Jump to content
 • Sign in to follow this  

  Betingelser ved opprettelse av brukerforhold


  TSP

  Innholdsoversikt

  • 1 Definisjoner
  • 2 Bakgrunn
  • 3 Avtalens generelle virkeområde
  • 4 Brukerkonto
  • 5 Brukers ansvarsområde og opphavsrettslig materiale
  • 6 Tjenestetilbyders ansvarsområde
  • 7 Behandling av personopplysninger
  • 8 Endring, opphør
  • 9 Lovvalg, tvisteløsning


  Definisjoner
  I denne avtale menes med:

  A. [Teknisk Ukeblads] tjeneste(ne): Alle digitale tjenester hvor denne avtale er påkrevd for brukerforhold, herunder tjenester hvor Teknisk Ukeblad Media AS er eier, drifter og/eller innehar redaktøransvar.

  B. Tjenestetilbyder: Tjenestene på vegne av Teknisk Ukeblad Media AS

  C. Bruker: Individ som oppretter et brukerforhold, hvor brukernavn og passord er nødvendig for tilgang til tjenestene

  D. Brukerforhold: Har oppstått mellom tjenestetilbyder og bruker etter avtale er akseptert gjennom å fullføre registreringsprosessen.

  Bakgrunn
  Denne avtalen fastsetter vilkårene for bruk av alle Teknisk Ukeblad Media AS sine tjenester på digitale plattformer hvor tilgangen er begrenset med brukernavn og passord. Avtalen inngås mellom deg som bruker og Teknisk Ukeblad Media AS (tjenestetilbyder), og regnes som inngått ved fullføring av registreringsprosessen.

  Tjenestene er åpne for alle som aksepterer vilkårene i avtalen, innenfor bestemmelsene i denne avtales pkt 3.

  Ytterligere bestemmelser, regler og/eller informasjon oppgis i noen tilfeller ved enkelte tjenester (herunder f. eks. forumregler), og regnes som vedlegg til denne avtale.

  Avtalens generelle virkeområde
  Tjenestene er med unntak i dette punkt kun åpne for privatpersoner.

  Avtalen kommer også til anvendelse på organisasjoner (som kan benytte tjenestene), så fremt de ikke er politiske, ekstremistiske eller bryter norsk lov. Politiske ytringer kan gis som privatperson, men ikke som organisasjon.

  Deler av tjenestene kan brukes av næringsvirksomhet for å bidra til en konstruktiv diskusjon om deres produkter og tjenester. Dette kan kun gjøres etter tillatelse fra tjenestetilbyder og/eller redaktør. Reklame og annonsering for næringsvirksomhet er ikke tillatt uten særskilt avtale med tjenestetilbyder. Dette omfatter også privatpersoner som formidler reklame/spam.

  Tjenestene kan ikke under noen omstendigheter brukes til å tilby eller etterspørre seksuelle tjenester i bytte mot betaling, husvære eller annet vederlag. Videre aksepteres ikke formidling/linking/markedsføring av pyramide-/pengespill, pornografi eller annen virksomhet som ikke er forenlig med tjenestenes karakter eller i strid med norsk lov.

  Brukerkonto
  Ved opprettelse av brukerforhold velger bruker selv et brukernavn (med mindre brukers epostadresse eller telefonnummer angis automatisk som brukernavn).

  Brukernavnet kan ikke:

  • være identisk med eksisterende brukernavn hos tjenesten.
  • være identisk med eller egnet til å forveksles med offisielle tjenester, firmanavn, merkevare, pseudonym eller kunstnernavn som er beskyttet i Norge, med mindre det er den respektive virksomhet/enhet/person selv som innehar brukerkontoen.
  • velges med den hensikt å utgi seg for å være eller krenke en annen reell person.
  • være av opplagt støtende karakter.

  Hvis tjenesten oppgir krav om rettmessig informasjon til deler (herunder spesielt verifiseringsdata som epost og/eller telefonnummer) eller all informasjon (vedrørende din brukerkonto) i registreringsprosessen, eller ved endringsfunksjoner av denne informasjon, plikter bruker å oppgi dette. Om dette ikke overholdes regnes det som mislighold av denne avtale.

  Passordet skal behandles konfidensielt og ikke deles med andre. Det er brukers ansvar å påse at man logger ut av tjenesten etter endt bruk (brukersesjon). Bruker plikter å melde ifra til tjenestetilbyder ved mistanke om misbruk av brukerkonto.

  Brukers ansvarsområde og opphavsrettslig materiale
  Brukeren er ansvarlig for at tjenestene brukes i overensstemmelse med vilkår som gjelder for den aktuelle tjeneste, herunder for alt materialet som han/ hun mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig via nettsidene.

  Brukeren må ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder at informasjonen ikke må krenke noens personvern, være ærekrenkende, uttrykker ringeakt eller ha ulovlig utuktig eller pornografisk innhold, eller bidra til spredning av datavirus. Brukerne skal avstå fra å formidle informasjon som er egnet til å identifisere andre brukere uten samtykke fra vedkommende bruker.

