Jump to content
Sign in to follow this  
Skoty

Rettslære hjelp :)

Recommended Posts

kan noen hjelpemeg med dette rettsspørmålet? :D

 

 

Fisker Jon Lyngre varpåvei inn medenstor rekefangst. Hansendte derfor et tilbud på SMS til alle sine kunder i Bergen og omegn 2jeg kan idag tilby ferskerekertil 35 krper kilo . varene kan hentes vedmin kaiplassi Sandviken fra 07.00

 

da klokka var 0800var jon utsolgt hansbeste kunde , låndas fisk. hadde enda ikke vært og handler. Han sendte derfor en ny sms bare til dem og fortalte at han ikke hadde mer reker igjren denne morgenen. " jeg må desverre tilbakekalle mitt itlbud fra tideligere i morges"

 

Låndas fisk varimidlertid allerede på vei ut i Sandbviken da meldingen tikket inn på telefonen deres. Dade mættejon i fiske båten framsatte de kravom50 kg reker.Dette var de vanligvis kjøpte inn til helgen. Jon sasom sant var at han var utsolgt og heller ikke kunne skaffe mer til den oppgitte pris. Låndas Fisk holdt på sitt og krevde levering.

 

 

Drøft og løs tvisten!

 

 

Takk på forhånd :thumbup:

 

 

Hva tenker du burde være resultatet?

 

Du kan jo begynne med å se på avtaleloven § 39 siste ledd. Stikkord er analogi og re integra.

Share this post


Link to post

§7 er det ikke`? i avtaleloven

 

Nå har jeg aldri hatt rettslære og det er år og dager siden jeg hadde avtalerett. Dersom jeg skulle løst oppgaven på stående fot ville jeg vel ha gjort det slik:

 

Det første spørsmålet blir om tilbudet er bindende for Lyngre etter avtaleloven § 3.

 

Som det følger av bestemmelsen må aksepten være kommet fram til Lyngre innen utløpet av den tid, som han, da han avgav tilbudet regnet skulle gå med ettersom det ikke er satt noen akseptfrist.

 

Det avgjørende er altså tilbudsgiverens formål bak tilbudet. I vårt tilfelle er det snakk om rimelige, ferske reker. Tilbudet er sendt på SMS og det er naturlig å tenke at Lyngre har sendt dette til alle sine faste forretningsforbindelser. I så måte fremstår tilbudet som et kupp, og det er naturlig å anta at akseptfristen for slike tilbud etter omstendighetene kan være kort.

 

Etter forarbeidene til bestemmeslen fremkommer det at tilbyderen ikke kan vente at den andre part skal avsende aksepten umiddelbart etter mottak av tilbudet.

 

"Han maa i sin almindelighet gaa ut fra at han trænger en viss tid til at betænke sig. Hvor lang tid han kan ta hertil, kan der ikke opstilles nogen almindelig regel om. Gjælder det en kurant affære mellem handelsmænd som staar i regelmæssig forretningsforbindelse med hinanden, vil fristen i almindelighet maatte være meget kort, mens den i andre forhold, f.eks. hvor det gjælder indtrædelse i et vidtløftig og langvarig interessentskapsforhold, kan strække sig ut over et længere tidsrum".Jf. Ot.prp.nr. 63 1917 s. 28.

 

Det følger videre at fristens lengde beror på forholdene i det konkrete tilfellet og hva som kan ansees som rimelig tid.

 

"Ved bedømmelsen herav vil det særlig komme i betragtning om der har utviklet sig nogen skik og bruk i vedkommende forhold, likesom man ogsaa, hvor parterne tidligere har staat i forretningsforbindelse med hinanden, maa se hen til det som da har været vanlig mellem dem."

 

Det kan også være greit å påpeke at da avtaleloven ble laget måtte tilbud normalt sendes per post. Bestemmelsen må således tolkes i lys av nye kommunikasjonsmetoder som SMS. Om du ser på § 3 siste ledd om muntlige tilbud, kan det være mulig å benytte denne som en tolkningsfaktor ettersom SMS er en umiddelbar kommunikasjonsform. At tilbudet er gjort skriftlig tilsier nok likevel at man skal ha en viss akseptfrist.

 

Hvordan du konkluderer avhenger av hvordan du vekter ovennevnte kilder. Det tok en time før Lyngve kalte tilbake tilbudet.

 

Dersom du kommer til at han har gitt et tilbud og akseptfristen forstatt løper blir spørsmålet om tilbudet kan kalles tilbake.

 

I utgangspunktet er et tilbud bindende for den som avgir det. Etter avtl. § 7 kan tilbud likevel kalles tilbake dersom avkallingen kommer til mottakerens kunnskap før eller samtidig med tilbudet.

 

I vår sak hadde fisker Lyngve sendt meldingen med tilbudet tidlig på dagen, tilbakekallesen kom tidsmessig senere enn dette.

 

Konklusjon: Tilbudet kan ikke kalles tilbake i medhold av avtl. § 7.

 

 

I tillegg kan tilbud kalles tilbake dersom motparten ikke har innrettet seg etter det. Dette følger av en analogisk tolkning av avtl. § 39 siste ledd og kalles regelen om re integra.

 

Spørsmålet blir altså om kjøperen har innrettet seg etter tilbudet. I denne saken var kjøperen på vei ut til fiskeren. blalbal.

 

Ble lei..

 

Lykke til :D

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...