi og sparer mye per måned, så ser ikke for meg at jeg vil få noen store, uforutsette utgifter...

Share this post


Link to post

Boligsparekonto når du har bruk for pengane om 1-3 år høyrest topp ut. Eg ville ikkje satt dei pengane i aksjefond. 

Kva du har behov for på bufferkonto må du nesten tenke deg fram til sjølv sidan det er avhengig av så mangt. Kva store utgifter kan du risikere å få som må dekkast på svært kort tid? Om du har fast jobb og rom til å spare mykje kvar månad så høyrest det ut som du har ein god buffer på kvar lønning. Eg ville difor ikkje vore spesielt bekymra for at du har for lite på bufferkonto.

Hugs òg at du har ei nødløysing i å ta pengar du har satt inn på BSU inneverande år. Om du har spart 12 000 på BSU når du brått får bruk for 10 000 i juni, kan du ta ut 10 000 frå BSU og puttee dei tilbake før året er omme.

Det er sjeldan ein plutseleg får behov for fleire titals tusen som ikkje kan vente i alle fall til første lønning, men det er som sagt ei vurdering den enkelte må ta. To lønningar på buffer er nok i overkant for dei fleste. Har du i tillegg ein del i fond så kan du vanlegvis hente litt ut frå det utan å gå på tap (muligens med unntak av akkurat desse tidene.) 

Share this post


Link to post

De fleste har et kredittkort liggende også, så der har man også 10-50k i tilgjengelig likviditet. Så med 20-30k på buffer, passe stor kreditt tilgjengelig på kortet og et fond som kan likvideres har man det tipp-topp. Ser liten grunn til å ha mer penger liggende

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...