  Brukeren godtar å ikke tilgjengeliggjøre opphavsrettslig materiale (f. eks. tekster, bilder, musikk, video) med mindre brukeren innehar opphavsrett, og godtar i tillegg at slik informasjon videreformidles av tjenesten til tjenestens andre brukere, med mindre annet angitt i forbindelse med tjenesten. Brukeren sier ikke ifra seg opphavsretten, men gir tillatelse til spredning og eksemplarfremstilling. Denne tillatelse gjelder også om tjeneste tilbys i annen mediekanal enn den opprinnelige, med mindre annet er angitt. Tjenesten kan gjengi slikt materiale i redaksjonelle seksjoner.

  Bruker kan selv velge om publisering av opphavsrettslig materiale på tjenesten skal finne sted, og kan derfor ikke på noe tidspunkt kreve vederlag eller kompensasjon for slikt materiale.

  Tjenestetilbyder holdes skadesløs for tap ved hva tredjeperson (andre brukere) foretar seg med slikt materiale, så vel som det som forvoldes av bruker selv ved forsett eller grov uaktsomhet.

  Tjenestetilbyders ansvarsområde
  Tjenestetilbyder er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

  Tjenestetilbyder fraskriver seg et hvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

  Tjenestetilbyder driver ikke forhåndssensur av tjenestens innhold, med mindre annet er angitt i tjenesten. Informasjon som ikke overholder norsk lov, denne avtale og/eller tjenestens regler vil bli fjernet og/eller endret innen rimelig tid. Tjenesten forbeholder seg retten til å gjøre dette uten nærmere [forhånds-] varsel. Tjenestetilbyder søker alltid å følge Vær-varsom plakaten og god presseskikk.

  Tjenestetilbyder er ikke ansvarlig for å lagre informasjon brukeren selv velger å slette/fjerne fra nettsidene. Tjenestetilbyder vil allikevel i noen tilfeller gjøre dette jf pkt 7.

  Behandling av personopplysninger
  Tjenestetilbyder behandler all informasjon som kan knyttes til deg som bruker av nettsidenes tjenester i overensstemmelse med norsk lov og denne avtale.

  Tjenestetilbyder skal ha et datateknisk sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med norsk lov og alminnelige anerkjente krav i bransjen.

  Bruker samtykker i at tjenestetilbyder bruker de opplysninger som brukeren har registrert til å rette henvendelser til brukeren som er relevante for tjenesten og/eller informasjon fra tjenestetilbyder og dens organisasjon/eiere. Tjenestetilbyder kan kun rette markedsføringshenvendelser på vegne av 3. part om bruker særskilt godtar dette i egen avtale (i form av f. eks. avkrysningsboks). I begge tilfeller samtykker bruker i at tjenestetilbyder kan segmentere adressater på grunnlag av anerkjente statistiske data.

  Tjenestetilbyder kan om ønskelig samle brukerdata fra de ulike tjenester i en eller flere databaser på tvers av tjenestene.

  Tjenestetilbyder kan ikke bedrive videresalg av personopplysninger og kontaktinformasjon som bruker har registrert.

  Det gjøres oppmerksom på at elektroniske spor etter brukere som IP-adresser og sesjoner blir lagret i våre databaser av sikkerhetsgrunner. Slik informasjon blir slettet fra våre databaser jf norsk lov og Datatilsynets regler og retningslinjer, om det ikke er særskilte grunner til å beholde informasjonen lenger. Dette kan for eksempel være begjæring fra Domstol om å få utlevert slik informasjon.

  Tjenestetilbyders databehandling overholder de regler og retningslinjer som er nedfelt av Datatilsynet og Norsk lov.

  Endring, opphør
  Avtalen er personlig og kan ikke overdras av brukeren.

  Ved inaktivitet på en konto i over 6 mnd kan tjenestetilbyder, uten nærmere forhåndsvarsel, slette data som brukeren har registrert. Etter særskilt avtale med brukeren, eller ved eget initiativ om brukeren har brutt de regler og retningslinjer denne avtale omhandler, kan tjenestetilbyder også slette slik data.

  Tjenestetilbyder har rett til med rimelig eller lovmessig frist (i) å endre avtalen, (ii) å endre eller legge ned tjenestene, registreringsrutiner, tekniske spesifikasjoner og virkemåte for tjenestene.

  Tjenestetilbyder forbeholder seg retten til å bringe avtalen til opphør ved mislighold fra brukerens side. Slikt opphør kan ved vesentlig mislighold skje uten forhåndsvarsel. Eventuelle utgifter brukeren har hatt for å få tilgang til eller forbundet med tjenestene på nettsidene refunderes ikke.

  Brudd på norsk lov blir alltid vurdert anmeldt.

  Lovvalg, tvisteløsning
  Denne avtalen er undergitt norsk rett. Uenighet om tolking eller gjennomføring av denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis ikke minnelig ordning oppnås skal uenigheten løses ved de ordinære domstoler.

  Sign in to follow this  


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  Loading...

×
×
 • Create New...